Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona5/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

KATEGORIA 2


PRZETWÓRSTWO MATERIAŁÓW

2A Systemy, urządzenia i podzespoły
Uwaga: Dla łożysk bezgłośnych patrz wykaz kontrolny uzbrojenia.
2A001 Następujące łożyska toczne, zespoły łożysk i części do nich:
Uwaga: Pozycja 2A001 nie obejmuje kontrolą kulek o tolerancji określanej przez producenta jako klasy 5 lub gorszej według normy ISO 3290.
a. Łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach określonych przez producenta według normy ISO 492 (lub według norm ANSI/ABMA Std 20 ABEC-7 lub RBEC-7, albo według ich równoważnych norm krajowych), jako łożyska klasy 4 lub wyższej, i posiadające bieżnie, kulki albo wałeczki wykonane ze stopu Monela albo berylu;
Uwaga: Pozycja 2A001.a nie obejmuje kontrolą łożysk wałeczkowych stożkowych.
b. Inne łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach określonych przez producenta według normy ISO 492 (lub według norm ANSI/ABMA Std 20 ABEC-9 lub RBEC-9, albo według rónoważnych norm krajowych) jako łożyska klasy 2 lub wyższej;
Uwaga: Pozycja 2A001.b. nie obejmuje kontroli łożysk wałeczkowych stożkowych.
c. Aktywne zespoły łożysk magnetycznych wykorzystujące jeden z następujących elementów:
1. Materiały o gęstości strumienia 2,0 T lub większej i umownej granicy plastyczności większej niż 414 MPa;
2. Całkowicie elektromagnetyczne jednakobiegunowe trójwymiarowe urządzenia odchylające dla siłowników; lub
3. Wysokotemperaturowe (450 K (177 °C) i powyżej) czujniki pozycji.
2A225 Następujące tygle wykonane z materiałów odpornych na płynne aktynowce:
a. Tygle posiadające obie następujące właściwości:
1. O pojemności 150 cm3-8 000 cm3, oraz
2. Wykonane z jednego z następujących materiałów lub powlekane nim, o czystości w masie 98% lub wyższej:
a. Fluorek wapniowy (CaF2);
b. Cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO3);
c. Siarczek ceru (Ce2S3);
d. Tlenek erbowy (Er2O3);
e. Tlenek hafnowy (HfO2);
f. Tlenek magnezowy (MgO);
g. Azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (około 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
h. Tlenek itrowy (Y2O3); lub
i. Tlenek cyrkonowy (ZrO2);
b. Tygle posiadające obie następujące właściwości:
1. O pojemności 50 cm3-2 000 cm3; oraz
2. Wykonane z tantalu lub powlekane nim, posiadającego czystość w masie 99,9% lub wyższą;
c. Tygle posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Pojemność 50-2 000 cm3;
2. Wykonane z tantalu lub powlekane nim, posiadającego czystość w masie 98% lub wyższą; oraz
3. Powlekane węglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub dowolną ich kombinacją.
2A226 Zawory posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. ‘Wymiar nominalny’ 5 mm lub większy;
b. Uszczelnienia mieszkowe; oraz
c. Wykonane w całości lub powlekane aluminium, stopem aluminium, niklem lub stopem zawierającym w masie 60% lub więcej niklu.
Uwaga techniczna:
Dla zaworów o różnych średnicach otworu wlotowego i wylotowego pojęcie ‘wymiar nominalny’ w pozycji 2A226 oznacza mniejszą z tych średnic.

2B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjneUwagi techniczne:
1. Pomocnicze, równoległe osie konturowe, (np. oś „w” w wiertarkach poziomych lub pomocnicza oś obrotu, której linia centralna biegnie równolegle do głównej osi obrotu), nie są zaliczane do całkowitej liczby osi kształtowych. Osie obrotu nie muszą obracać się o 360°. Oś obrotu może być napędzana za pomocą urządzenia liniowego, (np. śruby lub mechanizmu zębatkowego).
2. Do celów pozycji 2B, za liczbę osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego” uznaje się liczbę osi wpływającą na ruch względny między obrabianym przedmiotem a głowicą nacinającą lub ściernicą narzędzia tnącego lub usuwającego materiał a obrabianego przedmiotu. Nie obejmuje to żadnych dodatkowych osi wpływających na inne ruchy względne w obrębie maszyny. Osie takie obejmują:
a. Systemy obciągania ściernic w szlifierkach;
b. Równoległe osie obrotowe przeznaczone do mocowania oddzielnych obrabianych przedmiotów;
c. Współliniowe osie obrotowe przeznaczone do do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez przytrzymywanie go w uchwytach z oddzielnych końców.
3. Nazewnictwo osi powinno być zgodne z normą międzynarodową ISO 841, „Maszyny Sterowane Numerycznie - Nazewnictwo Osi i Ruchów”.
4. Do celów pozycji 2B001 do 2B009 „wrzeciono wahliwe” jest liczone jako oś obrotowa.
5. Zamiast indywidualnych testów maszyny dla każdego modelu obrabiarki mogą być stosowane poziomy gwarantowanej dokładności pozycjonowania, ustalone zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi. Poziom gwarantowanej dokładności pozycjonowania, znaczy wartość dokładności podaną właściwym władzom Państwa Członkowskiego, w którym eksporter jest zarejestrowany jako reprezentant jakości modelu maszyny.
Oznaczanie gwarantowanych wartości
a. Wybrać pięć egzemplarzy modelu maszyny, który ma być oceniany;
b. Zmierzyć liniowe dokładności osi zgodnie z ISO 230/2 (1988)2
c. Określić wartość A dla każdej osi każdej maszyny. Metoda określania wartości A opisana jest w normie ISO;
d. Określić wartości średnie A dla każdej osi. Średnia wartość Â staje się gwarantowaną wartością dla każdej osi modelu (Âx Ây...);
e. Ponieważ wykaz kategorii 2 odnosi się do każdej osi liniowej, wartości gwarantowanych jest tyle ile jest osi liniowych;
f. Jeżeli któraś z osi modelu maszyny nie objętego kontrolą przez 2B001.a. do 2B001.c. lub 2B201 ma gwarantowaną dokładność Â równą 6 mikronów dla szlifierek i 8 mikronów dla frezarek i tokarek lub lepszą, od producenta powinno się wymagać potwierdzania poziomu dokładności raz na osiemnaście miesięcy.
2B001 Następujące obrabiarki i dowolne ich połączenia, do skrawania (lub cięcia) metali, materiałów ceramicznych lub „materiałów kompozytowych”, które zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do „sterowania numerycznego”:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B201.
Uwaga 1: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontroli obrabiarek do specjalnych zastosowań ograniczonych do wytwarzania kół zębatych. W odniesieniu do tych maszyn patrz pozycja 2B003.
Uwaga 2: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontroli obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części:
a. wałów korbowych i rozrządczych;
b. narzędzi lub noży;
c. ślimaków do wytłaczarek;
d. grawerowanych lub szlifowanych części biżuterii.
a. Tokarki, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Dokładność pozycjonowania z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi” mniejszą (lepszą) niż 6 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi, wzdłuż dowolnej osi liniowej; oraz
2. Dwie lub więcej osi, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”;
Uwaga: 2B001.a. nie obejmuje kontroli tokarek specjalnie opracowanych do produkcji soczewek kontaktowych.
b. Frezarki, posiadające dowolne następujące właściwości:


  1. Wszystkie następujące właściwości:

a. Dokładność pozycjonowania z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi” mniejszą (lepszą) niż 6 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi, wzdłuż dowolnej osi liniowej; oraz


b. Trzy osie liniowe i jedna oś obrotowa, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”;
2. Pięć lub więcej osi, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”; lub
3. Dokładność pozycjonowania dla wiertarek współrzędnościowych wzdłuż dowolnej osi liniowej z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi” mniejszą (lepszą) niż 4 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi.
4. Maszyny do obróbki frezem jednoostrzowym, posiadające wszystkie poniżej wymienione cechy:
a. „Bicie promieniowe” i „bicie osiowe” wrzecione mniejsze niż 0,0004 mm TIR; oraz
b. Odchylenie kątowe posuwu (szczęk, stoku i toczenia) mniejsze niż 2 sekundy kątowe, TIR na 300 mm ruchu;
c. Szlifierki, posiadające jakiekolwiek następujące właściwości:
1. Wszystkie następujące właściwości:
a. Dokładność pozycjonowania wzdłuż dowolnej osi liniowej z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi” mniejszą (lepszą) niż 4 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi; oraz
b. Trzy lub więcej osi, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”; lub
2. Pięć lub więcej osi, które mogą być skoordynowane równocześnie w celu „sterowania kształtowego”;
Uwaga: Pozycja 2B001.c nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:
1. Szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno-wewnętrznego szlifowania cylindrów, posiadających wszystkie następujące właściwości:
a. Ograniczenie możliwości do szlifowania powierzchni cylindrycznych; oraz
b. Maksymalną zewnętrzną średnicę albo długość roboczą przedmiotu obrabianego wynoszącą 150 mm.
2. Obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki współrzędnościowe, posiadających jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Oś c jest wykorzystywana do utrzymywania tarczy szlifierskiej w położeniu normalnym do obrabianej powierzchni; lub
b. Oś a jest sterowana w celu szlifowania walcowych krzywek bębnowych.
3. Szlifierek do narzędzi lub noży dostarczanych jako kompletne systemy z oprogramowaniem specjalnie przeznaczonym do produkcji narzędzi lub noży do obróbki.
4. Szlifierek do wałów korbowych i rozrządczych.
5. Szlifierek do płaszczyzn.
d. Obrabiarki elektroerozyjne (EDM), niedrutowe, z dwiema albo więcej osiami obrotowymi równocześnie koordynowanymi w celu „sterowania kształtowego”;
e. Obrabiarki do skrawania metali, materiałów ceramicznych lub „materiałów kompozytowych”, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Usuwające materiał za pomocą dowolnego z wymienionych sposobów:
a. Dysz wodnych lub dysz z innymi cieczami roboczymi, w tym z dyszami z płynami zawierającymi substancje ścierne;
b. Wiązki elektronów; lub
c. Wiązki „laserowej”; oraz
2. Posiadające dwie lub więcej osie obrotu, które:
a. Mogą być równocześnie koordynowane w celu „sterowania kształtowego”; oraz
b. Mają dokładność pozycjonowania mniejszą (lepszą) niż 0,003°;
f. Wiertarki do głębokich otworów i tokarki przystosowane do wiercenia głębokich otworów, o maksymalnej głębokości wiercenia przekraczającej 5 000 mm oraz specjalnie opracowane podzespoły do nich.
2B003 „Numerycznie sterowane” lub ręczne obrabiarki i specjalnie przeznaczone do nich podzespoły, sterowniki i osprzęt, specjalnie przeznaczone do wygładzania, wykańczania, szlifowania lub honowania hartowanych (Rc = 40 lub więcej) kół zębatych o zębach prostych, kół zębatych śrubowych i daszkowych o średnicy podziałowej przekraczającej1250 mm i szerokości czoła większej lub równej 15% średnicy podziałowej lub większej, wykończone do poziomu jakości AGMA 14 lub poziomu wyższego (równoważnego klasie 3 według ISO 1328).
2B004 „Prasy izostatyczne” pracujące na gorąco, posiadające wszystkie następujące właściwości oraz specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły i osprzęt:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 2B104 i 2B204.
a. Regulowane środowisko termiczne w zamkniętej formie i forma w komorze o średnicy wewnętrznej 406 mm lub większej; oraz
b. Jakiekolwiek z następujących właściwości:


  1. Maksymalne ciśnienie robocze przekraczające 207 MPa;
  1. Kontrolowane środowisko termiczne o temperaturze przekraczającej 1 773 K (1 500 °С); lub
  1. Możliwość nasycania węglowodorem i usuwania powstałych gazowych produktów rozkładu.


Uwaga techniczna:
Wewnętrzny wymiar komory jest to wymiar komory, w której zostały osiągnięte zarówno temperatura robocza, jak i ciśnienie robocze, i nie obejmuje osprzętu. Jest to mniejszy z dwóch wymiarów: wewnętrznej średnicy komory ciśnieniowej lub wewnętrznej średnicy izolowanej komory piecowej, w zależności od tego, która z komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.
Uwaga: W przypadku specjalnie opracowanych matryc, form i oprzyrządowania patrz 1B003, 9B009 i wykaz kontrolny towarów wojskowych.
2B005 Następujące urządzenia specjalnie przeznaczone do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli czynnej pokryć i powłok nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, z przeznaczeniem do wytwarzania podłoży nieelektronicznych, poprzez procesy określone w tabeli i uwagach załączonych po pozycji 2E003.f. i specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane podzespoły do manipulacji, pozycjonowania, przenoszenia i sterowania:
a. Urządzenia produkcyjne do osadzania chemicznego z pary (CVD) ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające wszystkie następujące właściwości:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B105.
1. Możliwość następujących modyfikacji procesu:
a. CVD pulsujące;
b. Rozkład termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD); lub
c. CVD intensyfikowane lub wspomagane plazmowo; oraz
2. Posiadające dowolną z następujących właściwości:
a. Wyposażone w wysokopróżniowe (równe lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujące; lub
b. Wyposażone we wbudowane urządzenia do bieżącej regulacji grubości powłoki;
b. Urządzenia produkcyjne do implantacji jonów ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” o natężeniu wiązki 5 mA lub większym;
c. Urządzenia produkcyjne do elektronowego naparowywania próżniowego (EB-PVD) ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” zaopatrzone w układy zasilania o mocy powyżej 80 kW posiadające wszystkie następujące podzespoły:
1. „Laserowy” system regulacji poziomu cieczy, umożliwiający precyzyjne sterowanie podawaniem materiału wsadowego; lub
2. System sterowanej komputerowo kontroli wydajności, działający na zasadzie fotoluminescencji zjonizowanych atomów w strumieniu odparowanego czynnika, umożliwiający sterowanie wydajnością osadzania powłok składających się z dwóch lub więcej pierwiastków;
d. Urządzenia produkcyjne do napylania plazmowego ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Możliwość pracy w atmosferze o regulowanym niskim ciśnieniu (równym lub mniejszym od 10 kPa, mierzonym powyżej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze próżniowej, w której przed rozpoczęciem napylania można obniżyć ciśnienie do 0,01 Pa; lub
2. Wyposażenie we wbudowane urządzenia do sterowania grubością powłoki;
e. Urządzenia produkcyjne do napylania jonowego ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, w których można osiągnąć prąd o gęstości 0,1 mA/mm2 lub wyższej przy wydajności napylania 15 µm/h lub wyższej;
f. Urządzenia produkcyjne do napylania łukowo - katodowego ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, wyposażonych w zestaw elektromagnesów do sterowania łukiem na katodzie;
g. Urządzenia produkcyjne do powlekania jonowego ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, umożliwiające na miejscu pomiar jekiegokolwiek z następujących parametrów:
1. Grubości powłoki na podłożu i regulację wydajności procesu; lub
2. Właściwości optycznych.
Uwaga: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrolą standardowych urządzeń do CVD, napylania katodowego, napylania jonowego, jonowego powlekania lub implantacji jonów specjalnie opracowanych dla narzędzi skrawających.
2B006 Następujące systemy i urządzenia do kontroli wymiarowej lub pomiarów:
a. Sterowane komputerowo, „sterowane numerycznie” lub „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” urządzenia do kontroli wymiarowej (CMM), posiadające maksymalny dopuszczalny błąd wskazywania (MPEE) wzdłuż trzech osi (wolumetryczny) w każdym punkcie w zakresie operacyjnym maszyny równy lub mniejszy (lepszy) niż (1,7 + L/1 000) µm (L jest mierzone długością w mm), mierzony zgodnie z normą ISO 10360-2;
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B206.
b. Następujące przyrządy do pomiaru przemieszczenia liniowego i kątowego:
1. Przyrządy do pomiaru długości posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
Uwaga techniczna:
Do celów 2B006.b.1. „przemieszczenie liniowe” oznacza zmianę odległości między sondą pomiarową o mierzonym obiektem.
a. Bezstykowe układy pomiarowe o „rozdzielczości” równej lub mniejszej (lepszej) niż 0,2 µm w zakresie pomiarowym do 0,2 mm;
b. Liniowe systemy przetworników napięciowych posiadające obie następujące właściwości:
1. „Liniowość” równą lub mniejszą (lepszą) niż 0,1% w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz
2. Niestabilność zera równą lub mniejszą (lepszą) niż 0,1% na dzień, w standardowej temperaturze pomieszczenia pomiarowego ± 1 K; lub
c. Systemy pomiarowe posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wyposażone w „laser”; oraz
2. Utrzymujące, co najmniej przez 12 godzin, przy temperaturze wzorcowej z dokładnością ± 1 K i przy ciśnieniu wzorcowym wszystkie następujące parametry:
a. „Rozdzielczość” w pełnym zakresie wynoszącą 0,1 µm lub mniejszą (lepszą); oraz
b. „Niepewność pomiarową” równą lub mniejszą (lepszą) niż (0,2 + L/2 000) µm (L jest mierzoną długością określoną w mm);
Uwaga: Pozycja 2B006.b.1. nie obejmuje kontroli interferometrycznych systemów pomiarowych nieposiadających zamkniętej lub otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, zawierającej „laser” do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarowej lub podobnych urządzeń.
2. Przyrządy do pomiaru przemieszczenia kątowego o „odchyleniu położenia kątowego” równym lub mniejszym (lepszym) niż 0,00025°;
Uwaga: Pozycja 2B006.b.2 nie obejmuje kontroli przyrządów optycznych, takich jak autokolimatory, w których do wykrywania odchylenia kątowego zwierciadła wykorzystywana jest wiązka światła o równoległym biegu promieni.
c. Urządzenia do pomiaru nieregularności powierzchni poprzez pomiar rozproszenia światła w funkcji kąta, posiadające czułość 0,5 nm lub mniej (lepszą).
Uwaga: Obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych są objęte kontrolą, jeżeli spełniają lub wykraczają poza kryteria określone dla funkcji obrabiarek lub funkcji maszyny pomiarowej.
2B007 Następujące „roboty”, posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości oraz specjalnie do nich opracowane urządzenia sterujące i „mechanizmy robocze”:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B207.
a. Posiadające możliwość pełnego trójwymiarowego przetwarzania obrazów lub pełnej trójwymiarowej analizy obrazów w czasie rzeczywistym w celu utworzenia lub modyfikacji „programów” lub w celu utworzenia lub modyfikacji danych numerycznych do programu;
Uwaga techniczna:
Ograniczenia dotyczące „analizy obrazów” nie obejmują aproksymacji trzeciego wymiaru przez rzutowanie pod zadanym kątem, ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania według skali szarości, służącego do percepcji głębi lub tekstury przyjętych zadań (2 I/2 D).
b. Specjalnie opracowane w taki sposób, że spełniają wymagania krajowych norm bezpieczeństwa, stosowanych w miejscach, w których znajdują się wybuchowe środki bojowe;
c. Specjalnie opracowane lub odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem, aby wytrzymać 5 × 103 Gy (krzem) bez pogorszenia parametrów działania; lub
Uwaga techniczna:
Termin Gy (krzem) odnosi się do energii w dżulach na kilogram zaabsorbowanej przez nieekranowaną próbkę krzemu wystawioną na promieniowanie jonizujące.
d. Specjalnie przeznaczone do działania na wysokościach przekraczających 30 000 m.
2B008 Następujące zespoły lub urządzenia specjalnie przeznaczone do obrabiarek albo do systemów i urządzeń pomiarowych lub inspekcji wymiarów:
a. Urządzenia ze sprzężeniem zwrotnym położenia liniowego (np. urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową, urządzenia na podczerwień lub urządzenia „laserowe”) o całkowitej „dokładności” większej (lepszej) niż (800 + (600 × L × 10-3)) nm (L równa się długości efektywnej w mm);
Uwaga: Dla urządzeń laserowych patrz także uwaga do pozycji 2B006.b.1.
b. Urządzenia ze sprzężeniem zwrotnym położenia obrotowego (np. urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową, urządzenia na podczerwień lub urządzenia „laserowe”) o „dokładności” większej (lepszej) niż 0,00025°;
Uwaga: Dla urządzeń laserowych patrz także uwaga do pozycji 2B006.b.1.
c. „Stoły obrotowo - przechylne”, lub „wrzeciona wychylne”, umożliwiające zgodnie ze specyfikacją producenta poprawę parametrów obrabiarek do lub ponad poziom określony w pozycjach 2B.
2B009 Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, które według specyfikacji technicznej producenta, mogą być wyposażone w zespoły do „sterowania numerycznego” lub komputerowego, posiadające wszystkie następujące właściwości:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 2B109 i 2B209.
a. Dwie lub więcej sterowanych osi, z których co najmniej dwie mogą być równocześnie koordynowane w celu „sterowania kształtowego”; oraz
b. Nacisk wałka większy niż 60 kN.
Uwaga techniczna:
Urządzenia łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są do celów pozycji 2B009 traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.
2B104 „Prasy izostatyczne”, inne niż te określone w pozycji 2B004, posiadające wszystkie następujące właściwości:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B204.
a. Maksymalne ciśnienie robocze 69 MPa lub większe;
b. Skonstruowane w taki sposób, że są w stanie osiągnąć i utrzymać środowisko o regulowanych parametrach termicznych rzędu 873 K (600 °C) lub większych; oraz
c. Posiadają komorę o średnicy wewnętrznej 254 mm lub większej.
2B105 Piece do chemicznego osadzania par (CVD), inne niż określone w pozycji 2B005.a., skonstruowane lub zmodyfikowane w celu zagęszczania materiałów kompozytowych węgiel - węgiel.
2B109 Następujące maszyny do tłoczenia kształtowego inne niż określone w pozycji 2B009 oraz specjalnie przeznaczone do nich podzespoły:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B209.
a. Maszyny do tłoczenia kształtowego posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Według specyfikacji technicznej producenta, mogą być wyposażone w urządzenia do „sterowania numerycznego” lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie są wyposażone w takie jednostki; oraz
2. Mają więcej niż dwie osie, mogące być równocześnie skoordynowane w celu „sterowania kształtowego”.
b. Specjalnie opracowane podzespoły do maszyn do tłoczenia kształtowego określone w pozycji 2B009 lub 2B109.a.
Uwaga: Pozycja 2B109 nie obejmuje kontroli maszyn nie nadających się do produkcji podzespołów i urządzeń systemu napędowego (np. osłon silników) do systemów określonych w pozycji 9A005, 9A007.a. lub 9A105.a.
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 2B109 urządzenia łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.
2B116 Następujące zespoły, urządzenia do testowania wibracyjnego i ich podzespoły:
a. Zespoły do testowania wibracyjnego, w których zastosowano techniki sprzężenia zwrotnego lub techniki sterowania w układzie zamkniętej pętli, wyposażone w sterowniki cyfrowe, przystosowane do wymuszania wibracji o średniej wartości kwadratowej 10 g lub większej, w całym zakresie
20-2 000 Hz, i działające z siłami rzędu 50 kN lub większymi mierzonymi na ‘stole bez utwierdzenia’;
b. Sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badań wibracyjnych, cechujące się „pasmem przenoszenia informacji w czasie rzeczywistym” powyżej 5 kHz, opracowane pod kątem zastosowania w zespołach do testowania wibracyjnego, określonych w pozycji 2B116.a.;
c. Mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, lub nie, w odpowiednie wzmacniacze, wymuszające siłę 50 kN, lub większą mierzoną na ‘stole bez utwierdzenia’, i używane w zespołach do testowania wibracyjnego, określonych w pozycji 2B116.a.;
d. Elementy nośne do próbek testowych i jednostki elektroniczne opracowane pod kątem łączenia wielu wstrząsarek w kompletny system do wstrząsania, umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN lub większej, mierzonej na ‘stole bez utwierdzenia’, i nadające się do stosowania w zespołach do testowania wibracyjnego określonych w pozycji 2B116.a..
Uwaga techniczna:
W pozycji 2B116 przez pojęcie stół bez utwierdzeni’ należy rozumieć płaski stół, lub powierzchnię, bez uchwytów i elementów mocujących.
2B117 Środki do sterowania urządzeniami i przebiegiem procesów, inne niż określone w pozycjach 2B004, 2B005.a., 2B104 lub 2B105, skonstruowane lub zmodyfikowane dla zagęszczania i pyrolizy materiałów kompozytowych strukturalnych dysz rakietowych i szpiców czołowych pojazdów zdolnych do lądowania na ziemi;
2B119 Następujące maszyny do wyważania i urządzenia z tym związane:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 2B219.
a. Maszyny do wyważania, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. nie nadające się do wyważania wirników / zespołów o masie większej niż 3 kg;
2. nadające się do wyważania wirników / zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min;
3. nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz
4. nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego 0,2 g mm na kilogram masy wirnika;
Uwaga: Pozycja 2B119.a. nie obejmuje kontroli wyważarek skonstruowanych lub zmodyfikowanych dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego.
b. Głowice wskaźników skonstruowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach określonych w pozycji 2B119.a.
Uwaga techniczna:
Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.
2B120 Symulatory ruchu lub stoły obrotowe posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Dwie lub więcej osi;
b. Pierścienie ślizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnalizacyjnych; oraz
c. Posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Dla pojedynczej osi posiadają wszystkie następujące właściwości:
a. Zdolność do przestawiania w tempie 400 stopni/s lub więcej, lub 30 stopni/s lub mniej; oraz
b. Rozdzielczość tempa obracania równą 6 stopni/s lub mniej i dokładność równa 0,6 stopni/s lub mniej;
2. Stabilność dla najgorszego przypadku równą lub lepszą niż ± 0,05% uśrednioną w zakresie 10 stopni lub większym; lub
3. Dokładność ustawiania położenia równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych.
Uwaga: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontroli stołów obrotowych skonstruowanych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego. W przypadku stołów obrotowych dla obrabiarek patrz pozycja 2B008.
2B121 Stoły pozycjonujące (urządzenia zdolne do precyzyjnego określania położenia kątowego w jakiejś osi), inne niż określone w pozycji 2B120, posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Dwie lub więcej osi; oraz
b. Dokładność pozycjonowania równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych.
Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontroli stołów obrotowych skonstruowanych lub zmodyfikowanych do obrabiarek lub sprzętu medycznego. W przypadku stołów obrotowych dla obrabiarek patrz pozycja 2B008.
2B122 Wirówki umożliwiające nadanie przyspieszenia ponad 100 g i posiadające pierścienie ślizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i informacji sygnalizacyjnych.
2B201 Następujące obrabiarki, inne niż określone w pozycji 2B001, do skrawania lub cięcia metali, materiałów ceramicznych lub „materiałów kompozytowych”, które według specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnego „sterowania kształtowego” w dwóch lub więcej osiach:
a. Frezarki posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Dokładność pozycjonowania, z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi”, równą lub większą (lepszą) niż 6 µm zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi, wzdłuż dowolnej osi liniowej; lub
2. Dwie lub więcej konturowe osie obrotu;
Uwaga: Pozycja 2B201.a. nie obejmuje kontroli frezarek posiadających następujące właściwości:
a. Robocza długość osi x większą niż 2 m; oraz
b. Dokładność całkowitego pozycjonowania wzdłuż osi x większą (gorsza) niż 30 µm.
b. Szlifierki posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
1. Dokładność pozycjonowania, z „wszelkimi dostępnymi środkami kompensacyjnymi”, równą lub mniejszą (lepszą) niż 4 µm zgodnie z ISO 230/2 (1988)2 lub równoważnymi normami krajowymi, wzdłuż dowolnej osi liniowej; lub
2. Dwie lub więcej konturowe osie obrotu.
Uwaga: Pozycja 2B201.b. nie obejmuje kontroli następujących szlifierek:
a. Szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno - wewnętrznego szlifowania cylindrów, posiadających wszystkie następujące właściwości:
1. Ograniczenie do szlifowania tylko powierzchni cylindrycznych;
2. Maksymalną zewnętrzną średnicę lub długość roboczą przedmiotu obrabianego wynoszącą 150 mm;
3. Posiadanie nie więcej niż dwu osi, które mogą być równocześnie skoordynowane w celu sterowania kształtowego”; oraz
4. Brak konturowej osi c;
b. Szlifierek współrzędnościowych z osiami ograniczonymi do x, y, c i a, gdzie oś c jest wykorzystywana do utrzymywania tarczy szlifierskiej w położeniu normalnym do obrabianej powierzchni, a oś a jest sterowana w celu szlifowania walcowych krzywek bębnowych;
c. Szlifierek do narzędzi lub noży obrabiarkowych z „oprogramowaniem” specjalnie opracowanych do produkcji narzędzi lub noży do obróbki, lub
d. Szlifierek do wałów korbowych i rozrządczych.
2B204 Następujące „prasy izostatyczne”, inne niż określone w pozycjach 2B004 lub 2B104 i związane z tym urządzenie:
a. „Prasy izostatyczne” posiadające obie następujące właściwości:
1. Zdolne do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego 69 MPa lub większego; oraz
2. Komora o średnicy wewnętrznej powyżej 152 mm;
b. Matryce, formy i zespoły sterujące specjalnie skonstruowane do pras izostatycznych określonych w 2B204.a.
Uwaga techniczna:
Wewnętrzny wymiar komory, określony w pozycji 2B204 jest to wymiar komory, w której zostały osiągnięte zarówno temperatura robocza, jak i ciśnienie robocze i nie obejmuje osprzętu. Jest to mniejszy z dwóch wymiarów wewnętrznej średnicy komory ciśnieniowej lub wewnętrznej średnicy izolowanej komory piecowej, w zależności od tego, która z komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.
2B206 Następujące maszyny, urządzenia lub systemy do kontroli wymiarowej, inne niż określone w pozycji 2B006:
a. Sterowane komputerowo lub „sterowane numerycznie” maszyny do kontroli wymiarowej posiadające obie następujące właściwości:
1. Dwie lub więcej osi; oraz
2. „Niepewność pomiarową” wzdłuż jednej z osi równą lub mniejszą (lepszą) niż (1,25 + L/1 000) µm mierzoną czujnikiem o „dokładności” mniejszej niż (lepszej niż) 0,2 µm (L jest długością mierzoną w milimetrach) (patrz VDI/VDE 2617 część 1 i 2);
b. Systemy do jednoczesnej liniowo - kątowej kontroli półpowłok, posiadające obie następujące właściwości:
1. „Niepewność pomiarową” wzdłuż dowolnej osi liniowej mniejszą (lepszą) niż 3,5 µm na 5 mm; oraz
2. „Odchylenie położenia kątowego” równe lub mniejsze niż 0,02°.
Uwaga 1: Obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych, są objęte kontrolą, jeżeli spełniają lub wykraczają poza kryteria określone dla funkcji obrabiarek lub funkcji maszyny pomiarowej.
Uwaga 2: Maszyna określona w pozycji 2B206 jest objęta kontrolą, jeżeli jej parametry w jakimkolwiek zakresie eksploatacji przekraczają progowe wartości graniczne dla maszyn objętych kontrolą.
Uwagi techniczne:
1. Czujniki używane do określania niepewności pomiarowej systemów do kontroli wymiarowej są opisane w VDI/VDE 2617części 2, 3 i 4.
2. Wszystkie parametry wartości pomiarowych w pozycji 2B206 stanowią wartości plus / minus tj. nie przedział ogólny.
2B207 Następujące „roboty”, „mechanizmy robocze” i jednostki sterujące, inne niż określone w pozycji 2B007:
a. „Roboty” i „mechanizmy robocze” specjalnie opracowane zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa stosowanymi do manipulowania materiałami wybuchowymi (na przykład, spełniające warunki zamieszone w przepisach elektrycznych stosowanych w odniesieniu do materiałów wybuchowych);
b. Specjalnie opracowane sterowniki do „robotów” i „mechanizmów roboczych” określonych w pozycji 2B207.a.
2B209 Następujące maszyny do tłoczenia kształtowego lub maszyny do wyoblania kształtowego posiadające możliwość realizacji funkcji tłoczenia kształtowego, inne niż określone w pozycji 2B009 lub 2B109, i trzpienie:
a. Maszyny posiadające obie następujące właściwości:
1. Trzy lub więcej wałki (aktywne lub prowadzące); oraz
2. Zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta mogą być wyposażone w układy „sterowania numerycznego” lub sterowania komputerowego;
b. Trzpienie do formowania wirników, skonstruowane do formowania wirników o średnicy wewnętrznej 75-400 mm.
Uwaga: Pozycja 2B209.a. obejmuje maszyny posiadające tylko pojedynczy wałek do deformowania metalu oraz dwa pomocnicze wałki podtrzymujące trzpień, ale nie uczestniczące bezpośrednio w procesie deformacji.
2B219 Następujące odśrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania, stałe lub przenośne, poziome lub pionowe:
a. Wyważarki odśrodkowe opracowane do wyważania elastycznych wirników o długości 600 mm lub większej i posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wychylenie lub średnica czopa 75 mm lub więcej;
2. Zdolność do wyważania zespołów o masie 0,9-23 kg; oraz
3. Prędkość obrotową podczas wyważania powyżej 5 000 obrotów na minutę;
b. Wyważarki odśrodkowe opracowane do wyważania cylindrycznych zespołów wirnika, i posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Średnica czopa 75 mm lub więcej;
2. Zdolność do wyważania zespołów o masie 0,9-23 kg;
3. Możliwość wyważania z niewyważeniem szczątkowym rzędu
0,01 kg × mm/kg lub mniej dla jednej płaszczyzny; oraz
4. Napęd pasowy.
2B225 Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz do wykonywania prac w komorach gorących, posiadające jedną z następujących właściwości:
a. Zdolność wykonywania operacji przez ścianę osłonową komory gorącej o grubości 0,6 m lub więcej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub
b. Zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany osłonowej komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).
Uwaga techniczna:
Zdalnie sterowane manipulatory przekładają działanie człowieka na ramię robocze i uchwyt końcowy. Mogą one mieć charakter urządzenia „głównego / podporządkowanego” oraz są sterowane joystickiem lub klawiaturą.
2B226 Następujące piece indukcyjne z regulowaną atmosferą (próżniowe lub z gazem obojętnym) i instalacje do ich zasilania:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 3B.
a. Piece posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Posiadają zdolność do pracy w temperaturach powyżej 1 123 K
(850 °C);
2. Wyposażone są w cewki indukcyjne o średnicy 600 mm lub mniejszej; oraz
3. Skonstruowane są do poboru mocy 5 kW lub większej;
b. Specjalnie skonstruowane instalacje zasilające o wydajności nominalnej 5 kW lub większej do zasilania pieców określonych w pozycji 2B226.a.
Uwaga: Pozycja 2B226.a. nie obejmuje kontroli pieców skonstruowanych do przetwarzania płytek półprzewodnikowych.
2B227 Następujące piece metalurgiczne i odlewnicze, próżniowe i inne z regulowaną atmosferą oraz powiązane urządzenia:
a. Łukowe piece do przetapiania i odlewania, posiadające obie następujące właściwości:
1. Wyposażone są w elektrodę topliwą o pojemności 1 000-20 000 cm3, oraz
2. Posiadają zdolność do pracy w temperaturach topnienia powyżej 1 973 K (1 700 °C);
b. Piece do topienia wiązką elektronów oraz plazmowe piece do atomizacji i topienia, posiadające obie następujące właściwości:
1. Moc 50 kW lub większą; oraz
2. Zdolność do pracy w temperaturach topnienia powyżej 1 473 K (1 200 °C).
c. Komputerowe instalacje do sterowania i śledzenia przebiegu procesów specjalnie skonfigurowane do pieców określonych w pozycji 2B227.a.
lub b.
2B228 Następujące urządzenia do wytwarzania i montażu wirników oraz trzpienie i matryce do formowania mieszków:
a. Urządzenia do montażu wirników przeznaczone do montażu elementów wirników gazowych wirówek odśrodkowych, kierownic i pokryw;
Uwaga: Pozycja 2B228.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.
b. Urządzenia do prostowania wirników przeznaczone do osiowania poszczególnych sekcji wirnika odśrodkowego na jednej wspólnej osi;
Uwaga techniczna:
Zazwyczaj urządzenie takie określone w pozycji 2B228.b. posiada bardzo dokładne czujniki pomiarowe połączone z komputerem, który następnie steruje pracą, na przykład, pneumatycznego bijaka stosowanego do pozycyjnego strojenia poszczególnych sekcji wirnika.
c. Trzpienie i matryce do formowania mieszków oraz do wytwarzania mieszków jednozwojowych.
Uwaga techniczna:
Mieszki określone w pozycji 2B228.c. posiadają wszystkie następujące właściwości:
1. Średnicę wewnętrzną 75-400 mm;
2. Długość 12,7 mm lub większą;
3. Głębokość pojedynczego zwinięcia powyżej 2 mm; oraz
4. Mieszki wykonane z wysokowytrzymałych stopów aluminium, stali maraging lub wysokowytrzymałych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”.
2B230 „Przetworniki ciśnienia” zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie przedziału 0-13 kPa, posiadające obie następujące właściwości:
a. Czujniki ciśnień wykonane z niklu, stopów niklu o zawartości w masie niklu ponad 60%, aluminium lub stopów aluminium, lub też zabezpieczone tymi materiałami; oraz
b. Posiadające jedną z następujących właściwości:
1. Pełny zakres pomiarowy poniżej 13 kPa i ‘dokładność’ lepszą niż ± 1% w całym zakresie; lub
2. Pełny zakres pomiarowy wynoszący 13 kPa lub więcej i ‘dokładność’ lepsza niż ± 130 Pa.
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 2B230 pojęcie ‘dokładność’ obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.
2B231 Pompy próżniowe posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Gardziel wlotową o średnicy 380 mm lub większej;
b. Wydajność pompowania równą 15 m3/s lub większą; oraz
c. Zdolne są do wytwarzania próżni końcowej o ciśnieniu większej niż 13 mPa.
Uwagi techniczne:
1. Wydajność pompowania określa się wykonując pomiar z użyciem azotu lub powietrza.
2. Próżnię końcową określa się na wlocie do pompy po jego zatkaniu.
2B232 Wielostopniowe wyrzutnie gazowe lub inne urządzenia do wyrzucania obiektów z dużą szybkością (cewkowe, elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne nowoczesne systemy) posiadające zdolność przyspieszania pocisków do prędkości 2 km/s lub większej.
2B350 Następujące instalacje, urządzenia i podzespoły do produkcji substancji chemicznych:
a. Zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone w mieszadła lub bez nich, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i chromu powyżej 20% w masie;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
5. Tantalu lub stopów tantalu;
6. Tytanu lub stopów tytanu; lub
7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
b. Mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, określonych w pozycji 2B350.a.; oraz wirniki, łopatki lub wały skonstruowane do takich mieszadeł, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i chromu powyżej 20% w masie;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
5. Tantalu lub stopów tantalu;
6. Tytanu lub stopów tytanu; lub
7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
c. Zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i chromu powyżej 20% w masie;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
5. Tantalu lub stopów tantalu;
6. Tytanu lub stopów tytanu; lub
7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
d. Wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,15 m2, ale poniżej 20 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i 20% w masie chromu;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Grafitu lub ‘grafitu węglowego’;
5. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
6. Tantalu lub stopów tantalu;
7. Tytanu lub stopów tytanu; lub
8. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
9. Węglik krzemu; lub
10. Węglik tytanu;
e. Kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m, oraz dystrybutory płynu i pary oraz kolektory płynu skonstruowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i 20% w masie chromu;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami, emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Grafitu lub ‘grafitu węglowego’;
5. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
6. Tantalu lub stopów tantalu;
7. Tytanu lub stopów tytanu; lub
8. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
f. Zdalnie sterowane urządzenia napełniające, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i chromu powyżej 20% w masie; lub
2. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
g. Zawory, których znamionowa wielkość jest większa niż 10 mm, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (lub środkami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i 20% w masie chromu;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie;
5. Tantalu lub stopów tantalu;
6. Tytanu lub stopów tytanu; lub
7. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
h. Rury wielościankowe wyposażone w okna do wykrywania nieszczelności, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi), są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i chromu powyżej 20% w masie;
2. Polimerów fluorowych;
3. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. Grafitu lub ‘grafitu węglowego’;
5. Niklu lub stopów o zawartości niklu w masie powyżej 40%;
6. Tantalu lub stopów tantalu;
7. Tytanu lub stopów tytanu; lub
8. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
i. Pompy wielokrotnie uszczelnione, obudowane, z napędem magnetycznym, mieszkowe lub przeponowe, o maksymalnym natężeniu przepływu według specyfikacji producenta powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu według specyfikacji producenta powyżej 5 m3/h (w znormalizowanych warunkach temperatury (273 K
(0 °C)) i ciśnienia (101,3 kPa)); oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:
1. Stopów o zawartości niklu w masie powyżej 25% i chromu w masie 20%;
2. Materiałów ceramicznych;
3. Żelazokrzemu;
4. Polimerów fluorowych;
5. Szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);
6. Grafitu lub ‘grafitu węglowego’;
7. Niklu lub stopów o zawartości niklu w masie powyżej 40%;
8. Tantalu lub stopów tantalu;
9. Tytanu lub stopów tytanu; lub
10. Cyrkonu lub stopów cyrkonu;
j. Piece do spalania, przeznaczone do niszczenia substancji chemicznych określonych w pozycji 1C350, wyposażone w specjalnie skonstruowane instalacje do doprowadzania odpadów, specjalne urządzenia do manipulowania i komorę o przeciętnej temperaturze spalania powyżej 1 273 K (1 000 °C), w których wszystkie powierzchnie w instalacji do doprowadzania odpadów stykające się bezpośrednio z odpadami są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów lub nim wyłożone:
1. Stopów o zawartości niklu powyżej 25% w masie i chromu powyżej 20% w masie;
2. Materiałów ceramicznych; lub
3. Niklu lub stopów o zawartości niklu powyżej 40% w masie.
Uwaga techniczna:
Grafit węglowy’ jest związkiem amorficznego węgla i grafitu, w którym zawartość grafitu w masie stanowi 8% lub więcej.
2B351 Następujące instalacje do monitorowania gazów toksycznych; oraz przeznaczone do nich czujniki:
a. Skonstruowane do pracy ciągłej i zdolne do wykrywania czynników stosowanych w czasie wojny chemicznej lub substancji chemicznych określonych w pozycji 1C350 w stężeniach poniżej 0,3 mg/m3 ; lub
b. Skonstruowane z przeznaczeniem do wykrywania aktywności wstrzymującej cholinoesterazę.
2B352 Następujące urządzenia do użytkowania przy postępowaniu z materiałami biologicznymi:
a. Kompletne biologiczne obudowy zabezpieczające na poziomie zabezpieczenia P3, P4;
Uwaga techniczna:
Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) są określone w podręczniku WHO w sprawie Bezpieczeństwa Biologicznego Laboratoriów (wydanie drugie, Genewa, 1993).
b. Fermentory pozwalające na namnażanie chorobotwórczych „drobnoustrojów” i wirusów lub umożliwiające produkcję toksyn, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność równą 100 litrów lub większą;
Uwaga techniczna:
Do ferementorów zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.
c. Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Natężenie przepływu powyżej 100 litrów na godzinę;
2. Elementy z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;
3. Jedno lub więcej złącz z uszczelnieniem w obszarze występowania pary wodnej; oraz
4. Zdolne do sterylizacji na miejscu w stanie zamkniętym;
Uwaga techniczna:
Do separatorów odśrodkowych zalicza się również dekantery.
d. Urządzenia do filtrowania w przepływie krzyżowym (stycznym), zdolne do ciągłego rozdzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające obie następujące właściwości:
1. Równe lub większe niż 5 m2; oraz
2. Zdolne do sterylizacji na miejscu;
e. Sterylizowane parą wodną urządzenia do liofilizacji o wydajności kondensatora w zakresie od 50 kg do 1 000 kg lodu w ciągu 24 godzin;
f. Następujące urządzenia ochronne lub je zawierające:


  1. Pełne lub częściowe obudowy ochronne lub kaptury zależne od związanego zewnętrznego dopływu powietrza i działające pod ciśnieniem dodatnim;


Uwaga: 2B352.f.1. nie obejmuje kontroli obudów przeznaczonych do zużywania przez samoistne aparaty oddechowe
2. Komory lub izolowane pojemniki bezpieczne pod względem biologicznym na poziomie klasy III, z zachowaniem podobnych warunków działania;
Uwaga: W pozycji 2B352.f.2. przez pojęcie pojemniki izolowane należy również rozumieć elastyczne pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rękawowe oraz warstwowe kaptury przepływowe (zamknięte poziomym przepływem)
g. Komory do testowania aerozoli zawierających „drobnoustroje” lub „toksyny” i posiadające pojemność 1 m3 lub większą.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna