Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny I floryPobieranie 0.68 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr …/…

z dnia XXX r.

zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi1, w szczególności jego art. 4 ust. 6,a także mając na uwadze, co następuje:

  1. Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Unii niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a) – d) tego artykułu. Ponadto środki wykonawcze dotyczące takich ograniczeń zostały ustanowione w art. 71 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi2.

  2. Wykaz gatunków, których wprowadzanie do Unii zostało zawieszone, ostatnio ustalono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 757/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. zawieszającym wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory3.

  3. Na podstawie otrzymanych niedawno informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że status ochronny niektórych dodatkowych gatunków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zostanie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Unii z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następujących nowych gatunków:

Hippopotamus amphibius z Kamerunu i Mozambiku;

Cercopithecus dryas z Demokratycznej Republiki Konga;

Stephanoaetus coronatus i Torgos tracheliotus z Tanzanii;

Balearica pavonina z Sudanu;

Chamaeleo africanus z Nigru;

Heosemys annandalii i Heosemys grandis z Laosu;

Mantella pulchra z Madagaskaru;

Tridacna crocea, Tridacna maxima i Tridacna squamosa z Kambodży;

Nardostachys grandiflora z Nepalu.

  1. Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła również, że z najnowszych dostępnych informacji wynika, iż nie jest już konieczne zawieszenie wprowadzania do Unii następujących gatunków:

Canis lupus z Kirgistanu;

Ateles geoffroyi i Brachypelma albopilosum z Nikaragui;

Calumma brevicorne, Calumma gastrotaenia, Calumma nasutum, Calumma parsonii, Furcifer antimena, Furcifer campani i Furcifer minor z Madagaskaru;

Cuora amboinensis, Cuora galbinifrons, Cycadaceae spp., Christensonia vietnamica, Stangeriaceae spp. i Zamiaceae spp. z Wietnamu;

Rauvolfia serpentina z Mjanmy;

Pterocarpus santalinus z Indii.

  1. Przeprowadzono konsultacje ze wszystkimi krajami pochodzenia gatunków, które podlegają nowym ograniczeniom dotyczącym wprowadzania do Unii.

  2. Dla zapewnienia jasności wykaz gatunków, których wprowadzanie do Unii zostaje zawieszone, powinien zatem zostać zmieniony, a rozporządzenie (UE) nr 757/2012 powinno zostać zastąpione.

  3. Przeprowadzono konsultacje z Grupą ds. Przeglądu Naukowego powołaną zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 338/97.

  4. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą powołanego zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

Wprowadzanie do Unii okazów gatunków dzikiej fauny i flory wymienionych z załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zawieszone.Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 757/2012 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia są rozumiane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.W imieniu Komisji

Przewodniczący

[…]

ZAŁĄCZNIKOkazy gatunków zawartych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97, których wprowadzanie do Unii zostaje zawieszone

Gatunek

Źródło(-a), którego(-ych) dotyczy zawieszenie

Okaz(-y), którego(-ych) dotyczy zawieszenie

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6 lit.:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

środowisko naturalne

trofea myśliwskie

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

środowisko naturalne

trofea myśliwskie

Białoruś, Mongolia, Tadżykistan, Turcja

a)

Felidae

Ursidae

Ursus arctos

środowisko naturalne

trofea myśliwskie

Kanada (Kolumbia Brytyjska), Kazachstan

a)

Ursus thibetanus

środowisko naturalne

trofea myśliwskie

Rosja

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

środowisko naturalne

wszystkie

Bahrajn

a)  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna