Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona15/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Produkty technologii NSGCała kategoria 0 z załącznika I została włączona do załącznika IV, z zastrzeżeniem, że:
- 0C001: pozycja ta nie jest objęta załącznikiem IV.
- 0C002: pozycja ta nie jest objęta załącznikiem IV, z wyjątkiem następujących specjalnych materiałów rozszczepialnych:
a. pluton separowany;
b. „uran wzbogacony w izotopy 235 i 233” do ponad 20%.
- pozycja 0D001 (oprogramowanie) jest objęta załącznikiem IV z wyjątkiem zakresu, w jakim odnosi się do 0C001 lub tych pozycji z 0C002, które są wyłączone z załącznika IV.
- pozycja 0E001 (technologia) jest objęta załącznikiem IV z wyjątkiem zakresu, w jakim odnosi się do 0C001 lub tych z pozycji 0C002, które są wyłączone z załącznika IV
Uwaga: Dla pozycji 0C003 i 0C004, tylko wówczas, jeżeli dotyczą stosowania w „reaktorach jądrowych” (w ramach pozycji 0A001.a.)
1B226 Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy z jednym lub wielu źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub więcej.
Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje następujące separatory
a. Zdolne do wzbogacania izotopów trwałych;
b. Ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.
1C012 Następujące materiały:
Uwaga techniczna:
Materiały te są typowo wykorzystywane do jądrowych źródeł ciepła.
b. „Uprzednio wydzielony” neptun-237 w dowolnej formie.
Uwaga: Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontroli dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 g lub mniejszej.
1B231 Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu oraz wyposażenie do nich:
a. Urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania lub manipulowania trytem;
b. Następujące urządzenia lub instalacje do obróbki trytu:
1. Urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (-250 °C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła wyższej niż 150 W;
2. Instalacje do składowania i oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.
1B233 Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu lub wyposażenie do nich:
a. Urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;
b. Następujące urządzenia do separacji izotopów litu:
1. Kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo - cieczowej specjalnie przeznaczone do amalgamatów litu;
2. Pompy do pompowania rtęci oraz i/lub amalgamatu litu;
3. Cele do elektrolizy amalgamatu litu;
4. Aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu.
1C233 Lit wzbogacony w izotop 6 (6Li) do stężenia powyżej naturalnego, produkty lub urządzenia zawierające lit wzbogacony jak następuje: lit pierwiastkowy, stopy, związki, mieszanki zawierające lit, wyroby z litu, odpady lub złom z jakichkolwiek z wcześniej wymienionych.
Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontroli dozymetrów termoluminescencyjnych.
Uwaga techniczna:
Udział atomowy izotopu 6 litu-6 w licie występującym w przyrodzie wynosi 6,5% (atomowy 7,5%).
1C235 Tryt, związki trytu i mieszanki zawierające tryt, w których stosunek atomów trytu do wodoru wynosi 1 część do 1 000 oraz wyroby lub urządzenia zawierające te materiały.
Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontroli wyrobów lub urządzeń zawierających mniej niż 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trytu.
1E001 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń lub materiałów określonych w pozycji 1C012.b.
1E201 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 lub 1C235.
3A228 Następujące urządzenia przełączające:
a. Lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez względu na to, czy są napełnione gazem, czy też nie, działające podobnie do iskiernika i posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Posiadające trzy lub więcej elektrod;
2. Szczytową wartość napięcia anody 2,5 kV lub więcej;
3. Szczytową wartość natężenia prądu anodowego 100 A lub więcej; oraz
4. Czas zwłoki dla anody 10 µs lub mniej;
Uwaga: Pozycja 3A228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i próżniowe lampy sprytronowe.
b. Iskierniki wyzwalane posiadające obydwie następujące właściwości:
1. Czas zwłoki dla anody 15 µs lub krótszy; oraz
2. Dostosowane do prądów o natężeniach szczytowych 500 A lub większych
3A231 Generatory neutronów, w tym lampy, posiadające następujące właściwości:
a. skonstruowane do pracy bez zewnętrznych instalacji próżniowych; oraz

b. w których zastosowano przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej trytu z deuterem.


3E201 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 3A228.a., 3A228.b. lub 3A231.
6A203 Następujące kamery filmowe i ich elementy, inne niż określone w pozycji 6A003:
Kamery z wirującym zwierciadłem napędzanym mechanicznie oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy:
1. Kamery filmowe z kadrowaniem z szybkością powyżej 225 000 klatek zdjęciowych na sekundę;
2. Kamery smugowe z prędkościami zapisu powyżej 0,5 mm na mikrosekundę;
Uwaga: W pozycji 6A203.a do elementów kamer tego typu zalicza się elektroniczne elementy synchronizujące oraz specjalne zespoły wirników składające się z turbinek, zwierciadeł i łożysk.
6A225 Interferometry do pomiaru prędkości w zakresie powyżej 1 km/s w odstępach czasowych poniżej 10 mikrosekund.
Uwaga: Pozycja 6A225 obejmuje interferomery laserowe (jak VISAR'y, DLI, itp).
6A226 Następujące czujniki ciśnienia:
a. Czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru ciśnień powyżej 10 GPa;
b. Kwarcowe przetworniki ciśnień do pomiarów ciśnień powyżej 10 GPa.1 Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 880/2002 (DZ.U. L 139 z 29.5.2002, str. 7).

2 Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasięgać opinii właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę.

* Liczby w nawiasach odnoszą się do Uwag zamieszczonych pod tabelą.

1 Patrz rozporządzenie (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 118 z 25.05.1995, str. 10) z późniejszymi zmianami.

2 W razie potrzeby, opis ten może zostać zamieszczony w jednym lub kilku załącznikach do niniejszego formularza (1bis). W takim przypadku, w polu wskazać dokładną liczbę załączników.

3 Różnice w sformułowaniach / zakresie między załącznikiem I i załącznikiem IV są zaznaczone pogrubioną kursywą.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna