Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującegoPobieranie 33.87 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar33.87 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2593/2001
z dnia 28 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego i jednego tajwańskiego producenta dokonującego wywozu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2238/20002, w szczególności jego art. 13 i 14,
po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

 1. Rozporządzeniem (WE) nr 368/983, Rada nałożyła cła antydumpingowe w wysokości 24% na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Rozporządzeniem (WE) nr 1086/20004 podwyższono stosowaną stawkę celną do 48% w wyniku dochodzenia wszczętego w związku z brakiem zmian lub z niewystarczającymi zmianami cen odsprzedaży lub cen kolejnych sprzedaży we Wspólnocie, na podstawie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 384/96 („rozporządzenia podstawowego”).
 1. W dniu 26 marca 2001 r., Komisja otrzymała wniosek skierowany na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego przez Europejskie Stowarzyszenie Glifosatu (EGA), o wszczęcie dochodzenia w sprawie zarzucanego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz glifosatu pochodzącego z ChRL przez przywóz glifosatu wysyłanego z Malezji i Tajwanu. Wniosek sporządzono w imieniu większej części wspólnotowych producentów glifosatu i zawierał on wystarczające dowody dotyczące czynników określonych w art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.
 1. Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie domniemanego obchodzenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 909/20015 („rozporządzenie wszczynające”).
 1. Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, art. 2 rozporządzenia wszczynającego poleca się organom celnym rejestrowanie od dnia 10 maja 2001 r. przywozu glifosatu wysyłanego z Malezji lub Tajwanu, bez względu na to, czy jest on zgłaszany jako pochodzący z Malezji lub Tajwanu, czy też nie.
 1. Art. 2 ust. 3 rozporządzenia wszczynającego przewiduje, że przywóz powinien być wyłączony z rejestrowania, jeżeli towarzyszy mu certyfikat władz celnych zaświadczający, że przywóz nie stanowi obchodzenia.B. WNIOSKI O WYŁĄCZENIE

 1. W trakcie dochodzenia Komisja otrzymała wnioski o wyłączenie z rejestrowania lub stosowania środków od czterech niepowiązanych importerów i dwóch współpracujących producentów dokonujących wywozu: Crop Protection (M) Sdn Bhd. („Crop Protection”) i Sinon Corporation.
 1. Mając na uwadze, że zarzucane obchodzenie miało miejsce poza obszarem Wspólnoty, wyłączenie przywozu z rejestrowania lub stosowania środków zależało od wyników ustaleń dotyczących eksporterów. Komisja nie mogła zatem podjąć żadnej decyzji jedynie na podstawie wniosków o wyłączenie, złożonych przez indywidualnych importerów. Importerzy skorzystają jednak z wyłączenia z rejestrowania lub stosowania środków w zakresie, w jakim ich przywóz pochodzi od eksporterów, wobec których zastosowano takie wyłączenie.
 1. Każda decyzja dotycząca eksporterów powinna być ograniczona do wyłączenia z rejestrowania na bieżącym etapie. Jeżeli Rada przyjmie następnie rozporządzenie rozszerzające środki antydumpingowe na podstawie art. 13 rozporządzenia podstawowego, może ona zdecydować o wyłączeniu niektórych eksporterów ze stosowania tak rozszerzonych środków.C. USTALENIA DOKONANE W ODNIESIENIU DO CROP PROTECTION I SINON CORPORATION

 1. Między innymi przedsiębiorstwa Crop Protection i Sinon Corporation odpowiedziały na kwestionariusz przesłany przez Komisję do wymienionych we wniosku producentów i eksporterów w Malezji i na Tajwanie, do importerów we Wspólnocie i do znanych Komisji eksporterów w ChRL, jak również do innych zainteresowanych stron, które zgłosiły się w wyznaczonym terminie. Komisja dokonała kontroli weryfikacyjnych w pomieszczeniach Crop Protection (Klang, Selangor D.E., w Malezji) i Sinon Corporation (w Taichung na Tajwanie).
 1. Crop Protection dokonywało przetworzenia zakupionego kwasu glifosatowego, z którego część pochodziła z ChRL, na sole lub produkty recepturowe. Ilość nabywanego kwasu pochodzącego z ChRL wzrastała jednak mniej znacząco, niż ilość nabywanego kwasu nie pochodzącego z ChRL oraz nie było stałego przepływu tej ilości (gwałtowny spadek w roku 1998, wzrost do roku 2000, spadek w okresie objętym dochodzeniem). Ponadto większość dostaw kwasu pochodzącego z ChRL została dokonana przez przedsiębiorstwo Monsanto (M) Sdn. Bhd. (z Malezji)6, w związku z jego niezdolnością do dostarczenia dla Crop Protection kwasu pochodzącego z USA, na który złożyło zamówienie. Bezpośrednie zakupy od innego dostawcy w ChRL były nieznaczne. W dodatku, w celu zaspokojenia potrzeb klientów, Crop Protection ograniczyło użycie kwasu pochodzącego z ChRL w produkcji glifosatu wywożonego do Wspólnoty. Dlatego też uznano, że przedsiębiorstwo Crop Protection wykazało w sposób zadowalający Komisję, że zmiana struktury handlu wynikała w tym przypadku z uzasadnionych powodów, innych niż nałożenie opłat celnych na przywóz glifosatu pochodzącego z ChRL, i nie stanowiła obejścia.
 1. Sinon Corporation produkuje glifosat, rozpoczynając od etapu wstępnego polegającego na wytwarzaniu kwasu glifosatowego, i dokonuje także przetworzenia zakupionego kwasu glifosatowego, niepochodzącego z ChRL, przeprowadzając obydwa procesy na Tajwanie. Dochodzenie wykazało, że Sinon dokonywało wywozu swojego własnego produktu do Wspólnoty, z wyjątkiem ograniczonych ilości przetworzonego glifosatu zakupionego od firmy malezyjskiej, i wysłanego bezpośrednio z Malezji do Wspólnoty. Dlatego też uznano, że przedsiębiorstwo Sinon Corporation wykazało w sposób zadowalający Komisję, że w tym przypadku zmiana w strukturze handlu wynikała z uzasadnionych powodów, innych niż nałożenie opłat celnych na przywóz glifosatu pochodzącego z ChRL, i nie stanowiła obejścia.
 1. W świetle powyższych ustaleń powinno się zaprzestać rejestrowania przywozu glifosatu wysyłanego z Malezji i wyprodukowanego przez Crop Protection i glifosatu wysyłanego z Tajwanu i wyprodukowanego przez Sinon Corporation.
 1. Biorąc pod uwagę, że w danym przypadku wyłączenie z rejestrowania następuje w odniesieniu do producentów dokonujących wywozu, uznano za zbyteczny i nadmierny wymóg, by każdy importer dokonujący przywozu towarów pochodzących z Crop Protection lub Sinon Corporation zwracał się z wnioskiem do organów celnych o certyfikat wyłączający jego przywóz z obowiązku rejestrowania. Dlatego też Komisja uznaje za właściwe zmianę swojego rozporządzenia wszczynającego w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wysyłanego z Malezji i Tajwanu (niezależnie od tego, czy zgłoszono go jako pochodzący z Malezji lub Tajwanu, czy nie).
 1. Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowią szczegółowe ustalenia dokonane w odniesieniu do przedsiębiorstw Crop Protection i Sinon Corporation i rozporządzenie to nie przesądza o żadnych decyzjach, jakie Rada może podjąć w odniesieniu do rozszerzenia obowiązujących środków antydumpingowych dotyczących glifosatu pochodzącego z ChRL na te same produkty wysyłane z Malezji i Tajwanu (niezależnie od tego, czy zgłoszono go jako pochodzący z Malezji lub Tajwanu, czy nie).
 1. Zainteresowane strony poinformowano o istotnych elementach stanu faktycznego i względach, na podstawie których Komisja zamierza zaprzestać rejestrowania przywozu glifosatu produkowanego przez przedsiębiorstwo Crop Protection i glifosatu produkowanego przez przedsiębiorstwo Sinon Corporation oraz dano im możliwość zgłoszenia swych uwag. Nie wpłynęły jednak żadne uwagi mogące spowodować zmianę powyższych wniosków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 909/2001 dodaje się ust.4 w brzmieniu:


„4. Nie naruszając przepisów ust. 1, przywóz produktów określonych w art. 1, wyprodukowanych przez następujące spółki nie podlega rejestrowaniu:


Producent

Dodatkowy kod TARIC

Na przywóz produktów wysyłanych z Malezji:

Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4¼ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

A309

Na przywóz produktów wysyłanych z Tajwanu:

Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, TaiwanA310”
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 2001 r.W imieniu Komisji

Pascal LamyCzłonek Komisji


1 Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1.

2 Dz.U. L 257 z 11.10.2000, str. 2.

3 Dz.U. L 47 z 18.2.1998, str. 1.

4 Dz.U. L 124 z 25.5.2000, str. 1.

5 Dz.U. L 127 z 9.5.2001, str. 35.

6 Związane z Monsanto Europa, jednym z podmiotów składających skargę.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna