Rozporządzenie komisji (ewg) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela I JordaniiPobieranie 68.48 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar68.48 Kb.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 700/88
z dnia 17 marca 1988 r.
ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela i Jordanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela i Jordanii1, w szczególności jego art. 5 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie (EWG) nr 4088/87 wyszczególnia uzgodnienia taryfowe w odniesieniu do następujących czterech produktów: goździki jednokwiatowe (bloom), goździki wielokwiatowe (spray), róże wielkokwiatowe oraz róże drobnokwiatowe pochodzące z Cypru, Izraela i Jordanii, zapewniając, odnośnie każdego z nich zastosowanie preferencyjnego cła, gdy cena importowa odpowiada cenie minimalnej określonej w odniesieniu do wspólnotowych cen producenta;
do celów ustanowienia szczegółowych zasad stosowania, powinien zostać zdefiniowany każdy z przedmiotowych produktów, oraz powinien zostać określony sposób w jaki ustalane są ceny wspólnotowe producenta i ceny importowe;
jeśli chodzi o róże, biorąc pod uwagę ilość odmian produkowanych we Wspólnocie, oraz fakt, iż ilości te różnią się znacznie w zależności od rodzaju rynku i sezonu, ceny producenta powinny być ustalane w odniesieniu do średniej ceny ustalonej na podstawie rejestrowanych dla odmian pilotowych uważanych za najbardziej reprezentatywne dla produkcji wspólnotowej;
większość kwiatów ciętych przywożonych z wyżej wymienionych krajów jest produktami bardzo wysokiej jakości generalnie spełniającymi normy wspólnotowe ustanowione dla produktów klasy I; jeśli chodzi o określenie cen producenta, należy odnieść się do cen danych produktów I klasy jakości;
przy ustalaniu cen producenta, wahaniami, które muszą być uznane za nadmierne i nie mogą być brane pod uwagę, zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 4088/87, są odchylenia cen o 40% lub więcej powyżej lub poniżej średniej ceny zaobserwowanej na tym samym rynku w ciągu trzech poprzednich lat;
przy ustalaniu rynków reprezentatywnych, powinny być brane pod uwagę wspólnotowe rynki producenta i wspólnotowe rynki przywozowe, na których zawierana jest większość transakcji i dostępna jest większość notowań cen;
należy przewidzieć aby dane Państwa Członkowskie musiały przekazywać Komisji wszystkie informacje wymagane dla określenia wyżej wymienionych cen;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Dla każdego z czterech produktów goździków jednokwiatowych (bloom) i goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87, wspólnotowe ceny producenta ustalane są dla okresu dwóch kolejnych tygodni przez odniesienie do dziennych cen rejestrowanych na każdym z reprezentatywnych rynków dla każdej z odmian pilotażowych wymienionych w załączniku I. Odmiany pilotażowe definiuje się jako odmiany, które są sprzedawane w największych ilościach na wyżej wspomnianych rynkach, w odniesieniu do róż, odmiany sprzedawane w największych ilościach z wymienionych w załączniku II. W odniesieniu do goździków jednokwiatowych (bloom) i wielokwiatowych (spray), wspólnotowe ceny producenta ustalane są odpowiednio dla typów bloom i spray.
Dzienne ceny dla odmian pilotażowych określonych w akapicie pierwszym rejestrowane są dla produktów klasy I jakości, określonej zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 234/682, niezależnie od długości kodów; koszty związane z prezentacją produktów uważa się za zawarte w rejestrowanych cenach.
Dla ustalenia wspólnotowej ceny producenta, pomija się ceny dzienne, gdy na reprezentatywnym rynku są one o 40% lub więcej powyżej lub poniżej średniej ceny zarejestrowanej w tym samym okresie na tym samym rynku na przestrzeni trzech poprzedzających lat.
Artykuł 2
Reprezentatywne rynki producenta określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87 są następujące:
- Niemcy: Neuss
- Francja: Hyères-Ollioules, Nice, Rungis,
- Włochy: Pescia, San Remo,
- Niderlandy: Aalsmeer, Westland.
Artykuł 3
Reprezentatywne rynki przywozowe określone w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87 są następujące:
- Niemcy: Cologne, Neuss,
- Francja: Rungis
- Niderlandy: Aalsmeer, Westland
- Zjednoczone Królestwo: Covent Garden.
Rynki przywozowe, na których dla przedmiotowego produktu i pochodzenia, rejestrowane są istotne transakcje, są także uważane jako reprezentatywne.

Artykuł 4

Na każdym reprezentatywnym rynku przywozowym w odniesieniu do każdego z czterech produktów określonych w art. 1 i dla każdego z następujących miejsc pochodzenia – Cypr, Izrael i Jordania – ceny przywożonych produktów są rejestrowane za sztukę dziennie na etapie przywozu hurtowego, cena zawiera cło.


Artykuł 5
Państwa Członkowskie, w których zlokalizowane są reprezentatywne rynki producenta powiadamiają Komisję o cenach dziennych dla pilotażowych odmian w tygodniu, który następuje po okresie dwóch tygodni, dla których ustalona jest wspólnotowa cena producenta.
Artykuł 6
Państwa Członkowskie, w których zlokalizowane są reprezentatywne rynki powiadamiają Komisję w każdym dniu obrotu, dla każdego z czterech przedmiotowych produktów, dla każdego rynku i każdego pochodzenia wymienionych w art. 4:
- ceny zarejestrowane zgodnie z art. 4,
- ilości wprowadzone do obrotu w rozbiciu na produkt, na sztukę.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 1988 r.
W imieniu Komisji

Frans ANDRIESSEN


Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I


ODMIANY PILOTAŻOWERóże wielkokwiatowe:

Republika Federalna Niemiec: Sonia, Red Success
Francja: Royal Red, Sonia, Vega
Włochy: Omega, Baccara, Chamade
Niderlandy: Sonia, MadelonRóże drobnokwiatowe:

Republika Federalna Niemiec: Mercedes
Francja: Laminuette, Candia
Włochy: Mercedes, Miss Italia
Niderlandy: Motrea, EuropaZAŁĄCZNIK II

  1. Wykaz róż ciętych, odmiany wielkokwiatowe

Aalsmeer Gold

Dr A. J. Verhage

Nicole

Shocking Blue

Aldogold

Elfe

Nordia

Simona

Aldona

Eliora

Omega

Snow Crystal

Allegro

Evening Star

Orpas

Sonia

Alpha Meinastur

Fiorella

Parfuma

Splendora

Ariane

Golden Emblem

Pasadena

Sterling Silver

Athena

Ilona

Peer Gynt

Sunbeam

Baccara

Jakaranda

Pecirac

Sweet Sonia

Bingo

Jelico

Pink Sensation

Sylvia

Bridal Pink

Jerney

Prive

Tineke

Carambolo

Lara

Red Success

Triada

Carina

Linda

Roselandia

Vega

Carlita

Lorena

Royal Red

Veronika

Carnaval

Lovely Girl

Ruby

Vivaldi

Carte Dor

Madeion

Ruimenkos

Visa

Chamade

Mainzer Fastnacht

Samantha

White Masterpiece

Charlotte

Manola

Sandokan

White Success

Cocktail

Marina

Sandra

White Weekend

Darling

Mariska

Sel 15

Yonina

Denver

Meimisa

Selgold

Zambra

Diana

Miss Blanche

Seline

mieszane

Diplomat

Nathali

Selita

różnokolorowe.


B. Wykaz róż ciętych, odmiany drobnokwiatowe


Anna

Fantasia

Kirsten

Porcelina

Annabella

Fleuropa

Laminuette

President Souzy

Bahama

Florence

Little Silver

Red Garnette

Belinda

Flurosa

Loretta

Red Ilsete

Bunny

Frisco

Mandy

Romeo

Candia

Gabriella

Mardie

Ronny Tober

Candy Rose

Geko

Marimba

Rosete

Carol

Gerdo

Mathilde

Roswytha

Carolien

Geza

Mercedes

Rozette

Carona

Gina

Milva

Rubinette

Carte Rose

Golden Belinda

Mimi Rose

Sabrina

Celica

Golden Times

Miss Ellen

Sagitta

Champagner

Goldy (Goldilocks)

Miss Italia

Seldy

Clivia Kortag

Granada

Motrea

Tanaverina

Coronet

Grisbi

Murena

Sissal

Disco Meilland

Ilseta

New Commer

Tanja

Disco Red

Innocenti

Olivia

Tiara

Donna

Jack Frost

Only Love

Wendy Light

Esther Ofarim

Jaguar

Pastel Lenie

Zurella

Europa

Janina

Perlata

mieszane

Evelien

Junior Miss

Pink Ilseta

wielokolorowe.

Evergold

Kardinal

Polka (Meijonka)1 Dz.U. nr L 382 z 31.12.1987, str. 22.

2 Dz.U. nr L 55 z 2.03.1968, str. 1.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna