Rozporządzenie komisji (WE) nr 87/1999 z dnia 14 stycznia 1999 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń RadyPobieranie 136.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar136.44 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 87/1999
z dnia 14 stycznia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczących refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 923/962, w szczególności jego art. 7 ust. 3,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu3, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2072/984, w szczególności jego art. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
załączniki I i II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/935, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1011/986 wyszczególniają produkty, dla których przewidziane są refundacje produkcyjne w odniesieniu do skrobi oraz skrobie podstawowe i/lub ich pochodne, które mogą być stosowane; niektóre kody CN oraz stosowane opisy w tych załącznikach nie odpowiadają już załącznikowi I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej7, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2261/988;
załączniki do rozporządzenia (EWG) nr 1722/93 powinny zostać odpowiednio zmienione;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. zbóż,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 1722/93 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.


Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 1999 r.W imieniu Komisji

Franz FISCHLERCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IProdukty, do wytworzenia których używana jest skrobia i/lub jej pochodne, objęte kodami określonymi poniżej i zamieszczone w działach Nomenklatury Scalonej przedstawionych poniżej


Kod CN

Wyszczególnienie

ex

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar - agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:- Śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub niemodyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych
ex

1302 32 90

- - - Śluzy z nasion rośliny guar
ex

1302 39 00

- - Pozostałe:


- Chleb świętojański
ex

1404

Produkty roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:1404 20 00

- Lintery bawełniany
ex

1702

Pozostałe cukry łącznie z czystą chemicznie laktozą, maltozą, glukozą

i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany lub nie zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 50 00

- Fruktoza czysta chemicznie
ex

1702 90

- Inne, w tym cukier inwertowany:1702 90 10

- - Maltoza czysta chemicznie
ex

dział 29

Organiczne substancje chemiczne z wyłączeniem podpozycji

2905 43 00 i 2905 44

dział 30

Produkty farmaceutyczne3402

Organiczne środki czynne powierzchniowo (inne niż mydło); preparaty czynne powierzchniowo, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub niezawierające mydła, inne niż te w pozycji 3401:

ex

dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy z wyłączeniem pozycji 3501 oraz podpozycji 3505 10 10, 3505 10 90 i 3505 20
ex

dział 38

Różne produkty chemiczne z wyłączeniem pozycji 3809 i 3824 60dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych
ex

dział 48

Papier i karton; artykuły z masy papierniczej, papieru i kartonu4801 00

Papier gazetowy w zwojach lub w arkuszach4802

Niepowlekany papier i karton, stosowany do pisania, druku i innych celów graficznych oraz materiał na karty dziurkowane i papier na taśmy dziurkowane w zwojach lub w arkuszach, z wyjątkiem papieru z pozycji 4801 lub 4803; czerpany papier i karton
4803 00

Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier stosowany do celów gospodarczych lub sanitarnych, watolina celulozowa i tkaniny z włókien celulozowych nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach
4804

Niepowlekany papier i karton siarczanowy, w zwojach lub arkuszach, z wyjątkiem objętych pozycjami 4802 lub 4803
4805

Pozostałe, niepowlekany papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, nie podlegające dalszej obróbce zgodnie z opisem w dziale 48 uwaga 2 Nomenklatury Scalonej
4806

Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki techniczne, papier pergaminowy satynowany oraz inne satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach lub w arkuszach
4807

Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowlekane powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub w arkuszach
4808

Papier i tektura, faliste (nawet z wklejonymi płaskimi arkuszami), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803
4809

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (łącznie z powlekanym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), drukowane lub nie, w zwojach lub arkuszach
4810

Papier i karton powlekany jedno - lub obustronnie glinką porcelanową (kaolinową) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez spoiwa oraz bez innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach
4811

Papier, tektura, watolina celulozowa i tkaniny z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, pokrywane, barwione powierzchniowo, ozdobione lub drukowane powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach, inne niż towary objęte pozycjami 4803, 4809 lub 4810
4812 00 00

Bloki i płyty filtracyjne z masy papierniczej
ex

4813

Bibułka papierosowa, nawet pocięta według wymiaru, w książeczkach lub tutkach:
ex

4813 90

- Pozostałe
ex

4814

Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne; okienny papier przezroczysty:4814 10 00

- papier „ingrain”4814 20 00

- Tapety i podobne okładziny ścienne składające się z papieru powlekanego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, drukowanego we wzory lub inaczej dekorowanego warstwą tworzyw sztucznych
4814 90

- Pozostałe

ex

4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (z wyjątkiem z pozycji 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe wykonane z papieru, nawet w pudełkach:
4816 10 00

- Kalka maszynowa lub podobne papiery do kopiowania
4816 90 00

- Pozostałe
dział 52

Bawełna

ex

5801

Tkaniny z okrywą włókienną i szenilowe, inne niż z pozycji 5806:- Z bawełny:

ex

5801 21 00

- - Niestrzyżone tkaniny z wątkiem runowym

ex

5802

Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, inne niż taśmy z pozycji 5806; tkaniny z okrywą włókienną, inne niż z pozycji 5703:- Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, z bawełny:
5802 11 00

- - Niebielone
5802 19 00

- - Pozostałe

ex

5803

Gaza, z wyjątkiem wąskiej tkaniny objętej pozycją 5806:
5803 10 00

- Z bawełnyZAŁĄCZNIK II

Kod CN

Wyszczególnienie

Jakość skrobi potrzebna do wyprodukowania jednej tony (Współczynnik)

A. PODSTAWOWE SKROBIE1 4

ex

1108

Skrobie; inulina:


- Skrobie:1108 11 00

- - Skrobia pszenna

1,00
1108 12 00

- - Skrobia kukurydziana

1,00
1108 13 00

- - Skrobia ziemniaczana

1,00

ex

1108 19

- - Pozostałe skrobie:1108 19 10

- - - Skrobia z ryżu

1,00

ex

1108 19 90

- - - Pozostałe skrobie: skrobia z jęczmienia i owsa

1,00

B. NASTĘPUJĄCE PRODUKTY POCHODNE NA BAZIE POWYŻSZYCH PRODUKTÓW
1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany lub nie zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

ex

1702 30

- Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:


- - Pozostałe:


- - - Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie
1702 30 51

- - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie scalonego

1,304
1702 30 59

- - - - Pozostałe2

1,00- - - Pozostałe:1702 30 91

- - - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie scalonego

1,304
1702 30 99

- - - - Pozostałe2

1,00

ex

1702 40

- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym, co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy:1702 40 90

- - Pozostałe2

1,00

ex

1702 90

- Inne, w tym z cukrem inwertowany:1702 90 50

- - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy:


- - - W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie scalonego

1,304
- Pozostałe2:

1,00- - Karmel:


- - - Pozostałe:1702 90 75

- - - - W postaci proszku, scalonego lub nie

1,366
1702 90 79

- - - - Pozostałe2:

0,95

ex

2905

Alkohole akrylowe i ich pochodne z grupą halogenową, sulfonowaną, nitrowane lub nitronowe:


- Pozostałe alkohole wielowodorotlenowe:2905 43 00

- - Mannit

1,52
2905 44

- - D-glucytol (sorbit)


- - - W roztworze wodnym:2905 44 11

- - - - Zawierający w masie 2% lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na D-glucytol 3

1,068

2905 44 19

- - - - Pozostałe3

0,944- - - Pozostałe:2905 44 91

- - - - Zawierający w masie 2% lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na D-glucytol

1,52

2905 44 99

- - - - Pozostałe

1,52
3505

Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:
ex

3505 10

- Dekstryny i inne skrobie zmodyfikowane:3505 10 10

- - Dekstryny5

1,14- - Inne skrobie zmodyfikowane:3505 10 90

- - - Pozostałe5

1,14
3505 20

- Kleje

1,14

ex

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:3809 10

Na bazie substancji skrobiowych5

1,14

ex

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:3824 60

Sorbit inny niż z podpozycji 2905 44


- - W roztworze wodnym:3824 60 11

- - - Zawierający w masie 2% lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na D-glucytol3

1,068

3824 60 19

- - - Pozostałe3:

0,944- - Pozostałe:3824 60 91

- - - Zawierający w masie 2% lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na D-glucytol

1,52

3824 60 99

- - - Pozostałe:

1,52


1 Przedstawiony współczynnik odnosi się do skrobi o zawartości w substancji suchej przynajmniej 87% w przypadku skrobi kukurydzianej, z ryżu, pszennej, z jęczmienia i z owsa oraz przynajmniej 80% w przypadku skrobi ziemniaczanej.
Zwrot produkcyjny wypłacany dla podstawowej skrobi o mniejszej zawartości w substancji suchej niż przedstawiona zawartość musi być skorygowany w oparciu o następujący wzór:
1. Skrobia kukurydziana, z ryżu, pszenna, z jęczmienia i z owsa:


Rzeczywisty procent zawartości w substancji suchej

×

Refundacja produkcyjna

87

2. Skrobia ziemniaczana:
Rzeczywisty procent zawartości w substancji suchej

×

Refundacja produkcyjna

80

Zawartość skrobi w substancji suchej jest ustalana przy zastosowaniu metody określonej w załączniku II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1908/84 (Dz.U. L 178 z 5.07.1984, str. 22). W przypadku, gdy refundacja produkcyjna jest wypłacana dla skrobi objętej kodem CN 1108, zawartość skrobi w substancji suchej musi wynosić przynajmniej 97%. Metoda określona w załączniku III do niniejszego rozporządzenia ma być zastosowana do ustalenia stopnia czystości skrobi.
2 Refundacja produkcyjna jest wypłacana dla produktów objętych kodami CN o zawartości w substancji suchej przynajmniej 78%. Zwrot produkcyjny wypłacany dla produktów objętych kodami CN o zawartości w substancji suchej mniejszej niż 78% musi być skorygowany w oparciu o następujący wzór:


Rzeczywisty procent zawartości w substancji suchej

×

Refundacja produkcyjna

78

3 Refundacja produkcyjna jest wypłacana dla D-glucytolu (sorbitu) w roztworze wodnym o zawartości w stanie suchym przynajmniej 70%. W wypadku, gdy zawartość w stanie suchym wynosi mniej niż 70%, zwrot produkcyjny musi być skorygowany w oparciu o następujący wzór:


Rzeczywisty procent zawartości w substancji suchej

×

Refundacja produkcyjna

70

4 Bezpośrednio wytwarzane z kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, owsa, ryżu, lub ziemniaków, z wyłączeniem wszelkiego zastosowania produktów ubocznych uzyskanych w czasie produkcji innych produktów rolnych lub towarów.
5 Refundacja produkcyjna jest wypłacana na podstawie zawartości suchej masy skrobi lub dekstryn”.

1 Dz.U. L 181 z 1.07.1992, str. 21.

2 Dz.U. L 126 z 24.05.1996, str. 37.

3 Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18.

4 Dz.U. L 265 z 30.09.1998, str. 4.

5 Dz.U. L 159 z 1.07.1993, str. 112.

6 Dz.U. L 145 z 15.05.1998, str. 11.

7 Dz.U. L 256 z 7.09.1987, str. 1.

8 Dz.U. L 292 z 30.10.1998, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 136.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna