Rozporządzenie rady (WE) nr 788/96 z dnia 22 kwietnia 1996 r w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakulturyPobieranie 118.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar118.22 Kb.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 788/96
z dnia 22 kwietnia 1996 r.
w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie statystyk dotyczących produkcji akwakultury

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1,
a także mając na uwadze, co następuje:
akwakultura stanowi szybko rozwijający się sektor branży połowowej, który może stanowić uzupełnienie ograniczonych dostaw z tradycyjnego rybołówstwa;
produkcja akwakultury musi być monitorowana oraz, w razie konieczności, kontrolowana w celu zapewnienia zadowalających warunków obrotu;
wpływ akwakultury na rozwój regionalny oraz na środowisko naturalne prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na statystyki do celów monitorowania rozwoju tego sektora;
wprowadzenie wspólnotowej polityki strukturalnej rybołówstwa również wymaga prowadzenia statystyk produkcji w sektorze akwakultury;
cele proponowanych działań mogą zostać osiągnięte jedynie w oparciu o wspólnotowy akt prawny, który pozwoli Komisji na koordynowanie koniecznego zharmonizowania informacji statystycznej na poziomie wspólnotowym, podczas gdy zbieranie statystyk dotyczących produkcji akwakultury oraz zapewnienie infrastruktury koniecznej do zwiększenia wiarygodności tych statystyk i jej monitorowania stanowi pierwszorzędny oraz główny obowiązek Państw Członkowskich;
określona metoda sporządzania właściwych statystyk wspólnotowych na temat produkcji akwakultury wodnej, tworzonych poprzez wykorzystanie istniejących statystyk państwowych opracowanych w celu wypełnienia bieżących zobowiązań krajowych oraz międzynarodowych, wymaga szczególnie ścisłej współpracy między Komisją a Państwami Członkowskimi, w szczególności w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa powołanego decyzją 72/279/EWG2,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Przepisy ogólne
Każde Państwo Członkowskie corocznie przedkłada Komisji statystyki dotyczące produkcji akwakultury odbywającej się we wszystkich wodach tego państwa.
Artykuł 2
Przedkładanie danych
Państwa Członkowskie przesyłają Komisji dane określone w art. 1, w postaci opisanej w załączniku I, w terminie dziewięciu miesięcy od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą, wraz z danymi uznanymi przez Państwa Członkowskie za poufne na podstawie prawodawstwa krajowego lub praktyki dotyczącej poufności informacji statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności3.
Dopuszcza się przedkładanie danych za pomocą środków magnetycznych bądź w postaci innej niż opisana w załączniku I, przy czym taka forma powinna zostać uzgodniona między Państwem Członkowskim a Komisją (Eurostat).
Z zastrzeżeniem środków koniecznych do zapewnienia poufności informacji statystycznej, Komisja (Eurostat) udostępni Państwom Członkowskim dane przedłożone na mocy niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Definicje
Definicje mające zastosowanie przy przedkładaniu danych przedstawiono w załączniku II. W przypadku, gdy praktyka krajowa lub procedury administracyjne nie zezwalają na ścisłe stosowanie tych definicji, zainteresowane Państwa Członkowskie powiadomią Komisję (Eurostat) o wykorzystywanych definicjach.
Artykuł 4
Opracowywanie danych
Dopuszcza się wykorzystywanie przez Państwo Członkowskie badania reprezentacyjnego bądź innych właściwych źródeł w celu opracowania danych na temat głównych składników produkcji akwakultury; pozostałe składniki można oszacować.
Dopuszcza się, aby Państwo Członkowskie, którego całkowita produkcja roczna wynosi poniżej 1 000 ton przedstawiało dane szacunkowe całkowitej produkcji.
Państwo Członkowskie indywidualnie określa gatunki wymienione w załączniku III. Jednakże, dopuszcza się, aby wielkość produkcji, która dla każdego gatunku indywidualnie nie przekracza 1 000 ton i nie stanowi więcej niż 10% całkowitej produkcji, była szacowana i przedstawiana zbiorczo.
Artykuł 5
Okres przejściowy i odstępstwa
1. Dla Państwa Członkowskiego, które nie jest w stanie spełnić wymogów niniejszego rozporządzenia, Komisja może ustalić okres przejściowy trwający maksymalnie trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeznaczony na zakończenie pełnego wdrożenia niniejszego rozporządzenia.
Dopuszcza się przyznanie tymczasowych odstępstw, zwalniających Państwo Członkowskie ze stosowania niniejszego rozporządzenia w okresie przejściowym. Komisja informuje wszystkie Państwa Członkowskie o szczegółach takich odstępstw.
2. W przypadkach, w których ujęcie określonego sektora branży akwakultury nastręczałoby władzom krajowym trudności niewspółmierne do znaczenia takiego sektora dla zainteresowanego Państwa Członkowskiego, dopuszcza się przyznanie odstępstwa, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7, zezwalającego temu Państwu Członkowskiemu na wyłączenie danych dotyczących tego sektora z krajowych danych.
3. Odstępstw przyznanych na podstawie ust. 2, udziela się na maksymalny okres trzech lat; jednakże dopuszcza się przedłużenie tego okresu o dalsze trzy lata. Przy składaniu wniosku o jego przedłużenie, Państwo Członkowskie przedstawia Komisji wyniki badania reprezentacyjnego wskazujące na problemy napotkane przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia. Wniosek zostaje następnie poddany procedurze przewidzianej w art. 7.
Artykuł 6
Komitet
Regulacje dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia, włącznie ze zmianami formy przesyłania danych przedstawionych w załączniku I, definicjami przedstawionymi w załączniku II oraz wykazem gatunków zawartym w załączniku III, zostaną ustanowione przez Komisję po konsultacjach ze Stałym Komitetem ds. Statystyk Rolnictwa, zgodnie z procedurą określoną w art. 7.
Artykuł 7
Procedura
1. W celu przeprowadzenia procedury ustanowionej w niniejszym artykule, przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi ds. Statystyki Rolnictwa, zwanemu dalej „Komitetem”.
2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy przyjąć. Komitet wydaje opinię dotyczącą tego projektu w terminie ustalonym przez przewodniczącego przy uwzględnieniu stopnia pilności sprawy. Opinię wydaje się większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.
3. Komisja przyjmuje środki, które są niezwłocznie stosowane. Jednakże, jeżeli te środki nie są zgodne z opinią Komitetu, Komisja bezzwłocznie powiadamia o tym Radę. W takim przypadku podejmowane są następujące działania:
- Komisja odracza stosowanie podjętych środków o dwa miesiące od daty takiego powiadomienia;
- Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w terminie określonym w tiret pierwszym.
Artykuł 8
Przepisy końcowe
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1996 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 1996 r.W imieniu Rady

W. LUCHETTIPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIK I
Ilość produkowanych w akwakulturze ryb, skorupiaków, małży oraz wodorostów
(w tonach wagi żywej)

Gatunki1

Wody słodkie2

Pozostałe wody

Ogółem2

Wody słonawe3

Wody morskie3

Ogółem2

Ryby
Skorupiaki
Małże
Wodorosty4
1 Z zastrzeżeniem przepisów art. 4 gatunki muszą być określane indywidualnie. Załącznik III zawiera orientacyjny wykaz gatunków objętych akwakulturą.

2 Przedkładanie danych obowiązkowe.

3 Przedkładanie danych dobrowolne.

4 Równoważnik wagi świeżego produktu.


ZAŁĄCZNIK II
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia:
- „Akwakultura” oznacza hodowlę organizmów wodnych obejmującą ryby, małże, skorupiaki oraz rośliny wodne. Hodowla oznacza pewną formę interwencji w proces wzrostu, mającą na celu zwiększenie produkcji, taką jak regularne zarybianie, karmienie oraz ochronę przed drapieżnikami. Hodowla oznacza również własność indywidualną lub zbiorową hodowanego inwentarza bądź prawa umowne w stosunku do takiego inwentarza. Do celów statystycznych organizmy wodne, które są pozyskiwane przez podmiot indywidualny lub zbiorowy, będący ich właścicielem przez cały czas okresu hodowlanego, należą do akwakultury, podczas gdy organizmy wodne, eksploatowane przez ogół społeczeństwa na podstawie pozwoleń lub bez, jako zasób o charakterze wspólnej własności, stanowią sezonowy odłów rybołówstwa.
- „Wody słodkie” oznaczają wody rzek, strumieni, jezior, stawów oraz zbiorników i innych miejsc zamkniętych, w których woda ma stałe nieznaczne zasolenie.
- „Pozostałe wody” oznaczają wody o znacznym zasoleniu na przestrzeni roku. Zasolenie może stale utrzymywać się na wysokim poziomie (dla przykładu, woda morska) bądź podlegać okresowym wahaniom(na przykład z powodu pływów bądź zmian sezonowych).
- „Woda morska” oznacza wodę, o wysokim zasoleniu bez znaczących wahań.
- „Woda słonawa” oznacza wodę o znacznym zasoleniu, jednak nieutrzymującym się stale na wysokim poziomie. Zasolenie może podlegać znacznym wahaniom spowodowanym przedostawaniem się wody morskiej bądź słodkiej.
- „Produkcja akwakultury” oznacza produkcję przeznaczoną do spożycia ostatecznego, wymagającą technik ekstensywnych lub intensywnych, a także produkcję roślin wodnych do celów przemysłowych. Z tego pojęcia tego wyłączona jest produkty wylęgarni oraz te poddawane ponownie praktykom akwakultury. Wielkość produkcji powinna być rejestrowana w tonach jako równoważnik wagi żywej produktów zwierzęcych oraz w tonach wagi świeżego produktu odnośnie roślin wodnych.
ZAŁĄCZNIK III
Produkty akwakultury, uwzględniane w statystykach produkcyjnych


Nazwa polska

Nazwa angielska

Nazwa naukowa

Trzyliterowy kod

RYBY


Amur biały

Grass carp (White amur)

Ctenophyrangodon idella

FCG

Karp

Common carp

Cyprinus carpio

FCP

Szczupak

Northern pike

Esox lucius

FPI

Tołpyga pstra

Bighead carp

Hypophthalmichthyes nobilis

BIC

Tołpyga biała

Silver carp

Hypophthalmichthys molitrix

SVC

Ryby słodkowodne n.w.o.

Freshwater fishes n.e.i.

Osteichthyes

FRF

Płoć

Roaches

Rutilus spp.

FRX

Lin

Tench

Tinca tinca

FTE

Tilapie n.w.o.

Tilapias n.e.i.

Oreochromis spp.

TLP

Sum afrykański

North African catfish

Clarius gariepinus

CLZ

Sumik amerykański

Black bullhead

Ictalurus melas

ITM

Sum

Wels (Som) catfish

Siluris glanis

SOM

Jesiotrowate n.w.o.

Sturgeons n.e.i.

Acipenseridae

STU

Węgorz europejski

European eel

Anguilla anguilla

ELE

Sieje n.w.o.

Whitefishes n.e.i.

Coregonus n.e.i.

WHF

Kiżucz

Coho (= Silver salmon)

Oncorhynchus kisutch

COH

Pstrąg tęczowy

Rainbow trout

Oncorhynchus mykiss

TRR

Łososie pacyficzne n.w.o.

Pacific salmons n.e.i.

Oncorhynchus spp.

ORC

Łosoś

Atlantic salmon

Salmo salar

SAL

Pstrągi n.w.o.

Trouts n.e.i.

Salmo spp.

TRO

Troć

Sea trout

Salmo trutta

TRS

Palia alpejska

Arctic char

Salvelinus alpinus

ACH

Pstrąg źródlany

Brook trout

Salvelinus fontinalis

SVF

Palie n.w.o.

Chars n.e.i.

Salvelinus spp.

CHR

Skarp

Turbot

Psetta maxima

TUR

Sola zwyczajna

Common sole

Solea vulgaris

SOL

Dorsz atlantycki

Atlantic cod

Gadus morhua

COD

Labraks

Seabass

Dicentrarchus labrax

BSS

Prażmowate n.w.o.

Porgies, seabreams n.e.i.

Sparidae

SBX

Dorada

Gilthead seabream

Sparus auratus

SBG

Mugil cefal

Flathead grey mullet

Mugil cephalus

MUF

Mugilowate n.w.o.

Mullets n.e.i.

Mugilidae

MUL

Seriola olbrzymia

Greater amberjack

Seriola dumerili

AMB

Tuńczyk błękitnopłetwy (północny)


Northern bluefin tuna

Thunnus thynnus

BFT

SKORUPIAKI


CRUSTACEANSRaki

Crayfishes

Astacus spp., Cambarus spp.

AYS

Krewetka słodkowodna olbrzymia

Giant river prawn

Macrobrachium rosenbergii

PRF

Krewetka Kuruma

Kuruma prawn

Penaeus japonicus

KUP

Rak luizjański

Red swamp crawfish

Procambrus clarkii

RCW

Pająk morski

Spinous spider crab

Maja squinado

SCR

Langusty n.w.o.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Palinurus spp.

CRW

Krewetka pospolita

Common prawn

Palaemon serratus

CPR

Krewetka królewska

Giant tiger prawn

Penaeus monodon

GIT

Rak sygnałowy

Signal crayfish

Pacifastacus leninsculus

PCL

MIĘCZAKI


Ostryga wielka

Pacific cupped oyster

Crassostrea gigas

OYG

Ostrygi

Cupped oyster

Crassostrea spp.

OYC

Ostryga jadalna

European flat oyster

Ostrea edulis

OYF

Omułek

Blue mussel

Mytilus edulis

MUS

Omułek śródziemnomorski

Mediterranean mussel

Mytilus galloprovincialis

MSM

Przegrzebek królewski

Queen scallop

Chlamys opercularis

QSC

Przegrzebek wielki

Common scallop

Pecten maximus

SCE

Sercówka jadalna

Common cockle

Cardium edule

COC
Grooved carpet shell

Ruditapes decussatus

CTG

Małż japoński (filipiński)

Japanese (Manilla) clam

Ruditapes philippinarum

CLJ

Venusy

Carpet shells n.e.i.

Tapes spp.

TPS

Venusy

Venus clams

Veneridae

CLV

Mątwa pospolita

Common cuttlefish

Sepia officinalis

CTC

Małża twarda

Hard clam

Mercenaria mercenaria

CLH

WODOROSTY


Wakame n.w.o.

Wakame n.e.i.

Undaria spp.

UDS

n.w.o. - niewymienione oddzielnie

n.e.i. - not elsewhere indicated


1 Opinia wydana dnia 27 marca 1996 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

2 Dz.U. nr L 179 z 7.8.1972, str. 1.

3 Dz.U. nr L 151 z 15.6.1990, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna