Rozporządzenie rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom I podmiotom związanym z Osamą bin LadenemPobieranie 188.16 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar188.16 Kb.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002
z dnia 27 maja 2002 r.
wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,
uwzględniając wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida, Talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB1,
uwzględniając wniosek Komisji2,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego3,
a także mając na uwadze, co następuje;
1) Dnia 16 stycznia 2002 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390(2002) wskazującą, że Talibowie nie odpowiedzieli na jej żądania wystosowane w kilku poprzednich rezolucjach i potępiającą Talibów za umożliwienie wykorzystania Afganistanu jako bazy do szkolenia i działania terrorystów, a także potępiającą sieć Al-Kaidy i inne powiązane z nią grupy terrorystyczne za dokonywanie aktów terrorystycznych i niszczenie mienia.
2) Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, między innymi, że zakaz lotów i niektóre ograniczenia wywozowe nałożone na Afganistan w następstwie rezolucji 1267(1999) i 1333(2000) powinny zostać uchylone oraz że zakres zamrożenia funduszy i zakaz udostępniania funduszy, które zostały nałożone w następstwie tych rezolucji, powinny zostać dostosowane. Rada zadecydowała również, że należy zastosować zakaz dostarczania Talibom i organizacji Al-Kaida niektórych usług związanych z działalnością wojskową. Zgodnie z ust. 3 rezolucji 1390(2002), środki te zostaną ponownie przejrzane przez Radę Bezpieczeństwa dwanaście miesięcy po przyjęciu rezolucji i na zakończenie tego okresu Rada Bezpieczeństwa albo pozwoli na ich dalsze stosowanie albo zadecyduje o ich usprawnieniu.
3) W tym względzie, Rada Bezpieczeństwa przypomniała o obowiązku wykonania w całości rezolucji 1373(2001) w odniesieniu do każdego członka społeczności Talibów i organizacji Al-Kaida, ale także w odniesieniu do tych, którzy są z nimi powiązani, którzy uczestniczyli w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu i dokonywaniu aktów terrorystycznych.
4) Środki te podlegają zakresowi Traktatu i, dlatego, szczególnie w celu unikania zakłócania konkurencji, niezbędne dla prawodawstwa Wspólnoty jest wykonanie odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa, w zakresie w jakim dotyczy to terytorium Wspólnoty. Terytorium to obejmuje, w celu wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia, wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu, na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie;
5) W celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej we Wspólnocie, nazwiska i inne odpowiednie dane w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów, których fundusze powinny zostać zamrożone w następstwie oznaczenia przez władze ONZ, powinny zostać podane do wiadomości publicznej, natomiast we Wspólnocie powinna zostać ustanowiona procedura do zmiany tych list.
6) Właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne, uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.
7) Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że właściwy Komitet ONZ ds. sankcji może udzielić wyłączeń z zamrożenia funduszy z tytułu potrzeb humanitarnych. W związku z tym, należy wprowadzić przepisy w celu stosowania takich wyłączeń w całej Wspólnocie.
8) Ze względów praktycznych, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie stosownego powiadomienia lub informacji dostarczonej odpowiednio przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, właściwy Komitet ONZ ds. sankcji i Państwa Członkowskie.
9) Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz o innych istotnych informacjach będących w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem oraz powinny współpracować z właściwym Komitetem ONZ ds. sankcji, w szczególności poprzez dostarczanie mu informacji.
10) Państwa Członkowskie powinny ustanawiać zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich wykonywanie. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
11) Uwzględniając fakt, że zamrażanie funduszy ma zostać dostosowane, niezbędne jest zapewnienie, że sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia mogą być nakładane już od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
12) Ze względu na środki nałożone na mocy rezolucji 1390(2002) niezbędne jest dostosowanie środków nałożonych we Wspólnocie przez uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 467/20014 i przyjęcie nowego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:


1. „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczające się do nich, gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne; publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów; kredyty, prawa do rozliczenia wzajemnych roszczeń, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania kontraktu lub inne zobowiązania finansowe; akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży zastawu; dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych, oraz wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;
2. „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;
3. „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;
4. „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.
Artykuł 2
1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością lub będące w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej, grupy lub podmiotu oznaczonego przez Komitet ds. sankcji i wymienionego w załączniku I zostają zamrożone.
2. Żadne fundusze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz.
3. Żadne zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonemu przez Komitet ds. sankcji i wymienionemu w załączniku I lub też na ich rzecz, aby uniemożliwić tej osobie, grupie lub podmiotowi uzyskiwanie funduszy, towarów czy usług.
Artykuł 3
Nie naruszając kompetencji Państw Członkowskich w wykonywaniu ich władzy publicznej, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie, sprzedaż, dostarczanie lub przekazywanie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w szczególności szkoleń i pomocy w produkcji, utrzymywaniu i używaniu broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów, każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi oznaczonej przez Komitet ds. sankcji i wymienionej w załączniku I.
Artykuł 4
1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio albo pośrednio, próba obejścia art. 2 lub wspieranie transakcji określonych w art. 3, jest zabroniony.
2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia w przeszłości lub obecnie, należy zgłaszać właściwym władzom Państw Członkowskich i, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.
Artykuł 5
1. Nie naruszając odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.
W szczególności, przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy, aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób oznaczonych przez Komitet ds. sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;
b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II, w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.
2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została ona dostarczona lub otrzymana.
3. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.
Artykuł 6
Zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych, dokonane w dobrej wierze, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie pociąga za sobą żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej, grupy czy podmiotu, która tego dokonała, ich dyrektorów lub pracowników, chyba, że zostanie dowiedzione, iż to zamrożenie było spowodowane niedbalstwem.
Artykuł 7
1. Komisja jest upoważniona do:
- zmiany lub uzupełniania załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. sankcji oraz
- zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.
2. Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 8
Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 5 oraz informacje dotyczące naruszenia, a także trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
Artykuł 9
Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub udzieloną licencję czy pozwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 10
1. Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie jest to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są sankcje określone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 467/2001.
3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie któregokolwiek z zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot.
Artykuł 11
Niniejsze rozporządzenie stosuje się:
- na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną,
- na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego,


  • wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego, niezależnie od miejsca pobytu,

- wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego,


- wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącej działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 12

Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 traci moc.


Artykuł 13
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2002 r.
W imieniu Rady
M. ARIAS CAÑETE

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK I
Wykaz osób, grup i podmiotów określonych w art. 2
Osoby prawne, grupy i podmioty
Aaran Money Wire Service, Inc., 1806 r., Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA
Grupa Abu Sajaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia i Ahya Ul Turas; umiejscowienie biur: główna siedziba firmy - G. T. Road (prawdopodobnie Grand Trunk Road), koło Pushtoon Garhi Pabbi, Peszawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan
Al Baraka Exchange L.L.C., PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; PO box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Qaida/Islamic Army (alias „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Sieć Osamy Bin Ladena, Organizacja Osamy Bin Ladena)
Al Rashid Trust (alias Al-Rasheed Trust):
- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
- Biuro Dha’rbi M’unin, naprzeciw Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,
- Biuro Dhar’bi M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peszawar, Pakistan,
- Biuro Dha’rbi-M’unin, Rm nr 3 Moti Plaza, koło Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Biuro Dha’rbi-M’unin, najwyższe piętro, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- działalność prowadzona w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
- działalność prowadzona również w Kosowie i Czeczenii
Al Taqwa Trade, Property and Industry Limited (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishement) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Bank Al-Barakaat Bank, Mogadiszu, Somalia
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA
Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiszu, Somalia; Bossasso, Somalia
Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia
Al-Barakat Global Telecomunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia; Hargeysa, Somalia
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al-Barakat Investments, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sana, Jemen
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO box 8089, Al-Hasabah, Sana, Jemen; niedaleko grobu świętego, koło stacji benzynowej, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Adan, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar
Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Asbat al-Ansar
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO box N-4877, Nassau, Bahama; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama
Baraka Trading Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA
Barakaat Construction Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakaat Group of Companies, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia
Barakaat International Foundation, 4036, Spanga, Sztokholm, Szwecja; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Szwecja
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Szwecja
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Waszyngton, USA
Barakat Bank and Remittances, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiszu, Somalia
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiszu, Somalia
Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA
Barakat Global Telephone Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat International Companies (BICO), Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat Post Express (BPE), Mogadiszu, Somalia
Barakat Refreshment Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia; Kievitlaan 16, ‘t Veld, Noord-Holland, Niderlandy
Barako Trading Company, L.L.C., PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
De Afghanistan Momtaz Bank
Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiszu, Somalia
Islamic Army of Aden
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU)
Jaish-I-Muhammad (alias Armia Mahometa), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Society of Islamic Cooperation; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Kandahar, Afganistan
Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Przywóz-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Przywóz Export Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Niemcy
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Szwajcaria
Parka Trading Company, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
RABITA TRUST, Room 9A, drugie piętro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; rozmieszczenie biur: Pakistan i Afganistan. Uwaga: jedynie biura w Pakistanie i Afganistanie tego podmiotu zostaną oznaczone
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA
Somali Internet Company, Mogadiszu, Somalia
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Organizacja al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan; biura w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria
Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Szwajcaria

Osoby fizyczne

(w nawiasach umieszczono funkcje pełnione przez nie w czasie byłego reżimu Talibów w Afganistanie)


Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” Talibów, Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdul Rahman Yasin (alias Taha, Abdul Rahman S.; alias Taher, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); urodzony 10.04.1960 r. w Bloomington, stan Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); nr paszportu 27082171 (USA) (wydany 21.06.1992 r. w Ammanie, Jordania) lub nr paszportu M0887925 (Irak); obywatel USA
Abdullah Ahmed Abdullah (alias Abu Mariam; alias Al-Masri, Abu Mohamed; alias Saleh), Afganistan; urodzony w 1963 r. w Egipcie; obywatel Egiptu
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florencja, Wlochy
Abu Hafs Mauretańczyk (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); urodzony 1.10.1975 r.
Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); urodzony 12.03.1971 r. w Rijadzie, Arabia Saudyjska
Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Szwecja, data urodzenia 1.06.1968 r.
Agha, Abdul Rahman (Przewodniczący Sądu Wojskowego)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Wydział Paszportów i Wiz)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister ds. Pielgrzymów i Religii)
Ahmadi, Haji M., Mułła (Prezes Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari (Minister Bezpieczeństwa (ds Wywiadu))
Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed the Tanzanian; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); urodzony 14.03.1974 r. lub 13.04.1974 r. lub 14.04.1974 r. lub 1.08.1970 r. w Zanzibarze, Tanzania; obywatel Tanzanii
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; urodzony w 1965 r. w Egipcie; obywatel Egiptu
Akhund, Ahmed Jan, Mułła (Minister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mułła (Minister Górnictwa i Przemysłu)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)
Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister Budownictwa)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mułła (Minister Obrony)
Akhund, Mohammad Abbas, Mułła (Minister Zdrowia Publicznego)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)
Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al-Makki, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr Amin; alias Ul-Haq, Dr Amin); urodzony w 1960 r. w prowincji Nangahar, Afganistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadiszu, Somalia
Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Szwecja; urodzony 1.01.1955 r.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja, urodzony 20.11.1974 r.
Al-Jadawi, Saqar; urodzony około 1965 r.; uważany za obywatela Jemenu i Arabii Saudyjskiej; adiutant Osamy bin Ladena.
Al-Jaziri, Abu Bakr; obywatelstwo: algierskie; adres: Peszawar, Pakistan - członek Afghan Support Committee
Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); urodzony 1.03.1948 r. w Kairze, Egipt; uważany za obywatela Egiptu lub Kanady
Allamuddin, Syed (Drugi Sekretarz, „Konsulat Generalny” Talibów, Peszawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - członek Afghan Support Committee i Revival of Islamic Heritage Society
Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; alias Kahdi, Yasin), Jedda, Arabia Saudyjska
Al-Sharif, Sa’d; urodzony około 1969 r. w Arabii Saudyjskiej; szwagier i bliski współpracownik Osamy bin Ladena; uważany za szefa organizacji finansowej Osamy bin Ladena.
Amin, Aminullah, Maulavi (Gubernator prowincji Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché handlowy, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afganistan; urodzony 30.03.1964 r. lub 14.05.1964 r. w Trypolisie, Libia; obywatel Libii (osoba prywatna)
Anwari, Mohammad Tahre, Mułła (Departament Spraw Administracyjnych)
Aref, Arefullah, Mułła (Wiceminister Finansów)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)
Atiqullah, Hadji Molla (Wiceminister Robót Publicznych)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rzym, Wlochy
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); data urodzenia 1935 r.; obywatel Somalii
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operacyjny i wojskowy dowódca Jihad Group; urodzony 19.06.1951 r. w Gizie, Egipt; nr paszportu 1084010 (Egipt); lub nr 19820215
Azizirahman (Trzeci Sekretarz, „Ambasada” Talibów, Abu Dhabi)
Baqi, Abdul, Maulavi (Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Baqi, Abdul, Mułła (Wiceminister Informacji i Kultury)
Baradar, Mułła (Wiceminister Obrony)
Bari, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Helmand)
Bin Marwan, Bilal; urodzony w 1947 r.
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; alias Ayadi Chafik, Ben Muhammad; alias Aiadi, Ben Muhammad; alias Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; 129 Park Road, Londyn NW8, Wielka Brytania; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Wiedeń, Austria; Tunezja; urodzony 21.01.1963 r. w Safais (Sfax), Tunezja
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Niemcy; urodzony 4.08.1958 r., w Aleppo, Syria; nr pasportu 1310636262 (Niemcy)
Daud, Mohammad (Attaché ds. administracyjnych, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)
Ehsanullah, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)
Eshaq M. (Gubernator prowincji Laghman)
Ezatullah, Maulavi (Wiceminister Planowania)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias Al-Kini, Usama; alias Ally, Fahid Mohammed; alias Msalam, Fahad Ally; alias Msalam, Fahid Mohammed Ali; alias Msalam, Mohammed Ally; alias Musalaam, Fahid Mohammed Ali; alias Salem, Fahid Muhamad Ali); urodzony 19.02.1976 r. w Mombasie, Kenia; obywatel Kenii
Faiz, Maulavi (Departament Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Wiceminister Handlu)
Fauzi, Habibullah (Pierwszy Sekretarz / Zastępca Szefa Misji, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (alias Abdalla, Fazul; alias Adballah, Fazul; alias Aisha, Abu; alias Al Sudani, Abu Seif; alias Ali, Fadel Abdallah Mohammed; alias Fazul, Abdalla; alias Fazul, Abdallah; alias Fazul, Abdallah Mohammed; alias Fazul, Haroon; alias Fazul, Harun; alias Haroon; alias Haroun, Fadhil; alias Harun; alias Luqman, Abu; alias Mohammed, Fazul; alias Mohammed, Fazul Abdilahi; alias Mohammed, Fouad; alias Muhamad, Fadil Abdallah); urodzony 25.08.1972 r. lub 25.12.1974 r. lub 25.02.1974 r. w Moroni, Komory; obywatel Komorów lub Kenii
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché handlowy, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi)
Hamdullah, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Konsulat Generalny” Talibów, Quetta),
Hamidi, Zabihullah (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)
Hamidullah, Mułła, dyrektor Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi (Gubernator prowincji Wardak (Maidan))
Hanafi, Mohammad Nasim, Mułła (Wiceminister Edukacji)
Hanif, Qari Din Mohammad (Minister Planowania)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister Spraw Przygranicznych)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister Spraw Administracyjnych)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Wiceminister ds.Pielgrzymów i Religii)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)
Hassan, Hadji Mohammad, Mułła (Pierwszy Wiceprezes Rady Ministrów, Gubernator Kandaharu)
Hijazi, Riad (alias Hijazi, Raed M.; alias Al-Hawen, Abu-Ahmad; alias Almaghribi, Rashid (marokański); alias Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin); alias Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordania; urodzony w 1968 r. w Kalifornii, USA; SSN: 548-91-5411
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d’Italia, Szwajcaria; urodzony 16.06.1938 r.; w Damaszku, Syria; obywatel Szwajcarii i Tunezji.
Homayoon, Mohammad, Eng. (Wiceminister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Wiceminister (ds Kultury) w Ministerstwie Informacji i Kultury)
Hottak, M. Musa, Maulavi (Wiceminister Planowania)
Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Szwajcaria, urodzony w 1927 r.
Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (Gubernator prowincji Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds Administracji))
Jalil, Abdul, Mułła (Wiceminister Spraw Zagranicznych)
Jama, Garad (alias Nor, Garad K.) (alias Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; urodzony 26.06.1974 r.
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister Informacji)
Jan, Ahmad, Maulavi (Gubernator prowincji Zabol)
Janan, Mullah (Gubernator Fariab),
Jim’ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim’ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), PO box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia
Kabir, A., Maulavi (Gubernator prowincji Nangarhar)
Kabir, Abdul, Maulavi (Drugi Wiceprezes Rady Ministrów, Gubernator prowincji Nangahar, przywódca Strefy Wschodniej)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Konsul Generalny, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gubernator prowincji Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mułła (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds Bezpieczeństwa))
Kmalzada Shamsalah (Drugi Sekretarz, Ambasada Talibów, Abu Dhabi)
Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karaczi, Pakistan
Madani, Jan Mohammad (chargé d’affaires, Ambasada Talibów, Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gubernator prowincji Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aganistan; urodzony w 1937 r.; lub 1938 r.; lub 1939 r.; lub 1940 r.; lub 1941 r.; lub 1942 r.; lub 1943 r.; lub 1944 r.; lub 1945 r.; obywatelstwo: pakistańskie
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); urodzony 15.04.1939 r. lub 1938 r.; obywatelstwo: pakistańskie
Makhtab Al-Khidamat / Al Kifah
Manan, Mawlawi Abdul, (attaché handlowy, „Ambasada” Talibów, Abu Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu)
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Szwajcaria; Zurych, Szwajcaria; urodzony 1928 r. w Egipcie lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurych, Szwajcaria
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister Rolnictwa)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister Robót Publicznych)
Matiullah, Mułła, Urząd Celny w Kabulu
Mazloom, Fazel M, Mułła (Zastępca Szefa Sztabu Armii)
Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché ds. edukacji, „Konsulat Generalny” Talibów, Peszawar)
Mohammad, Dost, Mułła (Gubernator prowincji Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (Gubernator prowincji Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (Wiceminister Handlu)
Mohammad, Qari Din (Minister Szkolnictwa wyższego)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gubernator prowincji Khost)
Momand, Qalamudin, Maulavi (Wiceminister ds. Pielgrzymów)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Wiceminister Spraw Przygranicznych)
Motaqi, Amir Khan, Mułła (Ministerstwo Edukacji)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mułła (Minister Finansów)
Motmaen, Abdulhai (Departament Informacji i Kultury, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)
Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); urodzony w 1956 r. w Aleksandrii, Egipt; zamienna data urodzenia 1951 r.
Muhammad ‘Atif (alias Abu Hafs); urodzony (prawdopodobnie) w 1944 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena
Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias Abdel Rahman; alias Abdul Rahman; alias Al-Muhajir, Abdul Rahman; alias Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; urodzony 19.06.1964 r. w Egipcie; obywatel Egiptu
Mujahid, Abdul Hakim, wysłannik Talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych
Murad, Abdullah, Maulavi (Konsul Generalny, „Konsulat Generalny” Talibów, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias Al Masri, Abd Al Wakil; alias Al-Nubi, Abu; alias Ali, Hassan; alias Anis, Abu; alias Elbishy, Moustafa Ali; alias Fadil, Mustafa Muhamad; alias Fazul, Mustafa; alias Hussein; alias Jihad, Abu; alias Khalid; alias Man, Nu; alias Mohammed, Mustafa; alias Yussrr, Abu); urodzony 23.06.1976 r. w Kairze, Egipt; obywatel Egiptu lub Kenii; kenijski DO nr 12773667; nr seryjny 201735161
Mustasaed, Mułła (szef Akademii Nauk)
Mutawakil, Abdul Wakil (Minister Spraw Zagranicznych)
Muttaqi, Amir Khan (przedstawiciel Talibów do rozmów z ONZ)
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Wlochy; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Szwajcaria, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Szwajcaria; urodzony 17.05. 1931 r. lub 17.05.1937 r.; w Aleksandrii, Egipt; obywatel Tunezji
Naim, Mohammad, Mułła (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)
Najibullah, Maulavi (Konsul Generalny, „Konsulat Generalny” Talibów, Peszawar)
Nomani, Hamidullah, Maulavi (urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Guberantor prowincji Balkh, przywódca Strefy Północnej)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)
Nyazi, Manan, Mułła (Gubernator prowincji Kabul)
Omar, Mohammed, Mułła, Przywódca Wiernych („Amir ul-Mumineen”), Afganistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Wiceminister Spraw Przygranicznych)
Paktis, Abdul Satar, Dr (Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Qadeer, Abdul, Generał (attaché wojskowy, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Qalamuddin, Maulavi (szef Komitetu Olimpijskiego)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mułła (Przewodniczący Rady Rządzącej, prezes Rady Ministrów)
Rahimi, Yar Mohammad Mułła (Minister Komunikacji)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)
Rahmani, M. Hasan, Mułła (Gubernator prowincji Kandahar)
Rasul, M, Mułła (Gubernator prowincji Nimroz)
Rauf, Abdul, Mułła (dowódca Korpusu Centralnego)
Razaq, Abdul, Maulavi (Minister Handlu)
Razaq, Abdul, Mułła (Minister Spraw Wewnętrznych)
Reshad, Habibullah, Mułła (dyrektor Departamentu Dochodzeń)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (przedstawiciel handlowy, „Konsulat Generalny” Talibów, Peszawar)
Sadruddin, Alhaj, Mułła (burmistrz miasta Kabul)
Safi, Rahmatullah, Generał (przedstawiciel Talibów na Europę)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gubernator prowincji Urouzgan)
Sanani, Maulavi, szef Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (Przewodniczący Sądu Najwyższego)
Sayed, Alhaj Mułła Sadudin (burmistrz miasta Kabul)
Sayf al-Adl (alias Saif Al-‘Adil); urodzony około 1963 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; odpowiedzialny za bezpieczeństo Osamy bin Ladena
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Wiceminister Pracy i Spraw Socjalnych)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Z - ca Gubernatora prowincji Kabul)
Shafiq, M, Mułła (Gubernator prowincji Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (Drugi Sekretarz, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Wiceminister Edukacji)
Shams-ur-Rahman, Mułła (Wiceminister Rolnictwa)
Sharif, Mohammad (Wiceminister Spraw Wewnętrznych)
Shaykh Sai’id (alias Mustafa Muhammad Ahmad); urodzony w Egipcie
Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias Ally, Ahmed; alias Bahamad; alias Bahamad, Sheik; alias Bahamadi, Sheikh; alias Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; alias Swedan, Sheikh; alias Swedan, Sheikh Ahmed Salem); urodzony 9.04.1969 r. lub 9.04.1960 r.w Mombasie, Kenia; obywatel Kenii
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Trzeci Sekretarz, „Konsulat Generalny” Talibów, Karaczi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Wiceminister Sprawiedliwości)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Trzeci Sekretarz, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Wiceminister Zdrowia Publicznego)
Tahis, Hadji (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister ds. Repatriacji)
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); urodzony 15.03.1963 r. w Aleksandrii, Egipt
Tawana, Maulavi (Gubernator prowincji Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mułła (Wiceminister Komunikacji)
Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); urodzony 29.06.1960 r. w Egipcie
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); obywatelstwo: pakistańskie
Turab, Hidayatullah Abu (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)
Turabi, Nooruddin, Mułła (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan
Osama bin Laden (Usama Bin Laden) (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden; alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim); urodzony 30.07.1957 r. w Jedda, Arabia Saudyjska; cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obecnie oficjalnie obywatel afgański
Uthman, Omar Mahmoud (alias Al-Filistini, Abu Qatada; alias Takfiri, Abu Umr; alias Abu Umar, Abu Omar; alias Uthman, Al-Samman; alias Umar, Abu Umar; alias Uthman, Umar; alias Abu Ismail), Londyn; urodzony 30.12.1960 r. lub 13.12.1960 r.
Wahab, Malawi Abdul Talib (chargé d’affaires w Rijadzie)
Wahidyar, Ramatullah (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)
Wali, Mohammad, Maulavi (Minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)
Wali, Qari Abdul (Pierwszy Sekretarz, „Konsulat Generalny” Talibów, Peszawar)
Walijan, Maulavi (Gubernator prowincji Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))
Waziri, M. Jawaz (Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Szef BIA)
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mułła (Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „Ambasada” Talibów, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (ambasador Talibów w Pakistanie)
Zahed, Abdul Rahman (Wiceminister Spraw Zagranicznych)
Zahid, Mohammad, Mułła (Trzeci Sekretarz, „Ambasada” Talibów, Islamabad),
Zaief, Abdul Salam, Mułła (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peszawar, Pakistan; Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peszawar, Pakistan; Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peszawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (Wiceminister Informacji i Kultury (ds Publikacji))
ZAŁĄCZNIK II
Wykaz właściwych władz określonych w art. 5


BELGIA
Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B - 1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B - 1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11


FRANCJA
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F - 75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15DANIA
Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01IRLANDIA
Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland


Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2


Ireland

Tel. (353-1) 408 24 92NIEMCY
Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D - 60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71


WŁOCHY
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I - 00187 Roma

Email: csf@tesoro.it

Tel. (39 06) 4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32


GRECJA
Ministerstwo Gospodarki

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Gospodarczej

ul. Nikis 5-7

GR - 101 80 Ateny

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φαξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93LUKSEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l’action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L - 1016 LuxembourgTel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48


Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L - 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41


HISZPANIA
Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana 162,

E - 28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E - 28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56ANIDERLANDY
Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A - 1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A - 1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290


W odniesieniu do art. 5:
Finansinspektionen

Box 7831

SE - 103 98 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35


PORTUGALIA
Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P - 1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49


Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das

Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P - 1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate

Department of Trade and Industry

3-4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09


FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176


FIN - 00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SZWECJA
W odniesieniu do art. 4:


Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

SE - 102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00


WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
Komisja Wspólnot Europejskich

Dyrekcja Generalna Stosunki Zewnętrzne

Dyrekcja WPZiB

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 68 80

Fax (32-2) 296 75 63E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int
1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002 r., str. 4.

2 Wniosek przedłożony 6 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

3 Opinia wydana 11 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

4 Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 188.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna