Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Access 3Pobieranie 337.6 Kb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar337.6 Kb.
1   2   3   4   5
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 6

6d

Culture Corner

luty • tekst informacyjny
  o kanadyjskiej policji konnej: wyszukiwanie informacji (związek podanych zwrotów
  z policją konną), pytania otwarte

 • opisywanie wyglądu oficera kanadyjskiej policji konnej
  (na podstawie fotografii);

 • przyjmowanie roli: opowiadanie o dniu pracy oficera kanadyjskiej policji konnej;

 • prezentacja: polskie siły policyjne (strój, obowiązki) (Project)TEMAT LEKCJI: 1. Kanadyjska Policja Konna. Wyrażenia z czasownikiem carry. Policja w Polsce – praca w grupach.

6e

Funkcje językowe

luty

 • drobne wypadki: cut your finger, twist your ankle, break your leg itd. • dwie rozmowy – wypadki: pytanie otwarte, wyszukiwanie w dialogach zwrotów o podanych znaczeniach

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wypadki, jakie przydarzyły się uczniom
  i ich okoliczności;

 • informowanie o wypadku, uspokajanie ofiary wypadku, okazywanie współczucia (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Oh dear! – wyrażanie współczucia. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 6

6f

ICT

luty

 • słownictwo związane
  z używaniem komputera
  i internetu: antivirus program, grab a mouse, use a nickname itd.

 • ulotka informacyjna
  o bezpieczeństwie
  w sieci: pytania otwarte (adresaci ulotki, jej cel
  i przyczyny, dla których należy ją przeczytać)

 • udzielanie rad: bezpieczne korzystanie z internetu
  (na podstawie tekstu)TEMAT LEKCJI: 1. S@fe Surfing – bezpieczny Internet. Should/ shouldn’t – zasady bezpieczeństwa w sieci.

marzec

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 6./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
marzec


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście podanymi słowami (wybór wielokrotny); uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów – poziom rozszerzony (uzupełnianie luk);

Rozumienie tekstów pisanych: znajdowanie w tekście określonych informacji (dobieranie: dopasowywanie pytań do opisów uzdrowisk)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 7

Słownictwo: opisywanie wyglądu zewnętrznego: in his mid forties, well-built, bald, full lips itd.;

Mówienie: opisywanie wyglądu zewnętrznego

7a

marzec

 • przymiotniki opisujące charakter i osobowość: lovable, brave, nutty, shy itd.;

 • słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego

 • stopniowanie przymiotników;

 • konstrukcja
  (not) as … as

 • artykuł opisujący różnorodność kreacji aktorskich Johnny’ego Deppa: dopasowywanie

 • opisywanie zdjęć przedstawiających postacie grane przez Johnny’ego Deppa;

 • wyrażanie opinii: przyczyny, dla których ludzie zmieniają swój wygląd, wygląd a osobowość;

 • porównywanie wyglądu
  i charakteru różnych ludzi

 • zdania: porównywanie wyglądu/ charakteru różnych członków rodziny ucznia

TEMATY LEKCJI: 1. Same but different – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.

2. Przymiotniki opisujące charakter i wygląd zewnętrzny. Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.7b

marzec

 • wyznaczniki sukcesu:
  get a degree,
  have a career, become famous
  itd.

 • konstrukcje przymiotnikowe
  i przysłówkowe: too, enough;

 • question tags;

 • zaimki zwrotne
  i emfatyczne

 • udzielanie informacji o sobie: ambicje i marzenia uczniów

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): notka biograficzna
  o Beatrix Potter

 • krótka wypowiedź nastolatka na temat jego życiowych ambicji: pytania typu prawda/ fałszTEMATY LEKCJI: 1. Success – ćwiczenia w mówieniu i czytaniu, słownictwo związane z celami i osiągnięciami życiowymi.

2. Too – enough, question tags, zaimki zwrotne – ćwiczenia gramatyczne. David’s ambitions – ćwiczenie w słuchaniu.7c

marzec • ogłoszenia o wakatach: pytania otwarte (źródło i treść ogłoszeń);

 • list motywacyjny: wyszukiwanie w liście zwrotów o podanych znaczeniach (język formalny i nieformalny) • list motywacyjny (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Job adverts – styl oficjalny. Piszemy list motywacyjny.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 7

7d

Culture Corner

marzec

 • tekst informacyjny o Maorysach – rdzennych mieszkańcach Nowej Zelandii: przewidywanie treści tekstu, tworzenie zdań o Maorysach (przy użyciu podanych zwrotów), wyszukiwanie słów pochodzących z języka Maorysów w tekście
  i wyjaśnianie ich znaczenia, wypełnianie tabeli brakującymi informacjami

 • wyrażanie opinii: dlaczego należy dbać o narodowe tradycje i obyczaje;

 • prezentacja na temat tradycji pielęgnowanych w Polsce (Project)TEMAT LEKCJI: 1. The Haka Dance – kultura i tradycje w Nowej Zelandii i Polsce.

7e

Funkcje językowe

marzec

 • rozmowa kwalifikacyjna: uzupełnianie podanych zdań brakującymi informacjami, wyszukiwanie
  w dialogu zwrotów o podanych znaczeniach

 • przyjmowanie ról: przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Have a seat, please – rozmowa kwalifikacyjna, ćwiczenia wymowy. Tworzenie i odgrywanie dialogów.

7f

History

marzec

 • słownictwo związane z opisem losu dzieci w epoce wiktoriańskich: chimney sweep, orphan, cruel masters itd.

 • słowotwórstwo: antonimy przymiotników

 • tekst informacyjny o losie dzieci w epoce wiktoriańskiej: przewidywanie treści tekstu
  na podstawie obrazków, tworzenie zdań z podanymi zwrotami

 • ujawnianie swoich reakcji na informacje w tekście;

 • wyrażanie opinii: czy dzieci powinny podejmować pracę zarobkową;

 • przyjmowanie roli: opowiadanie o codziennym życiu dziecka w epoce wiktoriańskiej

 • krótki tekst
  o codziennym życiu dziecka w epoce wiktoriańskiej

TEMAT LEKCJI: 1. Epoka wiktoriańska – praca z tekstem, opowiadanie o typowym dniu nastolatka. Przedrostki (un-, il-, dis-). Wyrażenia z czasownikiem break.
MODUŁ 7

marzec

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 7./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
marzec


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych informacji (dobieranie);

Rozumienie tekstów pisanych: określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny); określanie kontekstu wypowiedzi (dobieranie: dopasowywanie informacji do miejsc, w których można je zobaczyć); rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (dobieranie: uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami – poziom rozszerzony);

Znajomość funkcji językowych: przekazanie w języku obcym treści sformułowanych w języku polskim – dobieranie odpowiedniej reakcji do podanych sytuacji (wybór wielokrotny).

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 8

Słownictwo: problemy ekologiczne: acid rain, water pollution, endangered species itd;

Mówienie: udzielanie informacji: zanieczyszczenia w miejscu zamieszkania uczniów; wyrażanie opinii: sposoby ograniczania zanieczyszczenia

8a

kwiecień • przedimki nieokreślone
  (a/ an), przedimek określony (the);

 • strona bierna: czas teraźniejszy prosty (present simple)

 • trzy krótkie teksty opisujące miejsca chronione
  z uwagi na ich znaczenie historyczne lub archeologiczne: przewidywanie treści tekstów (tworzenie pytań i szukanie odpowiedzi w tekstach), dopasowywanie;
  czytanie: uzupełnianie przedimków w podanych zdaniach (geografia świata);
  słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia, sprawdzanie prawdziwości podanych informacji

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: wybór najważniejszego z trzech opisanych w tekstach miejsc;

 • wyrażanie opinii: przyczyny, dla których miejsca o znaczeniu historycznym powinny być chronione;

 • udzielanie informacji: miejsca o historycznym/ archeologicznym znaczeniu (na podstawie tekstów)

 • kwiz geograficzny (Project)

TEMATY LEKCJI: 1. Problemy związane ze środowiskiem naturalnym – słownictwo. World wonders – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. Przedimek nieokreślony a/ an
i określony the.

2. Strona bierna czasu Present Simple – ćwiczenia gramatyczne i w mówieniu. Projekt: quiz – różne miejsca na świecie.8b

kwiecień

 • materiały: stone, wood, steel itd.

 • strona bierna: czas przeszły prosty (past simple), present perfect, przyszły prosty (future simple);

 • causative have

 • artykuł o budowie domów przyjaznych środowisku: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii, pytania otwarte

 • prezentacja na temat egipskiego Sfinksa (Project)

 • krótki tekst: argumentacja
  na rzecz budowy ekologicznych domów mieszkalnych

 • informacje na temat egipskiego Sfinksa: uzupełnianie lukTEMATY LEKCJI: 1. Special buildings – słownictwo, ćwiczenia w czytaniu.

2. Strona bierna (czas Past Simple, Present Perfect i Future Simple), konstrukcja have sth done - ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. The Great Sphinx


– ćwiczenia w słuchaniu.

8c

kwiecień • użycie słów
  i zwrotów nadających tekstowi logiczną konstrukcję: firstly, on the other hand, to sum up itd.

 • wypowiedź na temat trzymania dzikich zwierząt w domu: robienie notatek

 • rozprawka na temat dobrych i złych stron ogrodów zoologicznych: uzupełnianie tabeli (argumenty za i przeciw, przykłady), analiza budowy tekstu

 • uzasadnianie: wskazywanie przykładów ilustrujących podane argumenty dotyczące trzymania w domu dzikich zwierząt

 • rozprawka typu „za” i „przeciw”: trzymanie w domu dzikich zwierząt (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Born free – argumentacja w wypowiedzi. Piszemy artykuł zawierający argumentację „za i przeciw”.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna