Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowania


KATEGORIA 0 MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWEPobieranie 1.75 Mb.
Strona2/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

KATEGORIA 0
MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE
0A Systemy, urządzenia i podzespoły
0A001 Następujące „reaktory jądrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i podzespoły:
a. „Reaktory jądrowe” zdolne do pracy w taki sposób, żeby mogła w nich przebiegać kontrolowana, samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa;
b. Metalowe zbiorniki lub główne części do nich, także wykonane prototypowo w warsztatach, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia „reaktora jądrowego”, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora;
c. Urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku lub wyładunku paliwa „reaktorów jądrowych”;
d. Pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w „reaktorze jądrowym”, odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz prowadnice rurowe do prętów regulacyjnych;
e. Przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chłodziwo w „reaktorze jądrowym”, wytrzymałe na ciśnienia eksploatacyjne powyżej 5,1 MPa;
f. Cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci rur lub zespołów rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych z przeznaczeniem do „reaktorów jądrowych”, w których stosunek masy hafnu do cyrkonu wynosi poniżej 1:500;
g. Pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w „reaktorach jądrowych”;
h. „Zespoły wewnętrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w „reaktorze jądrowym”, w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające;
Uwaga: W pozycji 0A001.h. zespoły wewnętrzne reaktora oznaczają dowolną, większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.
i. Wymienniki ciepła (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym „reaktora jądrowego”;
j. Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do określenia poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia „reaktora jądrowego”.

0B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
0B001 Następujące instalacje do separacji izotopów z „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” i „specjalnych materiałów rozszczepialnych” oraz urządzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:
a. Następujące instalacje specjalnie skonstruowane do separacji izotopów „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” oraz „specjalnych materiałów rozszczepialnych”:
1. Instalacje do rozdzielania gazów metodą wirowania;
2. Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazów;
3. Instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;
4. Instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;
5. Instalacje do rozdzielania techniką wymiany jonów;
6. Instalacje do rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomocą „laserów” (AVLIS);
7. Instalacje do rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomocą „laserów” (MLIS);
8. Instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;
9. Instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;
b. Następujące wirówki gazowe oraz zespoły i urządzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesach wzbogacania metodą wirowania gazów:
Uwaga: W pozycji 0B001.b. ‘materiał o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’ oznacza jakikolwiek z następujących:
a. Stal maraging o wytrzymałości na rozciąganie równej 2 050 MPa lub większej;
b. Stopy aluminium o wytrzymałości na rozciąganie równej 460 MPa lub większej; lub
c. Materiały włókniste lub włókienkowe o module właściwym powyżej 3,18 × 106 m i wytrzymałości właściwej na rozciąganie powyżej 76,2 × 103 m;
1. Wirówki gazowe;
2. Kompletne zespoły rotorów;
3. Cylindryczne zespoły rotorów o grubości 12 mm lub mniejszej, średnicy 75-400 mm, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;
4. Pierścienie lub mieszki ze ściankami o grubości 3 mm lub mniejszej i średnicy 75-400 mm przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do połączenia ze sobą wielu cylindrów wirników, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;
5. Deflektory o średnicy 75-400 mm przeznaczone do instalowania wewnątrz cylindra wirnika odśrodkowego, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’.
6. Pokrywy górne lub dolne o średnicy 75-400 mm pasujące do końców cylindra wirnika, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;
7. Łożyska na poduszce magnetycznej składające się z pierścieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”, lub chronionej takimi materiałami, zawierającej wewnątrz czynnik tłumiący i posiadające magnes sprzężony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie górnej wirnika;
8. Specjalnie wykonane łożyska składające się z zespołu czop - panewka osadzonego na amortyzatorze;
9. Pompy molekularne zawierające cylindry z wewnętrznymi, obrobionymi techniką skrawania lub wytłoczonymi, spiralnymi rowkami i wewnętrznymi wywierconymi otworami;
10. Pierścieniowe stojany silników do wysokoobrotowych wielofazowych silników histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w próżni z częstotliwością 600-2 000 Hz i mocą 50-1 000 woltoamperów;
11. Obudowy / komory wirówek, w których znajdują się zespoły wirników cylindrycznych wirówki gazowej, składające się ze sztywnego cylindra ze ściankami o grubości do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi końcami i wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub też zabezpieczone takimi materiałami;
12. Zbieraki składające się z rurek o średnicy wewnętrznej do 12 mm, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UF6 z wirnika wirówki na zasadzie rurki Pitota, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub też zabezpieczone takimi materiałami;
13. Przemienniki częstotliwości (konwertory lub inwertory) specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do zasilania stojanów silników wirówek gazowych do wzbogacania, posiadające wszystkie następujące właściwości i specjalnie do nich przeznaczone podzespoły:
a. Wyjście wielofazowe o częstotliwości 600-2 000 Hz;
b. Regulacja częstotliwości z dokładnością lepszą niż 0,1%;
c. Zniekształcenia harmoniczne poniżej 2%; oraz
d. Sprawność powyżej 80%;
c. Następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji metodą dyfuzji gazowej:
1. Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych, metalowych, polimerowych lub ceramicznych „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”, posiadające pory o średnicach 10-100 nm, grubość 5 mm lub mniejszą oraz, w przypadku elementów cylindrycznych, średnicę 25 mm lub mniejszą;
2. Obudowy dyfuzorów gazowych wykonane lub chronione „materiałami odpornymi na korozyjne działanie UF6”;
3. Sprężarki (wyporowe, odśrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazów, o objętościowej pojemności ssania UF6 wynoszącej 1 m3/min lub więcej oraz o ciśnieniu wylotowym do 667,7 kPa, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami;
4. Uszczelnienia wirujących wałów sprężarek lub dmuchaw określonych w pozycji 0B001.c.3. i skonstruowane w taki sposób, żeby objętościowe natężenie przepływu gazu buforowego przez nieszczelności wynosiło poniżej 1 000 cm3/min.;
5. Wymienniki ciepła wykonane z aluminium, miedzi, niklu lub stopów zawierających ponad 60 procent niklu w masie, lub z kombinacji tych metali, takie jak rury platerowane, przeznaczone do pracy w warunkach podciśnienia przy zachowaniu natężenia przepływu przez nieszczelności na takim poziomie, że ogranicza ono wzrost ciśnienia do mniej niż 10 Pa na godzinę przy różnicy ciśnień wynoszącej 100 kPa;
6. Zawory mieszkowe o średnicy 40-1 500 mm wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami;
d. Następujące urządzenia i podzespoły specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do procesu aerodynamicznej separacji:
1. Dysze separujące składające się ze szczelinowych, zakrzywionych kanałów o promieniu krzywizny poniżej 1 mm, odporne na korozyjne działanie UF6 i zawierające w środku ostre krawędzie rozdzielające gaz płynący w dyszach na dwa strumienie;
2. Cylindryczne lub stożkowe rury napędzane stycznym strumieniem wlotowym (rurki wirowe) wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub też zabezpieczone takimi materiałami, posiadające średnicę 0,5-4 cm i stosunek długości do średnicy 20:1 lub mniejszy, oraz jeden lub kilka stycznych wlotów;
3. Sprężarki (wyporowe, odśrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazów, o objętościowej pojemności ssania 2 m3/min, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami oraz wirujące uszczelnienia wałów do nich;
4. Wymienniki ciepła wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami;
5. Obudowy aerodynamicznych elementów rozdzielających, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielające;
6. Zawory mieszkowe wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami, posiadające średnicę 40-1 500 mm;
7. Instalacje przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nośnego (wodoru lub helu) do zawartości 1 ppm UF6 lub mniejszej, w tym:
a. Kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C) lub mniejszych;
b. Zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120 °C) lub niższych;
c. Dysze rozdzielające lub zespoły rurek wirowych do oddzielania UF6 od gazu nośnego;
d. Wymrażarki UF6 zdolne do pracy w temperaturach 253 K
(-20 °C) lub niższych;
e. Następujące urządzenia i podzespoły do nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji materiałów techniką wymiany chemicznej:
1. Cieczowo - cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany, z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia rzędu 30 sekund lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);
2. Cieczowo - cieczowe kontaktory odśrodkowe szybkiej wymiany, z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia rzędu 30 sekund lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);
3. Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na działanie roztworów kwasu solnego, do obniżania wartościowości uranu;
4. Urządzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierające U+4 ze strumieni substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiałów lub chronione takimi materiałami (np. szkło, polimery fluorowęglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany żywicą);
5. Urządzenia do sporządzania półproduktów do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystości, składające się z zespołów do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U+6 lub U+4 do U+3;
6. Urządzenia do utleniania uranu ze stanu U+3 do U+4;
f. Następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji materiałów techniką wymiany jonów:
1. Szybko reagujące żywice jonowymienne, żywice błonkowate lub porowate makrosiatkowe, w których grupy chemiczne biorące aktywny udział w wymianie znajdują się wyłącznie w powłoce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury nośnej, oraz inne materiały kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci cząstek lub włókien, ze średnicami rzędu 0,2 mm lub mniejszymi, odporne na stężony kwas solny i wykonane w taki sposób, że ich półczas wymiany wynosi poniżej 10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie 373 K (100 °C) - 473 K (200 °C);
2. Kolumny jonitowe (cylindryczne) o średnicy powyżej 1 000 mm, wykonane z materiałów odpornych na stężony kwas solny, lub chronione takimi materiałami (np. tytan lub tworzywa fluorowęglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie 373 K (100 °C) - 473 K (200 °C) i przy ciśnieniu powyżej 0,7 MPa;
3. Jonitowe urządzenia zwrotne (urządzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do regeneracji substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowane w jonitowych kaskadach do wzbogacania materiałów;
g. Następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji izotopów w postaci pary metalu za pomocą „laserów” (AVLIS):
1. Dużej mocy działa elektronowe wytwarzające strumień elektronów w reakcji zdzierania lub skaningowe działa elektronowe o mocy wyjściowej powyżej 2,5 kW/cm, przeznaczone do urządzeń do przeprowadzania uranu w stan pary;
2. Systemy manipulowania ciekłym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopów, składające się z tygli, wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygli;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2A225.
3. Urządzenia do gromadzenia towarów lub frakcji końcowych, wykonane z materiałów odpornych na cieplne i korozyjne działanie uranu w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal;
4. Obudowy modułów urządzeń rozdzielających (zbiorniki cylindryczne lub prostopadłościenne) przeznaczone na źródła par uranu metalicznego, działa elektronowe oraz urządzenia do gromadzenia produktów i frakcji końcowych;
5. „Lasery” lub systemy „laserów” do rozdzielania izotopów uranu wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy czasu;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 6A005 i 6A205.
h. Następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji izotopów w postaci molekularnej za pomocą „laserów” (MLIS) lub reakcji chemicznej wywołanej selektywną laserową aktywacją izotopów (CRISLA):
1. Naddźwiękowe dysze rozprężne do chłodzenia mieszanin UF6 z gazem nośnym do temperatur 150 K (-123 °C) lub niższych, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”;
2. Urządzenia do gromadzenia pentafluorku uranu (UF5), składające się z kolektorów filtracyjnych, udarowych lub cyklonowych lub ich kombinacji, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF5/UF6”;
3. Sprężarki wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;
4. Urządzenia do fluorowania UF5 (stałego) do UF6 (gazowego);
5. Urządzenia przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nośnego (np. azotu lub argonu), w tym:
a. Kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C) lub mniejszych;
b. Zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (- 20 °C) lub niższych;
c. Wymrażarki UF6 zdolne do pracy w temperaturach 253 K
(-20 °C) lub niższych;
6. „Lasery” lub systemy „laserów” do separacji izotopów uranu wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy czasu;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 6A005 i 6A205.
i. Następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do plazmowej redukcji materiałów:
1. Źródła mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonów, o częstotliwości wyjściowej powyżej 30 GHz i średniej mocy wyjściowej powyżej 50 kW;
2. Wysokoczęstotliwościowe cewki do wzbudzania jonów pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach średniej mocy powyżej 40 kW;
3. Urządzenia do wytwarzania plazmy uranowej;
4. Systemy manipulowania ciekłym metalem dla stopionego uranu lub jego stopów składające się z tygli wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygli;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2A225.
5. Urządzenia do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne par uranu, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub zabezpieczone takimi materiałami;
6. Obudowy modułów separatorów (cylindryczne) na źródło plazmy uranowej, cewki na prądy wysokiej częstotliwości oraz kolektory do produktu i frakcji końcowych, wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej);
j. Następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji materiałów metodami elektromagnetycznymi:
1. Źródła jonów, pojedyncze lub wielokrotne, składające się ze źródła pary, jonizatora oraz akceleratora wiązki wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiązki jonów o całkowitym natężeniu 50 mA lub większym;
2. Płytkowe kolektory jonów do gromadzenia wzbogaconych lub zubożonych wiązek jonów uranu, składające się z dwóch lub więcej szczelin i kieszeni, i wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);
3. Obudowy próżniowe do elektromagnetycznych separatorów uranu wykonane z materiałów niemagnetycznych (np. z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach 0,1 Pa lub niższych;
4. Elementy biegunów magnesów o średnicy powyżej 2 m;
5. Wysokonapięciowe zasilacze do źródeł jonów, posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Zdolne do pracy w trybie ciągłym;
b. Napięcie wyjściowe 20 000 V lub większe;
c. Natężenie prądu na wyjściu 1A lub większe; oraz
d. Regulacja napięcia z dokładnością lepszą niż 0,01% w ciągu 8 godzin.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 3A227.
6. Zasilacze magnesów (wysokiej mocy, prądu stałego) posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Zdolność do pracy w trybie ciągłym z prądem wyjściowym o natężeniu 500 A lub większym i napięciu 100 V lub większym; oraz
b. Regulacja natężenia lub napięcia prądu z dokładnością lepszą niż 0,01% w ciągu 8 godzin
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 3A226.
0B002 Następujące specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urządzenia i podzespoły do instalacji separacji izotopów określonych w pozycji 0B001, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione materiałami tego typu:
a. Autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do instalacji do wzbogacania;
b. Desublimatory lub wymrażarki do odprowadzania UF6 z instalacji przetwórczych i dalszego jego transferu po ogrzaniu;
c. Instalacje do produktu lub frakcji końcowych do transferu UF6 do zbiorników;
d. Instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z procesu wzbogacania drogą sprężania, chłodzenia i przetwarzania UF6 w ciecz lub ciało stałe;
e. Instalacje rurociągowe i zbiorniki specjalnie przeznaczone do manipulowania UF6 w procesach rozdzielania izotopów metodą dyfuzji, wirowania lub kaskady aerodynamicznej;
f. 1. Próżniowe instalacje rur rozgałęźnych lub zbiorników o wydajności ssania wynoszącej 5 m3/min. lub więcej; lub
2. Pompy próżniowe specjalnie przeznaczone do pracy w atmosferze UF6;
g. Spektrometry masowe / źródła jonów specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do bieżącego (on-line) pobierania próbek surowca, produktu lub frakcji końcowych ze strumieni zawierających UF6, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Jednostkową rozdzielczość masy atomowej powyżej 320 jma;
2. Źródła jonów wykonane lub powlekane nichromem lub monelem lub niklowane;
3. Elektronowe źródła jonizacyjne; oraz
4. Wyposażone w kolektory umożliwiające analizę izotopową.
0B003 Następujące instalacje do przetwarzania uranu i urządzenia specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do nich:
a. Instalacje do przetwarzania koncentratów rudy uranowej na UO3;
b. Instalacje do przetwarzania UO3 na UF6;
c. Instalacje do przetwarzania UO3 na UO2;
d. Instalacje do przetwarzania UO2 na UF4;
e. Instalacje do przetwarzania UF4 na UF6;
f. Instalacje do przetwarzania UF4 na metaliczny uran;
g. Instalacje do przetwarzania UF6 na UO2;
h. Instalacje do przetwarzania UF6 na UF4;
i. Instalacje do przetwarzania UO2 na UCl4.
0B004 Następujące instalacje do produkcji lub stężania ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wykonane urządzenia:
a. Następujące instalacje do produkcji ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru:
1. Instalacje do produkcji metodą wymiany woda - siarkowodór;
2. Instalacje do produkcji metodą wymiany amoniak - wodór;
b. Następujące urządzenia i podzespoły:
1. Kolumnowe wymienniki typu woda - siarkowodór wykonane z oczyszczonej stali węglowej (np. ASTM A516), posiadające średnicę 6-9 m i zdolność do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 2 MPa oraz posiadające naddatek korozyjny o wartości 6 mm lub większy;
2. Jednostopniowe, niskociśnieniowe (np. 0,2 MPa), odśrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszające cyrkulację gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierającego więcej niż 70% H2S), o przepustowości równej lub większej niż 56 m3/sekundę podczas pracy przy ciśnieniach zasysania równych lub większych niż 1,8 MPa, posiadające uszczelnienia umożliwiające pracę w środowisku wilgotnego H2S;
3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak - wodór o wysokości równej lub większej niż 35 m i średnicy 1,5 m - 2,5 m, zdolne do pracy przy ciśnieniach większych niż 15 MPa;
4. Konstrukcje wewnętrzne kolumn, włącznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodór;
5. Instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 3 MPa przy produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodór;
6. Podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do bieżącej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach, w których stężenia deuteru są równe lub większe niż 90%;
7. Palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w ciężką wodę przy użyciu procesu wymiany amoniak - wodór;
8. Kompletne systemy wzbogacania ciężkiej wody, lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwiększania koncentracji deuteru w ciężkiej wodzie do poziomu reaktorowego.
0B005 Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwarzania elementów paliwowych do „reaktorów jądrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia.
Uwaga: Instalacje do wytwarzania elementów paliwowych do reaktorów jądrowych obejmujące w urządzenia, które:
a. Pozostają w bezpośrednim kontakcie z materiałami jądrowymi lub bezpośrednio je przetwarzają lub sterują procesem ich produkcji;
b. Uszczelniają materiały jądrowe wewnątrz ich koszulek;
c. Kontrolują ciągłość lub szczelność koszulek, lub
d. Kontrolują końcową obróbkę elementu paliwowego.
0B006 Instalacje do przerobu napromieniowanych elementów paliwowych „reaktorów jądrowych” oraz specjalnie dla nich przeznaczone lub wykonane urządzenia i podzespoły.
Uwaga: Pozycja 0B006 obejmuje:
a. Instalacje do przerobu napromieniowanych elementów paliwowych reaktorów jądrowych”, w tym urządzenia i podzespoły, które zazwyczaj wchodzą w bezpośredni kontakt z napromieniowanym paliwem i które bezpośrednio kontrolują główne procesy przetwarzania materiałów jądrowych i produktów rozszczepienia;
b. Maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementów paliwowych, tj. zdalnie sterowane urządzenia do cięcia, rozdrabniania, kruszenia lub krojenia napromieniowanych zespołów, wiązek lub prętów paliwowych reaktorów jądrowych”;
c. Urządzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. o małej średnicy, pierścieniowe lub płaskie zbiorniki o małych średnicach), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego paliwa do reaktorów jądrowych”, odporne na działanie gorących, silnie żrących płynów, oraz przystosowane do zdalnego załadunku i obsługi;
d. Ekstraktory przeciwprądowe i urządzenia do separacji metodą wymiany jonów, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do przerobu napromieniowanego uranu naturalnego”, uranu zubożonego lub specjalnych materiałów rozszczepialnych”;
e. Zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że są podkrytyczne i odporne na żrące działanie kwasu azotowego;
Uwaga: Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogą posiadać następujące właściwości:
1. Ścianki lub struktury wewnętrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla wszystkich składowych pierwiastków w sposób zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);
2. Maksymalną średnicę rzędu 175 mm w przypadku zbiorników cylindrycznych; lub
3. Maksymalną szerokość 75 mm w przypadku zbiorników płytowych lub pierścieniowych.
f. Instrumenty do sterowania procesem przetwarzania, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do monitorowania lub sterowania przerobem napromieniowanego uranu naturalnego”, uranu zubożonego lub specjalnych materiałów rozszczepialnych”.
0B007 Następujące instalacje do przetwarzania plutonu i specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia:
a. Instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;
b. Instalacje do produkcji metalicznego plutonu.

0C Materiały

0C001 „Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego materiału zawierającego jeden lub więcej z powyższych materiałów;


Uwaga: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontroli:
a. Czterech gramów lub mniej uranu naturalnego lub uranu zubożonego”, jeżeli znajduje się w czujnikach instrumentów pomiarowych;
b. Uranu zubożonego specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu następujących towarów cywilnych spoza zastosowania jądrowego:
1. Osłony;
2. Wypełnienia;
3. Balasty o masie nieprzekraczającej 100 kg;
4. Przeciwwagi o masie nieprzekraczającej 100 kg;
c. Stopów zawierających mniej niż 5% toru;
d. Produktów ceramicznych zawierających tor, ale wykonanych do zastosowań poza dziedziną jądrową.
0C002 „Specjalne materiały rozszczepialne”
Uwaga: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontroli czterech „gramów efektywnych” lub mniej, w przypadku ich stosowania w czujnikach instrumentów pomiarowych.
0C003 Deuter, ciężka woda (tlenek deuteru) i inne związki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w których stosunek liczby atomów deuteru do atomów wodoru jest większy niż 1:5 000.
0C004 Grafit klasy jądrowej, o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion „ekwiwalentu boru” oraz gęstości większej niż 1,5 g/cm3.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C107
Uwaga 1: Pozycja 0C004 nie obejmuje kontroli:
a. Wyrobów grafitowych o masie mniejszej niż 1 kg, różnych od specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do wykorzystania w reaktorach jądrowych;
b. Proszku grafitowego.
Uwaga 2: W pozycji 0C004 „ekwiwalent boru” (BE) zdefiniowany jest jako suma BEz dla domieszek (z pominięciem BEwęgiel, ponieważ węgiel nie jest uważany za domieszkę) z uwzględnieniem boru, gdzie:
BEz (ppm) = CF × stężenie pierwiastka Z określane w ppm;

gdzie CF jest współczynnikiem przeliczeniowym
a σB i σZ są przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a AB i AZ są masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pierwiastka Z.
0C005 Specjalnie wytworzone związki lub proszki do wyrobu przegród do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne działanie UF6 (np. nikiel lub stop zawierający w masie 60 procent lub więcej niklu, tlenek aluminium i całkowicie fluorowane polimery węglowodorowe o procentowym stopniu czystości w masie 99,9 procent lub powyżej i średniej wielkości cząstek poniżej 10 mikrometrów, mierzonej według normy Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (ASTM) B330 i wysokim stopniu jednorodności wymiarowej cząstek.
0D Oprogramowanie
0D001 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów określonych w tej kategorii.
0E Technologia

0E001 „Technologia” według Uwagi do Technologii Jądrowej, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów określonych w tej kategorii.KATEGORIA 1


MATERIAŁY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, „DROBNOUSTROJE” I „TOKSYNY
1A Systemy, urządzenia i podzespoły
1A001 Następujące podzespoły wykonane ze związków fluorowych:
a. Uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniające lub przepony w układach paliwowych, przeznaczone dla „przemysłu lotniczego” lub kosmicznego, w których ponad 50% masy stanowi jeden z materiałów objętych kontrolą według pozycji 1C009.b. lub 1C009.c.;
b. Polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji 1C009.a.:
1. W postaci arkuszy lub folii; oraz
2. O grubości przekraczającej 200 μm;
c. Uszczelnienia, uszczelki, gniazda zaworów, przepony lub membrany wykonane z elastomerów fluorowych zawierających co najmniej jeden monomer eteru winylowego, specjalnie przeznaczone do „statków powietrznych”, rakiet kosmicznych lub ‘pocisków rakietowych’
Uwaga: W pozycji 1A001.c. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzałogowe systemy obiektów latających w powietrzu.
1A002 Elementy lub laminaty „kompozytowe”:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 1A202, 9A010 i 9A110
a. Posiadające „matrycę” organiczną i wykonane z materiałów objętych kontrolą według pozycji 1C010.c., 1C010.d. lub 1C010.e.; lub
b. Posiadające „matrycę” metalową lub węglową i wykonane z:
1. Węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” o:
a. „Module właściwym” powyżej 10,15 × 106 m; oraz
b. „Wytrzymałości właściwej” na rozciąganie powyżej 17,7 × 104 m; lub
2. Materiałów określonych w pozycji 1C010.c.
Uwaga 1: Pozycja 1A002 nie obejmuje kontroli elementów kompozytowych ani laminatów wykonanych z żywic epoksydowych impregnowanych węglowymi „materiałami włóknistymi lub włókienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementów lub laminatów statków powietrznych, pod warunkiem, że ich wielkość nie przekracza 1 m2.
Uwaga 2: Pozycja 1A002 nie obejmuje kontroli całkowicie lub częściowo wykończonych produktów, specjalnie przeznaczonych do następujących, wyłącznie cywilnych zastosowań:
a. Sprzęt sportowy;
b. Przemysł samochodowy;
c. Przemysł obrabiarkowy;
d. Zastosowania medyczne.
1A003 Wyroby z substancji polimerowych niefluorowanych, określonych w pozycji 1C008.a.3., w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg o następujących właściwościach:
a. O grubości powyżej 0,254 mm; lub
b. Powlekanych lub laminowanych węglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.
Uwaga: Pozycja 1A003 nie obejmuje kontroli wyrobów powlekanych lub laminowanych miedzią, przeznaczonych do produkcji elektronicznych płytek drukowanych.
1A004 Następujące wyposażenie i części ochronne i detekcyjne, inne niż określone w wykazach kontrolnych towarów wojskowych:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 2B351 I 2B352.
a. Maski przeciwgazowe, pochłaniacze i wyposażenie dekontaminacyjne do nich, przeznaczone lub zmodyfikowane dla ochrony przed czynnikami biologicznymi i materiałami promieniotwórczymi „przystosowanymi do użycia podczas wojny” lub czynnikami stosowanymi w czasie wojny chemicznej (CW), a także części specjalnie do nich zaprojektowane;
b. Ubrania, rękawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed czynnikami biologicznymi i materiałami promieniotwórczymi „przystosowanymi do użycia podczas wojny” lub czynnikami stosowanymi w czasie wojny chemicznej (CW);
c. Jądrowe, biologiczne i chemiczne (NBC) systemy detekcji specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub identyfikacji czynników biologicznych lub materiałów promieniotwórczych „przystosowanych do użycia podczas wojny” lub czynników stosowanych w czasie wojny chemicznej (CW) i specjalnie zaprojektowane do nich części.
Uwaga: Pozycja 1A004 nie obejmuje kontroli:
a. Osobistych monitorujących dozymetrów promieniowania jądrowego;
b. Wyposażenia ograniczonego projektowo lub funkcjonalnie do ochrony przed typowymi cywilnymi zagrożeniami przemysłowymi, np. w górnictwie, przemyśle wydobywczym, rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, medycynie, weterynarii, ochronie środowiska, zagospodarowaniu odpadów lub w przemyśle spożywczym.
1A005 Kamizelki kuloodporne oraz specjalnie zaprojektowane do nich części, inne niż wykonane według norm lub technicznych wymagań wojskowych oraz od ich odpowiedników o porównywalnych parametrach.
UWAGA: PATRZ TAKŻE WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA.
Uwaga 1: Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą indywidualnych okryć kuloodpornych ani akcesoriów do nich, kiedy służą one ich użytkownikowi do osobistej ochrony.
Uwaga 2: Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych do ochrony czołowej wyłącznie zarówno przed odłamkami, jak i wybuchami ładunków i urządzeń niewojskowych.
1A102 Przesycane pirolizowane materiały typu węgiel - węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
1A202 Elementy kompozytowe, inne niż określone w pozycji 1A002, w postaci rur, i posiadające obie następujące właściwości:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 9A010 I 9A110.
a. Średnicę wewnętrzną 75 mm - 400 mm; oraz
b. Są wykonane z jednego z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycji 1C010.a. lub b. lub 1C210.a. albo z materiałów węglowych określonych w pozycji 1C210.c.
1A225 Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.
1A226 Wyspecjalizowane wkłady do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej, posiadające obie następujące właściwości:
a. Są wykonane z siatek z brązu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwiększenia nasiąkliwości; oraz
b. Są przeznaczone do stosowania w próżniowych wieżach destylacyjnych.
1A227 Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości (ze szkła ołowiowego lub podobnych materiałów), posiadające wszystkie następujące właściwości, oraz specjalnie do nich skonstruowane ramy:
a. „Obszar nieradioaktywny” powyżej 0,09 m2;
b. Gęstość powyżej 3 g/cm3; oraz
c. Grubość 100 mm lub większą.
Uwaga techniczna:
Na użytek pozycji 1A227, termin „obszar nieradioaktywny” oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna