Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona13/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

8C Materiały

8C001 ‘Pianka porowata’ przeznaczona do użytku pod wodą posiadająca obie następujące właściwości:


a. Przeznaczenie do stosowania na głębokościach większych niż 1 000 m; oraz
b. Gęstość mniejszą niż 561 kg/m3.
Uwaga techniczna:
Pianka porowata’ składa się z pustych w środku kuleczek z tworzywa sztucznego lub szkła osadzonych w matrycy z żywicy.

8D Oprogramowanie
8D001 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub materiałów określonych w pozycji 8A, 8B lub 8C.
8D002 „Oprogramowanie” specjalne, opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji”, napraw, remontów lub modyfikacji (ponownej obróbki skrawaniem) śrub specjalnie zaprojektowanych do tłumienia szumów pod wodą.

8E Technologie
8E001 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń lub materiałów określonych w pozycji 8A, 8B lub 8C.
8E002 Następujące inne „technologie”:
a. „Technologie” do „rozwoju”, „produkcji”, napraw, remontów lub modyfikacji (ponownej obróbki skrawaniem) śrub specjalnie zaprojektowanych do tłumienia szumów pod wodą;
b. „Technologie” do remontów lub modyfikacji urządzeń określonych w pozycji 8A001 lub 8A002.b., 8A002.j., 8A002.o. lub 8A002.p.

KATEGORIA 9
UKŁADY NAPĘDOWE, POJAZDY KOSMICZNE I ICH WYPOSAŻENIE

9A Systemy, urządzenia i podzespoły
Uwaga: W odniesieniu do układów napędowych specjalnie skonstruowanych lub zabezpieczonych przed promieniowaniem neutronowym lub przenikliwym promieniowaniem jonizującym, patrz także wykazy kontrolne towarów wojskowych.
9A001 Następujące lotnicze silniki turbogazowe, w których zastosowano jakąkolwiek z „technologii” określonych w pozycji 9E003.a.:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A101.
a. Nieposiadające certyfikatu na instalowanie w określonym „samolocie cywilnym”, w którym mają być zastosowane;
b. Nieposiadające certyfikatu zezwalającego na ich użycie w celach cywilnych, wydanego przez organy lotnicze „państwa uczestniczącego”;
c. Opracowane do lotów z prędkościami przekraczającymi 1,2 Macha przez więcej niż trzydzieści minut;
9A002 ‘Turbogazowe silniki okrętowe’ o nominalnej mocy ciągłej określonej według normy ISO wynoszącej 24 245 kW lub więcej i zużyciu jednostkowym paliwa nieprzekraczającym 0,219 kg/kWh w zakresie mocy 35-100%, oraz specjalnie do nich przeznaczone zespoły i elementy.
Uwaga: Termin ‘turbinowe silniki okrętowe’ obejmuje również turbinowe silniki przemysłowe lub lotnicze, przystosowane do napędzania jednostek pływających lub wytwarzania energii elektrycznej na jednostkach pływających.
9A003 Specjalnie opracowane zespoły i elementy, w których zastosowano jakąkolwiek z technologii określonych w pozycji 9E003.a., do określonych poniżej turbogazowych silników napędowych:
a. Określonych w pozycji 9A001;
b. Skonstruowanych lub wyprodukowanych w „państwach nieuczestniczących” lub nieznanych wytwórcy.
9A004 Kosmiczne pojazdy nośne lub „statki kosmiczne”;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A104.
Uwaga: Pozycja 9A004 nie obejmuje kontroli ładunku użytecznego.
Uwaga: Dla określenia statusu kontroli towarów wchodzących w skład ładunku użytecznego „statku kosmicznego” patrz odpowiednie kategorie.
9A005 Rakietowe systemy napędowe na paliwo ciekłe zawierające jakikolwiek z systemów lub elementów określonych w pozycji 9A006;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 9A105 I 9A119.
9A006 Następujące systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych układów napędowych na paliwo ciekłe:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 9A106 I 9A108.
a. Chłodziarki kriogeniczne, pokładowe pojemniki Dewara, kriogeniczne instalacje grzewcze lub urządzenia kriogeniczne specjalnie przeznaczone do pojazdów kosmicznych, umożliwiające ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do poziomu mniejszego niż 30% rocznie;
b. Pojemniki kriogeniczne lub pracujące w obiegu zamkniętym układy chłodzenia umożliwiające utrzymanie temperatur na poziomie 100 K
(-173 ºC) lub mniejszym, opracowane do „samolotów” zdolnych do rozwijania prędkości przekraczających 3 Macha, do rakiet nośnych lub „statków kosmicznych”;
c. Urządzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie zawiesiny;
d. Wysokociśnieniowe (przekraczające 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub towarzyszące im gazowe lub pracujące w cyklu rozprężnym napędy turbinowe;
e. Wysokociśnieniowe (powyżej 10,6 MPa) komory ciągu silników rakietowych i dysze do nich;
f. Urządzenia do przechowywania paliw napędowych przy zastosowaniu zasady kapilarnej lub wydmuchowej (tj. z elastycznymi przeponami);
g. Wtryskiwacze ciekłych paliw napędowych, w których średnice pojedynczych otworków nie przekraczają 0,381 mm (pole powierzchni 1,14 × 10-3 cm2 lub mniejsze dla otworków niekolistych), specjalnie skonstruowane do silników rakietowych na paliwo ciekłe;
h. Wykonane z jednego elementu komory ciągu z materiału typu węgiel - węgiel lub wykonane z jednego elementu stożki wylotowe z materiału typu węgiel - węgiel, których gęstości przekraczają 1,4 g/cm3 a wytrzymałości na rozciąganie przekraczają 48 MPa.
9A007 Systemy napędowe rakiet na paliwo stałe o jakimkolwiek z następujących parametrów:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A119.
a. Impuls całkowity przekraczający 1,1 MNs;
b. Impuls właściwy 2,4 kNs/kg lub większy w sytuacji wypływu z dyszy do otoczenia w warunkach istniejących na poziomie morza, przy ciśnieniu w komorze wyregulowanym na poziomie 7 MPa;
c. Udział stopnia masy przekraczający 88% i procentowy udział składników stałych w paliwie przekraczający 86%;
d. Zawierające dowolne elementy objęte kontrolą według pozycji 9A008; lub
e. Wyposażone w układy izolacyjne i wiążące paliwo, w których zastosowano bezpośrednio połączone konstrukcje silnikowe zapewniające ‘silne połączenia mechaniczne’ lub elementy barierowe uniemożliwiające migrację chemiczną między paliwem stałym a stanowiącym osłonę materiałem izolacyjnym;
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 9A007.e. ‘silne połączenie mechaniczne’ oznacza wytrzymałość wiązania równą lub większą niż wytrzymałość paliwa.
9A008 Następujące elementy specjalnie przeznaczone do rakietowych układów napędowych na paliwo stałe:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A108.
a. Układy izolacyjne i wiążące paliwo, w których zastosowano wykładziny zapewniające ‘silne połączenia mechaniczne’ lub elementy barierowe uniemożliwiające migrację chemiczną między paliwem stałym a stanowiącym osłonę materiałem izolacyjnym;
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 9A008.a. ‘silne połączenie mechaniczne’ oznacza wytrzymałość wiązania równą lub większą niż wytrzymałość paliwa.
b. Wykonane z włókien nawojowych „kompozytowe” osłony silników o średnicy przekraczającej 0,61 m lub o ‘wskaźnikach efektywności strukturalnej’ (PV/W) przekraczających 25 km;
Uwaga techniczna:
Wskaźnik efektywności strukturalnej (PV/W)’ jest iloczynem ciśnienia wybuchu (P) i pojemności zbiornika (V) podzielonym przez całkowitą wagę zbiornika ciśnieniowego (W).
c. Dysze o poziomach ciągu przekraczających 45 kN lub szybkości erozyjnego zużycia gardzieli mniejszej niż 0,075 mm/s;
d. Dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciągu za pomocą pomocniczego wtrysku płynów o jednym z następujących parametrów:
1. Ruch we wszystkich osiach z odchyleniem kątowym przekraczającym ± 5°;
2. Kątowy obrót wektora ciągu rzędu 20°/s lub więcej; lub
3. Przyspieszenia kątowe wektora ciągu rzędu 40°/s2 lub większe.
9A009 Hybrydowe systemy napędowe rakiet o następujących parametrach:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 9A109 I 9A119.
a. Impuls całkowity przekraczający 1,1 MNs; lub
b. Poziom ciągu przekraczający 220 kN w warunkach próżni na wylocie;
9A010 Następujące specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet nośnych lub systemów napędowych do rakiet nośnych lub „statków kosmicznych”:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1A002 i 9A110.
a. Elementy oraz struktury, każde z nich o masie przekraczającej 10 kg, specjalnie skonstruowane do rakiet nośnych i wytwarzane z „materiałów kompozytowych” na „matrycy” metalowej, „materiałów kompozytowych” organicznych, materiałów na „matrycy” ceramicznej lub wzmacnianych wiązaniami międzymetalicznymi, określonych w pozycji 1C007 lub 1C010;
Uwaga: Limit masy nie dotyczy czołowych stożków ochronnych rakiet.
b. Elementy oraz struktury specjalnie skonstruowane do systemów napędowych rakiet nośnych, określonych w pozycjach 9A005-9A009, wytwarzane z materiałów kompozytowych na matrycy metalowej, materiałów kompozytowych organicznych, materiałów na matrycy ceramicznej lub wzmacnianych wiązaniami międzymetalicznymi, określonych w pozycji 1C007 lub 1C010;
c. Części strukturalne i systemy izolacyjne specjalnie skonstruowane w celu aktywnej kontroli odpowiedzi dynamicznej lub odkształceń konstrukcji „statków kosmicznych”;
d. Pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo posiadające stosunek ciągu do masy równy lub większy niż 1 kN/kg i czas odpowiedzi (czas niezbędny do osiągnięcia 90% całkowitego ciągu znamionowego od chwili startu) mniejszy niż 30 ms.
9A011 Silniki strumieniowe, naddźwiękowe silniki strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowanym oraz specjalnie do nich opracowane elementy.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 9A111 I 9A118.
9A012 Bezzałogowe pojazdy powietrzne posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
a. Niezależny system sterowania lotem oraz zdolność nawigacji (np. autopilot posiadający Inercyjny System Nawigacji); lub
b. Zdolność sterowania lotem poza zasięgiem bezpośredniego widzenia, z obsługą przez człowieka (np. telewizualne zdalne sterowanie).
9A101 Następujące lekkie silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe (w tym silniki turbinowe) nadające się do „pocisków rakietowych”, inne niż określone w pozycji 9A101:
a. Silniki posiadające obie następujące właściwości:
1. Wartość ciągu maksymalnego powyżej 400 N (uzyskiwana przed zamontowaniem) z wyłączeniem silników certyfikowanych przez instytucje cywilne, posiadających maksymalną wartość ciągu powyżej 8 890 N (uzyskiwaną przed zamontowaniem silnika); oraz
2. Szczególne zużycie paliwa 0,15 kg/N/godzinę lub mniejsze (na poziomie morza w warunkach statycznych i standardowych);
b. Silniki opracowane albo zmodyfikowane w celu wykorzystania ich w „pociskach rakietowych”.
9A104 Rakiety meteorologiczne (sondujące) o zasięgu co najmniej 300 km.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A004.
9A105 Następujące silniki rakietowe na paliwo ciekłe:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A119.
a. Silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do „pocisków rakietowych”, inne niż określone w pozycji 9A005, posiadające impuls całkowity 1,1 MNs lub większy;
b. Silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do kompletnych systemów rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu co najmniej 300 km, inne niż określone w pozycji 9A005 lub 9A105.a., posiadające impuls całkowity 0,841 MNs lub większy;
9A106 Następujące systemy lub elementy, inne niż określone w pozycji 9A006, nadające się do stosowania w „pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do układów napędowych rakiet na paliwo ciekłe:
a. Wykładziny ablacyjne (ciepłochronne) do komór ciągu lub spalania;
b. Dysze wylotowe do rakiet;
c. Podsystemy do sterowania wektorem ciągu;
Uwaga techniczna:
Przykładowe metody osiągania sterowania wektorem ciągu określonym w pozycji 9A106.c.:
1. Dysza regulowana;
2. Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
3. Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
4. Odchylanie strumienia gazów wylotowych (łopatki lub sondy strumieniowe);; lub
5. Używanie klapek oporowych.
d. Zespoły do sterowania przepływem płynnych i zawiesinowych paliw napędowych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie przeznaczone do nich elementy, skonstruowane lub zmodyfikowane pod kątem eksploatacji w środowiskach, w których występują drgania o średniej wartości kwadratowej większej niż 10 g i o częstotliwości między 20 Hz a 2 000 Hz.
Uwaga: Jedynymi objętymi kontrolą w pozycji 9A106.d. serwozaworami i pompami elektrohydraulicznymi są:
a. Serwozawory o objętościowym natężeniu przepływu 24 litrów na minutę lub większym przy ciśnieniu absolutnym 7 MPa lub większym i czasie reakcji roboczej mniejszej niż 100 ms;
b. Pompy do paliw płynnych o prędkościach obrotowych na wale równych lub większych niż 8 000 obrotów na minutę lub o ciśnieniu wylotowym równym lub większym niż 7 MPa.
9A107 Silniki rakietowe na paliwo stałe nadające się do kompletnych systemów rakietowych i bezzałogowych pojazdów latających o zasięgu co najmniej 300 km, inne niż określone w pozycji 9A007 i posiadające impuls całkowity 0,841 MNs lub większy.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A119.
9A108 Następujące elementy, inne niż określone w pozycji 9A008 nadające się do „pocisków rakietowych”, specjalnie przeznaczone do układów napędowych do rakiet na paliwo stałe:
a. Osłony do silników rakietowych, „wykładziny wewnętrzne” i „izolacja” do nich;
b. Dysze do silników rakietowych;
c. Podzespoły do sterowania wektorem ciągu.
Uwaga techniczna:
Przykłady metod osiągania sterowania wektorem ciągu określonym w pozycji 9A108.c. to:
1. Dysza regulowana;
2. Wtrysk dodatkowego płynu lub gazu pomocniczego;
3. Ruchomy silnik lub dysza;
4. Odchylanie strumienia gazów wylotowych (łopatki lub sondy strumieniowe); lub
5. Używanie klapek oporowych.
9A109 Hybrydowe silniki rakietowe, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”, inne niż określone w pozycji 9A009, oraz specjalnie do nich opracowane elementy.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A119.
9A110 Elementy kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, inne niż określone w pozycji 9A010, opracowane specjalnie do zastosowania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104, lub podsystemów określonych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106-9A108, 9A116 lub 9A119.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1A002.
9A111 Pulsacyjne silniki odrzutowe nadające się do „pocisków rakietowych” oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 9A011 i 9A118.
9A115 Następujące urządzenia i instalacje startowe, opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych objętych pozycją 9A104:
a. Aparatura i urządzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania;
b. Pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania i odpalania.
9A116 Następujące pojazdy zdolne do lądowania na ziemi nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych” oraz przeznaczony lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do nich sprzęt:
a. Pojazdy zdolne do lądowania na ziemi;
b. Osłony ciepłochronne i elementy do nich wykonane z materiałów ceramicznych lub ablacyjnych;
c. Urządzenia pochłaniające ciepło i elementy do nich wykonane z lekkich materiałów o wysokiej pojemności cieplnej;
d. Urządzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statków kosmicznych zdolnych do lądowania na ziemi.
9A117 Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy do rozłączania stopni oraz mechanizmy międzystopniowe, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”.
9A118 Nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”, urządzenia do regulacji spalania w silnikach określonych w pozycjach 9A011 lub 9A111.
9A119 Pojedyncze stopnie do rakiet, nadające się do wykorzystania w kompletnych systemach rakietowych i bezzałogowych pojazdach latających o zasięgu 300 km, inne niż określone w pozycjach 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.

9B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
9B001 Następujące specjalne urządzenia, oprzyrządowanie i osprzęt do wytwarzania wirujących i nieruchomych łopatek turbin lub bandaży do wirników:
a. Urządzenia umożliwiające kierunkowe krzepnięcie lub wytwarzanie pojedynczych kryształów;
b. Rdzenie lub powłoki ceramiczne;
9B002 Pracujące w trybie bezpośrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrządowanie (łącznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie przeznaczone do „rozwoju” silników turbogazowych, ich zespołów lub elementów z zastosowaniem „technologii” określonych w pozycji 9E003.a.
9B003 Urządzenia specjalnie przeznaczone do „produkcji” lub testowania uszczelnień szczotkowych w turbinach gazowych wirujących z prędkościami obrotowymi odpowiadającymi prędkości liniowej wierzchołka łopatki przekraczającymi 335 m/s i przy temperaturach przekraczających 773 K (500 °C) oraz specjalnie do nich opracowane części lub akcesoria;
9B004 Oprzyrządowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyjnego „nadstopu”, tytanu lub międzymetalicznych połączeń profili łopatkowych z tarczą, opisanych w pozycjach 9E003.a.3. lub 9E003.a.6. dla turbin gazowych;
9B005 Pracujące w trybie bezpośrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrządowanie (łącznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie przeznaczone do stosowania w jednym z następujących tuneli lub urządzeń aerodynamicznych:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9B105.
a. Tunele aerodynamiczne opracowane do prędkości 1,2 Macha lub wyższych, z wyjątkiem tuneli przeznaczonych specjalnie do celów edukacyjnych i posiadających ‘wymiar sekcji testowej’ (mierzony w kierunku poprzecznym) mniejszy niż 250 mm;
Uwaga techniczna:
Wymiar sekcji testowej’ w pozycji 9B005.a. oznacza średnicę okręgu lub bok kwadratu, albo najdłuższy bok prostokąta w najszerszym miejscu sekcji testowej.
b. Urządzenia do symulacji warunków przepływu przy prędkościach przekraczających 5 Macha, łącznie z impulsowymi tunelami hiperdźwiękowymi, tunelami plazmowymi, rurami uderzeniowymi, tunelami uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami uderzeniowymi na gazy lekkie; lub
c. Tunele lub urządzenia aerodynamiczne, inne niż urządzenia z sekcjami dwuwymiarowymi, umożliwiające symulację przepływów, dla których wartość liczby Reynoldsa przekracza 25 × 106.
9B006 Sprzęt do badań akustycznych wibracji, w którym można wytwarzać ciśnienia akustyczne na poziomie 160 dB lub wyższe (odpowiadające 20 μPa) o mocy wyjściowej 4 kW lub większej przy temperaturze w komorze pomiarowej przekraczającej 1 273 K (1 000 °C) oraz specjalnie do niego opracowane grzejniki kwarcowe.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9B106.
9B007 Urządzenia specjalnie przeznaczone do kontroli stanu silników rakietowych przy zastosowaniu techniki testów nieniszczących (NDT), inne niż urządzenia do dwuwymiarowych badań rentgenowskich i badań za pomocą podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.
9B008 Przetworniki specjalnie przeznaczone do bezpośrednich pomiarów tarcia w warstwie przyściennej w badanym przepływie przy temperaturach spiętrzenia przekraczających 833 K (560 °C).
9B009 Oprzyrządowanie specjalnie przeznaczone do produkowania elementów wirników silników turbinowych z proszków metali, zdolnych do pracy przy poziomie naprężeń stanowiącym 60% wytrzymałości na rozciąganie (UTS) lub wyższym i temperaturach metalu wynoszących 873 K (600 °C) lub wyższych.
9B105 Tunele aerodynamiczne do prędkości 0,9 Macha lub wyższych, nadające się do „pocisków rakietowych” oraz ich podsystemów.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9B005.
9B106 Następujące komory klimatyczne i komory bezechowe:
a. Komory klimatyczne umożliwiające symulowanie następujących warunków lotu:
1. Wibracji ze średniej wartości kwadratowej (RMS) 10 g lub wyższej, w zakresie częstotliwości między 20 Hz a 2 000 Hz i generujących siły o wartościach 5 kN lub wyższych; oraz
2. Warunków na wysokościach 15 000 m lub większych; lub
3. Temperatury w zakresie co najmniej 223 K (-50 °C) do 398 K (+125 °C).
b. Komory bezechowe umożliwiające symulowanie następujących warunków lotu:
1. Warunków akustycznych, w których całkowity poziom ciśnienia akustycznego wynosi 140 dB lub więcej (co odpowiada 20 μPa) lub o mocy wyjściowej 4 kW lub większej; oraz
2. Warunków na wysokościach 15 000 m lub większych; lub
3. Temperatury od co najmniej 223 K (-50 °C) do 398 K (+125 °C).
9B115 Specjalne „urządzenia produkcyjne” do systemów, podsystemów i elementów określonych w pozycjach 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A119.
9B116 „Instalacje produkcyjne” specjalnie przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub systemów, podsystemów i elementów określonych w pozycjach 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A104-9A109, 9A111 lub 9A116-9A119.
9B117 Stoiska do prób i stoiska badawcze do rakiet na paliwo stałe lub ciekłe lub do silników rakietowych, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
a. Możliwość badania zespołów o ciągu powyżej 90 kN; lub
b. Możliwość równoczesnego pomiaru składowych ciągu wzdłuż trzech osi.

9C Materiały
9C110 Maty z włókien, impregnowane żywicami, i materiały z włókien powlekanych metalem do tych mat, do produkcji struktur kompozytowych, laminatów i wyrobów wyszczególnionych w 9A110, wytwarzane zarówno na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujących wzmocnienia włóknami lub materiałami włókienkowymi, posiadające „wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż 7,62 × 104 m i „moduł właściwy” większy niż 3,18 × 10m.
UWAGA: PATRZ TAKŻE 1C010 i 1C210.
Uwaga: Jedynymi matami z włókien impregnowanych żywicami, określonymi w pozycji 9C110, są te, w których zastosowano żywice o temperaturze zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczającej 418 K (145 °C) jak określono w normie ASTM D4065 lub równoważnej.

9D Oprogramowanie
9D001 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” urządzeń lub „technologii” określonych w pozycji 9A, 9B lub 9E003;
9D002 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „produkcji” urządzeń określonych w pozycji 9A lub 9B.
9D003 Następujące „oprogramowanie” specjalnie opracowane lub modyfikowane do „użytkowania” „całkowicie autonomicznych systemów cyfrowego sterowania silnikami” („FADEC”) w systemach napędowych określonych w pozycji 9A lub urządzeniach określonych w pozycji 9B:
a. „Oprogramowanie” działające w cyfrowych układach sterowania układami napędowymi, urządzeniach badawczych w przestrzeni kosmicznej lub w urządzeniach do badania silników lotniczych potrzebujących powietrza do spalania;
b. Odporne na uszkodzenia „oprogramowanie” stosowane w systemach „FADEC” do układów napędowych i związanych z nimi urządzeń badawczych.
9D004 Następujące inne „oprogramowanie”:
a. „Oprogramowanie” uwzględniające składowe sił lepkości w dwóch lub trzech wymiarach, opracowane do tuneli aerodynamicznych lub badań w locie, niezbędne do szczegółowego modelowania przepływu w silnikach;
b. „Oprogramowanie” do badania turbogazowych silników lotniczych, zespołów lub elementów, specjalnie przeznaczone do zbierania, redukcji i analizy danych w czasie rzeczywistym i zdolne do sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, łącznie z dynamiczną regulacją elementów lub warunków badań w czasie trwania testów;
c. „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do sterowania ukierunkowanym krzepnięciem lub wytwarzaniem pojedynczych kryształów;
d. „Oprogramowanie” w postaci „kodu źródłowego”, „kodu wynikowego” lub kodu maszynowego, wymagane do „użytkowania” systemów aktywnej kompensacji do regulacji luzu wierzchołkowego łopatek wirnikowych.
Uwaga: Pozycja 9D004.d. nie obejmuje kontroli „oprogramowania” wchodzącego w skład nieobjętych kontrolą urządzeń niezbędnych do czynności technicznych, związanych z wzorcowaniem lub naprawą albo aktualizacją, aktywnie kompensowanych systemów regulacji luzu wierzchołkowego łopatek.
9D101 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 9B105, 9B106, 9B116 lub 9B117.
9D103 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104, lub podsystemów określonych w pozycji 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 lub 9A119.
Uwaga: „Oprogramowanie” określone w pozycji 9D103 podlega kontroli również w przypadku stosowania go do specjalnego osprzętu określonego w pozycji 4A102.
9D104 „Oprogramowanie” opracowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 lub 9A118.
9D105 „Oprogramowanie”, które koordynuje funkcje więcej niż jednego podsystemu, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” w pojazdach kosmicznych określonych w pozycji 9A004 lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
9E Technologia
Uwaga: Technologie rozwojowe lub produkcyjne określone w pozycji 9E001-9E003 w odniesieniu do silników turbogazowych podlegają kontroli, również w przypadku, kiedy są stosowane jako technologie użytkowania do napraw, przebudowy i remontów. Kontroli nie podlegają: dane techniczne, rysunki lub dokumentacja do czynności związanych z obsługą techniczną bezpośrednio dotyczącą wzorcowania, usuwania lub wymiany uszkodzonych lub niezdatnych do użytku elementów wymiennych, włącznie z całymi silnikami lub modułami silnikowymi.
9E001 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określonego w pozycji 9A001.c., 9A004-9A011, 9B lub 9D.
9E002 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „produkcji” urządzeń określonych w pozycjach 9A001.c, 9A004-9A011 lub 9B.
Uwaga: Do celów „technologii” napraw kontrolowanych konstrukcji, laminatów lub materiałów patrz pozycja 1E002.f.
9E003 Następujące inne „technologie”:
a. „Technologie” wymagane do „rozwoju” lub „produkcji” dowolnego z następujących elementów i zespołów do silników turbogazowych:
1. Łopatek wirujących do turbin gazowych, łopatek nieruchomych lub bandaży wytwarzanych techniką ukierunkowanego krzepnięcia (DS) lub ze stopów monokrystalicznych (SC) posiadających (w kierunku 001 wskaźników Millera) czas życia do zerwania przy pełzaniu przekraczający 400 godzin przy 1 273 K (1 000 °C) i naprężeniu 200 MPa, oparty na średnich wartościach właściwości fizycznych;
2. Komór spalania pracujących w średnich temperaturach na wylocie z palników przekraczających 1 813 K (1 540 °C), lub komór spalania zaopatrzonych w izolowane termicznie wkładki do spalania, wkładki z niemetali lub niemetaliczne powłoki;
3. Elementów wytwarzanych z następujących materiałów:
a. Organicznych materiałów „kompozytowych”, przeznaczonych do pracy w temperaturach powyżej 588 K (315 °C),
b. Materiałów „kompozytowych” na „matrycy” metalowej, z materiałów na „matrycy” ceramicznej lub materiałów ze wzmocnieniami międzymetalicznymi, określonych w pozycji 1C007; lub
c. Materiałów „kompozytowych” określonych w pozycji 1C010 i wytwarzanych z użyciem żywic określonych w pozycji 1C008.
4. Niechłodzonych łopatek turbinowych, łopatek kierowniczych, bandaży lub innych elementów przeznaczonych do pracy w strumieniu gazu o temperaturach 1 323 K (1 050 °C) lub wyższych;
5. Chłodzonych łopatek turbinowych, łopatek kierowniczych lub bandaży, innych niż określone w pozycji 9E003.a.1., pracujących w strumieniu gazu o temperaturach 1 643 K (1 370 °C) lub wyższych;
6. Połączeń profili łopatkowych z tarczą techniką zgrzewania dyfuzyjnego;
7. Elementów silników turbogazowych wytwarzanych techniką „zgrzewania dyfuzyjnego” określonych w pozycji 2E003.b.;
8. Wytrzymałych na uszkodzenia wirujących elementów silników turbogazowych, wytwarzanych techniką metalurgii proszkowej określonych w pozycji 1C002.b.;
9. „FADEC” do silników turbogazowych oraz silników o kombinowanym cyklu roboczym oraz do ich odpowiednich elementów diagnostycznych, czujników i specjalnie skonstruowanych elementów;
10. Kanałów przepływowych o zmiennej geometrii i odpowiednich układów sterowania do:
a. Turbin do wytwornic gazów;
b. Turbin do napędu wentylatorów lub energetycznych;
c. Dysz napędowych;
Uwaga 1: Do kanałów przepływowych o zmiennej geometrii oraz odpowiednich układów do sterowania nimi, określonych w pozycji 9E003.a.10., nie obejmuje wlotowych łopatek kierowniczych, wentylatorów o zmiennym skoku, zmiennych stójek ani zaworów upustowych w sprężarkach.
Uwaga 2: Pozycja 9E003.a.10. nie obejmuje kontroli technologii do rozwoju lub produkcji kanałów o zmiennej geometrii opracowanych dla odwracaczy ciągu.
11. Niewypełnionych łopatek wentylatora z szerokim profilem bez tłumika;
b. „Technologie” wymagane do „rozwoju” lub „produkcji”:
1. Modeli lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub
2. Wykonanych z materiałów „kompozytowych” łopat śmigieł lub śmigłowentylatorów zdolnych do rozwijania mocy 2 000 kW przy prędkościach lotu przekraczających 0,55 macha;
c. „Technologie” „wymagane” do „rozwoju” lub „produkcji” elementów silników turbogazowych, wykorzystujących techniki wiercenia za pomocą „laserów”, dysz wodnych lub technik elektromechanicznych albo elektroiskrowych (ECM/EDM) otworów o jakichkolwiek z poniższych zespołów właściwości:
1. Wszystkie z następujących właściwości:
a. Głębokości ponad czterokrotnie większe od ich średnicy;
b. Średnice mniejsze niż 0,76 mm; oraz
c. Kąty osi otworu równe lub mniejsze niż 25°; lub
2. Wszystkie z następujących właściwości:
a. Głębokości ponad pięciokrotnie większe od ich średnicy;
b. Średnice mniejsze niż 0,4 mm; oraz
c. Kąty osi otworu większe niż 25°;
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 9E003.c., kąt osi otworu mierzony jest od płaszczyzny stycznej do powierzchni profilu w punkcie, w którym oś otworu przebija powierzchnię profilu.
d. „Technologie” „wymagane” do „rozwoju” lub „produkcji” układów przenoszenia napędu w śmigłowcach lub układów przenoszenia napędu w „samolotach” z odchylanymi wirnikami lub skrzydłami; lub
e. „Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” systemów napędowych pojazdów naziemnych napędzanych wysokoprężnymi silnikami tłokowymi o następujących parametrach:
1. ‘Objętość komory silnikowej’ 1,2 m3 lub mniejsza;
2. Całkowita moc użyteczna wyższa niż 750 kW, oparta na 80/1269/EWG, ISO 2534 lub równoważnych normach krajowych; oraz
3. Gęstość mocy większa niż 700 kW/m3 pojemności komory silnikowej;
Uwaga techniczna:
Pojemność komory silnikowej’ w pozycji 9E003.e. jest iloczynem trzech prostopadłych do siebie wymiarów mierzonych w następujący sposób:
Długość: Długość wału korbowego od kołnierza przedniego do czoła koła zamachowego;
Szerokość: Największy z następujących wymiarów:
a. Odległość zewnętrzna od pokrywy zaworów do pokrywy zaworów;
b. Wymiary zewnętrznych krawędzi głowic cylindrów; lub
c. Średnica obudowy koła zamachowego;
Wysokość: Największy z następujących wymiarów:
a. Odległość osi wału korbowego od górnej płaszczyzny pokrywy zaworów (lub głowicy cylindrów) plus podwójny skok; lub
b. Średnica obudowy koła zamachowego.
f. „Technologie” „wymagane” do „produkcji” następujących specjalnie opracowanych elementów przeznaczonych do wysokociśnieniowych silników wysokoprężnych:
1. „Technologie” „wymagane” do „produkcji” instalacji silnikowych posiadających wszystkie następujące elementy wykorzystujących materiały ceramiczne określone w pozycji 1C007:
a. Tuleje cylindrowe;
b. Tłoki;
c. Głowice cylindrów; oraz
d. Jeden lub więcej innych elementów (łącznie ze szczelinami wylotowymi, turbodoładowarkami, prowadnicami zaworów, zespołami zaworów lub izolowanymi wtryskiwaczami paliwa);
2. „Technologie” „wymagane” do „produkcji” układów do turbodoładowania, wyposażonych w sprężarki jednostopniowe, posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Działające przy wskaźniku sprężania 4:1 lub wyższym;
b. Wydatek w zakresie 30-130 kg na minutę; oraz
c. Możliwość zmiany pola przepływu w zespole sprężarki lub turbiny;
3. „Technologie” „ wymagane” do „produkcji” instalacji wtryskowych paliwa specjalnie opracowanymi układami wielopaliwowymi (np. wysokoprężnymi lub iskrowymi) w zakresie lepkości od paliw do silników wysokoprężnych (2,5 cSt w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) do paliw benzynowych (0,5 cSt w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)), i posiadające obie następujące właściwości:
a. Objętość wtrysku przekraczająca 230 mm3 na wtrysk na cylinder; oraz
b. Specjalnie opracowane elektroniczne zespoły sterujące do automatycznego przełączania, za pomocą odpowiednich czujników, charakterystyk regulacyjnych w zależności od właściwości paliwa w celu utrzymania tej samej charakterystyki momentu obrotowego;
g. „Technologie” „wymagane” do „rozwoju” lub „produkcji” wysokociśnieniowych silników wysokoprężnych ze smarowaniem cylindrów za pomocą smarów stałych, z fazy gazowej lub filmu cieczowego (lub metodą kombinowaną), umożliwiającym pracę silnika do temperatur powyżej 723 K (450 °C), mierzonych na ściance cylindra w górnym położeniu górnego pierścienia tłokowego.
Uwaga techniczna:
Wysokoobrotowe silniki wysokoprężne: silniki wysokoprężne (Diesla) o średnim ciśnieniu użytecznym 1,8 MPa lub wyższym przy prędkościach obrotowych 2 300 obrotów na minutę, pod warunkiem że ich prędkość nominalna wynosi 2 300 obrotów na minutę lub więcej.
9E101 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” lub „produkcji” towarów określonych w pozycjach 9A101, 9A104-9A111 lub 9A115-9A119.
9E102 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub towarów określonych w pozycjach 9A005-9A011, 9A101, 9A104-9A111, 9A115-9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 lub 9D103.
ZAŁĄCZNIK II
OGÓLNE WSPÓLNOTOWE ZEZWOLENIE NA WYWÓZ NR EU001
(określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000)
Organ wydający: Wspólnota Europejska


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna