Rozporządzenie komisji (ewg) nr 2928/93 z dnia 25 października 1993 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 890/78 ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmieluPobieranie 32.9 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.9 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2928/93
z dnia 25 października 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3124/922, w szczególności jego art. 2 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/77 z dnia 19 lipca 1977 r. dotyczące certyfikacji chmielu3, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1987/934, wyłącza się niektóre produkty z procesu certyfikacji ze względu na ich szczególne właściwości oraz ich planowane użycie; izomeryzowane proszki z chmielu oraz nowe izomeryzowane produkty z chmielu określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77, zaliczane są do tej samej grupy produktów, co izomeryzowane ekstrakty chmielu; należy dokładniej określić te produkty w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 890/785, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 2265/916;
art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 1784/77 stanowi, że produkty zwolnione z certyfikacji powinny podlegać odpowiednim procedurom kontrolnym; procedura kontrolna musi zapewnić, że takie produkty nie spowodują zakłócenia normalnego obrotu produktów certyfikowanych oraz ich użycia jedynie w celach ściśle określonych i tylko przez te osoby, dla których są one przeznaczone;
za procedury kontrolne odpowiedzialne są organy przeprowadzające certyfikację;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 890/76 wprowadza się następujące zmiany:


1. art. 1 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 1
a) „chmiel nieprzetworzony” oznacza chmiel, który przeszedł jedynie wstępne suszenie i pakowanie;
b) „chmiel przetworzony” oznacza chmiel, który przeszedł końcowe suszenie i pakowanie;
c) „chmiel z nasionami” oznacza chmiel sprzedawany z zawartością nasion większą niż 2% jego wagi;
d) „chmiel odziarniony” oznacza chmiel sprzedawany z zawartością nasion nieprzekraczającą 2% jego wagi;
e) „izomeryzowany ekstrakt chmielu” oznacza ekstrakt, w którym kwasy alfa uległy prawie całkowitej izomeryzacji;
f) „izomeryzowany proszek z chmielu” oznacza proszek, w którym kwasy alfa uległy prawie całkowitej izomeryzacji;
g) „nowe izomeryzowane produkty z chmielu” oznaczają produkty, w których nie tylko kwasy alfa uległy całkowitej izomeryzacji, ale również inne składniki uległy zmianie w większym lub mniejszym stopniu (zgodnie z etapem, na którym przeprowadzona została przemiana kwasów alfa oraz zgodnie z warunkami, na których doszło do tej przemiany) lub zostały celowo wyeliminowane z produktu końcowego;
h) „plombowanie” oznacza zamykanie opakowań pod nadzorem urzędowym w sposób, który powoduje zniszczenie pieczęci w momencie otwarcia opakowania;
i) „zamknięty obieg pracy” oznacza proces obejmujący przygotowanie i przetworzenie chmielu przeprowadzane pod nadzorem urzędowym, w sposób wykluczający dodanie lub usunięcie chmielu lub produktów przetworzonych podczas procesu. Zamknięty obieg pracy rozpoczyna się od otwarcia zapieczętowanych opakowań zawierających chmiel oraz produkty z chmielu, przeznaczonych do przygotowania i przetworzenia, a kończy się w momencie zaplombowania opakowań zawierających przetworzony chmiel lub produkty z chmielu;
j) „przesyłka” oznacza ilość opakowań zawierających chmiel lub produkty z chmielu o tych samych właściwościach, przedstawione w tym samym czasie przez tą samą osobę, współproducenta lub przez tego samego przetwórcę”;
2. w art. 8. ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Za wyjątkiem substancji określonych w załączniku V, jedynie certyfikowany chmiel i produkty z chmielu określone w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77, można wprowadzać do zamkniętego procesu technologicznego. Można je wprowadzać jedynie w stanie, w którym zostały certyfikowane.
6. W przypadku, gdy w czasie produkcji wyciągów wytwarzanych przy użyciu ditlenku węgla, musi zostać przerwane przetwarzanie w obrębie zamkniętego procesu technologicznego z przyczyn technicznych, przedstawiciele właściwych organów lub departamentów określonych w art. 1 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77, opieczętowują opakowanie zawierające produkt przejściowy, w momencie przerwania przetwarzania. Pieczęć może zostać złamana jedynie przez wyżej wymienionych przedstawicieli, gdy dojdzie do wznowienia przetwarzania”;
3. w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a) zdanie otwierające otrzymuje brzmienie:
„Produkty określone w art. 1 ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (EWG) nr 1784/77 podlegają następującej kontroli:
b) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) W przypadku izomeryzowanych ekstraktów chmielu, izomeryzowanych proszków z chmielu oraz nowych izomeryzowanych produktów z chmielu wymienionych w załączniku VI, przetwórca zgłasza organowi kontrolnemu, każdego roku nie później niż 31 grudnia, ilości wyprodukowane oraz ilości sprzedane. Opakowanie powinno być oznaczone wyrazami „izomeryzowany ekstrakt chmielu”, „izomeryzowany proszek z chmielu” lub „nowe izomeryzowane produkty z chmielu”; powinna się na nim znaleźć również informacja dotycząca wagi i objętości, pierwotnej odmiany oraz produktu, który został użyty, a także procentowego udziału użytego produktu;”
c) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) W przypadku chmielu i produktów z chmielu umieszczonych w małych opakowaniach przeznaczonych na sprzedaż osobom prywatnym dla ich własnego użytku, waga opakowania nie może przekraczać:
- 1 kg, w przypadku szyszek oraz proszku,
- 300 g, w przypadku ekstraktów, proszku oraz nowych izomeryzowanych produktów.
Opis produktu i jego waga muszą pojawić się na opakowaniu.”;
4. w załączniku VI dodaje się Załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 1993 r.W imieniu Komisji

René STEICHEN


Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK VI


IZOMERYZOWANE PRODUKTY Z CHMIELU ZNAJDUJĄCE SIĘ W OBROCIE LUB, KTÓRE WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO OBROTU – LISTOPAD 1992 R.


Produkt

Przebieg procesu

Wykorzystanie

Izomeryzowane granulki

Konwencjonalny proszek typu 90 zmieszany z tlenkiem metalu (zazwyczaj magnezem), zgranulowany i poddany wolnemu niskotemperaturowemu podgrzewaniu.

Zastępuje standardowe granulki chmielu we wsadzie do kotła lub służy jako wtórny dodatek do kotła.Wyrób wytłaczany (wytłaczany proszek z chmielu)Konwencjonalny proszek zmieszany z węglowodanami, tlenkami oraz wodorotlenkami (lub ich mieszankami) metali, tłoczony przez parnik przeznaczony do wyciskania (wysokie ciśnienie oraz temperatura przez krótki okres czasu)


Dotyczy granulek izomeryzowanych

Granulki stabilizowane


Dotyczy granulek izomeryzowanych, ale niepodgrzewanych


Dotyczy granulek izomeryzowanych


Izomeryzowane ekstrakty uzyskiwane w kotle (łącznie z PIKE, MIKE, IKE, IRE)

Ogólnie, konwencjonalne (zazwyczaj CO2) wyciągi zmieszane z tlenkami, wodorotlenkami i węglowodanami (lub ich mieszankami) metali, podgrzane lub poddane działaniu ciśnieniu (mogą też być zastosowane obydwa wymienione czynniki).

W przypadku niektórych produktów, jony metalu i sole metali usunięte są z końcowej mieszanki
Zastępuje standardowe wyciągi uzyskiwane w kotle lub służy jako wtórny dodatek do kotła

Fermentacja wtórna – wyciągi izomeryzowaneWyciągi z chmielu oczyszczone i poddane wyżej wymienionemu działaniu, w celu otrzymania stosunkowo czystego izomeryzowanego kwasu alfa (zwykle w formie soli metali alkalicznych izomeryzowanych kwasów alfa (zazwyczaj potas))


Jako końcowe uregulowanie poziomu goryczki piwa, bez zmiany innych posmaków piwa

Fermentacja wtórna – zredukowane wyciągi izomeryzowaneOczyszczone ekstrakty chmielu, zredukowane chemicznie i poddane powyższemu działaniu w celu otrzymania stosunkowo czystych zredukowanych produktów izomeryzowanych.

Dla kontroli poziomu goryczki piwa, ochrony przeciw zepsuciu spowodowanemu nasłonecznieniem oraz poprawienia stabilności piany, bez szkody dla innych posmaków piwa.”

1 Dz.U. nr L 175 z 4.08.1971, str. 1.

2 Dz.U. nr L 313 z 30.10.1992, str. 1.

3 Dz.U. nr L 200 z 8.08.1977, str. 1.

4 Dz.U. nr L 182 z 24.07.1993, str. 1.

5 Dz.U. nr L 117 z 29.04.1978, str. 43.

6 Dz.U. nr L 208 z 30.07.1991, str. 22.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 32.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna