Rozporządzenie komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerówPobieranie 1.22 Mb.
Strona1/14
Data03.05.2016
Rozmiar1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1358/2003
z dnia 31 lipca 2003 r.
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r., w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty1, w szczególności jego art. 10,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 437/2003, Komisja powinna dokonać uzgodnień dotyczących wykonania tego rozporządzenia.
(2) Niezbędne jest ustanowienie wykazu portów lotniczych Wspólnoty, poza tymi prowadzącymi jedynie okazjonalny ruch handlowy oraz odstępstw, które mają być zapewnione.
(3) Konieczne jest określenie formatu, w którym dane mają być przekazywane z wystarczającymi szczegółami w celu zapewnienia, że takie dane mogą być przetwarzane szybko i w oszczędny sposób.
(4) Należy opracować ustalenia dotyczące upowszechniania wyników statystycznych.
(5) Zgodnie z art. 10 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 437/2003, Komisja powinna również przyjąć specyfikacje zawarte w jego załącznikach.
(6) Struktura zapisu do przesyłania danych oraz kody i definicje wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 437/2003 muszą być przyjęte.
(7) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 437/2003 należy zmienić odpowiednio.
(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego (SOC) powołanego decyzją 89/382/EWG, Euratom2,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Do celów art. 3 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 437/2003, wykaz portów lotniczych Wspólnoty, poza tymi prowadzącymi jedynie okazjonalny ruch handlowy ma charakter tylko okazjonalny oraz odstępstwa, są takie jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Do celów art. 7 rozporządzenia (WE) nr 437/2003, wyniki są przesyłane zgodnie z opisem plików danych i przy użyciu nośnika określonego w załączniku II do tego rozporządzenia.
Artykuł 3
Do celów art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 437/2003 Komisja rozpowszechnia wszystkie dane, których Państwa Członkowskie nie zadeklarowały jako poufne, korzystając z dowolnego nośnika i dowolnej struktury danych.
Artykuł 4
Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 437/2003 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2003 r.
W imieniu Komisji
Pedro SOLBES MIRA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I
KATEGORIE PORTÓW LOTNICZYCH, WYKAZY PORTÓW LOTNICZYCH WSPÓLNOTY I ODSTĘPSTW
I. Kategorie portów lotniczych i uwzględniane okresy referencyjne
Można zdefiniować cztery kategorie wspólnotowych portów lotniczych:
- kategoria 0: Porty lotnicze o ruchu wynoszącym mniej niż 15 000 jednostek pasażerskich rocznie są uważane za prowadzącymi jedynie „okazjonalny ruch handlowy” i zgodnie z art. 3 ust. 3 nie mają obowiązku sprawozdawczości,
- kategoria 1: Porty lotnicze o ruchu wynoszącym między 15 000 a 150 000 jednostek pasażerskich rocznie przesyłają tylko tabelę C1,
- kategoria 2: Porty lotnicze o ruchu wynoszącym ponad 150 000 a mniej niż 1 500 000 jednostek pasażerskich rocznie przesyłają wszystkie tabele wymienione w załączniku I, ale zgodnie z warunkami art. 3 ust. 4 mogą korzystać z odstępstw pełnych lub częściowych do roku 2003, 2004 lub 2005,
- kategoria 3: Porty lotnicze o ruchu wynoszącym przynajmniej 1 500 000 jednostek pasażerskich rocznie przesyłają wszystkie tabele wymienione w niniejszym załączniku I, ale zgodnie z warunkami art. 3 ust. 4 mogą korzystać z odstępstw pełnych lub częściowych w zakresie tabeli B1 tylko w roku 2003.
Do celów definiowania kategorii portu lotniczego w roku N, rokiem referencyjnym branym do obliczania liczby jednostek pasażerskich jest:
- dla portów lotniczych kategorii 0, 1 i 2: rok N-2,
- dla portów lotniczych kategorii 3: rok N (z wyjątkiem tabel sprawozdawczych za rok 2003, gdzie uwzględnia się liczbę jednostek pasażerskich z roku 2001 oraz tabel sprawozdawczych za rok 2004 gdzie uwzględnia się liczbę jednostek pasażerskich z roku 2003).
Porty lotnicze, w których liczba jednostek pasażerskich spadła w roku N-2 w stosunku do roku N-1 mogą jako roku referencyjnego użyć do swej klasyfikacji roku N-1.
II. Dopuszczone ustępstwa
Tabela ogólna według lat sprawozdawczych i kategorii wielkości portów lotniczych Wspólnoty.

Kategoria wielkości portu lotniczego Wspólnoty

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

0 Poniżej 15 000 jednostek pasażerskich

Brak obowiązków sprawozdawczych

Brak obowiązków sprawozdawczych

Brak obowiązków sprawozdawczych

1 Między 15 000 a 150 000 jednostek pasażerskich

C1 (możliwe odstępstwo)

C1 (możliwe odstępstwo)

C1 (możliwe odstępstwo)

2 Więcej niż

150 000 a mniej niż 1 500 000 jednostek pasażerskich

A1 (możliwe odstępstwo)

B1 (możliwe odstępstwo)

C1 (możliwe odstępstwo)


A1 (możliwe odstępstwo)

B1 (możliwe odstępstwo)

C1 (możliwe odstępstwo)


A1 (możliwe odstępstwo)

B1 (możliwe odstępstwo)

C1 (możliwe odstępstwo)


3 Przynajmniej

1 500 000 jednostek pasażerskich

A1 (bez odstępstw)

B1 (możliwe odstępstwo)

C1 (bez odstępstw)


A1 (bez odstępstw)

B1 (bez odstępstw)

C1 (bez odstępstw)


A1 (bez odstępstw)

B1 (bez odstępstw)

C1 (bez odstępstw)


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna