Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona9/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

KATEGORIA 5
TELEKOMUNIKACJA I OCHRONA INFORMACJI
CZĘŚĆ 1
TELEKOMUNIKACJA
Uwaga 1: W pozycjach kategorii 5, część 1 określono status kontroli elementów, urządzeń laserowych”, urządzeń testujących i produkcyjnych”, oraz materiałów i oprogramowania do nich, specjalnie przeznaczonych do urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
Uwaga 2: Komputery cyfrowe”, towarzyszące im urządzenia lub oprogramowanie”, posiadające zasadniczy wpływ na działanie i wspomaganie działania urządzeń telekomunikacyjnych opisane w niniejszej kategorii, są traktowane jako elementy specjalnie opracowane, pod warunkiem że są to modele standardowe dostarczane przez wytwórcę na zamówienie klienta. Dotyczy to komputerowych systemów obsługi, zarządzania, konserwacji, technicznych lub księgowych.
5A1 Systemy, urządzenia i części
5A001 a. Dowolny typ urządzeń telekomunikacyjnych posiadający jakąkolwiek z następujących cech, funkcji lub właściwości:
1. Specjalnie opracowane, aby wytrzymały skutki przejściowych zjawisk elektronicznych lub impulsu elektromagnetycznego, powstające w wyniku wybuchu jądrowego;
2. Specjalnie utwardzane w celu wytrzymania promieniowania gamma, neutronowego lub jonizacyjnego;
3. Specjalnie przeznaczone do eksploatacji w zakresie temperatur poza przedziałem od 218 K (-55 °C) do 397 K (124 °C).
Uwaga: Pozycję 5A001.a.3. stosuje się wyłącznie do urządzeń elektronicznych.
Uwaga: Pozycje 5A001.a.2. i 5A001.a.3. nie obejmują kontroli urządzeń przeznaczonych lub zmodyfikowanych do stosowania na pokładach satelitów.
b. Telekomunikacyjne urządzenia i systemy transmisyjne oraz specjalnie do nich opracowane części składowe i osprzęt, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości, funkcji lub cech :
1. Będące systemami komunikacji podwodnej posiadającymi jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Akustyczną częstotliwość nośną spoza przedziału 20-60 kHz;
b. Działające z wykorzystaniem elektromagnetycznej częstotliwości nośnej poniżej 30 kHz; lub
c. Działające z wykorzystaniem techniki sterowania za pomocą wiązki elektronów;
2. Będące urządzeniami radiowymi działającymi w paśmie 1,5-87,5 MHz oraz posiadającymi jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Zastosowanie technik adaptacyjnych zapewniających tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie powyżej 15 dB; lub
b. Spełnianie wszystkich następujących warunków:
1. Automatyczne przewidywanie i wybieranie częstotliwości oraz „całkowite szybkości przesyłania danych cyfrowych” na kanał, umożliwiające optymalizację przesyłania; oraz
2. Zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umożliwiający równoczesną obróbkę wielu sygnałów przy mocy wyjściowej 1 kW lub wyższej w zakresie częstotliwości 1,5-30 MHz lub 250 W lub wyższej w zakresie częstotliwości 30-87,5 MHz, w zakresie „pasma chwilowego” o szerokości jednej oktawy lub większej i z wyjściem o zniekształceniu harmonicznym lub innym lepszym niż -80 dB;
3. Będące urządzeniami radiowymi, w których zastosowano techniki „widma rozproszonego” włączając rozrzucanie częstotliwości, posiadającymi jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Programowane przez użytkownika kody rozpraszania; lub
b. Całkowita szerokość przesyłanego pasma 100 lub więcej razy większa od szerokości pasma dowolnego z kanałów informacyjnych i powyżej 50 kHz;
Uwaga: Pozycja 5A001.b.3.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych w układzie terytorialnym (komórkowym) działających w zakresie pasm cywilnych.
Uwaga: Pozycja 5A001.b.3. nie obejmuje kontrolą urządzeń o mocy wyjściowej 1 W lub mniejszej.
4. Będące urządzeniami radiowymi stosującymi techniki „czasowo-modulowane ultra-szerokopasmowe”, posiadające kody użytkownika do kanalizowania programowalnego lub skramblingu;
5. Będące sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, które jednocześnie:
a. Posiadają powyżej 1 000 kanałów;
b. Charakteryzują się „czasem przełączania częstotliwości” poniżej 1 ms;
c. Umożliwiają automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie części widma fal elektromagnetycznych; oraz
d. Umożliwiają identyfikację odbieranych sygnałów lub typu nadajnika; lub
Uwaga: Pozycja 5A001.b.4. nie obejmuje kontrolą urządzeń komórkowych radiowych sieci telekomunikacyjnych, działających w zakresie pasm cywilnych.
6. Będące urządzeniami wykorzystującymi funkcje cyfrowego „przetwarzania sygnałów” w celu kodowania mowy z szybkością poniżej 2 400 b/s.
Uwaga techniczna:
Dla różnych szybkości kodowania głosu. 5A001.b.6. stosuje do kodowania głosu przetwarzanie mowy ciągłej.
c. Następujące światłowodowe kable komunikacyjne, światłowody oraz specjalnie do nich przeznaczone akcesoria:
1. Światłowody o długości ponad 500 m i określone przez wytwórcę jako odporne na naprężenia rozciągające podczas testu kontrolnego 2 × 109 N/m2 lub większe;
Uwaga techniczna:
Test kontrolny: prowadzona na bieżąco (on line)lub poza linią produkcyjną (off - line) kontrola zupełna, podczas której wszystkie włókna są obciążane dynamicznie z góry określonymi naprężeniami rozciągającymi, działającymi na odcinek światłowodu o długości 0,5-3 m, przeciągany z szybkością 2-5 m/s między bębnami nawijającymi o średnicy około 150 mm. Temperatura otoczenia powinna wynosić 293 K (20 °C), a wilgotność względna 40%. Testy kontrolne można przeprowadzić według równoważnych norm krajowych.
2. Kable światłowodowe i akcesoria opracowane do wykorzystania pod wodą;
Uwaga: Pozycja 5A001.c.2. nie obejmuje kontrolą kabli i akcesoriów dla standardowej telekomunikacji cywilnej.
Uwaga 1: Dla kabli startowych (pępowinowych) lub ich łączników, patrz 8A002.a.3.
Uwaga 2: Dla światłowodowych penetratorów kadłubów statków lub łączników, patrz 8A002. c.
d. „Elektronicznie sterowane fazowane układy antenowe” pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 31 GHz;
Uwaga: Pozycja 5A001.d. nie obejmuje kontroli elektronicznie sterowanych fazowanych układów antenowych do systemów kontroli lądowania oprzyrządowanych według wymagań norm Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) obejmujących mikrofalowe systemy kontroli lądowania (MLS).
5A101 Urządzenia do zdalnego przekazywania wyników pomiarów i do zdalnego sterowania znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”.
Uwaga: Pozycja 5A101 nie obejmuje kontroli urządzeń specjalnie przeznaczonych do wykorzystania w zdalnym sterowaniu modelami samolotów, statków lub pojazdów i wytwarzających pole elektryczne o natężeniu nieprzekraczającym 200 mikrowoltów na metr w odległości 500 metrów.
5B1 Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
5B001 a. Urządzenia i specjalnie przeznaczone do nich części lub akcesoria, specjalnie przeznaczone do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” urządzeń, materiałów, funkcji lub właściwości określonych w pozycjach 5A001, 5B001, 5D001 lub 5E001.
Uwaga: Pozycja 5B001.a. nie obejmuje kontroli urządzeń do cechowania światłowodów
b. Urządzenia i specjalnie przeznaczone do nich części lub akcesoria, specjalnie przeznaczone do „rozwoju”, następujących urządzeń telekomunikacyjnych lub urządzeń przełączających „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”:
1. Będące urządzeniami, wykorzystującymi techniki cyfrowe, włącznie z techniką „przesyłani w trybie asynchronicznym” („ATM”), opracowane do pracy z „całkowitą szybkością cyfrową” przekraczającą 1,5 Gbit/s;
2. Urządzenia wykorzystujące „laser” i posiadające następujące właściwości:
a. Długość fali nadawczej przekraczającą 1 750 nm;
b. Dające „wzmocnienie optyczne”;
c. Wykorzystujące techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi); lub
d. Wykorzystujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
Uwaga: Pozycja 5A001.b.2.d. nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie przeznaczonych do rozwoju systemów telewizji komercyjnej.
3. Urządzenia wykorzystujące „komutację optyczną”;
4. Urządzenia radiowe wykorzystujące technikę modulacji kwadrarurowej (QAM), powyżej poziomu 256; lub
5. Urządzenia wykorzystujące „łączność kanałową”, pracujące zarówno w trybie stowarzyszonym, jak i półstowarzyszonym.
5C1 Materiały
Żadne.
5D1 Oprogramowanie
5D001 a. „Oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń, funkcji lub właściwości określonych w pozycji 5A001 lub 5B001.
b. „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do wspierania „technologii” objętych kontrolą według pozycji 5E001.
c. Następujące „oprogramowanie” specjalne:
1. „Oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane w taki sposób, żeby umożliwiało urządzeniom osiągnięcie tych właściwości, funkcji lub cech określonych w 5A001 lub 5B001;
2. Niewykorzystane;
3. „Oprogramowanie” inne, niż w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie przeznaczone do „adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”.
d. „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, następujących urządzeń telekomunikacyjnych lub urządzeń przełączających „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”:
1. Będące urządzeniami, wykorzystującymi techniki cyfrowe, włącznie z techniką „przesyłania w trybie asynchronicznym” („ATM”), opracowane do pracy z całkowitą szybkością cyfrową przekraczającą 1.5 Gbit/s;
2. Urządzenia wykorzystujące „laser” i posiadające następujące właściwości:
a. Długość fali nadawczej przekraczającą 1 750 nm; lub
b. Wykorzystujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
Uwaga: Pozycja 5A001.d.2.b. nie obejmuje kontroli „oprogramowania” specjalnie opracowanego do „rozwoju” systemów telewizji komercyjnej.
3. Urządzenia wykorzystujące „komutację optyczną”; lub
4. Urządzenia radiowe wykorzystujące technikę modulacji kwadrarurowej (QAM), powyżej poziomu 256;
5D101 „Oprogramowanie”, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” urządzeń określonych w pozycji 5A101.
5E1 Technologia
5E001 a. „Technologia” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” (z wyłączeniem działania) urządzeń, funkcji, właściwości lub „oprogramowania” określonych w pozycjach 5A001, 5B001 lub 5D001.
b. Następujące „technologie” specjalne:
1. „Technologie” „wymagane” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń telekomunikacyjnych specjalnie przeznaczonych do instalowania w satelitach;
2. „Technologie” do „rozwoju” lub „użytkowania” „laserowych” technik komunikacyjnych z możliwością automatycznego wykrywania i ustalania pochodzenia oraz śledzenia sygnałów i utrzymywania komunikacji w egzoatmosferze lub w środowisku podpowierzchniowym (podwodnym);
3. „Technologie” do „rozwoju” komórkowych cyfrowych radiowych systemów odbiorczych; w których zdolność odbioru wielozakresowego, wielokanałowego, wielu rodzajów fal, kodów zmiennych o różnych oraz operacji wieloprotokołowych może być modyfikowana za pomocą oprogramowania
4. „Technologie” do „rozwoju” technik „widma rozproszonego”, włączając rozrzucanie częstotliwości (hopping).
c. „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii do „rozwoju” lub „produkcji”, następujących urządzeń telekomunikacyjnych lub urządzeń przełączających „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”:
1. Będące urządzeniami, wykorzystującymi techniki cyfrowe, włącznie z techniką „przesyłania w trybie asynchronicznym” („ATM”), opracowane do pracy z całkowitą szybkością cyfrową przekraczającą przekraczającą 1,5 Gbit/s;
2. Urządzenia wykorzystujące „laser” i posiadające następujące właściwości::
a. Długość fali nadawczej przekraczającą 1 750 nm;
b. Dające „wzmocnienie optyczne” z wykorzystaniem wzmacniaczy światłowodowych prazedymowych domieszkowanych fluorem (PDFFA);
c. Wykorzystujące techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);
d. Wykorzystujące techniki zwielokrotniania przez rozdzielanie fal, przekraczające 8 nośnych optycznych w pojedynczym oknie optycznym; lub
e. Wykorzystujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
Uwaga: Pozycja 5E001.c.2.e. nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie opracowanych do „rozwoju” systemów telewizji komercyjnej.
3. Urządzenia wykorzystujące „komutację optyczną”;
4. Urządzenia radiowe posiadające następujące właściwości:
a. Wykorzystujące technikę modulacji kwadrarurowej (QAM), powyżej poziomu 256; lub
b. Pracujące z częstotliwościami, wejściową lub wyjściową, przekraczającymi 31 GHz; lub
Uwaga: Pozycja 5E001.c.4.b. nie obejmuje kontrolą „technologii” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do pracy w pasmach „przydzielonych przez ITU” dla służb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.
5. Urządzenia, w których zastosowano łączność (sygnalizację) kanałową, pracujące zarówno w trybie stowarzyszonym, jak i półstowarzyszonym.
5E101 „Technologie” według Uwagi Ogólnej do Technologii opracowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń określonych w pozycji 5A101.

CZĘŚĆ 2
OCHRONA INFORMACJI
Uwaga 1: Status kontroli „ochrony informacji” urządzeń, oprogramowania”, systemów, zastosowania specjalnych zespołów elektronicznych”, modułów, układów scalonych, części, technologii lub funkcji jest określony w kategorii 5 część 2 nawet, jeśli stanowią one części lub zespoły elektroniczne innych urządzeń.
Uwaga 2: Kategoria 5- Część 2 nie obejmuje kontroli wyrobów, jeśli towarzyszą one użytkownikowi dla jego osobistego użytku.
Uwaga 3: Uwaga dotycząca kryptografii
Pozycje 5A002 i 5D002 nie obejmują kontroli towarów, które spełniają wszystkie następujące warunki:
a. Są ogólnie dostępne społeczeństwu przez ich sprzedaż bez ograniczeń z magazynów punktów sprzedaży detalicznej w jeden z następujących sposobów:
1. Bezpośrednie transakcje sprzedaży;
2. Transakcje sprzedaży wysyłkowej;
3. Transakcji elektroniczne; lub
4. Transakcje realizowane na zamówienie telefoniczne;
b. Funkcjonalność kryptograficzna nie może być łatwo zmieniona przez użytkownika;
c. Są opracowane do zainstalowania przez użytkownika bez dalszej poważnej pomocy ze strony dostawcy; oraz
d. W przypadku konieczności, szczegóły dotyczące towarów są dostępne i zostaną dostarczone, na żądanie właściwym władzom Państwa Członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę, w celu upewnienia się co do zgodności z warunkami określonymi w lit. a-c powyżej.
Uwaga techniczna:
W ramach kategorii 5- część 2, bity parzystości nie są wliczane do długości klucza.
5A2 Systemy, urządzenia i części
5A002 a. Następujące systemy, urządzenia, zastosowanie specyficznych „zespołów elektronicznych”, moduły i układy scalone dla „ochrony informacji” oraz inne ich specjalnie opracowane części:
Uwaga: Do celów kontroli urządzeń odbiorczych globalnych satelitarnych systemów nawigacji zawierających lub wykorzystujących dekryptaż (np. GPS lub GLONASS) patrz także pozycje 7A005.
1. Opracowane albo zmodyfikowane w celu zastosowania „kryptografii” z wykorzystaniem technik cyfrowych realizujących jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niż uwierzytelnienie lub podpis cyfrowy, w których stosuje się, co najmniej jeden z poniższych elementów:
Uwagi techniczne:
1. Funkcje uwierzytelnienia i cyfrowego podpisu obejmują związane z nimi funkcje zarządzania kluczami.
2. Uwierzytelnienie obejmuje wszystkie aspekty kontroli dostępu, w przypadku gdy nie ma kodowania dokumentów lub fragmentów tekstów, z wyjątkiem tych bezpośrednio zabezpieczeniem poprzez hasła, Osobistymi Numerami Identyfikacyjnymi (PIN) lub podobnymi stosowanymi do ochrony przed nieupoważnionym dostępem.
3. Kryptografia nie obejmuje technik ustalonej kompresji lub kodowania danych.
Uwaga: Pozycja 5A002.a.1. obejmuje kontrolę urządzeń opracowanych lub zmodyfikowanych w celu zastosowania kryptografii” do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych, kiedy stosowane są z technikami cyfrowymi.
a. „Algorytm symetryczny” wykorzystujący długość klucza przekraczającą 56 bitów; lub
b. „Algorytm asymetryczny”, w przypadku którego bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości:
1. Rozkładanie na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych powyżej 512 bitów (np. RSA);
2. Wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie pola o skończonej wielkości większej niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z Z/pZ); lub
3. Dyskretnych logarytmów w grupie innej niż wspomniana w 5A002.a.l.b.2. większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej);
2. Opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do realizacji funkcji kryptoanalitycznych;
3. Niewykorzystane;
4. Opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do zmniejszania przekazywania sygnałów przenoszących informacje poza to, co jest niezbędne ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa i norm zakłóceń elektromagnetycznych;
5. Opracowane albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodu rozpraszającego dla „widma rozproszonego” łącznie z kodem rozrzucającym dla systemów z „rozrzucaniem częstotliwości”;
6. Opracowane albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodów wykorzystywanych do kanalizowania lub skramblingu informacji w systemach „czasowo-modulowanych ultraszerokopasmowych”;
7. Opracowane albo zmodyfikowane w celu zapewnienia certyfikowanej lub podlegającej certyfikacji „ochrony wielopoziomowej” lub wyodrębnienia użytkownika na poziomie powyżej klasy B2 według Kryteriów Oszacowania Poufnych Systemów Komputerowych (TCSEC) lub równoważnych;
8. Instalacje kabli telekomunikacyjnych opracowane lub zmodyfikowane wykorzystując środki mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne w celu wykrywania niepowołanych podłączeń do systemów.
Uwaga: Pozycja 5A002 nie obejmuje kontrolą:
a. Inteligentnych kart osobistych”:
1. W przypadku gdy wykorzystanie zdolności kryptograficznych ograniczone jest do urządzeń lub systemów wyłączonych z kontroli na podstawie punktów b. do f. niniejszej uwagi; lub
2. Stosowanych do ogólnego użytku publicznego, kiedy zdolność kryptograficzna nie jest dostępna dla użytkownika oraz kiedy są specjalnie przeznaczone i ograniczone do ochrony danych osobowych w niej przechowywanych.
Uwaga: Jeżeli „inteligentne karty elektroniczne” mają wielorakie funkcje, status kontroli każdej funkcji jest oceniany indywidualnie;
b. Urządzeń odbiorczych dla stacji radiowych, płatnej telewizji lub podobnych systemów telewizyjnych typu konsumenckiego o ograniczonym zasięgu, nie posiadających kodowania cyfrowego, oraz w których cyfrowe szyfrowanie jest wykorzystywane tylko do wysyłania rachunków lub informacji odnoszących się do programu wysyłanych zwrotnie do dostawców programów;
c. Urządzeń, w których zdolności kryptograficzne nie są dostępne dla użytkownika, i które są specjalnie opracowane i ograniczone do następujących możliwości:
1. Wykonywania programów zabezpieczonych przed kopiowaniem;
2. Realizowania dostępu do:
a. Zabezpieczonego przed kopiowaniem nośniku przeznaczonym tyko do odczytu; lub
b. Informacji przechowywanych w formie zaszyfrowanej na nośniku (np. w związku z ochroną praw własności intelektualnej), kiedy nośnik oferowany jest do sprzedaży w identycznym zestawie dla klientów; lub
3. Danych audio/video chronionych prawem autorskim z możliwością dokonania jednokrotnego kopiowania.
d. Urządzeń kryptograficznych specjalnie zaprojektowanych i ograniczonych do zastosowań bankowych lub ‘transakcji pieniężnych’;
Uwaga techniczna:
Transakcje pieniężne’ w ramach uwagi do pozycji 5A002.d. obejmują zbieranie i ustalanie opłat lub funkcji kredytowych.
e. Przewoźnych lub przenośnych radiotelefonów do zastosowań cywilnych, (np. do zastosowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie ma możliwości szyfrowania przez abonentów końcowych (szyfrowanie typu „end-to-end”);
f. Urządzeń telefonii bezprzewodowej niezdolnych do szyfrowania typu „end-to-end”, w których, zgodnie ze specyfikacją wytwórcy, maksymalny skuteczny zasięg działania bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (tj. pojedyncza, bez pośrednictwa przekaźnika, odległość między terminalem a domową stacją bazową) wynosi mniej niż 400 m.
5B2 Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne
5B002 a. Urządzenia specjalnie przeznaczone do:
1. „Rozwoju” urządzeń lub funkcji określonych w pozycjach 5A002, 5B002, 5D002 lub 5E002, w tym urządzeń pomiarowych lub do testowania;
2. „Produkcji” urządzeń lub funkcji określonych w pozycjach 5A002, 5B002, 5D002 lub 5E002, w tym urządzeń pomiarowych, do testowania, napraw lub produkcji;
b. Urządzenia pomiarowe specjalnie przeznaczone do oceny i analizy funkcji dotyczących „ochrony informacji” objętych kontrolą według pozycji 5A002 lub 5D002.
5C2 Materiały
Żadne.
5D2 Oprogramowanie
5D002 a. „Oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycjach 5A002, 5B002 lub 5D002;
b. „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane w celu wspierania „technologii” określonych w pozycji 5E002;
c. Następujące „oprogramowanie” specjalne:
1. „Oprogramowanie” posiadające właściwości albo realizujące lub symulujące funkcje urządzeń określonych w pozycji 5A002 lub 5B002;
„Oprogramowanie” mające na celu certyfikację „oprogramowania” określonego w pozycji 5D002.c.1.;
Uwaga: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolą:
a. „Oprogramowania” niezbędnego do użytkowania wyłączonych z zakresu kontroli na podstawie uwagi do pozycji 5A002;
b. „Oprogramowania” zapewniającego realizację dowolnej funkcji urządzeń wyłączonych z kontroli na podstawie uwagi do pozycji 5A002.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna