Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona8/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

KOMPUTERYUwaga 1: Komputery, towarzyszące im urządzenia i oprogramowanie stosowane do celów telekomunikacyjnych albo działające w ramach lokalnej sieci komputerowej muszą być również oceniane pod kątem parametrów urządzeń telekomunikacyjnych kategorii 5, część 1 (Telekomunikacja).
Uwaga 2: Jednostki sterujące podłączone bezpośrednio do szyn lub łączy jednostek centralnych, pamięci operacyjnych albo sterowników dysków nie są uważane za urządzenia telekomunikacyjne określone w kategorii 5, część 1 (Telekomunikacja).
Uwaga: Dla ustalenia statusu kontroli oprogramowania specjalnie opracowanego do komutacji pakietów, patrz kategoria 5D001 (Telekomunikacja).
Uwaga 3: Komputery, towarzyszące im urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do szyfrowania, rozszyfrowywania, systemu zabezpieczeń wymagającego potwierdzenia wielopoziomowego lub w wymagających potwierdzenia systemach wyodrębnienia użytkownika, albo ograniczające zgodność elektromagnetyczną (EMC), należy również analizować pod kątem parametrów wymienionych w kategorii 5, część 2 (Ochrona informacji).
4A Systemy, urządzenia i podzespoły
4A001 Następujące komputery elektroniczne i towarzyszące im urządzenia oraz specjalnie do nich skonstruowane „zespoły” i elementy:
UWAGA: PATRZ TAKŻE 4A101.
a. Specjalnie opracowane w taki sposób, aby posiadały jedną z następujących właściwości:
1. Możliwość działania w temperaturze otoczenia poniżej 228 K (-45 °C) lub powyżej 358 K (+85 °C); lub
Uwaga: Pozycji 4A001.a.1. nie stosuje się do komputerów specjalnie przeznaczonych do samochodów cywilnych i dla kolejnictwa.
2. Zabezpieczone przed promieniowaniem jonizującym, co najmniej o następujących specyfikacjach:


a. Dawka całkowita:

5 × 103

Gy (krzem);b. Narastanie natężenia dawki:

5 × 106

Gy (krzem)/s; lubc. Pojedyncze przypadkowe zakłócenie:

1 × 10-7

Błędów/bit/dzień;


b. Posiadające właściwości lub wykonujące działania wykraczające poza ograniczenia według kategorii 5 część 2 („Ochrona informacji”).


Uwaga: Pozycja 4A001.b. nie obejmuje kontroli komputerów elektronicznych i związanego z nimi sprzętu, kiedy urządzenia te towarzyszą użytkownikowi dla jego osobistego użytku.
4A002 Następujące „komputery hybrydowe” oraz „zespoły elektroniczne” specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 4A102.
a. Wyposażone w „komputery cyfrowe” określone w pozycji 4A003;
b. Zaopatrzone w przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. 32 kanały lub więcej; oraz
2. Rozdzielczość 14 bitów (plus bit znaku) lub większą oraz szybkość przetwarzania 200 000 operacji przetwarzania/s lub większą.
4A003 Następujące „komputery cyfrowe”, „zespoły elektroniczne” i urządzenia im towarzyszące oraz specjalnie dla nich skonstruowane elementy:
Uwaga 1: Pozycja 4A003 obejmuje:
a. Procesory wektorowe;
b. Procesory tablicowe;
c. Cyfrowe procesory sygnałowe;
d. Procesory logiczne;
e. Urządzenia skonstruowane do „udoskonalania obrazów”;;
f. Urządzenia skonstruowane do „przetwarzania sygnałów”.
Uwaga 2: Status kontroli komputerów cyfrowych i towarzyszących im urządzeń opisany w pozycji 4A003 określany jest statusem kontroli innych urządzeń lub systemów, pod warunkiem że:
a. „Komputery cyfrowe lub towarzyszące im urządzenia mają zasadnicze znaczenie dla działania tych innych urządzeń lub systemów;
b. Komputery cyfrowe lub towarzyszące im urządzenia nie są elementem o podstawowym znaczeniu innych urządzeń lub systemów; oraz
Uwaga 1: Status kontroli urządzeń do przetwarzania sygnałów lub udoskonalania obrazów specjalnie przeznaczonych do innych urządzeń i ograniczonych funkcjonalnie do wymogów pracy tych urządzeń określany jest statusem kontroli innych urządzeń, nawet gdy wykracza to poza kryterium elementu o podstawowym znaczeniu”.
Uwaga 2: W odniesieniu do statusu kontroli komputerów cyfrowych lub towarzyszących im urządzeń, przeznaczonych do sprzętu telekomunikacyjnego patrz kategoria 5 część 1 (Urządzenia telekomunikacyjne).
c. Technologię w odniesieniu do komputerów cyfrowych i towarzyszących im urządzeń określa pozycja 4E.
a. Specjalnie skonstruowane lub odpowiednio zmodyfikowane w celu „Odporności na uszkodzenia”;
Uwaga: Do celów pozycji 4A003.a., komputery cyfrowe i towarzyszące im urządzenia nie są uważane za odporne na uszkodzenia dzięki specjalnej konstrukcji lub odpowiedniej modyfikacji, jeżeli wykorzystują:
1. Algorytmy wykrywania lub korekcji błędów w pamięci operacyjnej”;
2. Połączenie dwóch komputerów cyfrowych w jeden zespół w taki sposób, że w przypadku awarii jednej z aktywnych jednostek centralnych działania związane z kontynuacją pracy systemu może przejąć bliźniacza jednostka centralna, znajdująca się do tej chwili na biegu jałowym;
3. Połączenie dwóch jednostek centralnych szynami danych albo poprzez wykorzystywaną wspólnie pamięć w celu umożliwienia danej jednostce centralnej wykonywania innych działań do czasu awarii drugiej jednostki centralnej, co spowoduje przejęcie wszystkich prac związanych z funkcjonowaniem systemu przez pierwszą jednostkę centralną; lub
4. Synchronizację dwóch jednostek centralnych za pomocą oprogramowania w taki sposób, że jedna z nich rozpoznaje awarię drugiej i przejmuje w takiej sytuacji jej zadania.
b. „Komputery cyfrowe” posiadające „teoretyczną moc kombinowaną” (CTP) przekraczającą 190 000 milionów teoretycznych operacji na sekundę (Mtops);
c. Następujące „zespoły elektroniczne” specjalnie skonstruowane albo zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej przez agregację „elementów obliczeniowych” w taki sposób, że „teoretyczna moc kombinowana” agregatu przekracza wartości graniczne określone w pozycji 4A003.b.;
Uwaga 1: Pozycję 4A003.c stosuje się wyłącznie do zespołów elektronicznych i programowanych połączeń, których moc obliczeniowa nie wykracza poza wartości graniczne wyszczególnione w pozycji 4A003.b., w przypadku ich dostarczania jako zespoły elektroniczne w stanie rozłożonym. Pozycja ta nie dotyczy zespołów elektronicznych”, które ze względu na charakter swojej konstrukcji nie mogą z natury rzeczy być wykorzystywane jako urządzenia towarzyszące, określone w pozycji 4A003.d. lub 4A003.e.
Uwaga 2: Pozycja 4A003.c nie obejmuje kontroli zespołów elektronicznych specjalnie przeznaczonych do wyrobu albo rodziny wyrobów, których maksymalna konfiguracja nie przekracza ograniczeń określonych w pozycji 4A003.b.
d. Niewykorzystany;
e. Urządzenia do przetwarzania analogowo-cyfrowego o parametrach przekraczających wartości graniczne określone w pozycji 3A001.a.5;
f. Niewykorzystany;
g. Urządzenia specjalnie opracowane w taki sposób, że zapewniają połączenia zewnętrzne „komputerów cyfrowych” lub towarzyszących im urządzeń, umożliwiające wymianę danych z szybkościami przekraczającymi 1,25 Gbajtów/s.
Uwaga: Pozycja 4A003.g. nie obejmuje kontrolą urządzeń zapewniających połączenia wewnętrzne (np. tablice połączeń, szyny), urządzeń łączących o charakterze pasywnym, sterowników dostępu do sieci ani sterowników torów telekomunikacyjnych”.
4A004 Następujące komputery i specjalnie do nich skonstruowane urządzenia towarzyszące, „zespoły elektroniczne” i elementy do nich:
a. „Komputery z dynamiczną modyfikacją zestawu procesorów”;
b. „Komputery neuronowe”;
c. „Komputery optyczne”.
4A101 Komputery analogowe, „komputery cyfrowe” lub cyfrowe analizatory różniczkowe, inne niż określone w pozycji 4A001.a.1., zabezpieczone przed narażeniami mechanicznymi lub podobnymi i specjalnie skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do użycia w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
4A102 „Komputery hybrydowe” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004, lub rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
Uwaga: Kontrola ta dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których urządzenie jest dostarczane wraz z oprogramowaniem określonym w pozycji 7D103 lub 9D103.
4B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
Żadne.
4C Materiały
Żadne.
4D Oprogramowanie
Uwaga: Status kontroli oprogramowania do rozwoju”, produkcji lub użytkowania urządzeń opisanych w innych kategoriach wynika z odpowiedniej kategorii. Status kontroli oprogramowania do urządzeń opisanych w niniejszej kategorii jest z nią związany.
4D001 a. „Oprogramowanie” opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” określonych w pozycjach 4A001 do 4A004 lub 4D;
b. „Oprogramowanie” inne niż określone w pozycji 4D001.a. specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” lub „produkcji”:
1. „Komputerów cyfrowych” posiadających „całkowitą teoretyczną moc obliczeniową” (CTP) 28 000 milionów operacji teoretycznych na sekundę (Mtops); lub
2. „Układów elektronicznych” specjalnie opracowanych lub zmodyfikowanych do podnoszenia mocy obliczeniowej przez sumowanie „elementów obliczeniowych” (CE), tak aby zsumowane „CTP” przekraczało limit określony w pozycji 4D001.b.1.;
4D002 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do wspomagania „technologii” określonych w pozycji 4.E;
4D003 Następujące „oprogramowanie” specjalne:
a. „Oprogramowanie” systemu operacyjnego, programy narzędziowe i kompilatory do opracowywania „oprogramowania”, specjalnie przeznaczone do urządzeń do „wielostrumieniowego przetwarzania danych” na „kod źródłowy”;
b. Niewykorzystane;
c. „Oprogramowanie” posiadające właściwości lub wykonujące funkcje przekraczające ograniczenia wymienione w pozycjach kategorii 5 część 2 („Ochrona informacji”);
Uwaga: Pozycja 4D003.c. nie obejmuje kontroli oprogramowania”, kiedy towarzyszy ono użytkownikowi dla jego osobistego użytku.
4E Technologia
4E001 a. „Technologia” według Uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycji 4A lub 4D.
b. „Technologie” inne niż określone w pozycji 4E001.a. specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” lub „produkcji”:
1. „Komputerów cyfrowych” posiadających „całkowitą teoretyczną moc obliczeniową” (CTP) 28 000 milionów operacji teoretycznych na sekundę (Mtops); lub
2. „Układów elektronicznych” specjalnie opracowanych lub zmodyfikowanych do podnoszenia mocy obliczeniowej przez sumowanie „elementów obliczeniowych” (CE), tak aby zsumowane „CTP” przekraczało limit określony w pozycji 4D001.b.1.;
Uwaga techniczna dotycząca „całkowitej teoretycznej mocy obliczeniowej” (CTP)
Skróty stosowane w niniejszej Uwadze technicznej
„CE” „element obliczeniowy” (typowo, jednostka arytmetyczno-logiczna)
FP zmienny przecinek
XP stały przecinek
t czas wykonania
XOR nierównoważność
CPU jednostka centralna
TP teoretyczna moc obliczeniowa (pojedynczego „CE”)
„CTP” „teoretyczna moc kombinowana” (wielu „CE”)
R efektywna szybkość obliczeniowa
WL długość słowa
L współczynnik poprawkowy długości słowa
× mnożenie - czas wykonania „t” wyrażony jest w mikrosekundach, TP i „CTP” w milionach teoretycznych operacji na sekundę (Mtops), a WL jest wyrażona w bitach.
Omówienie sposobu obliczania „CTP”
„CTP” jest miarą mocy obliczeniowej podaną w Mtops. Obliczając „CTP” pewnego zespołu „CE” należy wykonać czynności podzielone na następujące trzy etapy:
1. Obliczyć efektywną szybkość obliczeniową R w odniesieniu do każdego „CE”;
2. Zastosować współczynnik poprawkowy długości słowa (L) do efektywnej szybkość obliczeniowej (R), dzięki czemu uzyska się moc teoretyczną (TP) każdego „CE”;
3. W przypadku istnienia więcej niż jednego „CE”, połączyć wszystkie wynikowe TP, uzyskując w wyniku „CTP” całego danego układu.
Szczegółowe informacje na temat podanych etapów postępowania podano w kolejnych sekcjach.
Uwaga 1: W odniesieniu do agregatów złożonych z wielu CE”, posiadających podsystemy zarówno z pamięcią dzieloną jak i niedzieloną, obliczanie CTP odbywa się na zasadzie hierarchicznej, w dwóch etapach: po pierwsze, grupuje się CE z podsystemami pamięci dzielonej, a następnie oblicza się CTP dla danych grup, stosując taką metodę obliczeń jak dla wielu CE z pamięcią niedzieloną.
Uwaga 2: W obliczeniach CTP nie uwzględnia się CE o zastosowaniu ograniczonym do obsługi funkcji wejścia/wyjścia i peryferyjnych (np. napędów dyskowych, sterowników komunikacyjnych i wyświetlaczy obrazowych).
Podana poniżej tabela przedstawia metodę obliczania efektywnej szybkości obliczeniowej R dla każdego „CE”:
Etap 1: efektywna szybkość obliczeniowa R


Dla „elementów obliczeniowych” wprowadzających
Uwaga: Każdy „CE” musi być oceniany niezależnie

Efektywna szybkość obliczeniowa R

Wyłącznie XP


W razie braku dodawania należy wykorzystać:

W razie braku zarówno dodawania, jak i mnożenia, należy wykorzystać najszybszą dostępną operację arytmetyczną:

Patrz Uwagi X i Z

Wyłącznie FPPatrz Uwagi X i Y

Zarówno FP jak i XP (R)

Obliczyć obie Rxp, Rfp

Dla prostych procesorów logicznych niewykonujących żadnej z wymienionych operacji arytmetycznych.


Gdzie tlog jest czasem wykonania instrukcji XOR lub dla logicznych urządzeń komputerowego niewykonującego XOR, najszybsza prosta operacja logiczna
Patrz Uwagi X i Z

Dla specjalnych procesorów logicznych, w których nie są wykorzystywane żadne z wymienionych operacji arytmetycznych lub logicznych.


R = R' x WL/64
Gdzie R' jest liczbą wyników na sekundę, WL jest liczbą bitów, na której jest realizowana operacja logiczna, natomiast 64 jest współczynnikiem normalizacji do operacji wykonywanych na 64 bitach


Uwaga W: W odniesieniu do „CE” działających w trybie potokowym, zdolnych do wykonania do jednej operacji arytmetycznej lub logicznej na każdy cykl zegara po zapełnieniu trybu potokowego, można ustalić szybkość obliczeniową trybu potokowego. Efektywną szybkością obliczeniową (R) dla każdego takiego CE jest największa szybkość w trybie potokowym lub szybkość realizacji obliczeń w trybie niepotokowym.
Uwaga X: Dla CE realizujących wielokrotne operacje arytmetyczne specjalnego typu w pojedynczym cyklu (np. dwa dodawania na cykl lub dwie identyczne operacje na cykl) czas realizacji t określa się zależnością:t

=

czas cyklu

ilość identycznych operacji na jeden cykl maszynowy

CE wykonujące różne typy operacji arytmetycznych lub logicznych podczas pojedynczego cyklu maszynowego należy traktować jako wielokrotne oddzielne CE działające równocześnie (np. CE wykonujący dodawanie i mnożenie podczas jednego cyklu należy traktować jako dwa CE”, raz jako wykonujący dodawanie w jednym cyklu i po raz drugi jako wykonujący mnożenie w drugim cyklu).


Jeżeli pojedynczy CE wykonuje zarówno działania na skalarach, jak i na wektorach, należy wybrać krótszy z czasów realizacji.
Uwaga Y: W odniesieniu do braku wykonywania dodawania FP (zmiennoprzecinkowego) lub mnożenia FP, natomiast wykonywania przez dany CE dzielenia FP:

W przypadku realizacji przez dany CE odwrotności FP, ale bez dodawania FP, mnożenia FP lub dzielenia FP, wartość Rfp wyznacza się z zależności:

Jeżeli nie jest wykonywana żadna z wymienionych instrukcji, efektywna moc FP wynosi 0.
Uwaga Z: W prostych operacjach logicznych, pojedyncza instrukcja wykonuje pojedyncze działanie logiczne na nie więcej niż dwóch operandach o danej długości.
W złożonych operacjach logicznych pojedyncza instrukcja wykonuje wiele działań logicznych na dwóch lub więcej operandach, wskutek czego powstaje jeden lub więcej wyników.
Szybkości obliczeniowe powinny być obliczane dla wszystkich możliwych długości operandów uwzględniających zarówno operacje w trybie potokowym, (jeżeli są możliwe), jak i operacje w trybie niepotokowym, wykorzystując wykonywane najszybciej instrukcje dla każdej długości operandu w oparciu o:
1. Operacje potokowe lub typu rejestr - rejestr.
Z wykluczeniem bardzo krótkich czasów wykonania dla operacji na z góry określonym operandzie lub operandach (na przykład, mnożenie przez 0 lub 1). W przypadku braku wykonania operacji typu rejestr-rejestr, postępować według punktu (2).
2. Szybsze operacje typu rejestr-pamięć lub pamięć-rejestr; w razie braku również takich operacji, postępować według pkt. (3).
3. Operacje typu pamięć-pamięć.
W każdym wymienionym powyżej przypadku należy skorzystać z najkrótszego czasu wykonania potwierdzonego przez wytwórcę.
Etap 2: TP dla każdej możliwej długości operandu WL:
Skorygować szybkość efektywną R (lub R') za pomocą współczynnika poprawkowego na długość słowa L w następujący sposób:
TP = R × L
gdzie L = (1/3 + WL/96)
Uwaga: Używana w tych obliczeniach długość słowa WL jest długością operandu w bitach. (W przypadku gdy w operacji używane są operandy o różnych długościach, należy wybrać słowo o największej długości).
Do celów obliczania CTP”, za jeden CE o długości słowa (WL) równej liczbie bitów w przedstawieniu danych (zazwyczaj 32 lub 64) uważa się kombinację mantysy ALU i wykładnika ALU dla procesora zmiennoprzecinkowego albo jedność.
Korekcja tego typu nie znajduje zastosowania do wyspecjalizowanych procesorów logicznych, w których nie są realizowane instrukcje XOR. W takim przypadku TP = R.
Wybrać maksymalną wartość wynikową TP dla:
Każdego XP - tylko „CE” (Rxp);
Każdego FP - tylko „CE” (Rfp);
Każdego kombinowanego FP i XP „CE” (R);
Każdego prostego procesora logicznego bez żadnego wykonywania wyszczególnionych operacji arytmetycznych; oraz
Każdego specjalnego procesora logicznego niewykonującego żadnej z określonych operacji arytmetycznych lub logicznych.
Etap 3: „CTP” dla agregacji „CE”, włącznie z CPU:
Dla CPU składającego się z pojedynczego „CE”,
„CTP” = TP
(dla „CE” wykonujących zarówno operacje stało-, jak i zmiennoprzecinkowe
TP = max (TPfp, TPxp))
Sposób obliczania „CTP” dla agregacji wielu „CE” działających równocześnie:
Uwaga 1: W przypadku agregacji uniemożliwiających równoczesne działanie wszystkich CE”, należy stosować tę konfigurację możliwych CE”, która daje największą z możliwych CTP”. Przed obliczeniem CTP całej kombinacji należy obliczyć TP każdego CE dla każdej teoretycznie możliwej wartości maksymalnej.
Uwaga: W celu obliczenia możliwych kombinacji CE działających równocześnie należy wygenerować sekwencję instrukcji inicjującą operacje w wielu CE”, poczynając od najwolniejszego z nich (jest to taki element obliczeniowy, który wymaga największej liczby cykli do zakończenia swojego działania) i kończąc na najszybszym CE”. Możliwą kombinacją przy każdej sekwencji cyklu jest taka kombinacja elementów CE”, które działają podczas cyklu. W sekwencji instrukcji należy wziąć pod uwagę wszystkie ograniczenia sprzętowe i (lub) konfiguracyjne (architektura) dla operacji pokrywających się ze sobą.
Uwaga 2: Pojedynczy układ scalony lub płytka może składać się z wielu CE”.
Uwaga 3: Zakłada się, że komputer może wykonywać równoczesne operacje w przypadku, gdy jego wytwórca podaje w instrukcji użytkowania lub innej, że komputer może pracować współbieżnie, równolegle lub wykonywać operacje lub działania równoczesne.
Uwaga 4: Wartości „CTP” dla kombinacji „CE” połączonych ze sobą i z innymi w „lokalnych sieciach komputerowych”, rozległych sieciach komputerowych (WAN), dzielonych wspólnych połączeniach (urządzeniach wejścia / wyjścia), sterownikach wejść / wyjść oraz we wszelkich połączeniach komunikacyjnych wykonywanych przez „oprogramowanie” nie mają być agregowane.
Uwaga 5: Należy agregować wartości CE dla wieloelementowych układów CE specjalnie opracowanych w celu poprawy parametrów przez agregację, równoczesne działanie i kombinację w układzie z dzieleniem wspólnej pamięci - lub typu wielokrotna pamięć/„CE - działających równocześnie i z wykorzystaniem specjalnie opracowanego sprzętu.
Agregacja taka nie ma zastosowania do „zespołów elektronicznych” opisanych w pozycji 4A003.c.
„CTP” = TP1 + C2 × TP2 + .... + Cn × TPn,
gdzie TP są uszeregowane według wartości, przy czym TP1 jest największa, TP2 jest druga z kolei pod względem wartości,...., a TPn jest najmniejszą z wartości TP. Ci są współczynnikami wynikającymi z przepustowości połączeń między CE, określonymi w sposób następujący:
W odniesieniu do wielu „CE” działających równocześnie i korzystających ze wspólnej pamięci:
C2 = C3 = C4 = .... = Cn = 0,75
Uwaga 1: W przypadku gdy wartośćCTP obliczona w podany powyżej sposób nie przekracza 194 Mtops, do obliczania Ci można zastosować następujący wzór:

gdzie m = liczba elementów CE lub grup CE o wspólnym dostępie,
pod warunkiem, że:
1. TPi każdej grupy lub grup CE nie jest wyższa od 30 Mtops
2. Elementy CE lub grupy elementów CE dzielą wspólny dostęp do pamięci operacyjnej (z wyjątkiem pamięci podręcznej (cache) za pośrednictwem pojedynczego kanału; oraz
3. W danym czasie tylko jeden element CE lub grupa elementów CE może używać takiego kanału.
Uwaga: Nie dotyczy to produktów objętych kontrolą na podstawie kategorii 3.
Uwaga 2: „CE korzystają ze wspólnej pamięci, jeżeli mają dostęp do wspólnego segmentu pamięci półprzewodnikowej. Może to być pamięć podręczna (cache), pamięć operacyjna lub inny rodzaj pamięci wewnętrznej. W tym przypadku nie uwzględnia się peryferyjnych jednostek pamięciowych, takich jak stacje dysków, napędy taśm ani dyski RAM.
Uwaga: Dla wielokrotnych układów CE lub grup CE niekorzystających ze wspólnej pamięci, połączonych ze sobą jednym lub większą liczbą kanałów danych:
Ci = 0,75 × ki (i = 2,..., 32) (patrz Uwaga poniżej)
= 0,60 × ki (i = 33, ..., 64)
= 0,45 × ki (i = 65, ..., 256)
= 0,30 × ki (i > 256)
Wartość Ci opiera się na liczbie elementów „CE”, a nie liczbie węzłów,
gdzie
ki = min (Si/Kr, 1), oraz
Kr = współczynnik normalizujący do 20 MBajtów/s
Si = suma maksymalnych szybkości transmisji danych (w jednostkach MBajtów/s) dla wszystkich kanałów danych połączonych z i-tym elementem „CE” lub grupą elementów „CE” dzielących wspólną pamięć.
W przypadku obliczania Ci dla grupy elementów „CE”, numer pierwszy „CE” w grupie wyznacza odpowiednią wartość graniczną dla Ci. Przykładowo, w agregacji grup składających się każda z 3 elementów „CE”, grupa 22 będzie zawierała „CE”64, „CE”65 i „CE”66. Właściwą wartością graniczną dla Ci dla tej grupy będzie 0,60.
Agregacja (elementów „CE” lub grup elementów „CE”) powinna następować w kolejności od elementów najszybszych do najwolniejszych; tj.:
TP1 ≥ TP2 ≥ ... TPn, oraz
w przypadku TPi = TPi + 1, w kolejności od największego do najmniejszego; tj.:
Ci ≥ Ci + 1
Uwaga: W przypadku gdy TPi dla elementu CE lub grupy elementów CE wynosi powyżej 50 Mtops, nie stosuje się współczynnika ki w odniesieniu do elementów „CE” 2-12; tj. Ci dla elementów „CE” 2-12 wynosi 0,75.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna