Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków doPobieranie 0.76 Mb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/…

z XXX

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności1, w szczególności jego art. 10 i art. 30 ust. 2, 3 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje: 1. załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 przewiduje ustanowienie unijnych wykazów dopuszczonych dodatków do żywności oraz warunków ich stosowania w dodatkach do żywności (część 1 i 2), w enzymach spożywczych (część 3), w środkach aromatyzujących (część 4) oraz w składnikach odżywczych lub ich kategoriach (część 5), do których dodatki do żywności mogą być dodawane zgodnie z art. 4 ust. 4 przedmiotowego rozporządzenia. Celem stosowania wspomnianych dodatków do żywności jest uzyskanie funkcji technologicznej w dodatkach do żywności, enzymach, środkach aromatyzujących lub składnikach odżywczych.

 2. Dodatki do żywności wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 mogą być przyporządkowane do jednego z rodzajów pełnionej funkcji określonych w załączniku I w oparciu o podstawową funkcję technologiczną danego dodatku do żywności. Jednakże zgodnie z art. 9 przedmiotowego rozporządzenia przyporządkowanie danego dodatku do żywności do odpowiedniego rodzaju pełnionej funkcji nie powinno wykluczać jego stosowania w kilku funkcjach.

 3. Dodatki do żywności pełniące funkcję nośników do stosowania w dodatkach do żywności, dopuszczone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące2, jak również warunki ich stosowania, należy umieścić w części 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, gdyż ich zgodność z ogólnymi warunkami włączania dodatków do żywności do wykazów unijnych i stosowania dodatków do żywności, a zwłaszcza z art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, została poddana przeglądowi.

 4. Dodatki do żywności wymienione w dyrektywie nr 95/2/WE jako dozwolone nośniki i rozpuszczalniki, pełniące funkcję dodatku do żywności innego niż nośnik, należy umieścić w części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 z uwzględnieniem takich samych warunków stosowania. Inne dodatki do żywności, pełniące funkcję inną niż nośniki, również należy umieścić w omawianym wykazie.

 5. Dodatki do żywności i nośniki dopuszczone do stosowania w enzymach spożywczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów3 i warunki ich stosowania należy umieścić w części 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

 6. Dodatki do żywności dopuszczone zgodnie z dyrektywą nr 95/2/WE do stosowania w środkach aromatyzujących, jak również warunki ich stosowania, należy umieścić w części 4 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, gdyż ich zgodność z art. 6 przedmiotowego rozporządzenia została poddana przeglądowi.

 7. Dodatki do żywności i nośniki dopuszczone do stosowania w składnikach odżywczych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji4, jak również w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych5, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego6 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego7, jak również warunki ich stosowania, należy umieścić w części 5 sekcji A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Inne dodatki do żywności, pełniące funkcję inną niż nośniki, również należy umieścić na tym wykazie z uwagi na potrzebę technologiczną, której nie przewidziano w czasie przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

 8. Dodatki do żywności, wymienione w dyrektywie nr 95/2/WE jako dodatki do żywności dozwolone w żywności dla niemowląt i małych dzieci, pełniące funkcję dodatku do żywności w składnikach odżywczych, należy umieścić z uwzględnieniem takich samych warunków stosowania w części 5 sekcji B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Wykaz ten należy uzupełnić z uwzględnieniem opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności w sprawie dodatków w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności podawanej niemowlętom w czasie odstawiania od piersi z dnia 13 czerwca 1997 r.8

 9. Z uwagi na kwestie przejrzystości i spójności należy określić szczególne zasady w zakresie warunków stosowania dodatków do żywności w preparatach dodatków do żywności / enzymów spożywczych / składników odżywczych.

 10. Substancje, takie jak siarczyny, benzoesany, polisorbaty, estry sorbitolu i estry sacharozy należy umieścić w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008; substancje te podlegają badaniom przesiewowym na poziomie 3 zgodnie z opublikowanym w 2001 r. sprawozdaniem Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej9 i budzą obawy związane z wartością dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI). Warunki stosowania wspomnianych substancji mogą zostać poddane przeglądowi w następstwie spodziewanej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w ramach programu ponownej oceny określonego w rozporządzeniu (UE) nr 257/2010 ustanawiającym program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności10, który obejmuje między innymi ocenę spożycia.

 11. Specyfikacje dodatków do żywności wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, dotyczące pochodzenia, kryteriów czystości i innych niezbędnych informacji, zostały określone w dyrektywie 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych11, dyrektywie 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych12 oraz dyrektywie 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące13.

 12. Z uwagi na fakt, że niektóre z preparatów są używane od kilkudziesięciu lat, po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia należy ustanowić dwudziestoczteromiesięczny okres przejściowy, tak by umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze dostosowanie się do wymogów określonych w części 2, 3 i 5 sekcji A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia należy ustanowić osiemnastomiesięczny okres przejściowy, tak by umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze dostosowanie się do wymogów określonych w części 1 i 4 załącznika III zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

 13. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, przy czym ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2
Środki przejściowe

Preparaty niezgodne z częścią 2, 3 lub sekcją A części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami krajowymi w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Żywność zawierająca takie preparaty, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu we wspomnianym okresie, może być wprowadzana do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Preparaty niezgodne z częścią 1 i 4 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami załączników I–VI do dyrektywy nr 95/2/WE do dnia 31 maja 2013 r. Żywność zawierająca takie preparaty, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu we wspomnianym okresie, może być wprowadzana do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Artykuł 3
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenia stosuje się od dnia [date of entry into force].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 otrzymuje następujące brzmienie:

ZAŁĄCZNIK III

Unijny wykaz dodatków do żywności, obejmujący nośniki, dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych, oraz warunki ich stosowania.

Definicje:

1. „składniki odżywcze” oznaczają, do celów niniejszego załącznika, witaminy, składniki mineralne i inne substancje dodawane w celach odżywczych, jak również substancje dodawane w celach mających związek z fizjologią, objęte rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006, dyrektywą 2002/46/WE, dyrektywą 2009/39/WE i rozporządzeniem (WE) nr 953/2009.2. „preparat” oznacza, do celów niniejszego załącznika, postać użytkową składającą się co najmniej z jednego dodatku do żywności, enzymu spożywczego lub składnika odżywczego, do których włączono substancje, takie jak dodatki do żywności lub inne składniki żywności w celu ułatwienia ich przechowywania, sprzedaży, normalizacji, rozcieńczania lub rozpuszczania.

Część 1: Nośniki w dodatkach do żywności

Nr E nośnika

Nazwa nośnika

Maksymalny poziom

Dodatki do żywności, do których dany nośnik może być dodawany

E 1520

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

1000 mg/kg w gotowej żywności (jako zawartość przeniesiona)*

Barwniki, emulgatory i przeciwutleniacze

E 422

Glicerol (gliceryna)

„Quantum satis”

Wszystkie dodatki do żywności

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Ksylitol

E 968

Erytrytol

E 400 – 404

Kwas alginowy – alginiany (tabela 7)

E 405

Alginian propylenowo-glikolowy

E 406

Agar

E 407

Karagen

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

E 412

Guma guar

E 413

Tragakanta

E 414

Guma arabska (guma akacjowa)

E 415

Guma ksantanowa

E 440

Pektyny

E 432 – E 436

Polisorbaty (tabela 4)

„Quantum satis”

Substancje przeciwpianotwórcze

E 442

Fosfatydy amonu

„Quantum satis”

Przeciwutleniacze

E 460

Celuloza

„Quantum satis”

Wszystkie dodatki do żywności

E 461

Metyloceluloza

E 462

Etyloceluloza

E 463

Hydroksypropyloceluloza

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

E 465

Etylometyloceluloza

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa

E 322

Lecytyny

„Quantum satis”

Barwniki i przeciwutleniacze rozpuszczalne w tłuszczach

E 432 − 436

Polisorbaty (tabela 4)

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

E 491 − 495

Estry sorbitolu (tabela 5)

„Quantum satis”

Barwniki i substancje przeciwpianotwórcze

E 1404

Skrobia utleniona

„Quantum satis”

Wszystkie dodatki do żywności

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

E 1412

Fosforan diskrobiowy

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

Skrobia acetylowana

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

E 170

Węglan wapnia

E 263

Octan wapnia

E 331

Cytryniany sodu

E 332

Cytryniany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 501

Węglany potasu

E 504

Węglany magnezu

E 508

Chlorek potasu

E 509

Chlorek wapnia

E 511

Chlorek magnezu

E 514

Siarczany sodu

E 515

Siarczany potasu

E 516

Siarczan wapnia

E 517

Siarczan amonu

E 577

Glukonian potasu

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

E 1505*

Cytrynian trietylowy

E 1518*

Trioctan glicerolu (triacetyna)

E 551

Dwutlenek krzemu

„Quantum satis”

Emulgatory i barwniki

E 552

Krzemian wapnia

E 553b

Talk

50 mg/kg w preparacie barwników

Barwniki

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

„Quantum satis”

Barwniki

E 1200

Polidekstroza

„Quantum satis”

Wszystkie dodatki do żywności

E 1201

Poliwinylopirolidon

„Quantum satis”

Substancje słodzące

E 1202

Poliwinylopolipirolidon

E 322

Lecytyny

„Quantum satis”

Substancje glazurujące do owoców

E 432 − 436

Polisorbaty

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 491 − 495

Estry sorbitolu

E 570

Kwasy tłuszczowe

E 900

Dimetylopolisiloksan

E 1521

Glikol polietylenowy

„Quantum satis”

Substancje słodzące

E 425

Konjac

„Quantum satis”

Wszystkie dodatki do żywności

E 459

Beta-cyklodekstryna

1 000 mg/kg w gotowej żywności

Wszystkie dodatki do żywności

E 468

Sól sodowa karboksymetylocelulozy, usieciowana

Guma celulozowa, usieciowana„Quantum satis”

Substancje słodzące

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

Enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa„Quantum satis”

Wszystkie dodatki do żywności

E 555

Krzemian glinowo-potasowy

90 % względem zawartości pigmentu

W E 171 dwutlenek tytanu i E 172 tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza

* maksymalny poziom ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych wynosi 3000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie z E 1505, E 1517 i E 1518). W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1000 mg/l.


: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011
2011 -> D012257/03 załĄcznik
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia
2011 -> Komisja europejska
2011 -> D014761/03 decyzja komisji z XXX w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
2011 -> ZAŁĄcznik uwaga: Tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności
2011 -> Załącznik II do rozporządzenia we (nr) 1333/2008 otrzymuje brzmienie
2011 -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie monitorowania I sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady
2011 -> Pl sanco/12644/2010 Rev. 3 (Pool/E3/2010/12644/12644R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna