Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowania


B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjnePobieranie 1.75 Mb.
Strona12/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
6B004 Następujące urządzenia optyczne:
a. Urządzenia do pomiaru absolutnego współczynnika odbicia z dokładnością ± 0,1% wartości odbicia;
b. Urządzenia inne niż optyczne urządzenia do pomiaru rozpraszania powierzchni, posiadające nieprzysłoniętą aperturę o wielkości powyżej 10 cm, specjalnie przeznaczone do bezstykowych pomiarów optycznych figur o o niepłaskich powierzchniach optycznych (profili) z dokładnością 2 nm lub większą (lepszą) na danym profilu.
Uwaga: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolą mikroskopów.
6B007 Urządzenia do produkcji, strojenia i wzorcowania grawimetrów lądowych o dokładności statycznej lepszej niż 0,1 miligala;
6B008 Systemy do impulsowych pomiarów radarowego przekroju czynnego o szerokościach impulsu przesyłowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 6B108.
6B108 Systemy specjalnie przeznaczone do pomiarów radarowego przekroju czynnego znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych” i ich podzespołach, inne niż określone w pozycji 6B008.

6C Materiały
6C002 Następujące materiały do czujników optycznych:
a. Tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czystości równym lub wyższym niż 99,9995%;
b. Pojedyncze kryształy następujących substancji (włącznie z epitaksjalnymi płytkami):
1. Tellurku kadmowo-cynkowego (CdZnTe), o zawartości cynku mniejszej niż 6% w ‘ułamku molowym’;
2. Tellurku kadmowego (CdTe) o jakimkolwiek poziomie czystości; lub
3. Tellurku kadmowo-rtęciowego (CdHgTe) o dowolnym poziomie czystości.
Uwaga techniczna:
Ułamek molowy’ określany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujących się w krysztale.
6C004 Następujące materiały optyczne:
a. „Półprodukty podłoży” z selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane w drodze procesu osadzania z par lotnych, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Objętość powyżej 100 cm3; lub
2. Średnica większa niż 80 mm i grubość równa lub większa niż 20 mm;
b. Kęsy następujących materiałów elektrooptycznych:
1. Arsenianu (potasowo-tytanylowy) (KTA);
2. Selenku srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe2);
3. Selenku talu i arsenu (talowo - arsenowego) (Tl3AsSe3, znanego również pod nazwą TAS);
c. Nieliniowe materiały optyczne posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wrażliwość trzeciego rzędu (chi 3) równa 10-6 m2/V2 lub lepsza; oraz
2. Czas reakcji poniżej 1 ms;
d. „Półprodukty podłoży” z osadzonym węglikiem krzemu lub beryl - beryl (Be/Be) o średnicy lub długości osi głównej powyżej 300 mm;
e. Szkło, włącznie ze stopioną krzemionką, szkło fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF4) i fluorku hafnu (HfF4) posiadające wszystkie z następujących właściwości:
1. Stężenie jonów hydroksylowych (OH-) mniejsze niż 5 ppm;
2. Zawartość wtrąceń metalicznych mniejsza niż 1 ppm; oraz
3. Wysoka jednorodność (wahania współczynnika załamania światła) mniejsza niż 5 × 10-6;
f. Wytwarzany syntetycznie materiał diamentowy o współczynniku pochłaniania mniejszym niż 10-5 cm-1 dla fal o długościach przekraczających 200 nm, ale nieprzekraczających 14 000 nm.
6C005 Następujące półprodukty do „laserów” na kryształach syntetycznych:
a. Szafir domieszkowany tytanem;
b. Aleksandryt.
6D Oprogramowanie
6D001 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń określonych w pozycji 6A004, 6A005, 6A008 lub 6B008.
6D002 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 6A002.b., lub 6A008 lub 6B008.
6D003 Następujące inne „oprogramowanie”:
a. 1. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do kształtowania wiązek akustycznych do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzących z pasywnego odbioru za pomocą holowanego zespołu hydrofonów;
2. „Kod źródłowy” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzących z pasywnego odbioru za pomocą holowanego zespołu hydrofonów;
3. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do kształtowania wiązek akustycznych do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzących z pasywnego odbioru za pomocą dennych lub przybrzeżnych układów kablowych;
4. „Kod źródłowy” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych dla biernej detekcji dla dennych lub przybrzeżnych układów kablowych;
b. 1. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do systemów kompensacji magnetycznej do czujników magnetycznych przeznaczonych do pracy na ruchomych platformach;
2. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do wykrywania anomalii magnetycznych na ruchomych platformach;
c. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do korygowania wpływu oddziaływań związanych z ruchem na grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego;
d. 1. „Programy” aplikacyjne „oprogramowania” do kontroli ruchu powietrznego zainstalowane na komputerach ogólnego przeznaczenia w centrach kontroli ruchu powietrznego, umożliwiające realizację jednej z wyszczególnionych poniżej funkcji:
a. Przetwarzanie i wyświetlanie równocześnie ponad 150 „ścieżek systemowych”; lub
b. Przyjmowanie danych radiolokacyjnych o obiektach z więcej niż czterech radarów pierwotnych;
2. „Oprogramowanie” do projektowania lub „produkcji” kopuł anten radiolokatorów, które:
a. Są specjalnie przeznaczone do ochrony „sterowanych elektronicznie fazowanych układów antenowych” wyszczególnionych w pozycji 6A008.e.; oraz
b. Wpływają na charakterystykę promieniowania anteny, mając ‘przeciętny poziom listków bocznych’ większy niż 40 dB poniżej wartości szczytowych wiązki głównej.
Uwaga techniczna:
Przeciętny poziom listków bocznych’ w pozycji 6D003.d.2.b. mierzony jest nad układem antenowym po obu stronach wiązki głównej, pomijając rozpiętość kątową głównej wiązki i pierwsze dwa listki boczne.
6D102 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane do „użytkowania” „towarów” określonych w pozycji 6A108.
6D103 „Oprogramowanie” do obróbki (po zakończeniu lotu) danych zebranych podczas lotu, umożliwiające określenie położenia pojazdu w każdym punkcie toru jego lotu, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane dla „pocisków rakietowych”.
6E Technologia
6E001 „Technologia” według Uwagi ogólnej do Technologii do „rozwoju” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” określonych w pozycji 6A, 6B, 6C lub 6D.
6E002 „Technologia według Uwagi Ogólnej do Technologii do „produkcji” urządzeń lub materiałów objętych kontrolą według pozycji 6A, 6B lub 6C.
6E003 Następujące inne „technologie”:
a. 1. „Technologie” wytwarzania i obróbki powłok na powierzchniach optycznych umożliwiające osiągnięcie jednorodności 99,5% lub lepszej w odniesieniu do powłok optycznych o średnicy lub długości osi głównej wynoszącej 500 mm lub więcej i całkowitego współczynnika strat (pochłanianie i rozpraszanie) poniżej 5 × 10-3;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2E003.f.
2. „Technologia” wytwarzania elementów optycznych wykorzystująca jednoostrzowe toczenia z użyciem ostrza diamentowego, umożliwiające wygładzanie powierzchni z dokładnością lepszą niż 10 nm (wartość średnia kwadratowa) na powierzchniach niepłaskich o polu powyżej 0,5 m2;
b. „Technologia” „„niezbędna” do „rozwoju”, lub „produkcji” lub „wykorzystania” instrumentów diagnostycznych lub obiektów w urządzeniach testujących specjalnie przeznaczonych do testowania instalacji „urządzeń laserowych bardzo wysokiej mocy” („SHPL”) albo testowania lub oceny materiałów napromieniowanych wiązką z tych systemów;
c. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, lub „produkcji” „magnetometrów” lub systemów „magnetometrów” o poziomie szumów (średnia wartość kwadratowa), posiadających jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. „Poziom szumu” mniejszy niż 0,05 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach poniżej 1 Hz; lub
2. „Poziom szumu” mniejszy niż 1 × 10-3 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach 1 Hz lub większych.
6E101 „Technologie” ” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycji 6A002, 6A007.b i c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 lub 6D103.
Uwaga: Pozycja 6E101 określa wyłącznie „technologie” do urządzeń określonych w pozycji 6A008 w razie jej przeznaczenia do stosowania w lotnictwie i możliwości zastosowania w „pociskach rakietowych”.
6E201 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 lub 6A226.

KATEGORIA 7
NAWIGACJA I AWIONIKA

7A Systemy, urządzenia i podzespoły
Uwaga 1: W odniesieniu do automatycznych pilotów do pływających jednostek podwodnych, patrz kategoria 8.
W odniesieniu do radarów, patrz kategoria 6.
Uwaga 2: W odniesieniu do systemów nawigacyjnych dla statków i łodzi podwodnych, patrz także wykazy kontrolne towarów wojskowych.
7A001 Przyspieszeniomierze liniowe opracowane do inercyjnych systemów nawigacji lub naprowadzania posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości, oraz specjalnie do nich opracowane podzespoły:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7A101. W odniesieniu do przyspieszenimierzy kątowych lub obrotowych patrz także pozycja 7A002.
a. „Stabilność” „wychylenia wstępnego” poniżej (lepszą niż) 130 mikro g względem ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku;
b. „Stabilność” „współczynnika skalowania” poniżej (lepsza niż) 130 ppm względem ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku; lub
c. Opracowane do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie przekraczającym 100 g.
7A002 Żyroskopy i akcelerometry kątowe lub obrotowe, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości, oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7A102.
a. „Stabilność” „pełzania zera”, mierzona w warunkach przyspieszenia równego 1 g w okresie trzech miesięcy i w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej, wynosząca:
1. Poniżej (lepsza niż) 0,1° na godzinę w przypadku przeznaczenia do ciągłego działania w warunkach przyspieszenia liniowego poniżej 10 g; lub
2. Poniżej (lepsza niż) 0,5° na godzinę w przypadku przeznaczenia do ciągłego działania w warunkach przyspieszenia liniowego od 10 g do 100 g włącznie; lub
b. Przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie powyżej 100 g.
7A003 Następujące inercyjne systemy nawigacji (INS) i specjalnie zaprojektowane podzespoły:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7A103.
a. Inercyjne systemy nawigacji (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urządzenia bezwładnościowe, opracowane dla „samolotów”, pojazdów lądowych i „statków kosmicznych” do pomiarów wysokości, naprowadzania lub sterowania oraz specjalnie do nich opracowane podzespoły, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Błąd nawigacji (inercja swobodna) po prawidłowej regulacji, wynoszący 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzinę „krąg równego prawdopodobieństwa” (CEP) lub mniejszy (lepszy); lub
2. Opracowane do działania w warunkach przyspieszeń liniowych na poziomie powyżej 10 g;
b. Hybrydowe inercyjne systemy nawigacji osadzone w globalnym systemie (-ach) nawigacji satelitarnej (GNSS) lub w systemie (-ach) „nawigacji na podstawie bazy danych” („DBRN”) do pomiarów wysokości, naprowadzania lub sterowania, w następstwie normalnego ustawienia, mające dokładną pozycję nawigacyjną INS, po utracie GNSS lub „DBRN” dla okresu ponad czterech minut, mniejszą (lepszą) niż 10 metrów ‘koła równego prawdopodobieństwa’ (CEP).
Uwaga 1: Parametry pozycji 7A003.a. mają zastosowanie jakimkolwiek z następujących warunków środowiskowych:
1. Wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości średniej kwadratowej 7,7 g rms przez pierwsze pół godziny oraz ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z trzech prostopadłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają następujące warunki:
a. Stała gęstość widmowa mocy (PSD) o wartości 0,04 g2/Hz w przedziale częstotliwości 15-1 000 Hz; oraz
b. Gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości 1 000-2 000 Hz; lub
2. Przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 radian/s (150 deg/s); lub
3. Stosownie do krajowych norm równoważnych powyższym warunkom 1. lub 2.
Uwaga 2: Pozycja 7A003 nie obejmuje kontroli inercyjnych systemów nawigacyjnych, które mają certyfikat zezwalający na ich użycie w „samolotach cywilnych”, wydany przez cywilne władze „państwa uczestniczącego”.
Uwagi techniczne:
1. 7A003.b. odnosi się do systemów, w których INS i inne niezależne pomocnicze systemy nawigacyjne są wbudowane w pojedynczą jednostkę (osadzone) w celu osiągnięcia polepszonych wyników.
2. ‘Krąg równego prawdopodobieństwa błędu’ (CEP) - w kręgu normalnej dystrybuanty, promień okręgu w którym jest 50% prawdopodobieństwa zlokalizowania.
7A004 Żyro - astrokompasy i inne urządzenia umożliwiające określanie położenia lub orientację przestrzenną za pomocą automatycznego śledzenia ciał niebieskich lub satelitów, o dokładności azymutowej równej lub mniejszej (lepszej niż) 5 sekund kątowych .
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7A104.
7A005 Urządzenia odbiorcze globalnych satelitarnych systemów nawigacji (np. GPS lub GLONASS), posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości oraz specjalnie do nich opracowane podzespoły:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7A105.
a. wyposażenie w systemy dekodujące; lub
b. wyposażenie w samoczynnie nastawne anteny.
7A006 Wysokościomierze lotnicze działające w częstotliwościach innych niż 4,2-4,4 GHz włącznie, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7A106.
a. „Sterowana moc”; lub
b. Wykorzystanie zespołów do modulacji z przesunięciem fazy.
7A007 Urządzenia do wyszukiwania kierunku działające przy częstotliwościach powyżej 30 MHz, oraz posiadające wszystkie poniższe właściwości oraz specjalnie do nich opracowane części składowe:
a. „Chwilową szerokość pasma” wynoszącą 1 MHz lub więcej;
b. Równoległe przetwarzanie więcej niż 100 kanałów częstotliwościowych; oraz
c. Szybkość przetwarzania większą niż 1 000 znalezionych kierunków na sekundę i na kanał częstotliwościowy.
7A101 Następujące przyspieszeniomierze inne niż określone w pozycji 7A001 oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły:
a. Przyspieszeniomierze o progu mniejszym lub równym 0,05 g bądź o błędzie liniowości w granicach 0,25% pełnej wydajności lub posiadające obydwie te właściwości, opracowane do zastosowania we wszystkich typach systemów nawigacji bezwładnościowej lub systemach naprowadzania;
Uwaga: Pozycja 7A101.a. nie określa przyspieszeniomierzy specjalnie zaprojektowanych i opracowanych jako czujniki (pomiarów w czasie wiercenia) przeznaczonych do zastosowania w głębinowych operacjach obsługowych odwiertu.
b. Przyspieszeniomierze z wyjściem ciągłym przeznaczone do pracy przy poziomach przyspieszenia przekraczających 100 g.
7A102 Wszystkie typy żyroskopów, inne niż określone w pozycji 7A002, nadające się do stosowania w „pociskach rakietowych”, o „stabilności” „pełzania zera” poniżej 0,5° (1 sigma lub średnia kwadratowa(rms)) na godzinę w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły.
7A103 Następujące instrumenty, urządzenia i systemy nawigacyjne, inne niż określone w pozycji 7A003, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:
a. Urządzenia inercyjne lub inne, wykorzystujące przyspieszeniomierze określone w pozycjach 7A001, 7A101 lub żyroskopy określone w pozycjach 7A002, 7A102, oraz systemy, w których znajdują się urządzenia tego typu;
Uwaga: Pozycja 7A103.a. nie określa urządzeń zawierających przyspieszeniomierze określone w pozycji 7A001 oraz przeznaczone i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.
b. Zintegrowane systemy samolotowych przyrządów pokładowych, zawierające stabilizatory żyroskopowe lub automatycznego pilota, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004, bezzałogowych pojazdów powietrznych określonych w pozycji 9A012 lub w rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104;
c. ‘Zintegrowane systemy nawigacji’ zaprojektowane lub zmodyfikowane do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004, bezzałogowych pojazdów powietrznych określonych w pozycji 9A012 lub rakiet sondujących określonych w pozycji 9A104 i zdolnych do zapewnienia nawigacyjnej dokładności 200 m kręgu równego prawdopodobieństwa (CEP) lub mniejszej.
Uwaga techniczna:
Zintegrowany system nawigacji’ zwykle zawiera w sobie następujące podzespoły:
1. Inercyjne urządzenie pomiarowe (np. system odniesienia do określania położenia i naprowadzania, inercyjne jednostki odniesienia, lub inercyjny system nawigacji);
2. Jeden lub więcej czujników zewnętrznych stosowanych do aktualizacji pozycji i/lub prędkości, lub okresowej lub ciągłej w czasie całego lotu (np. odbiornik nawigacji satelitarnej, wysokościomierz radarowy, i/lub radar Dopplera); oraz
3. Sprzęt i oprogramowanie integracyjne.
7A104 Żyro - astrokompasy i inne urządzenia, inne niż określone w pozycji w pozycji 7A004, umożliwiające określanie położenia lub orientację przestrzenną za pomocą automatycznego śledzenia ciał niebieskich lub satelitów oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.
7A105 Urządzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS, np. GPS, GLONASS, lub Galileo), posiadające jakąkolwiek z następujących włąściwości i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły:
a. Zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytku w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004, bezzałogowe pojazdy powietrzne określone w pozycji 9A012 lub w rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104; lub
b. Zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań lotniczych i posiadające jakąkolwiek z następujących włąściwości:
1. Zdolność dostarczenia informacji nawigacyjnych przy prędkościach powyżej 600 m/s; (1 165 mil morskich / godzinę);
2. Stosujące deszyfrowanie, przeznaczone lub zmodyfikowane dla służb wojskowych lub rządowych, korzystające z dostępu do zabezpieczonych sygnałów/ danych GNSS; lub
3. Specjalnie zaprojektowane do zastosowania środków przeciw zagłuszaniu (np. zerowa antena sterująca, lub antena sterowana elektronicznie) do funkcjonowania w środowisku aktywnych lub pasywnych środków zaradczych.
Uwaga: Pozycje 7A105.b.2. i 7A105.b.3. nie obejmują kontrolą urządzeń przeznaczonych dla służb handlowych, cywilnych lub ‘ratowniczych’ GNSS (np. integracji danych, bezpieczeństwa lotu).
7A106 Wysokościomierze, inne niż określone w pozycji 7A006, typu radarowego lub laserowego, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych objętych pozycją 9A004 lub w rakietach meteorologicznych objętych pozycją 9A104.
7A115 Pasywne czujniki do określania namiaru na określone źródła fal elektromagnetycznych (namierniki) lub właściwości terenu, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
Uwaga: Pozycja 7A115 obejmuje czujniki do następujących urządzeń:
a. urządzeń do (mapowania) rzeźby terenu;
b. czujników do tworzenia obrazów (zarówno aktywnych jak i pasywnych);
c. interferometrów pasywnych.
7A116 Następujące systemy sterowania lotem, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104:
a. Hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne, elektromechaniczne lub elektroniczne systemy sterowania lotem (w tym systemy typu „fly-by-wire”);
b. Urządzenia do sterowania wysokością;
c. Zawory systemu wspomagania hamulców do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do systemów określonych w pozycji 7A116.a. lub 7A116.b. oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do funkcjonowania w warunkach wibracji o średniej wartości kwadratowej (RMS) wyższej niż 10 g, w zakresie częstotliwości między 20 Hz a 2 kHz.
7A117 „Instalacje do naprowadzania”, posiadające zastosowanie w „pociskach rakietowych”, umożliwiające osiągnięcie dokładności systemu 3,33% zasięgu lub lepszej (np. „CEP” -10 km lub mniej w zasięgu 300 km).
7B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
7B001 Urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie zaprojektowane do urządzeń określonych w pozycji 7A.
Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrolą urządzeń do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie przeznaczonych do I i II poziomu obsługi.
Uwagi techniczne:
1. Poziom obsługi I
Wykrycie awarii urządzenia nawigacji inercyjnej w samolocie i jej sygnalizowanie przez Jednostkę Sterowania i Wyświetlania (CDU) lub komunikat statusowy z odpowiedniego podukładu. Na podstawie instrukcji wytwórcy można zlokalizować przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcjonowania liniowego elementu wymiennego (LRU). Następnie operator demontuje LRU i zastępuje go częścią zapasową.
2. Poziom obsługi II
Uszkodzony LRU przekazuje się do warsztatu technicznego (u wytwórcy lub operatora odpowiedzialnego za obsługę techniczną na poziomie II). W warsztacie technicznym LRU poddaje się testom za pomocą różnych, odpowiednich do tego urządzeń, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego modułu warsztatowego zespołu wymiennego (SRA) odpowiedzialnego za awarię. Następnie demontuje się wadliwy SRA i zastępuje go zespołem zapasowym. Uszkodzony SRA (lub też kompletny LRU) wysyła się do producenta.
Uwaga: Na poziomie obsługi II nie przewiduje się demontażu z SRA przyspieszeniomierzy ani też czujników żyroskopowych objętych kontrolą.
7B002 Następujące urządzenia specjalnie przeznaczone do określania parametrów zwierciadeł do pierścieniowych żyroskopów „laserowych”:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 7B102.
a. Urządzenia do pomiaru rozproszenia z dokładnością do 10 ppm lub mniejszą (lepszą);
b. Profilometry o dokładności pomiarowej 0,5 nm (5 angstremów) lub mniej (lepszej);
7B003 Urządzenia specjalnie przeznaczone do „produkcji” urządzeń określonych w pozycji 7A.
Uwaga: Pozycja 7B003 obejmuje:
a. Stanowiska testowe do regulacji żyroskopów;
b. Stanowiska do dynamicznego wyważania żyroskopów;
c. Stanowiska do testowania silniczków do żyroskopów;
d. Stanowiska do usuwania powietrza i napełniania żyroskopów;
e. Uchwyty odśrodkowe do łożysk do żyroskopów;
f. Stanowiska do regulacji pozycji osi przyspieszeniomierzy.
7B102 Reflektometry specjalnie przeznaczone do charakteryzowania zwierciadeł do żyroskopów „laserowych”, posiadające dokładność pomiarową 50 ppm lub mniej (lepszą).
7B103 Następujące „instalacje produkcyjne” i „urządzenia produkcyjne”:
a. Specjalnie zaprojektowane „instalacje produkcyjne” do urządzeń określonych w pozycji 7A117;
b. Urządzenia produkcyjne i inne urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, inne niż określone w pozycjach 7B001-7B003, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urządzeń określonych w pozycji 7A.
7C Materiały
Żadne.
7D Oprogramowanie
7D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń określonych w pozycji 7A lub 7B.
7D002 „Kod źródłowy” do „użytkowania” wszelkich urządzeń do nawigacji inercyjnej lub układów informujących o położeniu i kursie (AHRS) włącznie z inercyjnymi urządzeniami nie objętymi kontrolą w ramach pozycji 7A003 lub 7A004.
Uwaga: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrolą „kodów źródłowych” do „użytkowania” zawieszonych kardanowo układów AHRS.
Uwaga techniczna:
Układy AHRS ogólnie różnią się od inercyjnych systemów nawigacji (INS), ponieważ układy te (AHRS) dostarczają podstawowych informacji o położeniu i kursie, i zazwyczaj nie dostarczają informacji o przyspieszeniu, prędkości i położeniu, związanych z INS.
7D003 Następujące inne „oprogramowanie”:
a. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane albo zmodyfikowane w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych lub zmniejszenia błędów nawigacyjnych systemów do poziomu określonych w pozycjach 7A003 lub 7A004;
b. „Kod źródłowy” dla hybrydowych układów scalonych poprawiający parametry eksploatacyjne lub zmniejszający błędy nawigacyjne systemu do poziomu określonego w pozycji 7A003 przez ciągłą syntezę danych inercyjnych z jakimikolwiek z następujących danych nawigacyjnych:
1. Prędkością określaną za pomocą radaru Doppler’a;
2. Wzorcowymi danymi z globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (np. GPS lub GLONASS); lub
3. Danymi z bazy danych o terenie;
c. „Kod źródłowy” do zintegrowanych systemów awionicznych lub systemów realizacji zadań bojowych, umożliwiający wykorzystywanie danych z czujników oraz „systemów eksperckich”;
d. „Kod źródłowy” do „rozwoju” jednego z poniżej wyszczególnionych:
1. Cyfrowych systemów sterowania lotem umożliwiających „kompleksowe sterowanie lotem”;
2. Zintegrowanych systemów sterowania napędem i lotem;
3. Systemów sterowania elektronicznego (fly-by-wire) i światłowodowego;
4. „Aktywnych systemów sterowania lotem”, tolerujących błędy pilotażu lub mających możliwość samoczynnej rekonfiguracji;
5. Automatycznych lotniczych systemów namiarowych;
6. Systemów przyrządów pokładowych dostarczających danych dotyczących parametrów powietrza w locie na podstawie pomiarów powierzchniowych parametrów statycznych; lub
7. Przeziernikowych wyświetlaczy rastrowych lub trójwymiarowych.
e. „Oprogramowanie” do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), specjalnie przeznaczone do „rozwoju” „układów aktywnego sterowania lotem”, sterowników helikopterowych wieloosiowych systemów sterowania elektronicznego i światłowodowego lub helikopterowych „cyrkulacyjnych układów równoważenia momentu lub cyrkulacyjnych układów sterowania kierunkiem”, których technologie są określone w pozycjach 7E004.b., 7E004.c.1. lub 7E004.c.2.
7D101 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 lub 7B103.
7D102 Następujące „oprogramowanie” scalające:
a. „Oprogramowanie” scalające do urządzeń określonych w pozycji 7A103.b.;
b. „Oprogramowanie” scalające specjalnie zaprojektowane do urządzeń określonych w pozycjach 7A003. lub 7A103.a.
c. „Oprogramowanie” scalające specjalnie zaprojektowane do urządzeń określonych w pozycji 7A103.c.
Uwaga: Wspólną formę „oprogramowania” scalającego stosuje filtrowanie Kalmana.
7D103 Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania lub symulowania działania „instalacji do naprowadzania” określonych w pozycji 7A117 lub do ich integrowania konstrukcyjnego z kosmicznymi pojazdami nośnymi określonymi w pozycji 9A004 lub z rakietami meteorologicznymi określonymi w pozycji 9A104.
Uwaga: „Oprogramowanie” określone w pozycji 7D103 podlega kontroli, jest połączone ze specjalnie zaprojektowanym sprzętem określonym w pozycji 4A102.
7E Technologie
7E001 Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycjach 7A, 7B lub 7D.
7E002 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „produkcji” urządzeń określonych w pozycjach 7A lub 7B.
7E003 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do naprawy, regeneracji lub remontowania urządzeń określonych w pozycjach 7A001-7A004.
Uwaga: Pozycja 7E003 nie obejmuje kontroli „technologii” obsługi technicznej bezpośrednio związanych z wzorcowaniem, usuwaniem lub wymianą uszkodzonych lub nienadających się do użytku liniowych elementów wymiennych (LRU) i warsztatowych zespołów wymiennych (SRA) w „samolotach cywilnych” zgodnie z opisem w I lub w II poziomie obsługi.
Uwaga: Patrz uwagi techniczne do pozycji 7B001.
7E004 Następujące inne „technologie”:
a. Technologie do „rozwoju” lub „produkcji”:
1. Lotniczych automatycznych urządzeń namiarowych pracujących w paśmie częstotliwości przekraczającym 5 MHz;
2. Systemów przyrządów pokładowych podających dane dotyczące parametrów powietrza w locie w oparciu wyłącznie o pomiary powierzchniowych parametrów statycznych, tj. dostarczane z konwencjonalnych sond do pomiarów parametrów powietrza;
3. Przeziernikowych wyświetlaczy rastrowych lub trójwymiarowych do „samolotów”;
4. Inercyjnych systemów nawigacyjnych lub żyro - astrokompasów wyposażonych w przyspieszeniomierze lub żyroskopy określone w pozycji 7A001 lub 7A002;
5. Serwomotorów elektrycznych (tj. elektromechanicznych, elektrohydrostatycznych i zintegrowanych) specjalnie opracowanych dla „podstawowego sterowania lotem”;
6. „Układów czujników optycznych sterowania lotem” specjalnie opracowanych dla „aktywnych układów sterowania lotem”;
b. Następujące „technologie „rozwoju” „aktywnych systemów sterowania lotem” (włącznie z systemami „fly-by-wire” lub światłowodowymi):
1. Projektowania konfiguracji połączeń wielokrotnych mikroelektronicznych elementów przetwarzających (do komputerów pokładowych) umożliwiających osiągnięcie „przetwarzania w czasie rzeczywistym” z przeznaczeniem do wprowadzania reguł sterowania;
2. Kompensacji reguł sterowania z uwzględnieniem położenia czujników lub obciążeń dynamicznych płatowca, tj. kompensacji z uwzględnieniem wibracji czujników lub zmian położenia czujników względem środka ciężkości;
3. Elektronicznego sterowania redundancją danych lub redundancją systemów w celu wykrywania błędów, tolerowania błędów, identyfikacji elementów niesprawnych drogą eliminacji lub zmiany konfiguracji;
Uwaga: Pozycja 7E004.b.3. nie obejmuje kontrolą „technologii” do projektowania redundancji fizycznej.
4. Sterowania lotem umożliwiającego przeprowadzenie w locie zmiany konfiguracji sterowania siłą i momentem w celu autonomicznego sterowania pojazdem powietrznym w czasie rzeczywistym;
5. Integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu nawigacyjnego i napędowego w jeden system cyfrowego kierowania lotem dla „kompleksowego sterowania lotem”;
Uwaga: Pozycja 7E004.b.5. nie obejmuje kontrolą:
a. „Technologii” „rozwoju” dla integracji cyfrowych systemów sterowania lotem, danych nawigacyjnych i danych kontrolnych układu napędowego do systemu cyfrowego kierowania lotem w celu „optymalizacji toru lotu”;
b. „Technologii” „rozwoju” samolotowych przyrządów kontroli lotu, zintegrowanych wyłącznie z systemami nawigacyjnymi i podchodzenia do lądowania, takimi jak VOR (radiolatarnia kierunkowa wysokiej częstotliwości), DME (radiodalmierz), ILS (system lądowania na przyrządy) lub MLS (mikrofalowy system lądowania);
6. Całkowicie autonomiczne cyfrowe systemy sterowania lotem lub wieloczujnikowe systemy kierowania realizacją zadań, wyposażone w „systemy eksperckie”;
Uwaga: W odniesieniu do technologii Całkowicie Autonomicznych Cyfrowych Systemów Sterowania Silnikami (FADEC) patrz także pozycja 9E003.a.9.
c. Następujące „technologie” do „rozwoju” systemów do śmigłowców:
1. Wieloosiowe systemy sterowania elektronicznego i światłowodowego(„fly-by-wire” lub „fly-by-light”), które łączą funkcje co najmniej dwóch z następujących systemów w jeden zespół sterowania:
a. System sterowania skokiem ogólnym;
b. System sterowania skokiem okresowym łopat;
c. System kierowania odchyleniem kursowym;
2. „Sterowane cyrkulacyjnie (opływowo) systemy kompensacji momentu lub sterowania kierunkiem lotu”;
3. Łopaty wirnika z „profilami o zmiennej geometrii” opracowane do systemów umożliwiających niezależne sterowanie poszczególnymi łopatami.
7E101 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D103.
7E102 Następująca „technologia” do ochrony podzespołów awioniki i elektrycznych przed impulsem elektromagnetycznym (EMP) i zagrożeniem zakłóceniami elektromagnetycznymi ze źródeł zewnętrznych:
a. „Technologie” projektowania ekranowania;
b. „Technologia” projektowania konfigurowania odpornych obwodów elektrycznych i podukładów;
c. „Technologia projektowania wyznaczania kryteriów zabezpieczania w odniesieniu do technologii określonych w pozycjach 7E102.a. i 7E102.b powyżej.
7E104 „Technologia” scalania danych z systemów sterowania lotem, naprowadzania i napędu w system zarządzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.
KATEGORIA 8
URZĄDZENIA OKRĘTOWE

8A Systemy, urządzenia i podzespoły
8A001 Następujące pływające jednostki podwodne lub nawodne:
Uwaga: W odniesieniu do statusu kontroli urządzeń do pojazdów podwodnych patrz:
Kategoria 5, część 2 Ochrona Informacji - w odniesieniu do szyfrujących urządzeń komunikacyjnych;
Kategoria 6 - w odniesieniu do czujników;
Kategorie 7 i 8 - w odniesieniu do urządzeń nawigacyjnych;
Kategoria 8A - w odniesieniu do urządzeń podwodnych.
a. Załogowe pojazdy podwodne na uwięzi, opracowane do działania na głębokościach przekraczających 1 000 m;
b. Załogowe, autonomiczne pojazdy podwodne posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Opracowane do ‘działań autonomicznych’ i posiadające następującą nośność:
a. 10% lub więcej ich masy w powietrzu; oraz
b. 15 kN lub więcej;
2. Opracowane do działania na głębokościach przekraczających 1 000 m; lub
3. Posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Opracowane dla załogi czteroosobowej lub liczniejszej;
b. Opracowane do ‘autonomicznego działania’ przez 10 lub więcej godzin;
c. ‘Zasięg’ 25 lub więcej mil morskich; oraz
d. Długość 21 m lub mniejsza;
Uwagi techniczne:
1. Do celów pozycji 8A001.b. ‘działanie autonomiczne’ oznacza działania prowadzone przez pojazd podwodny (posiadający układ napędowy pracujący pod wodą albo nad wodą) w całkowitym zanurzeniu, bez chrap, przy wszystkich systemach pracujących i krążeniu z minimalną prędkością, przy której pojazd podwodny może bezpiecznie regulować dynamicznie głębokość zanurzenia za pomocą wyłącznie sterów głębokości, bez korzystania z pomocy nawodnej jednostki pływającej, ani bazy nawodnej, na dnie lub brzegu morza.
2. Do celów pozycji 8A001.b. ‘zasięg’ oznacza połowę maksymalnego dystansu, jaki pojazd podwodny może pokonać.
c. Bezzałogowe pojazdy podwodne na uwięzi opracowane do działania na głębokościach przekraczających 1 000 m, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Opracowane do manewrowania z własnym napędem za pomocą silników napędowych lub silników odrzutowych określonych w pozycji 8A002.a.2.; lub
2. Posiadające światłowodowe kanały przesyłania danych;
d. Bezzałogowe pojazdy podwodne swobodne, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości
1. Opracowane do decydowania o kursie względem dowolnego systemu geograficznego bez bieżącej pomocy człowieka w czasie rzeczywistym;
2. Posiadające akustyczne kanały przesyłania danych lub poleceń; lub
3. Posiadające przekraczające 1 000 m światłowodowe kanały przesyłania danych lub poleceń;
e. Oceaniczne systemy ratownicze o nośności przekraczającej 5 MN opracowane do ratowania obiektów z głębokości przekraczających 250 m i posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Dynamiczne systemy ustalania położenia zdolne do utrzymania położenia z dokładnością do 20 m względem danego punktu za pomocą systemu nawigacyjnego; lub
2. Systemy nawigacyjne działające względem dna morza i zintegrowane systemy nawigacyjne opracowane do działania na głębokościach przekraczających 1 000 m, umożliwiające utrzymywanie położenia względem danego punktu z dokładnością do 10 m;
f. Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pełnym fartuchem bocznym), posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Maksymalną prędkość projektową z pełnym obciążeniem przekraczającą 30 węzłów przy falach o wysokości 1,25 m (stan morza 3) lub wyższej;
2. Ciśnienie powietrza w poduszce przekraczające 3 830 Pa; oraz
3. Stosunek masy pustej jednostki pływającej do całkowicie obciążonej mniejszy niż 0,70;
g. Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi burtami) o maksymalnej prędkości obliczeniowej z pełnym obciążeniem przekraczającej 40 węzłów przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub wyższych;
h. Wodoloty wyposażone w aktywne systemy automatycznego sterowania położeniem płatów nośnych, o maksymalnej prędkości obliczeniowej z pełnym obciążeniem równej lub wyższej od 40 węzłów przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub większej;
i. ‘Jednostki pływające o małym polu przekroju wodnicowego’ posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Wyporność z pełnym obciążeniem przekraczającą 500 ton i maksymalną prędkość obliczeniową z pełnym obciążeniem przekraczającą 35 węzłów przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub wyższych; lub
2. Wyporność z pełnym obciążeniem przekraczająca 1 500 ton i maksymalną prędkość obliczeniową z pełnym obciążeniem przekraczającą 25 węzłów przy falach o wysokości 4 m (stan morza 6) lub wyższych.
Uwaga techniczna:
Jednostkę pływającą o małym polu przekroju wodnicowego’ definiuje się według następującego wzoru: pole przekroju wodnicowego przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym mniejsze od 2 × (wyparta objętość przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym)2/3.
8A002 Następujące systemy oraz urządzenia:
Uwaga: W odniesieniu do podwodnych instalacji telekomunikacyjnych patrz kategoria 5 Część 1 - Telekomunikacja.
a. Następujące systemy i urządzenia, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do pojazdów podwodnych, opracowane do działania na głębokościach przekraczających 1 000 m:
1. Obudowy ciśnieniowe lub kadłuby sztywne o maksymalnej średnicy wewnętrznej komory przekraczającej 1,5 m;
2. Silniki napędowe na prąd stały lub silniki odrzutowe;
3. Kable startowe i łączniki do nich, wykorzystujące światłowody i zaopatrzone w syntetyczne elementy wzmacniające;
b. Systemy specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznego sterowania ruchem pojazdów podwodnych określonych w pozycji 8A001, wykorzystujące dane nawigacyjne i wyposażone w serwomechanizmy sterujące ze sprzężeniem zwrotnym w celu umożliwienia pojazdowi:
1. Poruszania się w słupie wody w zasięgu 10 m od wcześniej określonego punktu;
2. Utrzymania położenia w słupie wody w zasięgu 10 m od wcześniej określonego punktu; lub
3. Utrzymania położenia w zasięgu do 10 m od kabla leżącego na dnie lub znajdującego się pod dnem morza;
c. Penetratory światłowodowe do kadłubów lub łączniki;
d. Następujące podwodne systemy wizyjne:
1. Następujące systemy i kamery telewizyjne:
a. Systemy telewizyjne (składające się z kamery, urządzeń monitorujących i do przesyłania sygnałów) posiadające rozdzielczość graniczną mierzoną w powietrzu większą niż 800 linii i specjalnie opracowane albo zmodyfikowane w taki sposób, że można nimi zdalnie sterować z pojazdów podwodnych;
b. Podwodne kamery telewizyjne posiadające rozdzielczość graniczną mierzoną w powietrzu większą niż 1 100 linii;
c. Kamery telewizyjne działające przy słabym oświetleniu specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do działania pod wodą, wykorzystujące wszystkie następujące elementy:
1. Lampy do wzmacniania obrazów określone w pozycji 6A002.a.2.a.; oraz
2. Siatki na elementach półprzewodnikowych z ponad 150 000 „aktywnych pikseli” na powierzchni siatki;
Uwaga techniczna:
W telewizji rozdzielczość graniczna jest miarą rozdzielczości poziomej, wyrażanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii mieszczących się w wysokości obrazu, rozróżnianych na karcie testowej, określana według normy IEEE 208/1960 lub dowolnej równoważnej normy.
2. Systemy specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do zdalnego kierowania z pojazdu podwodnego, w których zastosowano techniki umożliwiające minimalizację zjawiska rozpraszania wstecznego, łącznie z iluminatorami o regulowanym zakresie lub systemami „laserowymi”;
e. Aparaty fotograficzne specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, na głębokościach poniżej 150 m, na błony filmowe formatu 35 mm lub większego, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Możliwość zapisu na błonie komentarza w postaci danych ze źródła zewnętrznego względem aparatu fotograficznego;
2. Mechanizm do automatycznego korygowania ogniskowej; lub
3. System automatycznego sterowania kompensacją o specjalnej konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie obudowy kamery podwodnej na głębokościach większych, niż 1 000 m;
f. Elektroniczne systemy tworzenia obrazów, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, posiadające możliwość zapamiętania w postaci cyfrowej ponad 50 naświetlonych obrazów;
g. Następujące instalacje oświetleniowe, specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą:
1. Stroboskopowe instalacje oświetleniowe o energii strumienia świetlnego większej niż 300 J na jeden błysk i o szybkości powtarzania większej niż 5 błysków na sekundę;
2. Instalacje oświetleniowe, w których światło wytwarza łuk argonowy, specjalnie przeznaczone do działania na głębokościach większych niż 1 000 m;
h. „Roboty” specjalnie przeznaczone do użytkowania pod wodą, kontrolowane za pomocą dedykowanego komputera ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Systemy sterujące „robotem” z wykorzystaniem informacji z czujników, które mierzą siły lub momenty zastosowane do obiektów zewnętrznych, odległość do zewnętrznego obiektu, lub czujników dotykowych „robota” wyczuwających obiekt zewnętrzny obiektu zewnętrznego przez „robota”; lub
2. Możliwość działania z siłą 250 N lub większą lub z momentem 250 Nm lub większym, i do których budowy zastosowano stopy na osnowie tytanowej lub materiały „kompozytowe” na osnowie z „włókien lub włókienek”;
i. Zdalnie sterowane manipulatory przegubowe specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w pojazdach podwodnych i posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Systemy sterujące ruchem manipulatora wykorzystując informacje z czujników mierzących moment lub siłę działającą na obiekt zewnętrzny albo z czujników dotykowych wyczuwających dotyk manipulatora do obiektu zewnętrznego; lub
2. Sterowanie na zasadzie proporcjonalnego odtwarzania ruchów operatora lub za pomocą dedykowanego komputera „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” oraz posiadanie 5 lub więcej stopni swobody ruchu;
Uwaga: Przy określaniu liczby stopni swobody ruchu bierze się pod uwagę wyłącznie te funkcje, w których wykorzystywane jest sterowanie proporcjonalne z pozycyjnym sprzężeniem zwrotnym lub sterowanie za pomocą dedykowanego komputera „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”.
j. Następujące układy napędowe niezależne od dopływu powietrza, specjalnie przeznaczone do działania pod wodą:
1. Niezależne od powietrza systemy napędowe z silnikami pracującymi w cyklu Braytona lub Rankina, posiadające jakikolwiek z następujących układów:
a. Chemiczne układy oczyszczające lub absorpcyjne, specjalnie przeznaczone do usuwania ditlenku węgla, tlenku węgla i cząstek stałych zawieszonych w gazie wylotowym z silnika pracującego w obiegu z recyrkulacją;
b. Układy specjalnie przeznaczone do pracy na gazach jednoatomowych;
c. Urządzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; lub
d. Układy specjalnie przeznaczone do:
1. Prasowania produktów reakcji lub do regeneracji paliw;
2. Składowania produktów reakcji; oraz
3. Usuwania produktów reakcji w warunkach ciśnienia zewnętrznego 100 kPa lub większego;
2. Niezależne od powietrza systemy napędowe z silnikami wysokoprężnymi (cykl Diesla) posiadające jeden z następujących układów:
a. Chemiczne układy oczyszczające lub absorpcyjne, specjalnie przeznaczone do usuwania ditlenku węgla, tlenku węgla i cząstek stałych zawieszonych w gazie wylotowym z silnika pracującego w obiegu z recyrkulacją;
b. Specjalne układy przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;
c. Urządzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące osłabiające skutki wstrząsów; oraz
d. Specjalne układy wydechowe o nieciągłym odprowadzaniu produktów spalania;
3. Niezależne od powietrza układy energetyczne na ogniwach paliwowych o mocy powyżej 2 kW, wyposażone w jeden z wyszczególnionych poniżej układów:
a. Urządzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; lub
b. Układy specjalnie przeznaczone do:
1. Prasowania produktów reakcji lub do regeneracji paliw;
2. Składowania produktów reakcji; oraz
3. Usuwania produktów reakcji w warunkach ciśnienia zewnętrznego 100 kPa lub większego;
4. Niezależne od powietrza systemy napędowe z silnikami pracującymi w cyklu Stirlinga, posiadające wszystkie następujące układy:
a. Urządzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; oraz
b. Specjalne układy wydechowe do usuwania produktów spalania w warunkach ciśnienia zewnętrznego 100 kPa lub większego;
k. Następujące fartuchy boczne poduszkowców, uszczelnienia i inne elementy montażowe, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Opracowane w celu wytrzymałości na ciśnienia w poduszce powietrznej 3,830 Pa lub wyższe, działające przy falach o wysokości 1,25 m (stan morza 3) lub większej i specjalnie przeznaczone do pojazdów na poduszce powietrznej (typ z pełnym fartuchem bocznym) określonych w pozycji 8A001.f; lub
2. Opracowane w celu wytrzymałości na ciśnienia w poduszce powietrznej 6,224 Pa lub wyższe, działające przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub większej i specjalnie przeznaczone do pojazdów na poduszce powietrznej (typ ze sztywnymi burtami) określone w pozycji 8A001.g;
l. Dmuchawy nośne o mocy nominalnej większej niż 400 kW, specjalnie przeznaczone do pojazdów na poduszce powietrznej określonych w pozycji 8A001.f. lub 8A00.1.g.;
m. Pracujące w całkowitym zanurzeniu podkawitacyjne lub superkawitacyjne płaty wodne specjalnie przeznaczone do jednostek pływających określonych w pozycji 8A001.h.;
n. Układy aktywne specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznej kompensacji wywołanych działaniem wody ruchów jednostek pływających lub pojazdów określonych w pozycji 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. lub 8A001.i;
o. Następujące pędniki, układy przenoszenia napędu, generatory mocy i układy tłumienia szumów:
1. Następujące śruby napędowe lub układy przenoszenia napędu specjalnie przeznaczone do pojazdów poduszkowych (zarówno do odmian z pełnym fartuchem bocznym, jak i ze sztywnymi burtami), wodolotów lub jednostek pływających o małym polu przekroju wodnicowego, określonych w pozycji 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. lub 8A001.i.:
a. Śruby napędowe superkawitacyjne, superwentylowane, częściowo zanurzone lub zanurzone niecałkowicie, o mocy nominalnej większej niż 7,5 MW;
b. Zespoły śrub napędowych przeciwbieżnych o mocy nominalnej większej niż 15 MW;
c. Układy napędowe, w których do uspokojenia przepływu przez śruby zastosowano zawirowanie wstępne albo wylotowe;
d. Lekkie przekładnie redukcyjne o wysokim przełożeniu (współczynnik przełożenia K przekraczający 300);
e. Wałowe układy przeniesienia napędu, składające się z elementów wykonanych z materiałów „kompozytowych”, zdolne do przenoszenia mocy większej niż 1 MW;
2. Następujące śruby napędowe, generatory mocy lub układy przenoszenia napędu opracowane do użytkowania na jednostkach pływających:
a. Śruby napędowe o regulowanym skoku oraz zespoły piast do śrub o mocy nominalnej większej niż 30 MW;
b. Elektryczne silniki napędowe z wewnętrznym chłodzeniem cieczowym o mocy wyjściowej przekraczającej 2,5 MW;
c. „Nadprzewodnikowe” silniki napędowe lub elektryczne silniki napędowe z magnesami stałymi, o mocy wyjściowej przekraczającej 0,1 MW;
d. Wałowe układy przeniesienia napędu, których elementy są wykonane z materiałów „kompozytowych”, zdolne do przenoszenia mocy większej niż 2 MW;
e. Wentylowane lub podobne napędy śrubowe o mocy nominalnej większej niż 2,5 MW;
3. Następujące układy do tłumienia szumów, opracowane do użytkowania na jednostkach pływających o wyporności 1 000 ton lub wyższej:
a. Układy tłumienia szumów podwodnych o częstotliwościach poniżej 500 Hz, składające się ze złożonych systemów montażowych służących do izolacji akustycznej silników wysokoprężnych, zespołów generatorów wysokoprężnych, turbin gazowych, zespołów generatorów gazowych, silników napędowych lub napędowych przekładni redukcyjnych, specjalnie przeznaczone do tłumienia dźwięków lub wibracji, mające masę przekraczającą 30% masy urządzeń, na których mają być zamontowane;
b. Aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów lub łożyska magnetyczne, specjalnie przeznaczone do układów przenoszenia napędu, wyposażone w elektroniczne układy sterowania umożliwiające aktywne zmniejszanie wibracji urządzeń poprzez bezpośrednie generowanie do źródła dźwięków sygnałów tłumiących dźwięki i wibracje;
p. Strugowodne układy napędowe o mocy wyjściowej przekraczającej 2,5 MW, w których, w celu poprawy sprawności napędu lub zmniejszenia rozchodzącego się pod wodą wytworzonego dźwięku pochodzącego z układu napędowego, wykorzystywane są dysze rozbieżne oraz łopatki kierujące przepływem.
q. Niezależne aparaty do nurkowania i pływania podwodnego o zamkniętym lub półzamkniętym obiegu.
Uwaga: Pozycja 8A002.q. nie obejmuje kontrolą aparatów indywidualnych, kiedy towarzyszą one użytkownikowi do jego osobistego użytku.
8B Urządzenia do testowania, kontroli i produkcji
8B001 Tunele wodne o szumie tła mniejszym niż 100 dB (odpowiednik 1 μPa, 1 Hz) w paśmie częstotliwości od 0-500 Hz, opracowane do pomiaru pól akustycznych wytwarzanych przez przepływy cieczy wokół modeli układów napędowych.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna