Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona4/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C107.
a. Materiały podłożowe z pojedynczych lub złożonych borków tytanowych, w których łączna ilość zanieczyszczeń metalicznych, z wyłączeniem dodatków zamierzonych, wynosi poniżej 5 000 ppm, przeciętne wymiary cząstek są równe lub mniejsze niż 5 μm oraz zawierają nie więcej niż 10% cząstek o wielkości powyżej 10 μm;
b. „Niekompozytowe” materiały ceramiczne w postaci nieprzerobionej lub półprzetworzonej, złożone z borków tytanowych o gęstości stanowiącej 98% lub więcej gęstości teoretycznej;
Uwaga: Pozycja 1C007.b. nie obejmuje kontroli materiałów ściernych.
c. Materiały „kompozytowe” ceramiczno - ceramiczne na „matrycy” szklanej albo tlenkowej, wzmacniane włóknami, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wykonane z jednego z następujących materiałów:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; lub
d. Si-O-N; oraz
2. mające wytrzymałość właściwą na rozciąganie większą niż 12,7 × 103 m;
d. Materiały „kompozytowe” ceramiczno - ceramiczne, z fazą metaliczną o strukturze ciągłej lub bez tej fazy, zawierające cząstki, wiskery lub włókna, w których „matrycę” stanowią węgliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;
e. Następujące materiały macierzyste (tj. specjalne polimery lub materiały metaloorganiczne) do wytwarzania dowolnej fazy lub faz materiałów ujętych w pozycji 1C007.c:
1. Polidiorganosilany (do produkcji węglika krzemu);
2. Polisilazany (do produkcji azotka krzemu);
3. Polikarbosilazany (do produkcji materiałów ceramicznych zawierających składniki krzemowe, węglowe i azotowe);
f. Materiały „kompozytowe” ceramiczno - ceramiczne na „matrycy” szklanej lub tlenkowej, wzmacniane ciągłymi włóknami wykonanymi z pierwiastków w dowolnym spośród niżej podanych układzie:
1. Al2O3; lub
2. Si-C-N.
Uwaga: Pozycja 1C007.f. nie obejmuje kontroli materiałów kompozytowych zawierających włókna pochodzących z układów, posiadające wytrzymałość na rozciąganie mniejszą, niż 700 MPa, w temperaturze 1 273 K (1 000 °C) lub odporność na pełzanie większą, niż 1% odkształcenia, przy obciążeniu 100 MPa w temperaturze 1 273 K (1 000 °C) w czasie 100 godzin.
1C008 Następujące materiały polimerowe niezawierające fluoru:
a. 1. Bismaleimidy;
2. Poliamidoimidy aromatyczne;
3. Poliimidy aromatyczne;
4. Polieteroimidy aromatyczne o temperaturze zeszklenia (Tg) powyżej 513 K (240 °C) mierzonej metodą suchą, opisaną w D 3418 ASTM;
Uwaga: Pozycja 1C008.a. nie obejmuje kontroli nietopliwych proszków do prasowania w formach ani wytłoczek.
b. Ciekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych o temperaturze ugięcia pod obciążeniem powyżej 523 K (250 °C), mierzonej według normy D-648 ASTM, metodą A, lub równoważnej normy krajowej, przy obciążeniu 1,82 N/mm2, w których skład wchodzą:
1. Jeden z następujących składników:
a. Fenylen, bifenylen lub naftalen; lub
b. Fenylen, bifenylen lub naftalen z podstawnikiem metylowym, trzeciorzędowym butylowym lub fenylowym; oraz
2. Dowolny z następujących kwasów:
a. Kwas tereftalowy;
b. Kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy; lub
c. Kwas 4-hydroksybenzoesowy;
c. Następujące poliketony arylenoeterowe:
1. Poliketon eterowo - eterowy (PEEK);
2. Poliketon eterowo - ketonowy (PEKK);
3. Poliketon eterowy (PEK);
4. Poliketon eterowo - ketonowo - eterowo - ketonowy (PEKEKK);
d. Poliketony arylenowe;
e. Polisiarczki arylenowe, w których grupą arylenową jest bifenylen, trifenylen lub ich kombinacja;
f. Polisulfon bifenylenoeterowy.
Uwaga techniczna:
Temperatura zeszklenia (Tg) dla materiałów z pozycji 1C008 określana jest przy użyciu metody suchej, opisanej w normie D 3418 ASTM.
1C009 Następujące nieprzetwarzane związki fluorowe:
a. Kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75%, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;
b. Poliimidy fluorowane zawierające w masie 10% wagowych lub więcej związanego fluoru;
c. Fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30% lub więcej związanego fluoru.
1C010 Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe”, które można zastosować w materiałach „kompozytowych” lub laminatach z „matrycą” organiczną, metalową lub węglową:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C210.
a. Organiczne materiały „włókniste lub włókienkowe”, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. „Moduł właściwy” przekraczający 12,7 × 106 m; oraz
2. „Wytrzymałość właściwą na rozciąganie” przekraczającą
23,5 × 104 m;
Uwaga: Pozycja 1C010.a. nie obejmuje kontroli polietylenu.
b. „Włókniste i włókienkowe” materiały węglowe, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. „Moduł właściwy” przekraczający 12,7 × 106 m; oraz
2. „Wytrzymałość właściwą na rozciąganie” przekraczającą
23,5 × 104 m;
Uwaga: Pozycja 1C010.b. nie dotyczy kontroli tkanin wykonanych z materiałów włóknistych lub włókienkowych przeznaczonych do naprawy konstrukcji lotniczych ani laminatów, pod warunkiem, że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm.
Uwaga techniczna:
Właściwości materiałów opisanych w pozycji 1C010.b. należy określać zalecanymi przez Stowarzyszenie Dostawców Wysokojakościowych Materiałów Kompozytowych (SACMA) metodami SRM 12 - 17, lub równoważnymi metodami badania włókien, takimi jak Japońska Norma Przemysłowa JIS-R-7601, ppkt. 6.6.2., i opartymi na badaniu średniej próbki z partii materiału.
c. Nieorganiczne „materiały włókniste lub włókienkowe”, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. „Moduł właściwy” przekraczający 12,7 × 106 m; oraz
2. Temperaturę topnienia, mięknienia, rozkładu lub sublimacji przekraczającą 1 922 K (1 649 °C) w środowisku obojętnym;
Uwaga: Pozycja 1C010.c. nie obejmuje kontrolą:
1. Nieciągłych, wielofazowych, polikrystalicznych włókien aluminiowych w postaci włókien ciętych lub mat o strukturze bezładnej, zawierających 3 procent w masie lub więcej krzemu, i mających „moduł właściwy” poniżej
10 × 10
6 m;
2. Włókien molibdenowych i ze stopów molibdenowych;
3. Włókien borowych;
4. Nieciągłych włókien ceramicznych o temperaturze topnienia, mięknienia, rozkładu lub sublimacji poniżej
2 043 K (1 770 °C) w środowisku
obojętnym.
d. „Materiały włókniste lub włókienkowe”:
1. Zawierające dowolny z następujących składników:
a. Polieteroimidy określone w pozycji 1C008.a.; lub
b. Materiały określone w pozycjach 1C008.b. do 1C008.f.; lub
2. Złożone z materiałów określonych w pozycji 1C010.d.1.a. lub 1C010.d.1.b. i „zmieszane” z innymi materiałami włóknistymi określonymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.c.;
e. Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych”:
1. Wykonane z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycji 1C010.a., 1C010.b., lub 1C010.c.;
2. Wykonane z organicznych lub węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”:
a. O „wytrzymałości właściwej na rozciąganie” przekraczającej 17,7 × 104 m;
b. O „module właściwym” przekraczającym 10,15 × 106 m;
c. Nieobjęte kontrolą w pozycji 1C010.a. lub 1C010.b.; oraz
d. w przypadku gdy są impregnowane materiałami określonymi w pozycjach 1C008 lub 1C009.b., mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) przekraczającą 383 K (110 °C), lub żywicami fenolowymi lub epoksydowymi, mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) przekraczającą 418 K (145 °C).
Uwaga: Pozycja 1C010.e. nie obejmuje kontroli:
a. Impregnowanych żywicą epoksydową matryc z materiałów włóknistych lub włókienkowych (prepregi) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lotniczych ani laminatów, pod warunkiem, że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm;
b. Prepregów, impregnowanych żywicami fenolowymi lub epoksydowymi, mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) poniżej 433 K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą, niż temperatura zeszklenia.
Uwaga techniczna:
Temperatura zeszklenia (Tg) dla materiałów z pozycji 1C010.e. określana jest przy użyciu metody suchej, opisanej w normie D 3418 ASTM. Temperatura zeszklenia dla żywic fenolowych i epoksydowych określana jest przy użyciu metody suchej, opisanej w normie D 4065 ASTM, przy częstotliwości 1 Hz i szybkości nagrzewania wynoszącej 2 K (°C) na minutę.
1C011 Następujące metale i związki:
UWAGA: PATRZ TAKŻE WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA I POZYCJA 1C111.
a. Metale o rozmiarach ziarna mniejszych, niż 60 μm zarówno w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, płatków, jak i zmielonej, wykonane z materiałów zawierających 99% lub więcej cyrkonu, magnezu lub ich stopów;
Uwaga techniczna:
Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle 2-7%) jest liczona razem z cyrkonem.
Uwaga: Metale lub stopy określone w pozycji 1C011.a. są objęte kontrolą bez względu na to czy są, czy też nie, zamknięte w kapsułkach z aluminium, magnezu lub berylu.
b. Bor lub węgliki boru o czystości 85% lub większej oraz rozmiarach ziarna 60 μm lub mniejszych;
Uwaga: Metale lub stopy określone w pozycji 1C011.b. są objęte kontrolą bez względu na to czy są, czy też nie, zamknięte w kapsułkach z aluminium, magnezu lub berylu.
c. Azotan guanidyny;
d. Nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).
1C012 Następujące materiały:
Uwaga techniczna:
Materiały te są typowo wykorzystywane do jądrowych źródeł ciepła.
a. Pluton w dowolnej postaci zawierający izotop pluton-238 w masie powyżej 50%;
Uwaga: Pozycja 1C012.a. nie obejmuje kontroli:
a. Dostaw zawierających 1 g plutonu lub mniej;
b. Dostaw zawierających 3 „gramy efektywne” lub mniej, w przypadku kiedy znajduje się on w czujnikach instrumentów pomiarowych.
b. „Uprzednio separowany” neptun-237 w dowolnej formie.
Uwaga: Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontroli dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 g lub mniejszej.
1C101 Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów promieniowania ultrafioletowego, podczerwonego i śladów akustycznych, inne niż określone w pozycji 1C001, stosowane do „pocisków rakietowych” i ich podsystemów.
Uwaga 1: Pozycja 1C101 obejmuje:
a. Materiały strukturalne i powłoki specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ich echa radarowego;
b. Powłoki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ilości odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub ultrafioletowego promieniowania elektromagnetycznego.
Uwaga 2: Pozycja 1C101 nie dotyczy powłok, gdy są specjalnie używane do regulacji temperatur w satelitach.
1C102 Przesycane pyrolizowane materiały węglowo - węglowe przeznaczone do pojazdów kosmicznych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet (sondujących) określonych w pozycji 9A104.
1C107 Następujące materiały grafitowe i ceramiczne, inne niż określone w pozycji 1C007:
a. Następujące drobnoziarniste, rekrystalizowane materiały grafitowe luzem o gęstości nasypowej co najmniej 1,72 g/cm3 lub większej, mierzonej w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach cząstek 100 mikrometrów lub mniejszych stosowane w dyszach „pocisków rakietowych” i szpicach czołowych pojazdów zdolnych do lądowania na ziemi:
1. Cylindry o średnicy 120 mm lub większej oraz długości 50 mm lub większej;
2. Rurki o wewnętrznej średnicy 65 mm lub większej i grubości ścianki 25 mm lub większej oraz długości 50 mm lub większej;
3. Bloki o wymiarach 120 mm × 120 mm × 50 mm lub większe;
Uwaga: Patrz także pozycja 0C004.
b. Pirolityczne lub wzmacniane włóknami materiały grafitowe nadające się do zastosowania w dyszach „pocisków rakietowych” i szpicach czołowych pojazdów zdolnych do lądowania na ziemi;
Uwaga: Patrz także pozycja 0C004
c. Ceramiczne materiały kompozytowe (o stałej dielektrycznej poniżej 6 przy częstotliwościach 100 Hz - 10 000 MHz), nadające się również do wyrobu kopułek anten radiolokatorów „pocisków rakietowych”;
d. Skrawalne, niepalne materiały ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo - węglowymi, używane do wyrobu przednich szpiców „pocisków rakietowych”.
1C111 Następujące substancje napędowe i związki chemiczne do nich, inne niż określone w pozycji 1C011:
a. Substancje napędowe:
1. Sferyczny proszek aluminiowy, inny niż ten określony w kontrolnym wykazie towarów wojskowych, złożony z cząstek o równomiernej średnicy i wielkości poniżej 200 μm i zawartości w masie aluminium 97% lub większej, jeżeli co najmniej 10% ciężaru ogólnego stanowią cząstki o średnicy mniejszej niż 63 μm, zgodnie z ISO 2591:1988 lub równoważnymi normami krajowymi;
Uwaga techniczna:
Wielkość cząstek 63 μm (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma E-11 ASTM).
2. Paliwa metalowe, inne niż określone w wykazie uzbrojenia w postaci cząstek o średnicy poniżej 60 μm, w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierające w masie 97% lub więcej jednego z następujących składników:
a. Cyrkonu;
b. Berylu;
c. Magnezu; lub
d. Stopów metali określonych w pozycjach a.-c. powyżej;
Uwaga techniczna:
Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle 2-7%) jest liczona razem z cyrkonem.
3. Następujące płynne substancje utleniające:
a. Tritlenek diazotu;
b. Ditlenek azotu / tetratlenek diazotu;
c. Pentatlenek diazotu;
d. Mieszaniny tlenków azotu (MON)
Uwaga techniczna:
Mieszaniny tlenków azotu (MON) są roztworami tlenków azotu w tetratlenku diazotu / ditlenku azotu (N2O4/NO2) które mogą być użyte do pocisków. Występują one w zakresie składników które mogą być zdetonowane jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi stanowiącymi procentową zawartość tlenku azotu w mieszaninie (np. MON3 zawiera 3% tlenku azotu, MON25 25% tlenku azotu. Wyższym limitem jest MON40, 40% w masie).
e. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
Kwas Azotowy Dymiący na Czerwono (IRFNA);
f. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA ORAZ POZYCJA 1C238 DLA
Związki składające się z fluoru i dowolnego jednego lub więcej składników spośród innych chlorowców, tlenu lub azotu.
b. Substancje polimerowe:
1. Polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą karboksylową (CTPB);
2. Polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą hydroksylową (HTPB), inny niż określony w wykazie kontrolnym uzbrojenia;
3. Kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);
4. Kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN).
c. Inne dodatki i środki do paliw:
1. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
Butacenu;
2. Diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN);
3. 2-nitrodifenyloamina;
4. Triazotan trimetyloetanu (TMETN);
5. Diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN);
6. Pochodne ferrocenu inne niż określone w wykazie kontrolnym uzbrojenia.
Uwaga: Dla substancji napędowych i składników chemicznych do nich, nie określonych w pozycji 1C111 patrz także wykaz kontrolny towarów wojskowych.
1C116 Stale „maraging” (stale charakteryzujące się wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i pewną zawartością składników zastępczych lub osadów, umożliwiających utwardzanie wydzieleniowe) o wytrzymałości na rozciąganie 1 500 MPa lub większej, mierzonej w temperaturze 293 K (20 °C), w postaci blach, płyt lub rur o grubości ścianek rur lub grubości płyt równej lub mniejszej niż 5 mm.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C216.
1C117 Wolfram, molibden oraz stopy tych metali w postaci regularnych kulek lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 mikrometrów lub mniejszej i czystości 97% lub wyższej, przeznaczone do produkcji zespołów silników „pocisków rakietowych”, tj. osłon termicznych, elementów dysz, gardzieli dysz i powierzchni do sterowania wektorem ciągu.
1C118 Podwójnie stabilizowana tytanem stal nierdzewna (Ti-DSS) posiadająca wszystkie następujące właściwości:
a. Posiadająca wszystkie następujące właściwości:
1. Zawartość w masie 17,0-23,0 procent chromu i zawartość w masie 4,5-7,0 procent niklu;
2. Zawartość w masie tytanu większą niż 0,10 procent; oraz
3. Mikrostrukturę ferrytowo - austeniczną (określaną także jako mikrostruktura dwufazowa), w której objętościowo co najmniej 10 procent stanowi struktura austeniczna (zgodnie z E-1181 ASTM lub równoważną normą krajową); oraz
b. Mająca jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Wlewki lub pręty o wielkości 100 mm lub więcej w każdym wymiarze;
2. Arkusze o szerokości 600 mm lub większej i grubości 3 mm lub mniejszej; lub
3. Rury o średnicy zewnętrznej 600 mm lub większej i grubości ścianek 3 mm lub mniejszej.
1C202 Następujące stopy, inne niż określone w pozycji 1C002.b.3. lub b.4.:
a. Stopy aluminium posiadające obie następujące właściwości:
1. ‘Zdolne do’ uzyskania wytrzymałości na rozciąganie 460 MPa lub powyżej, w temperaturze 293 K (20 °C); oraz
2. Mają postać rur lub cylindrycznych elementów litych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm;
b. Stopy tytanu posiadające obie następujące właściwości:
1. ‘Zdolne do’ uzyskania wytrzymałości na rozciąganie 900 MPa lub powyżej, w temperaturze 293 K (20 °C); oraz
2. Mają postać rur lub cylindrycznych elementów litych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm.
Uwaga techniczna:
Sformułowanie stopy ‘zdolne do’ dotyczy stopów przed lub po obróbce termicznej.
1C210 Następujące ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ lub prepregi, inne niż określone w pozycji 1C010.a., b. lub e.:
a. Węglowe lub z poliamidu aromatycznego (aramidu) „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające jedną z następujących właściwości:
1. „Moduł właściwy” 12,7 × 106 m lub większy; lub
2. „Wytrzymałość właściwą na rozciąganie” 235 × 103m lub powyżej;
Uwaga: Pozycja 1C210.a. nie obejmuje kontroli materiałów włóknistych lub włókienkowych z poliamidów aromatycznych, zawierających w masie 0,25 procent lub więcej dowolnego modyfikatora powierzchni włókien opartego na estrach;
b. Szklane ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ posiadające obie następujące właściwości:
1. „Moduł właściwy” 3,18 × 106 m lub większy; oraz
2. „Wytrzymałość właściwą na rozciąganie” 76,2 × 103m lub powyżej;
c. Termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych ‘materiałów włóknistych lub włókienkowych’ określonych w pozycji 1C210.a. lub b.
Uwaga techniczna:
Żywice tworzą matryce materiałów kompozytowych.
Uwaga: W rozumieniu pozycji 1C210, ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ ograniczone są do ciągłych „włókien elementarnych”, „przędz” „rowingów”, „kabli” lub „taśm”.
1C216 Stal maraging, inna niż określona w pozycji 1C116, zdolna do uzyskania wytrzymałości na rozciąganie 2 050 MPa lub większą, w temperaturze 293 K (20 °C).
Uwaga: Pozycja 1C216 nie obejmuje kontroli elementów, w których wszystkie z wymiarów liniowych wynoszą 75 mm lub mniej.
Uwaga techniczna:
Sformułowanie stal maraging „zdolna” do uzyskania, obejmuje stal maraging przed lub po obróbce termicznej.
1C225 Bor wzbogacony w izotop boru-10 (10B) do zawartości izotopu powyżej naturalnej jak następuje: bor pierwiastkowy, związki boru, mieszanki zawierające bor, wyroby z nich, odpady lub złom z wcześniej wymienionych.
Uwaga: W pozycji 1C225 określenie mieszaniny zawierające bor obejmuje materiały obciążone borem.
Uwaga techniczna:
Naturalna zawartość izotopu boru 10 wynosi w masie ok. 18,5 procent (atomowo 20 procent).
1C226 Wolfram, węglik wolframu i stopy wolframu zawierające w masie powyżej 90% wolframu, posiadające obie następujące właściwości:
a. W postaci wydrążonej o symetrii cylindrycznej (w tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej powyżej 100 mm, ale poniżej 300 mm; oraz
b. O masie powyżej 20 kg.
Uwaga: Pozycja 1C226 nie obejmuje kontroli wyrobów skonstruowanych z przeznaczeniem specjalnie na odważniki lub na kolimatory promieniowania gamma.
1C227 Wapń posiadający obie następujące właściwości:
a. Zawierający w masie poniżej 1 000 części na milion zanieczyszczeń metalowych innych niż magnez; oraz
b. Zawierający poniżej 10 części na milion w masie boru.
1C228 Magnez posiadający obie następujące właściwości:
a. Zawierający w masie poniżej 200 części na milion zanieczyszczeń metalowych innych niż wapń; oraz
b. Zawierający poniżej 10 części na milion w masie boru.
1C229 Bizmut posiadający obie następujące właściwości:
a. O czystości 99,99% w masie, lub większej; oraz
b. Zawierający w masie srebra, poniżej 10 części na milion.
1C230 Beryl metaliczny, stopy zawierające beryl w masie powyżej 50%, związki berylu lub wyroby z tych substancji oraz złom i odpady wyżej wymienionych.
Uwaga: Pozycja 1C230 nie obejmuje kontroli:
a. Okienek metalowych do aparatury rentgenowskiej lub do urządzeń do monitorowania odwiertów w trakcie prac wiertniczych;
b. Profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub półprzetworzonej, skonstruowanych specjalnie do elementów zespołów elektronicznych lub jako podłoża do obwodów elektronicznych;
c. Berylu (krzemian berylu i aluminium) w postaci szmaragdów lub akwamarynów.
1C231 Hafn metaliczny, stopy i związki zawierające hafn w masie powyżej 60% oraz wyroby, odpady lub złom z tych substancji.
1C232 Hel-3 (3He), mieszanki zawierające hel-3 lub produkty i urządzenia zawierające dowolny z wyżej wymienionych produktów.
Uwaga: Pozycja 1C232 nie obejmuje kontroli produktów lub urządzeń zawierających poniżej 1 g helu-3.
1C233 Lit wzbogacony w izotop lit-6 (6Li) do stężenia powyżej naturalnego, produkty lub urządzenia zawierające lit wzbogacony jak następuje: lit pierwiastkowy, stopy, związki, mieszanki zawierające lit, wyroby z wcześniej wymienionych, odpady lub złom z dowolnego wcześniej wymienionych.
Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontroli dozymetrów termoluminescencyjnych.
Uwaga techniczna:
Udział wagowy izotopu 6 w licie występującym naturalnie wynosi 6,5 procent (atomowy 7,5 procent).
1C234 Cyrkon z zawartością hafnu mniejszą niż 1 część hafnu w masie na 500 części cyrkonu, w postaci metalu, stopów zawierających w masie ponad 50% cyrkonu oraz jego związków lub wyrobów z tych materiałów oraz odpady i złom z dowolnego z wcześniej wymienionych.
Uwaga: Pozycja 1C234 nie obejmuje kontroli cyrkonu w postaci folii o grubości nie większej niż 0,10 mm.
1C235 Tryt, związki trytu, mieszanki zawierające tryt, w których stosunek atomów trytu do wodoru przekracza 1 część na 1 000, oraz produkty lub urządzenia zawierające te materiały.
Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontroli produktów lub urządzeń zawierających nie więcej niż 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trytu w dowolnej postaci.
1C236 Radionuklidy emitujące cząstki alfa o okresie połowicznego rozpadu 10 dni lub dłuższym, ale poniżej 200 lat w następujących postaciach:
a. Pierwiastki;
b. Związki zawierające dowolny z radionuklidów tego typu o całkowitej radioaktywności alfa 37 GBq/kg (1 kiur na kilogram) lub większej;
c. Mieszanki zawierające dowolny z radionuklidów tego typu o całkowitej radioaktywności alfa 37 GBq/kg (1 kiur na kilogram) lub większej;
d. Produkty lub urządzenia zawierające te materiały.
Uwaga: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontroli produktów lub urządzeń zawierających radionuklidy o radioaktywności alfa poniżej 3,7 GBq (100 milikiurów).
1C237 Rad-226(226Ra), związki radu-226, mieszaniny zawierające rad-226 oraz produkty lub urządzenia zawierające dowolny z tych materiałów.
Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolą:
a. Aplikatorów medycznych;
b. Produktów lub urządzeń zawierających nie więcej, niż 0,37 GBq (10 milikiurów) radu-226.
1C238 Trifluorek chloru (ClF3).
1C239 Materiały wybuchowe kruszące, inne niż określone w wykazie kontrolnym towarów wojskowych, lub substancje lub mieszaniny zawierające materiały tego typu w masie powyżej 2%, o gęstości krystalicznej powyżej 1,8 g/cm3 i posiadające prędkość detonacji powyżej 8 000 m/s.
1C240 Następujący nikiel w proszku lub porowaty nikiel metaliczny, inny niż określony w pozycji 0C005:
a. Proszek niklowy posiadający obie następujące właściwości:
1. Zawartość stopnia czystości w masie 99,0% lub powyżej; oraz
2. Średnia wielkość cząstek poniżej 10 mikrometrów, mierzona według normy Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (ASTM) B 330;
b. Porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materiałów określonych w pozycji 1C240.a.
Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontroąi:
a. Włókienkowych proszków niklu;
b. Pojedynczych porowatych blach o wielkości nieprzekraczającej 1 000 cm2.
Uwaga techniczna:
Pozycja 1C240.b. odnosi się do porowatego metalu wytwarzanego metodą zagęszczania lub spiekania materiałów określonych w pozycji 1C240.a. aby otrzymać materiał metaliczny o strukturze zawierającej drobne pory.
1C350 Następujące substancje chemiczne, które można stosować jako prekursory do wyrobu toksycznych środków chemicznych oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej substancji:
UWAGA: PATRZ TAKŻE WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA I POZYCJA 1C450.
1. Tiodiglikol (111-48-8);
2. Tlenochlorek fosforu (10025-87-3);
3. Metylofosfonian dimetylu (756-79-6);


  1. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA

Difluorku metylofosfonowego (676-99-3);
5. Dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);
6. Fosfonian dimetylu (868-85-9);
7. Trichlorek fosforu (7719-12-2);
8. Fosforyn trimetylu (121-45-9);
9. Chlorek tionylu (7719-09-7);
10. 3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);
11. N,N-diizopropylo-2-chloroetyloamina (96-79-7);
12. 2-(N,N-diizopropyloamino)-etanotiol (5842-07-9);
13. 3-chinuklidynol (1619-34-7);
14. Fluorek potasu (7789-23-3);
15. 2-Chloroetanol (107-07-3);
16. Dimetyloamina (124-40-3);
17. Etylofosfonian dietylu (78-38-6);
18. N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7);
19. Fosfonian dietylu (762-04-9);
20. Chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);
21. Dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);
22. Dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);
23. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA

Difluorku etylofosfonowego (753-98-0);
24. Fluorowodór (7664-39-3);
25. Benzilan metylu (76-89-1);
26. Dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);
27. N,N-diizopropyloamino etanol (96-80-0);
28. Alkohol pinakolinowy (464-07-3);
29. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA

O-etylometylofosfinin 2-diizopropyloaminoetylu (57856-11-8);
30. Fosforyn trietylu (122-52-1);
31. Trichlorek arsenu (7784-34-1);
32. Kwas benzilowy (76-93-7);
33. Metylofosfinin dietylu (15715-41-0);
34. Etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);
35. Etylofosfonian dimetylu (430-78-4);
36. Difluoro(metylo)fosfina (753-59-3);
37. 3-chinuklidynon (3731-38-2);
38. Pentachlorek fosforu (10026-13-8);
39. Pinakolon (75-97-8);
40. Cyjanek potasu (151-50-8);
41. Difluorek potasu (7789-29-9);
42. Wodorodifluorek amonu (1341-49-7);
43. Fluorek sodu (7681-49-4);
44. Wodorodifluorek sodu (1333-83-1);
45. Cyjanek sodu (143-33-9);
46. Trietanoloamina (102-71-6);
47. Pentasiarczek difosforu (1314-80-3);
48. Diizopropyloamina (108-18-9);
49. Dietyloaminoetanol (100-37-8);
50. Siarczek sodu (1313-82-2);
51. Monochlorek siarki (10025-67-9);
52. Dichlorek siarki (10545-99-0);
53. Chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8);
54. Chlorowodorek N,N-diizopropylo-2-chloroetyloaminy (4261-68-1).
Uwaga 1: W przypadku wywozu do „państw nie będących Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą mieszanin chemicznych zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 oraz .54, w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 10% mieszaniny.
Uwaga 2: W przypadku wywozu do „państw nie będących Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja 1C350 nie obejmuje kontroąlą mieszanin chemicznych zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 oraz.54, w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 30% mieszaniny.
Uwaga 3: pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52 oraz 53, w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 30% mieszaniny.
Uwaga 4: Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą produktów określonych jako dobra konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.
1C351 Następujące czynniki chorobotwórcze dla ludzi, choroby odzwierzęce i „toksyny”:
a. Następujące naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami:
1. Wirus gorączki Chikungunya;
2. Wirus gorączki krwotocznej kongijsko - krymskiej;
3. Wirus dengi;
4. Wirus wschodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;
5. Wirus Ebola;
6. Wirus Hantaan;
7. Wirus Junin;
8. Wirus gorączki Lassa;
9. Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych;
10. Wirus Machupo;
11. Wirus Marburg;
12. Wirus ospy małp;
13. Wirus gorączki doliny Rift;
14. Wirus zapalenia mózgu przenoszony przez kleszcze (wirus kleszczowego rosyjskiego zapalenia mózgu);
15. Wirus ospy;
16. Wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu i rdzenia;
17. Wirus zachodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu i rdzenia;
18. Wirus ospówki;
19. Wirus żółtej gorączki;
20. Wirus japońskiego zapalenia mózgu;
b. Następujące naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane riketsje w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami:
1. Coxiella burnetii;
2. Riketsja gorączki wołyńskiej (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Riketsja duru wysypkowego;
4. Riketsja gorączki Gór Skalistych;
c. Następujące naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami:
1. Laseczka wąglika (Bacillus anthracis);
2. Pałeczka ronienia bydła (Brucella abortus bovis);
3. Pałeczka maltańska (Brucella melitensis);
4. Pałeczka ronienia świń (Brucella abortus suis);
5. Zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci);
6. Laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum);
7. Pałeczka tularemii (Francisella tularensis);
8. Pałeczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Pałeczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Pałeczka duru (Salmonella typhi);
11. Pałeczka czerwonki (Shigella dysenteriae);
12. Przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);
13. Pałeczka dżumy (Yersinia pestis);
d. Następujące „toksyny” i ich „podjednostki toksyn”:
1. Toksyny jadu kiełbasianego;
Uwaga: Pozycja 1C351.d.1. nie obejmuje kontrolą toksyn jadu kiełbasianego w postaci produktów spełniających wszystkie następujące kryteria:
1. Są farmaceutycznymi formami użytkowymi przeznaczonymi dla ludzi do leczenia przypadków medycznych;
2. Są wstępnie opakowane do rozprowadzania jako wyrób medyczny;
3. Są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyrób medyczny.
2. Toksyny laseczki zgorzeli gazowej;
3. Conotoksyna;
4. Rycyna;
5. Saksytoksyna;
6. Toksyna shiga;
7. Toksyny gronkowca złocistego;
8. Tetrodotoksyna;
9. Verotoksyna;
10. Torbielka (Cyanginosin);
11. Aflatoksyny
12. Abryna
13. Toksyna cholery
14. Toksyna diacetoksyscirpenolu
15. Toksyna T-2
16. Toksyna HT-2
17. Modeccyna
18. Volkensin
19. Viscum album Lecitin 1 (Viscumin)
Uwaga Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolą szczepionek lub immunotoksyn”.
1C352 Następujące zwierzęce czynniki chorobotwórcze:
a. Następujące naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami:
1. Wirus afrykańskiego pomoru świń;
2. Wirusy grypy ptaków:
a. Niescharakteryzowane; lub
b. Następujące wirusy określone w dyrektywie 92/40/EWG (Dz.U. L 16 z 23.1.1992, str. 19) jako wirusy o silnych właściwościach chorobotwórczych:
1. Wirusy typu A posiadające IVPI (wskaźnik dożylnej zjadliwości wirusa) dla kurczaków 6-tygodniowych powyżej 1,2; lub
2. Wirusy typu A podtypu H5 lub H7, dla których sekwencjonowanie nukleotydów wykazuje istnienie licznych aminokwasów zasadowych w miejscu rozcięcia hemaglutyniny;
3. Wirus choroby niebieskiego języka;
4. Wirus pryszczycy;
5. Wirus ospy kóz;
6. Wirus choroby Aujeszky’ego u świń;
7. Wirus pomoru świń;
8. Wirus Lyssa;
9. Wirus rzekomego pomoru drobiu;
10. Wirus pomoru małych przeżuwaczy;
11. Enterowirus świński, typ 9 (Wirus choroby pęcherzykowej świń);
12. Wirus pomoru bydła;
13. Wirus ospy owczej;
14. Wirus choroby cieszyńskiej;
15. Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej;
b. Naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane mykoplazmy w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono taką mykoplazmą.
Uwaga: Pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolą „szczepionek”.
1C353 Następujące elementy genetyczne i organizmy genetycznie zmodyfikowane:
a. Organizmy genetycznie zmodyfikowane lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych z wbudowanymi sekwencjami o właściwościach chorobotwórczych, pochodzące z organizmów określonych w pozycjach 1C351.a.-c. lub 1C352, lub 1C354;
b. Organizmy genetycznie zmodyfikowane lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych kodujące jedną z „toksyn” określonych w pozycji 1C351.d. lub ich „podjednostek toksyn”.
Uwaga techniczna:
Elementy genetyczne obejmują, między innymi, chromosomy, genomy, plazmidy, nośniki i wektory genetycznie modyfikowane lub niemodyfikowane.
1C354 Następujące roślinne czynniki chorobotwórcze:
a. Następujące naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri zawierające szczepy określane jako Xantomonas campestris pv. citri typy A, B, C, D, E lub inaczej klasyfikowane jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia lub Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
b. Następujące naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane grzyby w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego substancję żywą, który specjalnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea / pyricularia oryzae).
1C450 Następujące toksyczne związki chemiczne i prekursory toksycznych związków chemicznych oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej substancji:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 1C350, 1C351.d. i WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA.
a. Następujące toksyczne związki chemiczne:
1. Amiton: fosforotiolan O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie alkilowane lub protonowane sole (78-53-5);
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)prop-1-en (382-21-8);
3. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA

BZ: Benzilan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2);
4. Fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5);
5. Chlorocyjan (506-77-4);
6. Cyjanowodór (74-90-8);
7. Chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);
Uwaga 1: W przypadku wywozu do państw nie będących Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C450.a.1 oraz .a.2. w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 1% mieszaniny.
Uwaga 2: W przypadku wywozu do „państw będących Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C450.a.1. oraz .a.2., w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 30% mieszaniny.
Uwaga 3: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C450.a.4., .a.5, .a.6. oraz .a.7. w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 30% mieszaniny.
b. Następujące prekursory toksycznych związków chemicznych:
1. Związki chemiczne, inne niż te określone w wykazie kontrolnym towarów wojskowych lub w pozycji 1C350, posiadające atom fosforu, z którym związana jest jedna grupa metylowa, etylowa lub propylowa (normalna lub izopropylowi), lecz nie grupa licząca więcej atomów węgla;
Uwaga: Pozycja 1C450.b.1. nie obejmuje kontroli Fonofosu: etylofosfonotionotionianu O-etylo-S-fenylu (944-22-9);
2. Dihalogenki N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] fosforoamidowe;
3. N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] fosforoamidany dialkilu (metylu, etylu lub propylu (normalny lub izopropylu) inny niż N,N-dimetylofosforoamidanu dietylu określony w pozycji 1C350;
4. Chlorki 2-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niż chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowy lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowego, które zostały określone w 1C350;
5. 2-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetanole i odpowiednie protonowane sole inne niż 2-(N,N-diizopropyloamino) etanol (96-80-0) i dietyloaminoetanol (100-37-8), określone w pozycji 1C350;
Uwaga: Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolą:
a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;
b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8) i odpowiednich protonowanych soli;
6. 2-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetanotiole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylotiol, określony w pozycji 1C350;
7. Etylodietanoloamina (139-87-7);
8. Metylodietanoloamina (105-59-9).
Uwaga 1: W przypadku wywozu do państw nie będących Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. oraz.b.6 w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 10% mieszaniny.
Uwaga 2: W przypadku wywozu do „państw będących Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. oraz .b.6. w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 30% mieszaniny.
Uwaga 3: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych określonych w pozycjach 1C450.b.7. oraz .b.8, w których żaden pojedynczy składnik nie zawiera w masie więcej niż 30% mieszaniny.
Uwaga 4: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli produktów określonych jako dobra konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

1D Oprogramowanie
1D001 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń określonych w pozycjach 1B001-1B003.
1D002 „Oprogramowanie” do „rozwoju” „matryc” organicznych, „matryc”metalowych lub „matryc”węglowych do laminatów lub „materiałów kompozytowych”.
1D101 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” towarów określonych w pozycji 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119.
1D103 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do analizy obiektów o zmniejszonej wykrywalności takich jak odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania ultrafioletowego / podczerwonego i śladów akustycznych.
1D201 „Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do „użytkowania” towarów określonych w pozycji 1B201.

1E Technologia
1E001 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii w odniesieniu do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń lub materiałów określonych w pozycji 1A001.b., 1A001.c., 1A002.-1A005., 1B lub 1C.
1E002 Następujące inne „technologie”:
a. „Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;
b. „Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” elastomerów fluorowych zawierających co najmniej jeden monomer eteru winylowego;
c. „Technologie” do opracowania lub „produkcji” następujących materiałów podstawowych lub nie-„kompozytowych” materiałów ceramicznych:
1. Materiałów podstawowych posiadających wszystkie następujące właściwości:
a. Mających jakikolwiek następujący skład:
1. Pojedyncze lub kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki krzemu lub glinu;
2. Pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych kryształów);
3. Pojedyncze lub kompleksowe węgliki krzemu lub boru; lub
4. Pojedyncze lub kompleksowe azotki krzemu;
b. O całkowitej zawartości zanieczyszczeń metalicznych, z wyłączeniem dodatków zamierzonych, mniejszej niż:
1. 1 000 ppm w przypadku tlenków lub węglików pojedynczych; lub
2. 5 000 ppm w przypadku pojedynczych azotków lub związków kompleksowych; oraz
c. Posiadających jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Tlenki cyrkonu o przeciętnych wymiarach cząsteczek równych lub mniejszych od 1 μm i niezawierające więcej niż 10% cząstek przekraczających wielkość 5 μm;
2. Inne materiały podstawowe o przeciętnych wymiarach cząsteczek równych lub mniejszych od 5 μm i niezawierających więcej niż 10% cząstek przekraczających wielkość 10 μm; lub
3. Wszystkie następujące właściwości:
a. Postać płytek o stosunku długości do grubości większym niż 5;
b. Postać wiskerów o stosunku długości do średnicy większym od 10 przy średnicach poniżej 2 μm; oraz
c. Postać ciągłych lub pociętych włókien o średnicy poniżej 10 μm;
2. „Niekompozytowych” materiałów ceramicznych składających się z materiałów opisanych w pozycji 1E002.c.1;
Uwaga: Pozycja 1E002.c.2. nie obejmuje kontrolą technologii do opracowywania lub produkcji materiałów ściernych.
d. „Technologia” „produkcji” włókien z poliamidów aromatycznych;
e. „Technologia” instalowania, konserwacji lub naprawy materiałów określonych w pozycji 1C001;
f. „Technologia” naprawy elementów „kompozytowych”, laminatów lub materiałów określonych w pozycji 1A002, 1C007.c. lub 1C007.d.
Uwaga: Pozycja 1E002.f. nie obejmuje „technologii” do naprawy elementów „cywilnych statków powietrznych” za pomocą węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” i żywic epoksydowych, zawartych w podręcznikach producentów statków powietrznych.
1E101 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii w odniesieniu do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C117, 1D101 lub 1D103.
1E102 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” „oprogramowania” określonego w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103.
1E103 „Technologia” regulacji temperatur, ciśnień lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku jej stosowania do „produkcji” „materiałów kompozytowych” lub „materiałów kompozytowych” częściowo przetworzonych.
1E104 „Technologia” dotycząca „produkcji” materiałów pochodzenia pirolitycznego wytwarzanych w formie, na trzpieniu lub na innym podłożu z gazów prekursorowych ulegających rozkładowi w zakresie temperatur 1 573 K (1 300 °C) - 3 173 K (2 900 °C) przy ciśnieniach 130 Pa - 20 kPa.
Uwaga: Pozycja 1E104 obejmuje „technologię” do komponowania gazów prekursorowych oraz harmonogramy i parametry natężeń przepływu i sterowania przebiegiem procesu.
1E201 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „użytkowania” towarów określonych w pozycjach 1A002, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.a.2.c. lub d., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 lub 1D201.
1E202 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” lub „produkcji” towarów określonych w pozycjach 1A202 lub 1A225-1A227.
1E203 „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” „oprogramowania” określonego w pozycji 1D201.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna