Rozporządzenie nr 2 wojewody dolnośLĄskiegoPobieranie 9.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.25 Kb.
ROZPORZĄDZENIE Nr 2 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 lutego 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długołeka,

Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów,

Oława, Strzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice

Śląskie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80 póz. 872, nr 128 póz. 1407, z 2002 r. nr 37 póz. 329, nr 41 póz. 365, nr 62 póz. 558, nr 89 póz. 804, nr 200 póz. 1688, z 2003 r. nr 52 póz. 450, nr 137 póz. 1302, nr 149 póz. 1452, z 2004 r. nr 33 póz. 287, z 2005 r. nr 33 póz. 288, nr 90 póz. 757, nr 175 póz. 1462) w zw. z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, póz. 2019, nr 267 póz. 2255, z 2006 r. nr 170 póz. 1217, nr 227 póz. 1658), zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długołeka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów, Oława, Strzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 234 póz. 3632) wprowadza się następujące zmiany:

1)w§5:


a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. l, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali l :25 000, stanowiącej załącznik nr 5a, 5b i 5c do rozporządzenia.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. l wchodzi: miasto Jelenia Góra oraz następujące miejscowości: 1) z terenu gminy Jeżów Sudecki: Dziwiszów, Płoszczyna, Płoszczynka, Jeżów Sudecki, Siedlęcin, Wrzeszczyn, 2) z terenu gminy Janowice Wielkie: Komarno, Radomierz;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. l wynosi 114700.";

2)w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. l, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali l :25 000, stanowiącej załącznik nr 7a i 7b do rozporządzenia.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. l wchodzi miasto Lubań oraz następujące miejscowości z terenu gminy Lubań: Uniegoszcz;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. l wynosi 40 300.";

3) dodaj e się załącznik nr 5 c,

4)załącznik nr 7 zastępuje się nowymi załącznikami nr 7a i 7b.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna