Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona14/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Część 1

Niniejsze zezwolenie na wywóz obejmuje następujące produkty:


Wszystkie produkty podwójnego zastosowania określone dowolnymi pozycjami w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem wymienionych w części 2 poniżej.

Część 2Wszystkie produkty określone w załączniku IV.


— 0C001

„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego materiału zawierającego jeden lub więcej z powyższych materiałów.

— 0C002

„Specjalne materiały rozszczepialne”, inne niż określone w załączniku IV.

— 0D001

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów określonych w kategorii 0 w zakresie w jakim odnoszą się do pozycji 0C001 lub do określonych w pozycji 0C001, które są wyłączone z załącznika IV.

— 0E001

„Technologie” według Uwagi do technologii jądrowej, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wyszczególnionych w kategorii w kategorii 0, w zakresie w jakim odnoszą się do pozycji 0C001 0C001 lub do określonych w pozycji 0C001, które są wyłączone z załącznika IV.

— 1A102

Przesycane pirolizowane materiały typu węgiel - węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.

— 1C351

czynniki chorobotwórcze dla ludzi, choroby odzwierzęce i „toksyny”.

— 1C352

Zwierzęce czynniki chorobotwórcze

— 1C353

Elementy genetyczne i organizmy zmodyfikowane genetycznie.

— 1C354

Roślinne czynniki chorobotwórcze.

— 7E104

„Technologia” scalania danych z systemów sterowania lotem, naprowadzania i napędu w system zarządzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

— 9A009.a.

Hybrydowe systemy napędowe rakiet o impulsie całkowitym powyżej 1,1 MNs.

— 9A117

Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy do rozłączania stopni oraz mechanizmy międzystopniowe, nadające się do „pocisków rakietowych”.Część 3

Niniejsze zezwolenie jest ważne w całej Wspólnocie w odniesieniu do wywozu do następujących miejsc przeznaczenia:


Australia
Japonia
Kanada
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Republika Czeska
Stany Zjednoczone Ameryki
Szwajcaria
Węgry
Uwaga: Część 2 i 3 mogą zostać zmienione jedynie przy zachowaniu zgodności z odpowiednimi obowiązkami i zobowiązaniami, które każde Państwo Członkowskie przyjęło jako członek międzynarodowych konwencji o nierozprzestrzenianiu i systemach kontroli wywozu, oraz w zgodności z interesami bezpieczeństwa publicznego każdego z Państw Członkowskich, znajdującymi odzwierciedlenie w ich odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sprawie wniosków o zezwolenie na wywóz produktów podwójnego zastosowania na mocy art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Warunki i wymagania dotyczące stosowania niniejszego zezwolenia

1) Niniejsze ogólne zezwolenie nie może być wykorzystane, jeżeli eksporter został powiadomiony przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, że dane produkty są wykorzystywane, lub ich wykorzystanie może być przeznaczone, w całości lub w części, do celów związanych z rozwojem, produkcją, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub upowszechnianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, albo innych wybuchowych urządzeń jądrowych, albo rozwojem, produkcją konserwacją, przechowywaniem pocisków rakietowych zdolnych do przenoszenia takich broni lub, jeśli eksporter jest świadomy, że dane produkty są przeznaczone do takiego wykorzystania.


2) Niniejsze ogólne zezwolenie nie może być stosowane, jeżeli eksporter został powiadomiony przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, że dane produkty są wykorzystywane lub ich wykorzystanie może być przeznaczone do końcowego użycia wojskowego, określonego w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, w państwie objętym embargiem UE, OBWE lub ONZ na broń lub, jeśli eksporter jest świadomy, że produkty te przeznaczone są do takiego użycia.
3) Niniejsze ogólne zezwolenie nie może być stosowane, jeśli odpowiednie produkty wywożone są do stref wolnocłowych lub składów wolnocłowych, które znajdują się w miejscu przeznaczenia objętym niniejszym pozwoleniem.
4) Wymagania dotyczące rejestracji i sprawozdawczości związane ze stosowaniem niniejszego zezwolenia ogólnego oraz dodatkowe informacje, jakich może wymagać Państwo Członkowskie, z którego odbywa się wywóz, w odniesieniu do produktów wywożonych na podstawie niniejszego pozwolenia, są określane przez Państwa Członkowskie. Wymagania te muszą być oparte na wymaganiach określonych dla stosowania ogólnych zezwoleń na wywóz, przyznawanych przez te Państwa Członkowskie, które przewidują stosowanie takich zezwoleń.
ZAŁĄCZNIK III a
(wzór formularza)
(określony w art. 10 ust. 1)


WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

WYWÓZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (Nr rozporządzenia (WE)...)
1

1. Eksporter Nr

2. Numer identyfikacyjny

3. Data ważności

(jeśli ma zastosowanie)
4. Szczegóły dotyczące punktu kontaktowego
5. Odbiorca

6. Organ wydający

K

O

NC

E

SJ

A


7. Brak tekstu8. Kraj pochodzenia (jeżeli ma zastosowanie)

Kod19. Kraj odbiorcy (jeżeli ma zastosowanie)

Kod1
10. Użytkownik ostateczny (jeżeli inny niż odbiorca)

11. Państwo Członkowskie obecnego lub przyszłego umiejscowienia produktów

Kod1
1

12. Państwo Członkowskie planowanego przeprowadzenia wywozowej procedury celnej

Kod1

13. Kraj miejsca przeznaczenia

Kod1
14. Opis towarów2

15. Kod produktu

(jeśli ma zastosowanie)

16. Nr wykazu kontrolnego
17. Waluta oraz wartość

18. Ilość produktów

(jeśli ma zastosowanie)
19. Przeznaczenie końcowe towaru

20.Data zawarcia umowy

(jeśli ma zastosowanie)

21. Celna procedura wywozu
22. Dodatkowe informacje wymagane przez ustawodawstwo krajowe (które ma zostać określone w formularzu)

Dostępne w odniesieniu do uprzednio nadrukowanych informacji
Według uznania Państwa CzłonkowskiegoWypełnia organ wydającyPodpis

PieczęćOrgan wydający


DataWSPÓLNOTA EUROPEJSKA

WYWÓZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (Nr rozporządzenia (WE)...)
1

bis


1. Eksporter

2. Numer identyfikacyjny
KON

C

ES

J

A14. Opis produktów
15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów

14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego
17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów

14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
14. Opis produktów

15. Kod produktu

16. Nr wykazu kontrolnego17. Waluta i wartość

18. Ilość produktów
Uwaga: W części 1 kolumny 24 wpisać ilość nadal dostępną, w części 2 kolumny 24 wpisać ilość, o jaką pomniejszył się zasób.

23. Ilość netto / wartość (Masa netto / inna jednostka ze wskazaniem jednostki)

26. Dokument celny (Rodzaj i numer) lub wyciąg (Nr) i data pomniejszenia zasobu

27. Państwo Członkowskie, nazwisko i podpis, pieczęć potwierdzająca pomniejszenie zasobu

24. W ujęciu liczbowym

25. Słownie w odniesieniu do ilości / wartości, o jaką pomniejszył się zasób1


2


1


2


1


2


1


2


1


2


1


2


1


2


1


2


ZAŁĄCZNIK IIIb
WSPÓLNE ELEMENTY DLA PUBLIKACJI GENERALNYCH ZEZWOLEŃ NA WYWÓZ
(określone w art. 10 ust. 3)
1) Tytuł zezwolenia na wywóz
2) Władze wydające pozwolenie
3) Moc obowiązująca w WE. Wykorzystuje się następujący tekst:
„Jest to ogólne zezwolenie na wywóz na podstawie warunków art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000. Niniejsze zezwolenie, zgodnie z art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia, jest ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej”.
4) Produkty, których dotyczy: wykorzystuje się następujący tekst wprowadzający:
„Niniejsze zezwolenie na wywóz obejmuje następujące produkty”
5) Miejsca przeznaczenia, których dotyczy:
wykorzystuje się następujący tekst wprowadzający: „Niniejsze zezwolenie jest ważne w odniesieniu do wywozu do następujących miejsc przeznaczenia”
6) Warunki i wymagania
ZAŁĄCZNIK IV
(Wykaz określony w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000)
Pozycje nie zawsze zawierają pełny opis produktu i związane z nim uwagi z załącznika I3 Tylko załącznik I zawiera pełny opis produktów.
Wymienienie produktu w niniejszym załączniku nie wpływa na stosowanie przepisów dotyczących produktów rynków masowych wymienionych w załączniku I.
CZĘŚĆ I
(możliwość stosowania Krajowego Zezwolenia Ogólnego na handel wewnątrzwspólnotowy)
Produkty technologii zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych („stealth”)

1C001 Następujące materiały specjalnie przeznaczone do wykorzystania jako pochłaniacze fal elektromagnetycznych, albo polimery przewodzące samoistnie.UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C101

1C101 Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego / podczerwonego i śladów akustycznych, inne niż określone w pozycji 1C001, w zastosowaniu do „pocisków rakietowych” i ich podsystemów;


1D103 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do analizy obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego i (lub) podczerwonego i śladów akustycznych;
1E101 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 1C101 lub 1D103.
1E102 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” „oprogramowania” określonego w pozycji 1D103.
6B008 Systemy do impulsowych pomiarów radarowego przekroju czynnego o szerokościach impulsu przesyłowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich opracowane elementy. UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 6B108
6B108 Systemy specjalnie przeznaczone do pomiarów radarowego przekroju czynnego, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych” i ich podsystemach;
Produkty objęte wspólnotowym sterowaniem strategicznym
1C239 Materiały wybuchowe kruszące, inne niż określone w wykazach kontrolnych towarów wojskowych, albo substancje lub mieszanki zawierające materiały tego typu w masie powyżej 2% wagowo, o gęstości krystalicznej powyżej 1,8 gm na cm3 i posiadające prędkość detonacji wyższej niż 8 000 m/s.
1E201 „Technologia” według Uwagi ogólnej do technologii przeznaczona do „użytkowania” towarów określonych w pozycji w 1C239.
3A229 Nastepujące instalacje zapłonowe i równoważne generatory impulsów wysokoprądowych.
UWAGA: PATRZ TAKŻE WYKAZY KONTROLNE TOWARÓW WOJSKOWYCH

3A232 Następujące detonatory i wielopunktowe systemy inicjujące.


UWAGA: PATRZ TAKŻE WYKAZY KONTROLNE TOWARÓW WOJSKOWYCH

3E201 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 3A229 lub 3A232.


6A001 Czujniki akustyczne, ograniczone do następujących:
6A001.a.1.b. Systemy wykrywania lub lokalizacji obiektów, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Częstotliwość nośna poniżej 5 kHz;
6. Zaprojektowane z wytrzymałością...;
6A001.a.2.a.1. Hydrofony... zawierające...
6A001.a.2.a.2. Hydrofony... posiadające jakiekolwiek...
6A001.a.2.a.5. Hydrofony... opracowane do...
6A001a.2.b. Holowane matryce hydrofonów akustycznych...
6A001.a.2.c. Urządzenia przetwarzające, specjalnie przeznaczone do zastosowania w czasie rzeczywistym holowanych zestawów matrycowych hydrofonów akustycznych, posiadające „możliwość dostępu użytkownika do oprogramowania” oraz możliwość przetwarzania i korelacji w funkcji czasu lub częstotliwości, łącznie z analizą spektralną, filtrowaniem cyfrowym i kształtowaniem wiązki za pomocą szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub procesów;
6A001.a.2.e. Denne lub przybrzeżne układy kablowe posiadające jakiekolwiek z poniższych właściwości:
1. Zawierające hydrofony... lub
2. Zawierające moduły multipleksowe sygnałów grup hydrofonów...;
6A001.a.2.f. Urządzenia przetwarzające, specjalnie przeznaczone do kablowych układów dennych lub przybrzeżnych, posiadające „programowalność dostępną dla użytkownika” oraz przetwarzanie i korelację w dziedzinie czasu lub częstotliwości, w tym analizę widmową oraz cyfrowe kształtowanie wiązki wykorzystując szybką transformantę Fouriera lub inne przekształcenia lub procesy.
6D003.a. „Oprogramowanie” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych;
8A002.o.3. Nastepujące układy do tłumienia szumów, opracowane do użytkowania na jednostkach pływających o wyporności 1 000 ton lub wyższej:
b) aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów albo łożyska magnetyczne, specjalnie przeznaczone do układów przenoszenia napędu, wyposażone w elektroniczne układy sterowania umożliwiające aktywne zmniejszanie wibracji urządzeń poprzez bezpośrednie generowanie do źródła dźwięków sygnałów tłumiących dźwięki i wibracje;
8E002.a. „Technologia” do „rozwoju”, „produkcji”, napraw, remontów lub modyfikacji (ponownej obróbki skrawaniem) śrub specjalnie zaprojektowanych do tłumienia generowanych przez nie pod wodą szumów.
Produkty wspólnotowego sterowania strategicznego - Kryptografia - Kategoria 5 część 2
5A002.a.2. Urządzenia opracowane albo zmodyfikowane do realizacji funkcji analizy kryptograficznej.
5D002.c.1. Wyłącznie „oprogramowanie” posiadające właściwości, albo realizujące lub symulujące funkcje urządzeń określonych w pozycji 5A002.a.2.
5E002 Wyłącznie „technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów określonych w pozycji 5A002.a.2. lub 5D002.c.1 powyżej.

Produkty technologii MTCR

7A117 „Instalacje do naprowadzania”, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”, umożliwiające uzyskanie dokładności instalacji 3,33% zasięgu lub lepszej (np. „CEP” – krąg równego prawdopodobieństwa 10 km lub mniej w zasięgu 300 km) z wyjątkieminstalacji do naprowadzania opracowanych do pocisków rakietowych o zasięgu poniżej 300 km lub powietrznych pojazdów załogowych.


7B001 Urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie przeznaczone do urządzeń określonych w pozycji 7A117 powyżej.
Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontroli urządzeń do testowania, wzorcowania lub strojenia do I i II poziomu obsługi.
7B003 Urządzenia specjalnie przeznaczone do „produkcji” urządzeń określonych w pozycji 7A117 powyżej.
7B103 Specjalnie opracowane „instalacje produkcyjne” do urządzeń określonych w pozycji 7A117 powyżej.
7D101 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 7B003 lub 7B103 powyżej.
7E001 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycjach, 7A117, 7B003, 7B103 lub 7D101 powyżej.
7E002 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „produkcji” urządzeń określonych w pozycjach 7A117, 7B003 i 7B103 powyżej.
7E101 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 7A117, 7B003, 7B103 i 7D101 powyżej.
9A004 Kosmiczne pojazdy nośne zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km. UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A104.
Uwaga 1: Pozycja 9A004 nie obejmuje kontroli ładunku użytecznego.
9A005 Rakietowe systemy napędowe na paliwo ciekłe zawierające jeden z systemów lub elementów określonych w pozycji 9A006, możliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 powyżej lub w rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A105 I 9A119.
9A007.a. Systemy napędowe rakiet na paliwo stałe, możliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 powyżej, lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104 powyżej, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A119.
a. Impuls całkowity powyżej 1,1 MNs
9A008.d. Następujące elementy opracowane do rakietowych układów napędowych na paliwo stałe:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A108.c.
d. Dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciągu za pomocą pomocniczego wtrysku płynów, możliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 powyżej, lub rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104, o jednym z następujących parametrów:
1. Ruch we wszystkich osiach z odchyleniem kątowym powyżej ± 5°;
2. Kątowy obrót wektora ciągu rzędu 20°/s lub więcej; lub
3. Przyspieszenia kątowe wektora ciągu rzędu 40°/s2 lub większe.
9A104 Rakiety meteorologiczne, zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość co najmniej 300 km. UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A004.
9A105.a. Następujące silniki rakietowe napędzane paliwem ciekłym:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 9A119.
a. Silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do „pocisków rakietowych”, inne niż określone w pozycji 9A005 i posiadające impuls całkowity 1,1 MNs lub większy; z wyjątkiem silników na paliwo płynne ostatnich stopni, przeznaczonych lub zmodyfikowanych do zastosowań satelitarnych i posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. średnica gardzieli dyszy 20 mm lub mniejsza; oraz
2. ciśnienie w komorze spalania 15 barów lub mniejsze.
9A106.c. Następujące systemy lub elementy, inne niż określone w pozycji 9A006, nadające się do stosowania w „pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do układów napędowych rakiet na paliwo ciekłe:
c. Podsystemy do sterowania wektorem ciągu, z wyjątkiem przeznaczonych do systemów rakietowych niezdolnych do przeniesienia, co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość, co najmniej 300 km.
Uwaga techniczna:
Do sposobów sterowania wektorem ciągu określonych w pozycji 9A106.c. należą np.:
1. Dysza regulowana;
2. Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
3. Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
4. Odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowanych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub
5. Używanie klapek oporowych.
9A108.c Następujące elementy, inne niż określone w pozycji 9A008, nadające się do wykorzystania w „pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do układów napędowych do rakiet na paliwo stałe:
c. Podsystemy do sterowania wektorem ciągu, z wyjątkiem przeznaczonych do systemów rakietowych niezdolnych do przeniesienia, co najmniej 500 kg ładunku użytecznego na odległość, co najmniej 300 km.
Uwaga techniczna:
Przykładami metod sterowania wektorem ciągu określonymi w pozycji 9A106.c są.:
1. Dysza regulowana;
2. Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
3. Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
4. Odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowanych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub
5. Używanie klapek oporowych.
9A116 Następujące statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi nadające się do „pocisków rakietowych” oraz opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoły z wyjątkiem statków kosmicznych zdolnych do powrotu na ziemię przeznaczonych dla ładunków użytecznych niebędących bronią:
a. Statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi;
b. Osłony ciepłochronne i elementy do nich wykonane z materiałów ceramicznych lub ablacyjnych;
c. Urządzenia pochłaniające ciepło i elementy do nich wykonane z lekkich materiałów o wysokiej pojemności cieplnej;
d. Urządzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statków kosmicznych zdolnych do lądowania na ziemi
9A119 Pojedyncze stopnie do rakiet, nadające się do kompletnych systemów rakietowych i bezzałogowych pojazdów latających, zdolnych do przeniesienia co najmniej 500 kg ładunku użytecznego i o zasięgu co najmniej 300 km, inne niż określone w pozycji 9A005 lub 9A007.a powyżej.
9B115 Specjalne „urządzenia produkcyjne” do systemów, podsystemów i elementów, określonych w pozycjach 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub 9A119 powyżej.
9B116 „Instalacje produkcyjne” specjalnie przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub systemów, podsystemów i elementów określonych w pozycjach 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub 9A119.
9D101 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do „użytkowania” towarów określonych w pozycji 9B116 powyżej.
9E001 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określone w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 lub 9D101 powyżej.
9E002 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „produkcji” urządzeń określonych w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 lub 9B116 powyżej.
Uwaga: Do celów kontroli technologii napraw konstrukcji, laminatów lub materiałów patrz pozycja 1E002.f.
9E101 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” lub „produkcji” towarów określonych w pozycjach 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub 9A119 powyżej.
9E102 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 lub 9D101 powyżej.
Wyłączenia:
Załącznik IV nie obejmuje kontrolą następujących produktów technologii MTCR:
1) które są przekazywane na podstawie zamówień na mocy stosunków umownych ustanawianego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), lub które są przekazywane przez ESA w celu realizacji jej zadań urzędowych.
2) które są przekazywane na podstawie zamówień na mocy stosunku umownego ustanawianego przez krajowe organizacje kosmiczne Państw Członkowskich lub, które są przekazywane przez te organizacje w celu realizacji ich zadań urzędowych;
3) które są przekazywane na podstawie zamówień na mocy stosunku umownego ustanowionego w związku z Wspólnotowym programem rozwoju i produkcji wyrzutni kosmicznych, podpisanym przez dwa lub więcej rządów państw europejskich;
4) które są przekazywane do kontrolowanego przez państwo miejsca startów kosmicznych położonych na terytorium Państwa Członkowskiego, jeżeli to Państwo Członkowskie nie kontroluje takich transferów na podstawie warunków niniejszego rozporządzenia.
CZĘŚĆ II
(brak Krajowego Zezwolenia Ogólnego w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego)
Produkty Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC)
1C351.d.4. Rycyna
1C351.d.5. Saksytoksyna


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna