Rozporządzenie komisji (WE) nr 1621/2001 z dnia 8 sierpnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1661/1999 w zakresie certyfikatu eksportowego wymaganegoPobieranie 121.42 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar121.42 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1621/2001
z dnia 8 sierpnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1661/1999 w zakresie certyfikatu eksportowego wymaganego dla produktów rolnych i wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu1, zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 616/20002, w szczególności jego art. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1661/1999 z dnia 27 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie zasad regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu3, zmienionego ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1627/20004, produkty wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia mogą być zgłaszane do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim przeznaczenia w ograniczonej liczbie urzędów celnych. Wykaz tych urzędów celnych znajduje się w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1661/1999.
  1. Uwzględniając wniosek właściwych władz niemieckich, do wykazu należy dodać pewną liczbę urzędów celnych na terytorium Niemiec.
  1. W czerwcu 2000 r. zespół kontroli Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO) przeprowadził inspekcję w Bułgarii, w celu dokonania oceny tamtejszych urządzeń i środków kontroli skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych, w szczególności w grzybach niepochodzących z hodowli.
  1. W sprawozdaniu z inspekcji zaleca się zmianę certyfikatu eksportowego zawartego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1661/1999, w celu zapewnienia, że reprezentacyjne próbki z partii grzybów przeznaczonych do wywozu na obszar Wspólnoty pobiera osoba niezależna i uprawniona.
  1. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1661/1999 należy odpowiednio zmienić.
  1. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 737/90,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1661/1999 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
2. Załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2001 r.W imieniu Komisji

Margot WALLSTRÖMCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK I
ZAŁĄCZNIK II
CERTYFIKAT EKSPORTOWY DLA PRODUKTÓW ROLNYCH

(JEDEN CERTYFIKAT DLA GATUNKU)
Niniejszy certyfikat musi zostać złożony w trzech egzemplarzach wraz z dopuszczeniem do swobodnego obrotu i być przechowywany przez organ celny
Oświadczenie eksportera


1.

Eksporter (nazwisko / nazwa, dokładny adres, kraj)

5. Kraj pochodzenia

6. Kraj przeznaczenia

2.

Odbiorca (nazwisko/nazwa, dokładny adres, kraj)

7. Numer(-y) faktur(-y)

3.

Środek transportu

8. Ilość i rodzaj opakowań

9. Znaki i numery partii

4.

Opis produktów

10. Masa całkowita (kg)

11. Masa netto (kg)

12.

Ja, niżej podpisany, odpowiedzialny za wywóz towarów wymienionych powyżej, potwierdzam powyższe informacje

Data Miejsce


Nazwisko (drukowanymi literami)


Podpis2
Certyfikacja przez laboratorium


13.

Liczba zbadanych próbek powyższych produktów pobranych reprezentatywnie przez osobę upoważnioną przez właściwe władze:

15. Laboratorium (nazwa, dokładny adres, kraj)

14.

Zarejestrowane poziomy promieniowania radioaktywnego dla każdej próbki (Bq/kg) (podać nr partii dla każdej próbki):
Sprawozdanie nr............. Data...............

16. Akredytowane przy (nazwa i adres organu)
Niniejsze sprawozdanie należy przedstawić niezwłocznie na żądanie organów kontroli

17. Data, nazwisko (dużymi literami), podpis osoby upoważnionej i pieczątka laboratorium2


Certyfikacja przez właściwy organ


18.

Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że poziom zakumulowanej radioaktywności cezu 134 i 137 dla opisanych powyżej produktów nie przekracza:
370 Bq/kg w przypadku mleka i przetworów mlecznych oraz środków spożywczych przeznaczonych do karmienia niemowląt oraz 600 Bq/kg w przypadku wszystkich pozostałych produktów wymienionych w bieżących rozporządzeniach Komisji odnoszących się do rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/901

Miejsce

Data

Nazwisko (drukowanymi literami)


Podpis2 Pieczęć2

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Kolor podpisów i pieczątek musi być inny niż kolor tekstu.'


ZAŁĄCZNIK II
ZAŁĄCZNIK III
WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO SWOBODNEGO OBROTU WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ


Państwo Członkowskie

Urzędy celne

BELGIQUE/BELGIË

Anvers D.E. — voie maritime
Bierset (Grâce-Hollogne) D.E. — voies aérienne et/ou terrestre
Bruxelles D.E. — voie aérienne
Zaventem D. — voie aérienne

DANMARK

Każdy port i lotnisko w Danii

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-AutobahnHZA Stuttgart — ZA FlughafenHZA Ulm — ZA Aalen

Bayern

HZA München-FlughafenHZA Hof — ZA Schirnding-LandstraßeHZA Weiden — ZA Furth im Wald-SchafbergHZA Weiden — ZA Waldhaus-AutobahnHZA Bamberg — ZA KulmbachHZA Nürnberg-Fürth — ZA Neustadt-AischHZA Passau — ZA PhillipsreutHZA Regensburg — ZA HafenHZA Regensburg — ZA AmbergHZA Schweinfurt — ZA Kitzingen
Berlin

HZA Berlin-Packhof — ZA Marzahn, AbfertigungsstelleGroßmarkthallenHZA Berlin-Packhof— ZA Tegel-Flughafen
Brandenburg

HZA Frankfurt (Oder) — ZA AutobahnHZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn

Bremen

HZA Bremen-ZA Neustädter HafenHZA Bremerhaven — ZA Container-TerminalHZA Bremerhaven — ZA RotersandHamburg

HZA Hamburg-Freihafen — AbfertigungsstelleHZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle SüdbahnhofHZA Hamburg-Harburg — ZA KöhlfleetdammHZA Hamburg-St. Annen — ZA AltonaHZA Hamburg-St. Annen — ZA OberelbeHZA Hamburg-Waltershof — AbfertigungsstelleHZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt am Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle PomellenHZA Schwerin — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle Rostock-SeehafenHZA Stralsund — ZA Mukran Grenzkontrollstelle Rügen/Mukran,Im Fährhafen

Niedersachsen

HZA Lüneburg — AbfertigungsstelleHZA Göttingen — AbfertigungsstelleHZA Hannover — Abfertigungsstelle

Nordrhein-Westfalen


HZA Dortmund — ZA Ost

Rheinland-PfalzHZA Trier — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn

Sachsen

HZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)


HZA Pirna — ZA Zinnwald, Grenzkontrollstelle Zinnwald (für Stra­ßentransport)


HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport)

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen


HZA Lübeck — ZA Travemünde Grenzkontrollstelle


ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (aeropuerto, puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto, puerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Villagareia (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto)


FRANCE

Dunkerque (transport maritime)
Lille (transport aérien et terrestre)
Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)
Roissy (transport aérien et terrestre)
Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)
Strasbourg (transport terrestre)
Orly (transport aérien)
Bordeaux (transport aérien)
Lyon-Satolas (transport aérien)
Nice-aéroport (transport aérien)
Toulouse-Blagnac (transport aérien)
Thionville (transport terrestre)
Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)

IRELAND

Wszystkie urzędy celne

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste
Ufficio di Sanità aerea di Torino-Caselle
Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio di Sanità marittima di Livorno
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi
Ufficio di Sanità aerea di Várese — Malpensa
Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari
Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

LUXEMBOURG

Bureau des douanes et accises, Centre douanier — Luxembourg
Bureau des douanes et accises, Luxembourg-Aéroport — Niederanven

NEDERLAND

Wszystkie urzędy celne

ÖSTERREICH

Drasenhofen (Czechy)
Berg (Słowacja)
Nickelsdorf (Węgry)
Heiligenkreuz (Węgry)
Spielfeld (Słowenia)
Tisis (Szwajcaria)
Wien, Flughafen Schwechat

PORTUGAL

Lotniska w Lizbonie, Porto i Faro
Porty w Lizbonie i Leixões.

SUOMI-FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Wallhamn, Varberg

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felix-stowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton”
1 Dz.U. L 82 z 29.3.1990, str. 1.

2 Dz.U. L 75 z 24.3.2000, str. 1.

3 Dz.U. L 197 z 29.7.1999, str. 17.

4 Dz.U. L 187 z 26.7.2000, str. 7.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna