Rozporządzenie komisji (ewg) nr 2891/93 z dnia 21 października 1993 r zmieniające rozporządzeniePobieranie 338.22 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar338.22 Kb.
  1   2   3   4

31993R2891

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2891/93
z dnia 21 października 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 317/932, w szczególności jego art. 7 i 9,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1538/913, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1980/924, ustanawia szczegółowe zasady wykonania norm handlowych w sektorze mięsa drobiowego;
w świetle zdobytego doświadczenia należy wprowadzić zmiany do niektórych definicji dotyczących gatunku, wieku, prezentacji tuszy i budowy anatomicznej; w celu zapobiegania oszukańczym praktykom konieczne jest zdefiniowanie produktu pod nazwą „magret” lub „maigret”;
w celu jednolitego stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1538/91, należy zdefiniować określenia „obrót” oraz „partia” w sektorze mięsa drobiowego oraz należy zmienić specjalne dopuszczalne odchylenia przy monitorowaniu stosowania definicji tusz drobiowych, nazw prezentacji oraz kategorii jakości w odniesieniu do tusz i kawałków;
w celu dostosowania do rzeczywistej sytuacji w sektorze, należy zmienić niektóre kryteria regulujące warunki hodowli oraz progi ilościowe wymagane w przypadku fakultatywnego oznaczania metody hodowli;
art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 stanowi, że podawane nazwy i określenia mają być sformułowane co najmniej w języku lub językach Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce sprzedaż detaliczna lub inne wykorzystanie produktu; wymieniony przepis należy zmienić zgodnie z dyrektywą Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaży końcowemu konsumentowi5, ostatnio zmieniona dyrektywą 91/72/EWG6, w celu ułatwienia obrotu mięsem drobiowym w innych przypadkach niż dostawa mięsa drobiowego do konsumenta końcowego;
z uwagi na rozwój ekonomiczny i technologiczny zarówno w dziedzinie obróbki drobiu jak i kontroli oraz przy założeniu, że zawartość wody jest szczególnie ważnym czynnikiem w obrocie kurczakami mrożonymi i głęboko mrożonymi, badania wspólnotowe wskazały na potrzebę dostosowania odpowiednich przepisów; dlatego należy ustalić maksymalną zawartość wody w kurczakach mrożonych i głęboko mrożonych oraz należy określić system monitorowania zarówno w rzeźniach jak i we wszystkich fazach obrotu, nie naruszając zasady swobodnego obrotu produktów na jednolitym rynku;
należy zweryfikować wchłanianie wody w zakładzie produkcyjnym oraz ustalić wiarygodne metody oznaczania zawartości wody dodanej podczas obróbki tusz kurczaków mrożonych i głęboko mrożonych, bez wprowadzania rozróżnienia między wodą fizjologiczną, a inną wodą pochodzącą z obróbki kurczaków, przy założeniu, że stosowanie takiego rozróżnienia w praktyce byłoby trudne;
należy zakazać obrotu kurczakami mrożonymi lub głęboko mrożonymi, niespełniającymi norm, bez odpowiedniego oznaczenia na opakowaniu; w rezultacie konieczne jest przyjęcie praktycznych zasad odnośnie do oznaczeń nanoszonych na opakowania jednostkowe i zbiorcze, w zależności od ich miejsca przeznaczenia tak, aby ułatwić kontrole i zapewnić wykorzystanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem;
konieczne jest określenie działania podejmowanego w razie ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w przewożonej partii towaru, w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań niniejszego rozporządzenia; należy ustanowić procedurę rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku z wewnątrzwspólnotowymi przewozami partii produktów;
w razie sporu, Komisja powinna mieć możliwość podjęcia natychmiastowego działania oraz przyjęcia środków odpowiednich do sytuacji;
harmonizacja wymagań dotyczących zawartości wody zakłada wyznaczenie wspólnotowych oraz krajowych laboratoriów referencyjnych;
należy ustanowić przepisy w celu uwzględnienia przyjęcia przez Państwa Członkowskie praktycznych metod kontroli zawartości wody w kurczakach mrożonych i głęboko mrożonych; mając na uwadze zapewnienie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia, Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję oraz inne Państwa Członkowskie o przyjętych metodach;
art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 stanowi, że rozporządzenie Rady (EWG) nr 2967/76 z dnia 23 listopada 1976 r. ustanawiające wspólne normy zawartości wody w kurczakach, kurach i kogutach mrożonych oraz głęboko mrożonych7, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3204/838, nadal stosuje się do momentu wprowadzenia w życie norm przyjętych w art. 7 wymienionego rozporządzenia; niniejsze rozporządzenie zawiera środki, które wprowadzają w życie wymienione normy; dlatego należy uchylić wymienione rozporządzenie oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2785/80 z dnia 30 października 1980 r. wprowadzające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2967/769, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3759/8510;
Komitet Zarządzający ds. mięsa drobiowego i jaj nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W rozporządzeniu (EWG) nr 1538/91 wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 1:
- odnosi się wyłącznie do wersji niderlandzkiej,
- w pkt. 1 lit. a) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„ - pisklę: (poussin, coquelet): kurczak o masie tuszy poniżej 650 g (mierzonej bez podrobów, głowy i łap); kurczaka ważącego od 650 g do 750 g można określić jako „poussin”, jeżeli jego wiek ubojowy nie przekracza 28 dni. Przy sprawdzaniu wieku ubojowego Państwa Członkowskie mogą stosować przepisy art. 11.”
- w pkt. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) Kaczki (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), kaczki Mulard (c.m.x.a.p.),
- młoda kaczka lub pisklę kacze, (młoda) kaczka piżmowa, (młoda) kaczka Mulard: ptak z giętkim zakończeniem mostka (nieskostniałym),
- kaczka, kaczka piżmowa, kaczka Mulard: ptak z twardym (skostniałym) zakończeniem mostka
- w pkt. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) Ćwiartka: ćwiartka z nogą lub ćwiartka z piersią uzyskana przez poprzeczne przecięcie połówki;”
- w pkt. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) noga kurczaka z częścią grzbietu: masa grzbietu nie przekracza 25% masy całego kawałka;”,
- w pkt. 2 dodaje się lit. m) w brzmieniu:
„m) magret, maigret: filet z piersi kaczek i gęsi określonych w ust. 3, zawierający skórę oraz tłuszcz podskórny pokrywający mięsień piersiowy, bez mięśnia piersiowego głębokiego”,
- w pkt. 2 po lit. a)-m) dodaje się, co następuje:
„W przypadku produktów wymienionych w lit. e), g) i h), zdanie „cięcia wykonuje się w stawach” oznacza cięcia dokonane między liniami odgraniczającymi stawy, jak pokazano w formie graficznej w załączniku Ia.”;
2. Dodaje się art. 1a w brzmieniu:
Artykuł 1a
Do celów niniejszego rozporządzenia:
„wprowadzanie do obrotu” oznacza posiadanie lub wystawianie na sprzedaż, oferowanie na sprzedaż, sprzedawanie, dostawę lub jakąkolwiek inną formę wprowadzania do obrotu;
„partia” oznacza mięso drobiowe tego samego gatunku i rodzaju, tej samej klasy, z tej samej rzeźni bądź z tego samego zakładu rozbioru, zlokalizowanego w tym samym miejscu, które ma być poddane kontroli. Do celów art. 8 oraz załącznika V i VI, partia obejmuje jedynie opakowania jednostkowe tej samej nominalnej kategorii masy.”;
3. W art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. We wszystkich prezentacjach tusz, jeżeli nie została usunięta głowa, w tuszy mogą pozostać tchawica, przełyk i wole.”;
4. W art. 7 wprowadza się następujące zmiany:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzje wynikające z niezachowania zgodności z art. 1, 2 i 6 można jedynie podejmować w odniesieniu do całej partii, skontrolowanej zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.”
- ust. 2 skreśla się,
- tabelę zawartą w ust. 3 zastępuje się tabelą w brzmieniu:


„Wielkość partii

Liczność próbki

Dopuszczalna liczba jednostek wadliwych

Łącznie

W odniesieniu do art. 1*, 3 i art. 6 ust.1

1

2

3

4

100 - 500


30

5

2

501 - 3200

50

7

3

> 3200

80

10

4


* Zakres dopuszczalnych odchyleń w ramach danego gatunku, a nie między gatunkami.”

- ust. 4 i 5 otrzymują oznaczenie ust. 3 i 4 oraz otrzymują brzmienie:


„4. Podczas badania partii mięsa drobiowego klasy A dozwolona jest dopuszczalna całkowita liczba jednostek wadliwych, określona w trzeciej kolumnie tabeli w ust. 3. W przypadku filetów z piersi jednostki wadliwe mogą również obejmować filety z zawartością w masie do 2% tkanki chrzęstnej (giętkie zakończenie mostka).
Jednakże liczba jednostek wadliwych niezgodnych z przepisami pkt. 1 i 3 w art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 6 ust. 1, nie przekracza wielkości przedstawionych w kolumnie 4 tabeli zawartej w ust. 3.
W odniesieniu do art. 1 ust. 3 pkt 3, jednostki wadliwej nie uważa się za dopuszczalną, chyba, że jej ciężar wynosi, co najmniej 240 g w przypadku wątróbek kaczych oraz przynamniej 385 g w przypadku wątróbek gęsich.
5. Podczas badania partii mięsa drobiowego klasy B podwaja się dopuszczalną liczbę jednostek wadliwych.”;
5. W art. 10 wprowadza się zmiany w brzmieniu:
- w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„ 1. W celu oznaczenia rodzaju hodowli, z wyjątkiem hodowli organicznej i biologicznej, żadne inne określenia niż określenia ustalone w niniejszym rozporządzeniu oraz odpowiadające im określenia w innych językach wspólnotowych, wymienione w załączniku III, nie mogą występować na etykietach w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. a) dyrektywy 79/112/EWG, o ile spełnione są odpowiednie warunki wymienione w załączniku IV.”
- dotyczy wyłącznie wersji niderlandzkiej
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podawanie wieku w momencie uboju lub okresu tuczu jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy stosuje się jedno z określeń wymienionych w ust. 1 oraz w odniesieniu do wieku nie niższego niż wiek wskazany w załączniku IV lit b), c) lub d). Jednakże przepisu tego nie stosuje się w przypadku zwierząt objętych art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte.”;
6. Art. 14 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 14
Nazwy produktów oraz inne określenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy podawać:
- w przypadku sprzedaży konsumentowi końcowemu, w języku łatwo zrozumiałym dla nabywców określonych w art. 14 dyrektywy Rady 79/112/EWG w Państwie Członkowskim, w którym sprzedaż taka ma miejsce; niniejszy przepis nie stanowi przeszkody dla podawania tych danych szczegółowych w różnych językach
- w każdym innym przypadku, w jednym lub kilku językach Wspólnoty.”;
7. Dodaje się art. 14a w brzmieniu:
Artykuł 14a
1. Bez uszczerbku dla ust. 6 i 10, kurczaki mrożone i głęboko mrożone można wprowadzać do obrotu w ramach działalności gospodarczej lub handlowej we Wspólnocie, jedynie wówczas, gdy zawartość wody nie przekracza wartości, nieuniknionych ze względów technologicznych, oznaczonych za pomocą metody analizy opisanej w załączniku V (metoda wycieku) lub w załączniku V (metoda chemiczna).
2. Właściwe organy wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie zapewniają podjęcie przez rzeźnie wszystkich środków koniecznych do uzyskania zgodności z przepisami ust. 1, w szczególności, że:
- pobierane są próbki w celu monitorowania wchłaniania wody w procesie schładzania oraz zawartości wody w kurczakach mrożonych i głęboko mrożonych,
- wyniki badań są rejestrowane i przechowywane przez okres jednego roku,
- każda partia jest znakowana w sposób umożliwiający ustalenie daty produkcji; to oznakowanie partii musi znajdować się w dokumentacji produkcji.


  1. W rzeźniach przeprowadza się regularne kontrole wchłaniania wody, zgodnie z załącznikiem VII lub kontrole zgodne z załącznikiem V, co najmniej raz w ciągu czterogodzinnego okresu pracy.

Jeżeli kontrole te wykazują, że wchłonięta ilość wody przewyższa całkowitą zawartość wody dopuszczalną na mocy niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem ilości wody wchłoniętej przez tusze w fazach przetwarzania nieobjętych tą kontrolą oraz jeżeli, w każdym przypadku, ilość wchłoniętej wody przekracza poziomy określone w załączniku VII pkt 9 lub w załączniku V pkt 7, rzeźnia dokonuje niezwłocznie niezbędnych technicznych dostosowań w procesie przetwarzania.


4. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 3 akapit drugi oraz w każdym innym przypadku, co najmniej raz na dwa tygodnie przeprowadza się kontrole, za pomocą pobierania próbek, kurczaków mrożonych i głęboko mrożonych pochodzących z każdej rzeźni, zgodnie z procedurami określonymi w załączniku V lub VI, których wyboru dokonuje właściwy organ w Państwie Członkowskim. Z kontroli tych wyłączone są tusze przeznaczone wyłącznie do wywozu, jeżeli właściwemu organowi przedstawiono wystarczające dowody potwierdzające ten fakt.
5. Kontrole określone w ust. 3 i 4 przeprowadzane są przez właściwe organy lub pod ich nadzorem. Właściwe organy mogą, w szczególnych przypadkach, w odniesieniu do danej rzeźni stosować przepisy ust. 3, w szczególności pkt 1 i 9 załącznika VII oraz ust. 4 w sposób bardziej rygorystyczny, w przypadku, gdy jest to konieczne dla zapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących łącznej dopuszczalnej zawartości wody, na podstawie niniejszego rozporządzenia.
6. Jeżeli wynik kontroli określonych w ust. 4, wykazuje przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych, daną partię uznaje się za niespełniającą wymagań niniejszego rozporządzenia. Jednakże w takim przypadku dana rzeźnia może zażądać przeprowadzenia powtórnej analizy z zastosowaniem metody wybranej przez właściwy organ w Państwie Członkowskim.
7. W przypadku, gdy jest to konieczne po takiej powtórnej analizie, omawianą partię uznaje się za niespełniającą wymagań niniejszego rozporządzenia, właściwy organ podejmuje odpowiednie środki w celu wprowadzenia takiej partii do obrotu na terenie Wspólnoty jedynie pod warunkiem, że zarówno opakowania jednostkowe, jak i zbiorcze danych tusz zostają oznakowane przez rzeźnię pod nadzorem właściwego organu, przy pomocy taśmy lub etykiety z umieszczoną na nich jedną z następujących formuł, napisanych czerwonymi wielkimi literami: 


„Contenido en agua superior al límite CEE”


„Vandindhold overstiger EØF-Normen”


„Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert”


„Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ”


„Water content exceeds EEC limit”


„Teneur en eau supérieure à la limite CEE”


„Tenore d'acqua superiore al limite CEE”


„Watergehalte hoger dan het EEG-maximum”


“Teor de água superior ao limite CEE”.


Partia określona w akapicie pierwszym, pozostaje pod nadzorem właściwego organu do czasu zajęcia się nią zgodnie z przepisami tego ustępu lub rozdysponowana w inny sposób. Jeżeli właściwemu organowi przedstawione zostają zaświadczenia potwierdzające przeznaczenie do wywozu partii określonej w akapicie pierwszym, właściwy organ podejmuje wszelkie konieczne środki, aby zapobiec wprowadzenia omawianej partii do obrotu we Wspólnocie. Formuły przewidziane w pierwszym akapicie umieszcza się w eksponowanym miejscu, w taki sposób, aby były dobrze widoczne, łatwe do odczytania i nieusuwalne. Formuły takie nie są w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami czy obrazkami. Wysokość liter na opakowaniu jednostkowym wynosi, co najmniej 1 cm a 2 cm na opakowaniach zbiorczych.
8. W przypadku, gdy istnieją poważne podstawy do podejrzeń występowania nieprawidłowości, Państwo Członkowskie przeznaczenia może przeprowadzić niedyskryminacyjne kontrole wyrywkowe kurczaków mrożonych lub głęboko mrożonych, w celu zweryfikowania, czy przewożona partia spełnia wymagania niniejszego artykułu.
9. Kontrole określone w ust. 8, przeprowadza się w miejscu przeznaczenia towarów lub w innym stosownym miejscu, pod warunkiem, że drugie z wymienionych miejsc nie znajduje się na granicy i nie jest zbytnio oddalone od wyznaczonej trasy przewozu towarów oraz że po pobraniu próbek do kontroli możliwy jest dalszy przewóz towarów do miejsca przeznaczenia. Jednakże dane produkty nie zostają sprzedane konsumentowi końcowemu do czasu ogłoszenia wyniku kontroli.
Kontrole takie przeprowadza się jak najszybciej, aby nadmiernie nie opóźniać wprowadzania produktów do obrotu lub nie powodować zwłoki mogącej prowadzić do obniżenia ich jakości.
Wyniki tych kontroli i wszelkie decyzje podejmowane w ich następstwie oraz powody ich podjęcia podaje się do wiadomości wysyłającego, odbiorcy lub ich przedstawicieli, najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od dnia pobrania próbek. O decyzjach podjętych przez właściwe organy w Państwie Członkowskim będącym miejscem przeznaczenia oraz o powodach podjęcia takich decyzji informuje się właściwe organy w Państwie Członkowskim wysyłki.
Na wniosek wysyłającego lub jego przedstawiciela, wymienione decyzje oraz przyczyny ich podjęcia zostają przekazane w formie pisemnej wraz ze szczegółowymi informacjami na temat prawa do odwołania się od decyzji, które jest dostępne na mocy prawa obowiązującego w Państwie Członkowskim przeznaczenia oraz na temat procedury odwoławczej i wymaganych terminach.
10. Jeżeli wyniki kontroli określonej w ust. 8, wykazują przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych, właściciel danej partii może wystąpić o przeprowadzenie powtórnej analizy wybraną przez siebie metodą w jednym z laboratoriów referencyjnych wymienionych w załączniku VIII lub w jakimkolwiek innym laboratorium upoważnionym przez właściwe organy do przeprowadzania takiej kontroli. Wydatki spowodowane wymienioną powtórną analizą pokrywa właściciel partii. Zadania oraz zakres kompetencji laboratoriów referencyjnych określone są w załączniku IX.
11. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodne z ust. 8 i 9 oraz powtórnej analizy, o ile takiej zażądano, uznano kurczaki zamrożone lub głęboko zamrożone za niespełniające wymagań niniejszego artykułu, właściwe organy w Państwie Członkowskim przeznaczenia, stosują procedury przewidziane w ust. 7.
12. W przypadkach przewidzianych w ust. 10 i 11, właściwe organy w Państwie Członkowskim przeznaczenia, kontaktują się bezzwłocznie z właściwymi organami w Państwie Członkowskim wysyłki. Wymienione organy podejmują wszelkie niezbędne środki oraz powiadamiają właściwe organy pierwszego Państwa Członkowskiego, co do charakteru przeprowadzanych kontroli, podjętych decyzjach oraz przyczynach podjęcia tego rodzaju decyzji.
Jeżeli kontrole określone w ust. 8 i 10 wykazują powtarzające się nieprawidłowości lub jeżeli kontrole takie, w opinii Państwa Członkowskiego wysyłki, przeprowadzane są bez wystarczających podstaw, właściwe organy zainteresowanych Państw Członkowskich powiadamiają Komisję o tych faktach.
W zakresie niezbędnym do zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia lub na wniosek właściwego organu w Państwie Członkowskim przeznaczenia oraz przy uwzględnieniu charakteru naruszeń, Komisja może:
- wysłać delegację ekspertów do danego przedsiębiorstwa i wspólnie z właściwymi organami krajowym przeprowadzić inspekcję na miejscu, lub
- wystąpić do właściwych organ Państwa Członkowskiego wysyłki, o wzmożenie pobierania próbek produktów w danym przedsiębiorstwie oraz, o ile konieczne, o zastosowanie sankcji zgodnie z art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1906/90.
Komisja informuje Państwa Członkowskie o wynikach swojego dochodzenia. Państwa Członkowskie, na których terytorium przeprowadzana jest inspekcja, udzielają ekspertom wszelkiej pomocy koniecznej do wykonania powierzonego im zadania.
Do czasu wyników ustaleń Komisji, Państwo Członkowskie wysyłki, na wniosek Państwa Członkowskiego przeznaczenia, musi zintensyfikować kontrole produktów pochodzących z danego przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy środki te podejmuje się w celu wyeliminowanie wielokrotnych nieprawidłowości zawinionych przez przedsiębiorstwo, Komisja obciąża to przedsiębiorstwo wszystkimi kosztami wynikłymi z zastosowania przepisów zawartych w akapicie trzecim wszystkich tiret.
13. Państwa Członkowskie podejmują praktyczne środki w odniesieniu do kontroli przewidzianych w niniejszym artykule. Informują one inne Państwa Członkowskie oraz Komisję do dnia 1 listopada 1993 r. o podjętych środkach. Informacje o jakichkolwiek istotnych zmianach przekazywane są niezwłocznie do wiadomości pozostałych Państw Członkowskich i Komisji.”;
8. Załączniki I, III oraz IV otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszego rozporządzenia;
9. Dodaje się załączniki Ia, V, VI, VII, VIII oraz IX odpowiadające załącznikom do niniejszego rozporządzenia.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 338.22 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna