Rozporządzenie komisji (WE) nr 814/2004Pobieranie 329.23 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar329.23 Kb.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 814/2004z dnia 29 kwietnia 2004 r.
dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,
uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Konieczne są pewne techniczne poprawki w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1538/911, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, (dalej zwanych “nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej.
(2) Art. 14a ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 oraz załączniki I, II i III do tego rozporządzenia zawierają niektóre pozycje we wszystkich językach Państw Członkowskich. Przepisy te powinny obejmować wersje językowe nowych Państw Członkowskich.
(3) Załącznik VIII do rozporządzenia nr 1538/91 zawiera wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym. Załącznik ten powinien obejmować krajowe laboratoria referencyjne nowych Państw Członkowskich.
(4) Dlatego rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 powinno zostać odpowiednio zmienione,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1538/91 wprowadza się następujące zmiany:


1. W pierwszym akapicie art. 14a ust. 7, zestawienie pozycji we wszystkich językach Państw Członkowskich zastępuje się poniższym zestawieniem:
“—Contenido en agua superior al límite CEE
— Obsah vody překračuje limit EHS
— Vandindhold overstiger EØF-Normen
— Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert
— Veesisaldus ületab EMÜ normi
— Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ
— Water content exceeds EEC limit
— Teneur en eau supérieure à la limite CEE
— Tenore d’acqua superiore al limite CEE
— Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu
— Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą
— Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket
— Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri ghal-limitu KEE
— Watergehalte hoger danhet EEG-maximum
— Zawartość wody przekracza normę EWG
— Teor de água superior ao limite CEE
— Cudzia voda v hydinovom mäse EEC limit
— Vsebnost vode presega EES omejitev
— Vesipitoisuus ylittää ETY-normin
— Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.”

2. Załączniki I, II i III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.


3. Załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK IART. 1 UST.1 – NAZWY TUSZEK DROBIOWYCH

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling,

slatgekyllingHähnchen Masthuhn

Tibud, broiler

ό

Πετείνοί καί κότες

(κρεατοπαραγωγής)


Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, “Broiler”

Cãlis, broilers

2.

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, hø

ne,


suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετείνοί καί κότες (γία βράσιμο)

Cock, hen,

casserole,

or boiling fowl


Coq, poule

(á bouillir)Gallo, gallina

Pollame da brodoGailis, vista,

sautēta vai vārīta

mājputnu gaļa


3.

Capón

Kapoun

Kapun


Kapuan

Kohikukk

Καπόυια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Polluelo

Kuřatko, Kohoutek

Poussin,

Coquelet


Stubenküken

Kana-ja kukepojad

Νεσσός,

πετεινάρίPoussin, coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρί

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini)kalkun

(Junge) Pute

(Junger) Truthahn(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοί και γάλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau

(jeune) dinde(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοί και γάλοπούλες

Turkey

Dinde (á bouillir)

Tacchino/a

Titars

1.

Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and, (Ung) berberieand,

(Ung) mulardandFrühmastente

Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια (υεαρές) πάπιες βαρβαρίας. υεαρές) πάπιες

mulard


(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck, (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra, (Giovane) Anatra muta, (Giovane) Anatra “mulard”

(Jauna) pīle, pīlēns,

(Jauna) Muskuss

pīle, (Jauna)

Mullard pīle2.

Pato, pato de Berberia Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand

Berberieand

Mulardand


Ente

Barbarieente

Mulardente


Part, muskuspart, mullard

Πάπιες , πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (á bouillir), canard mulard (á bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra “mulard”

Pīle, Muskuss pīle,

Mullard pīle1.

Oca (joven), ansarón

Mladá husa,

house


(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans

Jungmastgans(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss,

zoslēns


2.

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade

Pintadeau(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu

vistiņa


2.

Pintada

Perlička

Avlsperlhøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa

lt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, ecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken,

braadkuikenKurczę,

brojler


Frango

Kurča, brojler

Pitovni

piščanec-brojlerBroileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta,

skirti troškinti arba virtiKakas és tyúk

(főznivaló

baromfi)


Serduk, tigiega

(tal-brodu)Haan, hen, soep-

of stoofkipKura

rosołowa


Galo, galinha

Kohút, sliepka

Peteli, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-eller

kokhöna


3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen


Kapłon


Capăo


Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Ghattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żghir fl-eta

Jonge han

Młody kogut

Galo jovem

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka,

gigantpulyka,

növendék pulyka


Dundjan (żghir

fl-eta)


(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai,

Muskusinės

anties ančiukai, Mulardinės anties

ančiukai


Pecsenyekacsa,

Pecsenye


pézsmakacsa,

Pecsenye mulard

-kacsa


Papra (żghira

fl-eta), papra

żghira (fellus ta’

papra), papramuskovy (żghira

fl-eta), papramulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend

(Jonge) “Mulard” -eend(Młoda) kaczka tuczona, (młoda) kaczka piżmowa, (młoda) kaczka mulard

Pato,

pato Barbary,

Pato Mulard


(Mladá kačica),

kačiatko, (Mladá)

pyžmová kačica,

(Mladý) mulard(Mlada) raca,

račka, (Mlada)

muškatna raca,

(Mlada) mulard

raca


(Nuori) ankka,

(Nuori)


myskiankka

(Ung) anka,

ankunge, (ung)

mulardand (ung)

myskand


2.

Antis, Muskusinė

antis, Mulardinė

antis


Kacsa, Pézsma

kacsa, Mulard

kacsa


Papra, papra

muscovy, papra

mulard

Eend

Barbarijse eend

“Mulard”-eend


Kaczka,

Kaczka piżmowa,

Kaczka mulard


Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Kačica, Pyžmová

kačica, MulardRaca, Muškatna

raca, Mulard racaAnkka,

myskiankkaAnka, mulardand,

myskand


1

ŽąsiukasFiatal liba,

pecsenye libaWiżża (żghira

fl-eta), fellusa ta’

wiżża


(Jonge) gans

(Młoda) gęś

Ganso

(Mladá) hus,

húsatko


(Mlada) gos,

goska


(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Hus

Gos

Hanhu

Gås

1

Perlinių vištų

viščiukai
Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żghira fl-eta)(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczkaPintada

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori)

helmikana(Ung) pärlhöna

2

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Farghuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna


ART. 1 UST. 2 - NAZWY CZĘŚCI DROBIU

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lvMedio

Půlka

Halvt

Hälfte oder halbes

Pool



Half

Demi ou moitié

Metá

PuseCharto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand



Quarter

Quart

Quarto

CeturdalaCuartos traseros unidos

Neoddělená

zadní čtvrtkaSammenhængende

lårstykker
Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata

koivad


Áäéá÷ţńéóôá

ôĺôáńôçěüńéá

đďäéţí


Unseparated leg

quarters


Quarts postérieurs

non séparésCosciotto

Nesadalītas kāju

ceturdaļas

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust,

halbierte BrustRind

ήθς

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

KrūtiņaMuslo y contra-

muslo


Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Đüäé


Leg

Cuisse

Coscia

KājaCharto trasero de pollo

Stehno kuřete s

částí zadKyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück Hühnerkeule mit

RückenstückKoib koos

seljaosagaΠόδι από

κοτόπουλο με ένα

κομμάτι της

ράχης


Chicken leg witha portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar

muguras daļu

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

ŠķiņkisMuslo

Dolní stehno

(Palička)Underlår

Unterschenkel,

UnterkeuleSääretükk



Drumstick

Pilon

Fuso

StilbsAla

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

ΰ

Wing

Aile

Ala

SpārnsAlais unidas

Neoddělená

křídla


Sammenhaengende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata

tiivad


Αδιαχώριστες

φτερούγεςUnseparated

wings


Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārniFilete de puchuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas filejaFilete de pechuga con clavicula

Filety z prsou (Klíční kost s

chrupavkou

prsní kosti

včetně svaloviny

v přirozené

souvislosti, klíč. kost a chrupavka

max.3 % z

cel.hmotnosti)Brystfilet med onskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos

harkluugaΦιλέτο στήθους

με κλειδοκόκαλοBreast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella)

fesa (con forcella)Krūtiņas fileja ar

krūšukaulu

Magret, maigret

Magret, maigret

(Filety z prsou

kachen a hus

s kůží a podkožním

tukem pokrývajícím

prsní sval, bez

hlubokého svalu

prsního)


Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(“magret” või

“maigret”)


Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


lt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

svPusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Polená hydina

Polovica

Puolikas

HalvaKetvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

KvartNeatskirti kojų

ketvirčiaiÖsszefüggő

(egész) combnegyedekIl-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux

separati


Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna

w całościQuartos de coxa năo separados

Neoddelené

hydinové stehnáNeločene četrti

nog


Takaneljännes

BakdelspartKrūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Prsia

Prsi

Rinta

BröstKoja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

KlubbaViščiuko koja su

neatskirta

nugaros dalimi


Csirkecomb a hát

egy részévelKoxxa tat-tigiega

b’porzjon

tad-dahar


Poot/dij met rug-

deel (bout)Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteire de frango com uma porção do dorso

Kuracie stehno s

panvou


Piščančja bedra z

delom hrbtaKoipireisi, jossa

selkäosa


Kycklingklubba

med del av

ryggben
Šlaunelė

Felsőcomb

Il-bicca ta’ fuq

tal-koxxaBovenpoot, boven-

dij


Udo

Coxa

Horné hydinové

stehno


Stegno

Reisi

LårBlauzdelė

Alsócomb

Il-bicca t’isfel

tal-koxxa (drumstick)Onderpoot, onder-

dij (Drumstick)Podudzie

Perna

Dolné hydinové

stehno


Krača

Koipi

BenSparnas

Szárny

Gewnah

Vleugel

Skrzydło

Asa

Hydinové

krídelko


Peruti

Siipi

VingeNeatskirti sparnai

Összefüggő

(egész) szárnyakGwienah mhux

separati


Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła

w całościAsas não separadas

Neoddelené

hydinové krídlaNeločene peruti

Siivet kiini

toisissaanSammanhängan-de vingarKrūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafile’

BröstfiléKrūtinėlės filė su

raktikauliu ir

krūtinkauliu


Mellfilé

szegycsonttalFlett tas-sidra

bil-wishboneBorstfilet met vorkbeen

Filet z piersi

z obojczykiemCarne de peito com fúrcula

Hydinový rezeň s

kosťou


Prsni file s prsno

kostjo


Rintafile’

solisluineenBröstfilé med

nyckelben

Krūtinėlės filė be

kiliojo raumens

(magret)


Bőrös

libamell-filé,

(maigret)


Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret. maigret

Magret, maigret


ZAŁĄCZNIK II

ART. 9 – METODY SCHŁADZANIA
es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Refrigeración por

aire


Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement

à l’air


Raffreddamen-to ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Refrigeración por

aspersión

ventilada


Vychlazeným

proudem


vzduchu s

postřikemLuftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusja-hutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement

par aspersion

ventilée


Raffreddamen-to per aspersione e

ventilazioneDzesēšana ar

izsmidzinātu gaisu3.

Refrigeración por

immersiónVe vodní lázni

ponořenímNeddypningskøling

Gegenstrom-

TauchkühlungSukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion

chilling


Refroidissement

par immersionRaffreddamen-to per immersione

Dzesēšana

iegremdējotlt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por

ventilaçãoChladené

vzduchom


Zračno hlajenje

Ilmajähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas

pučiant orąPermetezéses

hűtés


Tkessih b’air

spray

Luchtsproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por

aspersão e

ventilação


Chladené

sprejovanímHlajenje s

pršenjem


Ilmasprayjääh-dytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas

panardinantBemerítéses

hűtés


Tkessih

b’immersjoniDompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por

imersão


Chladené vo

vode


Hlajenje s

potapljanjemVesijähdytys

Vattenkylning


ZAŁĄCZNIK III

ART. 10 UST. 1 – RODZAJE CHOWU

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Alimentado con… %Oca engordada con avena

Krmena (čím)…%(čeho)…Husa krmená ovsem

Fodret med… % Havrefodret gås

Mast mit… % …Hafermastgans

Söödetud…, mis sisaldab…%…Kae-raga toidetud hani

Έχει τραφεί με…% …Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with… % of …Oats fed goose

Alimenté avec… % de …Oie nourrie à l’avoine

Alimentato con il… % di …Oca ingrassata con avena

Barība ar… % … ar auzām barotas zosis

b)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt

staldopdræt

(skrabe …)


Extensive

BodenhaltungEkstensiivne

seespidamine

(lindlas

pidamine)Εκτατικής

εκτροφής


Extensive indoor

(barnreared)Élevé à

l’intérieur:

système extensif


Estensivo al

coperto


Turēšana

galvenokārt telpās

(“Audzēti kūtī”)


c)

Gallinero con

salida libreVolný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à

l’extérieurAll’aperto

Brīvā turēšana

d)

Granja al aire

libre


Tradiční volný

výběh


Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline

vabapidamineΠτηνοτροφείο

παραδοσιακά

ελεύθερης βοσκής


Traditional free

range


Fermier-élevé en

plein airRurale all’aperto

Tradicionālā brīvā

turēšana


e)

Granja de cría en

libertad


Volný výběh –

úplná volnostFrilands…

opdrættet i fuld

frihed


Bäuerliche

FreilandhaltungTäieliku liikumis-vabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο

απεριόριστης

τροφής


Free-range —

total freedomFermier-élevé en

liberté


Rurale in libertà

Pilnīgā brīvībalt

hu

mt

nl

pl

pt

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta…%…Avižomis

penėtos žąsys…%-ban…..-val

etetettZabbal

etetett liba


Mitmugha b’… %

ta’ …Wiżża

mitmugha

bil-ħafurGevoed met… %

…Met haver

vetgemeste gans


Żywione z

udziałem…%…

tucz owsiany

(gęsi)


Alimentado

com… % de

…Ganso

engordado comaveia

Kŕmené…%

…husi kŕmené

ovsom


Krmljeno

s/z…….%gos

krmljena z

ovsem


Ruokittu… %

…Kauralla

ruokittu hanhi


Utfodrad med…

% …


Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai

auginti paukščiai

(Auginti

tvartuose)Istállóban

külterjesen

tartott


Mrobbija gewwa:

sistema estensivaScharrel…

binnengehoudenEkstensywny chów ściółkowy

Produção

extensiva em

interior


Extenzívne v

halách


Ekstenzivna

zaprta rejaLaajaperäinen

siskasvatusExtensivt uppfödd

inomhus


c)

Laisvai laikomi

paukščiaiSzabadtartás

Barra (free range)

Scharrel… met

uitloop


Chów

wybiegowyProdução em

semiliberdadeChované vo

voľnom výbehuProsta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till

utomhusvistelsed)

Tradiciškai laisvai

laikomi paukščiaiHagyományos

szabadtartásBarra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel…

met uitloopHoeve…

met uitloop


Tradycyjny chów

wybiegowyProdução ao ar

livre


Chované

tradičným

spôsobom v halách


Tradicionalna

prosta rejaUlkoiluvapaus

Traditionell

utomhusvistelsee)

Visiškoje laisvėje

laikomi paukščiaiTeljes

szabadtartásBarra (free range)

– liberta totaliBoerenscharrel…

met vrije

uitloopHoeve…

met vrije uitloopChów

wybiegowy bez

ograniczeń


Produção em

liberdadeChované na paši

Prosta reja –

neomejen izpustVapaa kasvatus

Uppfödd i full

frihet”


ZAŁĄCZNIK II
ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCHLaboratorium odniesienia Wspólnoty:
ID/Lelystad

Postbus 65

Edelhertweg 15

8200 AB Lelystad

The Netherlands
Belgia
Faculteit Diergeneeskunde

Vakgroep “Diergeneeskundig toezicht op eetwaren”

Universiteit Gent

Salisburylaan133

B-9820 Merelbeke
Republika Czeska
Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

586 05 Jihlava


Dania
Fødevaredirektoratets Laboratorium

Afdeling for Levnedsmiddelkemi

FødevareregionRin gsted

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted
Niemcy
Bundesanstalt für Fleischforschung

Institut für Chemie und Physik

EC-Baumanstraße 20

D-95326 Kulmbach


Estonia
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu
Grecja
Ministry of Agriculture

Veterinary Laboratory of Patra

15, Notara Street

GR-264 42 Patra


Hiszpania
Centro de Alimentacion Nacional

(Instituto de Salud Carlos III)

Ctra de Majadahonda a Pozuelo Km 2

E-28220 Madrid


Francja
Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d’études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B. P. 53

F-22400 Ploufragan
Irlandia
National Food Centre

Teagasc


Dunsinea

Castleknock

Dublin 15
Włochy
Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Via Jacopo Cavedone n.29

I-41100 Modena
Cypr
Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Louis Akritas Ave; 14

Lefcosia (Nicosia)


Łotwa
Pārtikas un veterinārā dienesta

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076, Latvija


Litwa
Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

Vilnius
Luksemburg
Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg
Węgry
Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

1465
MaltaNiderlandy
TNO Voeding

Utrechtseweg 48

3704 HE Zeist

Postbus 3603700 AJ Zeist


Austria
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für

Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II)

Spargelfeldstrasse 191

A-1220 Wien


Polska
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań
Portugalia
Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar

Laboratório Central de Qualidade Alimentar

Av. Conde de Valbom, 98

P-1050-070 Lisboa


Słowenia
Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1115 Ljubljana
Słowacja
Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava
Finlandia
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)

Hämeentie 57, PL 368

FIN 00231 Helsinki
Szwecja
Statens livsnedelsverk

Box 622


S-75126 Uppsala
Zjednoczone Królestwo
CSL Food Science Laboratory

Sand Hutton

York Y04 1LZ

United Kingdom”.1 Dz.U. L 143 z 7. 6.1991, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1321/2002 (Dz.U. L 194 z 23. 7.2002, str. 17).

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna