Rozporządzenie komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny I flory w drodze regulacji handlu nimiPobieranie 0.76 Mb.
Strona1/8
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1808/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1579/20012, w szczególności jego art. 19 ust. 1, 2 oraz 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
1. Należy ustalić przepisy w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 338/97 i zapewnienia pełnej zgodności z przepisami Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (zwanej dalej „Konwencją”).
2. W celu zapewnienia jednolitego wykonania rozporządzenia (WE) nr 338/97, należy ustanowić szczegółowe warunki i kryteria rozpatrywania wniosków o zezwolenia i świadectwa oraz wydawania, ważności i stosowania tych dokumentów. W związku z tym należy ustanowić wzory, którym powinny odpowiadać formularze wymienionych dokumentów.
3. Ponadto, konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących warunków i kryteriów traktowania tych okazów gatunków zwierzęcych, które zostały urodzone i wyhodowane w niewoli oraz sztucznie rozmnażanych okazów gatunków roślin, w celu zapewnienia jednolitego wykonania odstępstw mających zastosowanie do tych okazów.
4. Odstępstwa stosowane w przypadku okazów, które są częścią ruchomego majątku osobistego lub majątku gospodarstwa domowego, przewidziane w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 338/97 wymagają określenia przepisów zapewniających zgodność z art. VII ust. 3 Konwencji.
5. W celu zapewnienia jednolitego stosowania ogólnych odstępstw od zakazów obowiązujących w handlu wewnętrznym, zawartych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97, konieczne jest ustanowienie warunków i kryteriów w odniesieniu do ich określenia.
6. Należy ustalić procedury znakowania niektórych okazów gatunków w celu ułatwienia ich identyfikacji i zapewnienia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 338/97.
7. Należy ustanowić przepisy dotyczące treści, formy i trybu składania okresowych sprawozdań, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 338/97.
8. W celu rozpatrzenia dalszych zmian w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy udostępnić wszelkie istotne informacje, szczególnie w sprawie stanu biologicznego i statusu handlowego gatunków, ich wykorzystania i metod kontroli handlu.
9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/97 z dnia 26 maja 1997 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi3, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1006/984, zostało kilkakrotnie znacznie zmienione; ponieważ przewiduje się wprowadzenie dalszych zmian, rozporządzenie to powinno, dla zachowania jasności, zostać uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem.
10. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I

DEFINICJE I FORMYArtykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia i w uzupełnieniu definicji zawartych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 338/97:
a) „data pozyskania” oznacza datę, w której okaz został przejęty ze środowiska naturalnego, poczęty w niewoli lub sztucznie rozmnożony;
b) „potomstwo z pierwszego pokolenia (F1)” oznacza okazy poczęte w środowisku kontrolowanym z rodziców, z których co najmniej jeden został poczęty w warunkach naturalnych lub przejęty ze środowiska naturalnego;
c) „potomstwo z drugiego pokolenia (F2)” i „potomstwo z kolejnych pokoleń (F3, F4 itd.)” oznacza okazy poczęte w środowisku kontrolowanym z rodziców, którzy również zostali poczęci w środowisku kontrolowanym;
d) „stado hodowlane” oznacza wszystkie zwierzęta objęte działalnością hodowlaną przeznaczone do rozrodu;
e) „kontrolowane środowisko” oznacza środowisko, którym steruje się w celu wyhodowania zwierząt określonych gatunków, w którym określono granice w celu zapobieżenia wejściu do lub wyjściu z kontrolowanego środowiska zwierząt, jaj lub gamet, a które posiada ogólne cechy charakterystyczne obejmujące, między innymi, sztuczne domostwa, usuwanie odpadów, ochronę zdrowia, ochronę przed drapieżcami i sztuczne karmienie;
f) „osoba normalnie zamieszkująca Wspólnotę” oznacza osobę, która mieszka we Wspólnocie co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na powiązania zawodowe lub, w przypadku osoby, która nie ma powiązań zawodowych, ze względu na powiązania osobiste, które wskazują na bliskie więzi między tą osobą a miejscem jej zamieszkania.
Artykuł 2
1. Formularze, na których sporządza się zezwolenia na przywóz, zezwolenia na wywóz, świadectwa powrotnego wywozu oraz wnioski o wydanie tych dokumentów, są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku I, za wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego.
2. Formularze, na których sporządza się powiadomienie o przywozie, są zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku II, za wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego. Formularze te mogą zawierać numer seryjny.
3. Formularze, na których sporządza się świadectwa, określone w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 338/97 i wnioski o takie świadectwa, mają być zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku III, za wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku krajowego. Państwa Członkowskie mogą, jednakże, postanowić, że zamiast wdrukowanego gotowego tekstu, rubryki 18 i 19 zawierają jedynie odpowiednią certyfikację i/lub upoważnienie.
4. Forma etykiet określonych w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97 jest zgodna ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV.
Artykuł 3
1. Papier użyty w formularzach wymienionych w art. 2 ma być pozbawiony ścieru drzewnego, nadający się do pisania, a jego waga nie może być mniejsza, niż 55 g/m2.
2. Rozmiar formularzy wymienionych w art. 2 ust. 1, 2 i 3 wynosi 210 × 297 mm (A4); dopuszcza się maksymalne odchylenie, co do długości o 18 mm mniej i 8 mm więcej.
3. Papier formularzy wymienionych w art. 2 ust. 1 jest:
a) biały dla formularza 1, oryginał, ze wzorem giloszowym tła, drukowany z przodu w szarym kolorze, tak aby ujawnić ewentualne fałszerstwo dokonane środkami mechanicznymi lub chemicznymi;
b) żółty dla formularza 2, kopia dla posiadacza;
c) bladozielony dla formularza 3, kopia dla kraju wywozu lub powrotnego wywozu w przypadku zezwolenia na przywóz, lub kopia do zwrotu przez organy celne organowi wydającemu, w przypadku zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu;
d) różowy dla formularza 4, kopia dla organu wydającego;
e) biały dla formularza 5, wniosek.
4. Papier formularzy określonych w art. 2 ust. 2 jest:
a) biały dla formularza 1, oryginał;
b) żółty dla formularza 2, kopia dla importera.
5. Papier formularzy określonych w art. 2 ust. 3 jest:
a) żółty dla formularza 1, oryginał, ze wzorem giloszowym tła, drukowany z przodu w szarym kolorze, tak aby ujawnić ewentualne fałszerstwo dokonane środkami mechanicznymi lub chemicznymi;
b) różowy dla formularza 2, kopia dla organu wydającego;
c) biały dla formularza 3, wniosek.
6. Papier etykiet określonych w art. 2 ust. 4 jest biały.
7. Formularze określone w art. 2 są wydrukowane i wypełnione w jednym z urzędowych języków Wspólnoty, określonym przez organy zarządzające poszczególnych Państw Członkowskich. Tam, gdzie to konieczne, formularze zawierają tłumaczenie ich treści na jeden z urzędowych języków roboczych Konwencji.
8. Państwa Członkowskie ponoszą odpowiedzialność za wydrukowanie formularzy określonych w art. 2, które w przypadku formularzy określonych w art. 2 ust. 1, 2 i 3, mogą stanowić część skomputeryzowanego procesu wydawania zezwoleń / świadectw.
ROZDZIAŁ II


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna