Rozporządzenie komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin I wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia KomisjiPobieranie 188.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar188.15 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94
z dnia 27 kwietnia 1994 r.
określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/71/EWG2,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3900/92 z dnia 11 grudnia 1992 ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin3, w szczególności jego art. 5 ust. 2,
a także mając na uwadze co następuje:
udział Państw Członkowskich jako sprawozdawców w programie pracy przewidzianym w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG jest ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, w szczególności w jego art. 5 ust. 2 i ust. 4;
Komisja otrzymała powiadomienia dotyczące 89 spośród 90 substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92;
po zbadaniu powiadomień, musi zostać podjęta decyzja w sprawie substancji czynnych, które mają być poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 360092 oraz w sprawie wyznaczenia Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy dla każdej z tych substancji czynnych;
należy także podjąć decyzję w odniesieniu do nieprzekraczalnego terminu przedkładania dokumentacji i innych informacji technicznych i naukowych Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy;
powiadomienia musiały zostać dokonane w stosownym czasie i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, wypełnionym i zawierającym zobowiązanie określone w części 5 tego wzoru; powiadomienia niespełniające tych wymogów nie mogły być wzięte pod uwagę i w konsekwencji nie zostały wymienione;
nazwy (nazwiska) i adresy producentów, którzy przedstawili powiadomienie spełniające powyższe wymogi powinny być opublikowane w celu zapewnienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie zbiorowych dokumentacji;
wydaje się być właściwe wskazanie nazwy i adresu organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, w celu zapewnienia, że dokumentacja i inne informacje zostały przedłożone organowi wyznaczonemu do przyjmowania i przetwarzania takich informacji;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
1. Wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 jest zamieszczony w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
2. Państwo Członkowskie wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dla każdej z substancji określonej w ust. 1 jest wskazane w kolumnie B załącznika I przy odpowiedniej substancji czynnej.
3. Producenci, którzy przedłożyli w stosownym terminie powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, są oznaczeni w kolumnie C załącznika I do niniejszego rozporządzenia trzyliterowym kodem obok odpowiedniej substancji czynnej. Nazwa (nazwisko) i adres każdego producenta są określone dla każdego kodu w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
4. Nazwa i adres organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
1. Nieprzekraczalny termin przedłożenia Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy dokumentacji i informacji określonych w art. 5 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 ustala się na dzień 30 kwietnia 1995 r.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 1994 r.
W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK IWykaz substancji czynnych (kolumna A), Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (kolumna B) i powiadamiający producenci (identyfikacja kodowa) (kolumna C)


A

B

C

Nazwa

Państwo Członkowskie sprawozdawca

Powiadamiający producenci

Acefat

Włochy

UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX

Metamidofos

Włochy

UPL EFT MAR BAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX

Aldikarb

Zjednoczone Królestwo

ROP

Amitraz

Zjednoczone Królestwo

AVO CAG SOC IBE AGC

INA LUX


Azynofos etylowy

Niemcy

LUX

Azynofos metylowy

Niemcy

BAY MAK LUX GQS

Karbendazym

Niemcy

DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR

HEL CAL INA JSB LUXBenomyl

Niemcy

UPL MAR DPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL

CAL INA LUXTiofanat metylowy

Niemcy

NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX

Chlorpyrifos

Hiszpania

ICC UPL DOE MAR GHA

CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL

INA ELL LUX CHE


Chloropiryfos metylowy

Hiszpania

UPL DOE

Cyflutryna

Niemcy

BAY

beta-Cyflutryna

Niemcy

BAY

lambda-Cyhalotryna

Portugalia

STE ZEN

Cypermetryna

Belgia

CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL

INA ELL LUXalpha - Cypermetryna

Belgia

CYA INA UPL GHA FMC POR

DNOK

Francja

ELF HEL CEQ INA LUX

Deltametryna

Francja

STE UPL BCL RUF SRG

AGC HEL


Dinoterb

Francja

ROP

Endosulfan

Hiszpania

UPL AVO MAK HEL CAL

INA LUX


Fention

Grecja

BAY INA

Fenwalerat

Portugalia

CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL

Esfenwalerat

Portugalia

UPL SUM

Lindan

Belgia

ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL

Paration

Włochy

UPL BAY CHE ACI LUX

Paration metylowy

Włochy

UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL

LUX


Permetryna

Irlandia

UPL ZEN MAR MCL ACI FMC ELF HEL LUX

Benalaksyl

Portugalia

UPL ISA

Metalaksyl

Portugalia

CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX

Chlorotalonil

Niderlandy

VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL

Dinokap

Grecja

RHU

Fenarimol

Zjednoczone Królestwo

DOE

Octan fentyny

Zjednoczone Królestwo

CIB AVO BCL LUX

Wodorotlenek fentyny

Zjednoczone Królestwo

CIB AVO BCL ELF KCC LUX

Flusilazol

Irlandia

DPD

Imazalil

Luksemburg

LEP JPA ACI MAK LUX

Mankozeb

Włochy

SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX

Maneb

Włochy

RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX

Zineb

Włochy

TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL

Metiram

Włochy

BAS

Propineb

Włochy

BAY HEL

Thiram

Belgia

JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX

Ferbam

Belgia

LUX

Ziram

Belgia

UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC

Propikonazol

Niemcy

ZEN CGA BCL MAK

Pirazofos

Niderlandy

AVO

Kwintocen

Grecja

UNI LUX

Tiabendazol

Hiszpania

MSD AGC ELF LUX

Winklozolina

Francja

BAS

Procymidon

Francja

SUM HEL

Iprodion

Francja

ROP AGC LUX

Klozolinat

Grecja

ISA

Chlorprofam

Niderlandy

KIR MTM AGC ELF LUX

Profam

Niderlandy

LUX

Daminozyd

Niderlandy

FIN UNI LUX

Hydrazyd maleinowy

Dania

UNI CFP LUX

Tecnazen

Zjednoczone Królestwo

ZEN

Alachlor

Włochy

PUS MOD IPC ACI MAK

IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUXAmitrol

Francja

BAY CFP HEL JSB LUX

Atrazyna

Zjednoczone Królestwo

CGA ACI OXO MAK IKE

HEL CAL LUXSymazyna

Zjednoczone Królestwo

CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Bentazon

Niemcy

BAS AGC HEL LUX

Chlorotoluron

Hiszpania

STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX

2,4-D

Grecja

NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM ΤΗΝ IBE HEL CAL LUX

2,4-DB

Grecja

ACI AHM

Etofumezat

Hiszpania

PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS

Fluroksypyr

Niemcy

DOE

Glifozyna

Niemcy

FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MAR CEQ CHE MOD IPC BCL CAG SOC OXO MAK HRM IKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRW KCS LUX

Joksynyl

Francja

ROP ACI CFP MAK LUX

Bromoksynil

Francja

ROP PTM ACI CFP MAK LUX

Izoproturon

Niemcy

STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAK SRG AGC POR HEL CAL INA LUX

MCPA

Włochy

NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHM LUX ESK

MCPB

Włochy

ACI AHM

Mekoprop

Dania

ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK

Mekoprop-P

Dania

ROP BAS KVK BCL AZC AHM AGL LUX ESK

Metsulfuron metylowy

Francja

BCL DPD

Tifensulfuron metylowy

Francja

DPD

Triasulfuron

Francja

CGA

Molinat

Portugalia

HPQ ZEN OXO CHB

Monolinuron

Zjednoczone Królestwo

AVO

Linuron

Zjednoczone Królestwo

LUX AVO IPC MAK HEL CAL INA

Parakwat

Zjednoczone Królestwo

UPL ZEN BCL APO PIB MAR HEL CAL INA GRW AGS LUX

Dikwat

Zjednoczone Królestwo

ZEN BCL

Pendimetalina

Hiszpania

CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR

Desmedifam

Hiszpania

AVO SRG KIR PTM BCL LUX

Fenmedifam

Irlandia

AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS

Propyzamid

Dania

RHF BCL LUX

Pirydat

Niderlandy

STE AGL AGC

Warfaryna

Irlandia

GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz identyfikacji kodowych, nazw i adresów producentów powiadamiających

Identyfikacja kodowa

Nazwa

Adres

ACI

ACI International

Avenue Albert 254

B-1180 BruxellesAGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9

NL-4906 CV OosterhoutAGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbH

Arabellastraße 4

D-81925 München


AGS

Agrolac SA

Juan Sebastián Bach, 7 bis 2° A

E-08021 BarcelonaAHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, Bradford

West Yorkshire BD 12 9EJ

United Kingdom


ALK

Alkaloida Europe

Avenue Albert 255

B-1180 BruxellesAPO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6

E-08010 BarcelonaARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27

E-28004 MadridAVO

AgrEvo GmbH

Building K 607

D-65926 Frankfurt/MainAZC

Akzo Chemicals

Barchman Wuyterslaan 10

NL-3800 AE AmersfoortBAS

BASF AG Registrierung

Postfach 120

D-67114 LimburgerhofBAY

Bayer AG PF- E/Registrierung

Pflanzenschutzzentrum Monheim

D-51368 Leverkusen-BayerwerkBCL

Barclay Chemicals

Barclay House

Lilmar Industrial Estate

Santry, Dublin 9

Ireland


BHS

B.H. Schilling

via Fantoli 21/13

I-20138 MilanoCAG

Chimac - Agriphar SA

Rue de Renory

26 B-4102 Ougrée (Seraing)CAL

Calliope SA

Boîte postale 80

Route d'Artix

F-64150 Noguères


CEQ

Cequisa

Muntaner, 322 1° 1a

E-08021 BarcelonaCFP

CFPI

28, boulevard Camélinat

F-92233 GennevilliersCGA

CIBA-GEIGY Ltd WE Relations Office

Noordkustlaan 18

B-1702 Groot-BijgaardenCHB

Chemol Benelux Ltd

Avenue des Arts 44

B-1040 BruxellesCHE

Cheminova Agro A/S

PO Box 9

DK-7620 LemvigCIB

CIBA-Geigy Agro BV

Postbus 4800

NL-4700 BA RoosendaalCYA

Cyanamid International

Rue de Bosquet 15

B-1348 Louvain-la-NeuveDBA

DeBacker & Associés

Boulevard Brand Whitlock 30

B-1200 BruxellesDER

Union Derivan SA

Avda. Meridiana, 133

E-08026 BarcelonaDOE

DowElanco Europe

Letcombe Regis, Wantage

Oxon ΟΧ12 9JT

United Kingdom


DPD

Dupont De Nemours (France) SA

137, rue de l'Université

F-75334 Paris Cedex 07EFT

K & N Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.

GR-54110 ThessalonikiELF

Elf Atochem

1, rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir CedexELL

Ellagret SA

38 Aristotelous Str.

GR-10433 AthensESK

Esbjerg Kemi A/S

Mådevej 80

DK-6705 Esbjerg ØFIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull Ring

Worcester WR2 5AA

United Kingdom


FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9

B-1050 BruxellesFMF

FMC foret SA

Calle Córcega, 293

E-08008 BarcelonaFSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstraße 38

D-37269 EschwegeGAE

Gaeleo Ltd

Little Island Co

Cork


Ireland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside Avenue

London SE25 5DW

4UK


GQS

General Química SA

Ctra. Puentelarrá, km 5

E-01213 Comunión/ÁlavaGRW

Grower

17 Bizaniou Str.

GR-15669 Papagos, AthensHEL

Helm AG

Nordkanalstraße 28

D-20097 HamburgHEN

Hentschke & Sawatzki

Kampstraße 85

D-24539 NeumünsterHOC

Hockley International Ltd

Hockley House,

354 Park Lane

Poynton Stockport SK 12 IRL

United KingdomHPQ

Herbex Produtos Químicos Lda.

Estrada de Albarraque

P-2710 SintraHRM

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint TruidenIBE

Iberotam

Avda. Rafael de Casanovas, 81

E-08100 Mollet del VallèsICC

Indofil Chemicals Co

15, Hyde Park Gardens

London W 2

United Kingdom


IKE

Industrial Kern Espag.

Paseo de la Castellana, 156 1° Pl.

E-28046 MadridINA

Industrias Afrasa

Ciudad de Sevilla, 53

46988-Pol. ind. Fuente del Jarro

Espańa-Paterna (Valencia)


INQ

Industrias Químicas

del Noroeste SAAvenida del Valle, 15

E-28003 MadridIPC

I. Pi.Ci. Industria Prodotti

Chimici


Via Fratelli Beltrami, 11

I-20026 Nóvate MilaneseIQV

Industrias Químicas

del VallésAvda. Rafael de Casanovas, 81

E-08100 Mollet del VallèsISA

ISAGRO Srl

Centro Direzionale

Milano Oltre


Palazzo Raffaello

Via Cassanese, 224

I-20090 Segrate (MI)


ISK

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128

B-1050 BruxellesJPA

Janssen Pharmaceutica

Plant Protection Div.Turnhoutseweg 30

B-2340 BeerseJSB

SA John & Stephen B.

38, avenue Hoche

F-75008 ParisJSC

JSC International

The Frensham Suite, Friary Court

13-21 High Street

Guildford Surrey GU1 3DG

United KingdomKCC

Kocide Chem. Corp.

Via T. Invrea, 12/3

I-16129 GenovaKCS

K.C.S. Products

3 West Close

Waresley Sandy

Bedfordshire SG19 3BY

United KingdomKIL

Killgerm Chemicals

115 Wakefield Rd

Osset, West Yorkshire

United Kingdom


KIR

Kemira Agro Benelux

Avenue Einstein

B-1300 WavreKVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2

PO Box 259

DK-4600 Køge


LEP

Parma-Lepori SA

Apartado de Correos 182

E-43700 El VendrellLUX

B.V. Luxan Registration Departm.

Postbus 9

NL-6600 AA ElstMAK

Makhteshim Agan Intern. Coordination

Avenue Louise 283, Box 7

B-1050 BruxellesMAR

Marubeni UK plc

120 Moorgate

London EC2M 6SS

United Kingdom


MCL

Mitchell Cotts

Chemical LtdPO Box 6

Steanard Land

Mirfield

West Yorkshire WF14 8QB

United Kingdom


MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272

B-1150 BruxellesMSD

Merck, Sharp & Dohme

Agrcul. ResearchZweefliegtuigstraat 6

B-1130 BruxellesMTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool Road

Great Sankey, Warrington

Cheshire WA5 1QR

United KingdomNPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90

D-40212 DüsseldorfNUF

Law Offices of Samuel

Pisar


68, boulevard de Courcelles

F-75017 Parisoxo

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195

I-20016 Pero (Milano)PIB

Pilar Ibérica SL

Juan Amich GaliApartado de Correos 466

E-08080 BarcelonaPOR

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,

Tally Ho Corner 454

London N12 OEH

United KingdomPRS

Precida SA

Usine de Saint-MichelBoîte postale 1 Saint Marcel

F-13367 Marseille Cedex 11PTM

Pen - Tsao - Materia

Medica Center GmbHBergstraße 11

D-20095 HamburgPUS

Phytorus SA

PA La Malnoue

57, boulevard de l'Europe

F-77184 Émerainville


RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon

185, rue de Bercy

F-75579 Paris Cedex 12


RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House,

2 Masons Avenue

Croydon CR9 3NB

United KingdomROP

Rhône - Poulenc Agro

14-20 rute Pierre Baizet

F-69009 Lyon Cedex 09RUF

Roussel Uclaf

Agrovet Division102, route de Noisy

F-93230 RomainvilleSIR

Bakelite Italia (Sirlite SpA)

Via Mazzini, 104

I-20158 Solbiate Olona

(Varese)


SOC

SANC

149, rue Oberkampf

F-75011 ParisSOX

Sorex Ltd

St Micheals Road

Widnes, Cheshire WA8 8TJ

United Kingdom


SPI

C.F. Spiess & Sohn

Postfach 1260

D-67262 GrünstadtSRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450

D-50143 KerpenSUM

Sumitomo (UK) plc

Vitner's Place

68 Upper Thames St

London EC4V 3BJ

United KingdomTCH

Topchem BV

Hollandselaan 27

NL-1213 AM HilversumTES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/n

B-3980 TessenderloTFP

Task Force Phenmedipham TOP2

Kemisk Værk Køge

Gl. Lyngvej 2

PO Box 259

D-4600 KøgeΤΗΝ

Thorø Nielsen Aps

Fredensgade 10 DK-7400 Herning

TOM

Tomen France SA

18, avenue de l'Opéra

F-75001 ParisTRA

Tradi-agri SA

38, avenue Hoche

F-75008 ParisUCB

UCB SA

Chemical SectorAvenue Louise 326

B-1050 BruxellesUNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House

4 Langley Quay, Slough

Berkshire SL3 6EH

United KingdomUPL

United Phosphorus Ltd

The Londoner

Welbeck Street

London WIM 8HS

United KingdomVET

Vetyl - Chemie

Gewerbestraße 12-14

D-66557 Illingen/SaarVIS

Vischimi Srl

Via Friuli, 55

I-20121 MilanoZEN

Regulatory Affairs

Department

Zepeca Agrochemicals


Fernhurst, Haslemere

Surrey GU27 3JE

United KingdomZAŁĄCZNIK III
Wykaz wyznaczonych organów w każdym Państwie Członkowskim


BELGIA
Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21 -9e étage

B-1210 BruxellesIRLANDIA
Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15DANIA
Ministry of Environment

Danish Enviromental Protection Agency Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen KWŁOCHY
Ministero della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma


NIEMCY
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 BraunschweigLUKSEMBURG
Administration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg


GRECJA
Ministry of Agriculture

Plant Protection Service

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 AthensNIDERLANDY
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen


HISZPANIA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Juan Bravo, 3 B

E-28006 MadridPORTUGALIA
Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agricola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 OeirasFRANCJA
Ministère de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux 175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food RothamsteadUnited Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS
1 Dz.U. nr L 230 z 19.8.1991, str. 1.

2 Dz.U. nr L 221 z 31.8.1993, str. 27.

3 Dz.U. nr L 336 z 15.12.1992, str. 10.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna