Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 WstępPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/8
Data02.05.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Jadwiga Gajda

(konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka)Rozkład materiału

z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od 2009 r.)


marzec 2013
Wstęp
Smart Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i/ lub rozszerzonym. Jego druga część, Smart Time 2, odpowiada poziomowi A2+ w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach gimnazjalnych od roku szkolnego 2009/2010. Jest on przeznaczony do realizacji na III etapie edukacyjnym zarówno na poziomie III.1 dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego, jak i na poziomie III.0 dla początkujących. Można go wprowadzić jako pierwszy podręcznik przy realizacji zakresu rozszerzonego lub jako podręcznik kontynuacyjny przy realizacji zakresu podstawowego, gdyż zawiera treści nauczania zgodne z wymaganiami szczegółowymi na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Student’s Audio CD & Class Audio CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book), interaktywny eBook (i-eBook) zawierający – poza materiałem prezentowanym w książce – m.in. krótkie filmy wideo (w tym dokumentalne), interaktywne gry leksykalne i gramatyczne oraz kwizy. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher’s Book), bogaty zbiór materiałów dodatkowych i testów (Teacher’s Resource Pack & Tests/ Diagnostic Tests Multi-Rom) oraz szczególnie polecane, ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Smart Time 2 jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine’s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym).

Podręcznik Smart Time 2 jest podzielony na 8 rozdziałów, a każdy z nich – na jednostki od (a) do (g) oraz 1 jednostkę dodatkową prezentującą zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy w języku angielskim (CLIL) i 1 jednostkę powtórzeniową (Progress Check). Po każdym rozdziale (Unit) prezentowane są zadania typowo egzaminacyjne dla obydwu poziomów w dwóch osobnych sekcjach (Gimnazjum Exam Practice Poziom Podstawowy i Gimnazjum Exam Practice Poziom Rozszerzony). Rozkład materiału został przedstawiony według celów kształcenia, czyli wymagań ogólnych, w układzie kolumnowym. Dodatkowa, ostatnia kolumna uwzględnia m.in. inne treści nauczania zawarte w „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” do nowej podstawy programowej. Niniejszy rozkład proponuje również tematy i liczbę zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden rozdział to od 11 do 17 lekcji, a rozdział początkowy (Starter) to 2-4 lekcje, co w sumie daje minimum 90, a maksimum 140 godzin. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny trwa średnio 34 tygodnie, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu (np. 4; razem ponad 130 godzin w ciągu roku) dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*).

W rozkładzie materiału został uwzględniony podział znajomości środków językowych na znajomość leksyki, tematyki i gramatyki oraz podział umiejętności językowych na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Poza tym w rozkładzie pojawiają się ćwiczenia w wymowie pod hasłem: fonetyka oraz ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne pod hasłem: ortografia i interpunkcja. W rozdziałach poświęconych zadaniom typowo egzaminacyjnym zaprezentowano podział na różnego typu zadania, np. rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, wypowiedź pisemna itd. Dodatkowo umieszczenie w każdej kolumnie wymagań szczegółowych (WS… dla poziomu III.1 i WS… dla poziomu III.0) powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej.

Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki:(WS…) – wymagania szczegółowe dla poziomu III.1; (zielony kolor czcionki);

(WS…) – wymagania szczegółowe dla poziomu III.0; (pomarańczowy kolor czcionki);

E Med – realizacja zadań edukacji medialnej, w tym kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

E Obyw – realizacja zadań edukacji obywatelskiej, w tym kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poznawanie i tolerancja wobec innych kultur i tradycji, kształtowanie postaw obywatelskich, szacunku dla innych ludzi i gotowości do uczestnictwa w kulturze;

E Zdr – realizacja zadań edukacji zdrowotnej, w tym rozwijanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

SB – podręcznik ucznia;

WB – zeszyt ćwiczeń;

i-eBook – interaktywny eBook;

* …… – informacje do uzupełnienia przez nauczyciela.

ROZKŁAD MATERIAŁU – SMART TIME 2


JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *


STARTER

Leksyka:

 • kraje i narodowości

 • liczebniki główne i porządkowe

 • powitania i pożegnania

 • podstawowe dane osobowe

 • wyposażenie pomieszczeń

 • członkowie rodziny

 • określanie czasu na zegarze


Gramatyka:

 • użycie czasowników to be, have got w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach

 • użycie zaimków osobowych w formie podmiotu i dopełnienia, przymiotników i zaimków dzierżawczych

 • użycie przedimków a/ an, the

 • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników: przykłady regularne i nieregularne

 • użycie zaimków wskazujących this, these, that, those

 • użycie konstrukcji there is/ there are w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach

 • użycie przyimków miejsca

 • użycie dopełniacza saksońskiego ‘s/ s’

 • użycie some, any, no i określeń ilościowych z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

 • zaimki pytające: who, where, why itd.


(WS 1.1, 1.2, 1.5)
(WS 1.1, 1.2, 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) dialog między nowo spotkanymi osobami (powitania, przedstawianie się, pożegnanie); wybór właściwych słów (dwie opcje)


Słuchanie:

 • zaznaczanie właściwego czasu na zegarze (dwie opcje)


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 3.6)
(WS 2.1, 2.3, 3.2)


Mówienie:

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. danych osobowych osób na ilustracjach

 • rozmowa trzech osób: przedstawianie się (w oparciu o model)

 • krótki opis wyposażenia pomieszczeń na ilustracjach, z użyciem konstrukcji there is/ are i z przyimkami miejsca

 • krótki opis swojej rodziny

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. członków rodziny, z użyciem dopełniacza ‘s

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. określania czasu na zegarze

 • udzielanie odpowiedzi na pytania o dane osobowe


Mówienie i pisanie:

 • tworzenie pytań sterowanych z czasownikami to be, have got oraz ustne udzielanie odpowiedzi


Pisanie:

 • tworzenie zdań z czasownikiem have got/ haven’t got


(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.4)
(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.3)


SB: Grammar Reference, str. GR1-GR3
WB Grammar Bank Starter, str. 84-91

2-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Countries & nationalities, numbers – słownictwo. Personal data, greetings & introductions – dialogi.

2. Verbs: to be, have got – odmiana, tworzenie pytań i przeczeń. Użycie przedimków a/an, the; zaimków I, me, my, mine itd. Plurals of nouns.

3. Rooms & family – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Użycie this, these, that, those, konstrukcji there is/ are oraz dopełniacza ‘s/s’.

4. Telling the time – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Użycie some, any, no i określeń ilościowych. Question words – pytania i odpowiedzi.
Zajęcia dodatkowe *


…… lekcje:

………………Tematy lekcji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………UNIT 1 – DAY IN, DAY OUT

TEMATY: CZŁOWIEK, SZKOŁA, PRACA, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, ŻYCIE SPOŁECZNE,

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.14) (WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5)


1a

Reading

Leksyka:

 • czynności życia codziennego

 • działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i pomocy innym

 • słowa wyróżnione, np. communities, ordinary, puts on

 • kolokacje, np. to feel proud, make sure, surf the Net


(WS 1.5, 1.14)
(WS 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) The Real-Life Superheroes; zadanie typu P/ F oraz odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • opisywanie działań Superheroes w oparciu o skrót graficzny tekstu

Pisanie:

 • notatki do tekstu; uzupełnianie streszczenia tekstu


(WS 3.1, 3.3, 8.1, 9)
(WS 3.1, 3.2, 8.1, 9)


Mówienie:

 • porównywanie życia bohatera tekstu do swojego życia codziennego, z użyciem notatek do tekstu


(WS 4.1, 4.2, 9)
(WS 4.1, 4.2, 9)


E Obyw: kształtowanie wrażliwości społecznej i gotowości pomocy innym
WB str. 4
i-eBook:


1b

Vocabulary

Leksyka:

 • zawody i miejsca pracy

 • przymiotniki określające cechy charakteru, w tym tworzenie przymiotników negatywnych przy użyciu przedrostków un-, im-, ir-

 • formy spędzania czasu wolnego

 • czynności życia codziennego (c.d.)

 • korzystanie ze słowników w ćwiczeniach leksykalnych

(WS 1.1, 1.4, 1.5, 9)
(WS 1.1, 1.4, 1.5, 9)


Słuchanie:

 • wypowiedź Kate o swojej pracy; uzupełnianie luk

 • wypowiedź Marka o formach spędzania czasu wolnego, lista form lubianych i nielubianych

Czytanie i mówienie:

 • dobór czynności do ilustracji i opis życia codziennego Piotra w formie wypowiedzi ustnej

Czytanie:

 • I love Saturdays; uzupełnianie luk podanymi czasownikami


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 8.1)


Mówienie lub pisanie:

Mówienie:

 • opis cech charakteru swoich/ kolegi

 • tworzenie zdań dot. swoich sposobów spędzania czasu wolnego

 • porównywanie form spędzania czasu wolnego swoich i Marka

Pisanie:

 • tekst porównujący sposoby spędzania sobót przez siebie i przez Sandrę(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)
(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)


WB str. 5
i-eBook:


(WS 9)
(WS 9)


3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. The Real-Life Superheroes – praca z tekstem, odpowiedzi na pytania.

2. Superheroes – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

3. Jobs & places of work, character adjectives – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

4. Free time activities & daily routine – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, czytaniu i mówieniu.
1c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasów Present Simple, Present Continuous w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach wraz z określeniami czasu

 • stosowanie końcówek -es/-s, -ing i zmiany w pisowni

 • czasowniki, które nie mają formy ciągłej

 • przysłówki częstotliwości i ich użycie w zdaniu

 • porównanie obydwu w/w czasów


(WS 1.1, 1.4, 1.5)
(WS 1.1, 1.4, 1.5)


Czytanie:

 • dowcip komiksowy z użyciem czasów Present Simple, Present Continuous; znajdowanie przykładów użycia w/w czasów

 • dialog dot. planów spędzenia popołudnia, uzupełnianie luk odpowiednimi formami czasowników(WS 3.3, 3.6)
(WS 3.2)


Pisanie:

 • tworzenie zdań o sobie z użyciem czasowników like, enjoy, don’t like, hate oraz zdań o sobie/ kolegach z użyciem przysłówków częstotliwości

 • krótki tekst o swoim typowym tygodniu i planach na ten weekend


Mówienie:

 • krótkie sterowane dialogi z użyciem w/w czasów + dialogi dotyczące czynności wykonywanych codziennie i planowanych na ten weekend


(WS 5.2, 5.5, 5.7, 6.4)
(WS 5.2, 5.4, 5.6 6.3)


WB str. 6-7
i-eBook:


1d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • życie codzienne i praca na ranczo w Australii

 • słowa wyróżnione i ich synonimy lub antonimy, np. scenery i view, sunrise i sunset

 • kolokacje, np. wish me luck, oraz z czasownikami do, make


Gramatyka:

 • użycie przyimków on, at, in z określeniami czasu


(WS 1.4, 1.5)
(WS 1.4, 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) A Day in the Life of a Jillaroo; uzupełnianie luk, zadanie typu P/ F + odpowiedzi na pytania do tekstu


Mówienie:

 • przekazywanie wybranych informacji z tekstu


Słuchanie:

 • rozmowa telefoniczna o pracy w charakterze Jackaroo; dobór obowiązków do dni tygodnia


(WS 3.3, 8.1, 2.3)
(WS 3.2, 8.2, 2.3)


Mówienie i pisanie:

 • uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu i opis typowego dnia Jillaroo

 • zdobywanie informacji i prezentacja zawodu popularnego w Polsce i związanego z pracą na świeżym powietrzu (projekt ICT)


(WS 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 9, 11)
(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 9, 11)


E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
WB str. 11

Vocab Bank, str. VB1
i-eBook:
(WS 11)

(WS 11)

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Czasy Present Simple, Present Continuous – użycie, struktura, ćwiczenia gramatyczne.

2. Activities: every day & at the weekend – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Adverbs of frequency – ćwiczenia.

3. A Day in the Life of a Jillaroo – praca z tekstem, słownictwo.

4. A Jillaroo’s day & Jackaroo’s work – ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu. Time prepositions & collocations – ćwiczenia.
1e

Listening skills

+

1f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • czynności życia codziennego (c.d.)

 • hobby uprawiane w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz przymiotniki je opisujące

 • czasowniki i zwroty określające upodobania, np. can’t stand, enjoy, fond of, oraz użycie po nich form czasownika z -ing

 • zwroty, zdania wyrażające propozycje oraz ich akceptację i odmowę

 • dane w ogłoszeniu o pracy + tworzenie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. tego ogłoszenia


Fonetyka:

 • intonacja pytań ogólnych i szczegółowych


(WS 1.1, 1.4, 1.5)
(WS 1.1, 1.4, 1.5)


Słuchanie:

 • 5 krótkich wypowiedzi dot. życia codziennego; zadanie na wybór wielokrotny (tekst + ilustracje), wyszukiwanie słów kluczowych

 • wypowiedź Paula o hobby swoich kolegów; dobór osób do rodzaju hobby


Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. propozycji spędzenia weekendu; wyszukiwanie podstawowych informacji + odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi(WS 2.1, 2.3, 3.1, 2.3, 3.3, 6.6, 6.8)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 2.3, 3.2, 6.5)


Pisanie lub mówienie:

 • tworzenie zdań nt. różnych hobby

 • porównanie porannych czynności swoich i ostatniej rozmówczyni z wypowiedzi dot. życia codziennego (tekst ze słuchu)


Mówienie:

 • pytania i odpowiedzi dot. upodobań

 • dialog sterowany dot. propozycji wspólnego spędzenia weekendu

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. ogłoszenia o pracy


(WS 4.2/ 5.2, 4.5/ 5.5, 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 + 8.1)
(WS 4.2/ 5.2, 4.4/ 5.4, 6.1, 6.3, 6.5)


WB str. 8-9
i-eBook:


1g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • czynności życia codziennego i formy spędzania czasu wolnego (c.d.)

 • krótki opis typowego dnia w szkole i zainteresowań zajęciami szkolnymi

 • podstawowe dane osobowe

 • upodobania (c.d.)

 • układanie słów we właściwym szyku w zdaniach twierdzących i przeczących

 • użycie spójników: and, too, but, because

Ortografia i interpunkcja:

 • podstawowe zasady użycia wielkich liter oraz kropki, przecinka, znaku zapytania i wykrzyknika


(WS 1.1, 1.3, 1.5)
(WS 1.1, 1.3, 1.5)


Czytanie:

 • analiza przykładowego e-maila do nowego kolegi pod kątem treści i formy; wyszukiwanie podstawowych informacji + przykładów stosowania prezentowanych zasad ortografii i interpunkcji


(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
(WS 3.2, 3.4)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • przepisywanie zdań z prawidłowym użyciem wielkich liter oraz zastosowanie prawidłowej interpunkcji w zdaniach

 • układanie słów we właściwym szyku w zdaniach

 • łączenie zdań za pomocą w/w spójników

 • zastępowanie wyróżnionych zdań innymi, podobnymi


Pisanie:

 • e-mail sterowany do nowego kolegi, w oparciu o plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi


(WS 5.2, 5.5, 5.9, 7.1, 7.2, 7.6, 9)
(WS 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 9)


WB str. 10
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Daily life & hobbies – ćwiczenia w słuchaniu, słownictwo, intonacja pytań.

2. Making suggestions & expressing likes/ dislikes – dialogi. A job advert – pytania i odpowiedzi.

3. An email about your daily routine & free time – analiza wypowiedzi, ćwiczenia w pisaniu (interpunkcja, użycie spójników itd.).1

CLIL: PSHE

+

1

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach poznawania nowych osób

 • powtórzenie słownictwa z Unitu 1 w formie ćwiczeń: tworzenie poprawnych kolokacji, wybór właściwych słów w kontekście, dopasowywanie przeciwieństw i odpowiedzi do pytań (krótkie reakcje językowe)


Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 1 w formie ćwiczeń: wstawianie poprawnych form czasownikowych oraz przysłówków częstotliwości we właściwym miejscu w zdaniu

 • ćwiczenie Grammar in Focus: tekst z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwych zaimków i przyimków)


(WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.14)
(WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) How to make a good first impression; test luk sterowanych + ćwiczenie leksykalne (wybór właściwych słów w kontekście)


Mówienie:

 • krótkie przekazanie treści tekstu


(WS 3.3, 3.6, 8.1)
(WS 3.2, 8.2)

SB: Grammar Reference, str. GR4-GR5
WB str. 11 CLIL: Geography;

Grammar Bank 1, str.92-93;

Quizzes, str. Q1;

Translator’s Corner (TC), str. TC1
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *


1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe:

………………


Tematy lekcji: 1. How to make a good first impression – test luk sterowanych, praca z tekstem.

2. Progress Check 1 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

…………………………………………………………………………………………………………………………


: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 0.71 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna