Rozprawa doktorska Promotor: prof dr hab med. Janusz MarcinkiewiczPobieranie 233.23 Kb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar233.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wydział Lekarski


Marek Koprowski

Rola pochodnych tauryny w ostrej reakcji zapalnej


Rozprawa doktorska

Promotor: prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz

Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2005

Badania zostały wykonane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny (grant nr 501/FP/1) oraz Komitetu Badań Naukowych (501/P/22/L – badania statutowe)Składam serdeczne podziękowania

Panu Profesorowi Januszowi Marcinkiewiczowi

za promotorską opiekę i cenne wskazówki.

Pragnę również podziękować

pracownikom Katedry Immunologii

za okazaną pomoc i życzliwość

oraz mojej Żonie – za wyjątkową cierpliwość.

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów 5

1. Wstęp 7

1.1 Rola tauryny w organizmie człowieka 7

Metionina 8

L-cysteina 8

HOCl 8


HOBr 8

1.2 Pochodne tauryny w ostrej reakcji zapalnej 11

1.3 Biologiczne właściwości chloraminy i bromaminy tauryny 13

2. Cel pracy 15

3. Materiały i metody 16

3.1 Odczynniki 16

3.2 Materiały i aparatura 16

3.3 Model doświadczalny in vitro – założenia 17

3.3.1 Izolacja makrofagów otrzewnowych 18

3.3.2 Hodowle komórkowe 18

3.3.3 Synteza chloraminy i bromaminy tauryny 19

3.3.4 Ocena żywotności komórek – test MTT 20

3.3.5 Ocena żywotności komórek – test zahamowania wchłaniania błękitu trypanu 20

3.3.6 Transport TauCl przez błonę komórkową 21

3.3.7 Oznaczanie stężenia tlenku azotu w nadsączach hodowli komórkowych 21

3.3.8 Oznaczanie stężenia cytokin w nadsączach hodowli komórkowych 22

3.3.9 Ocena ekspresji HO-1 i COX-2 metodą Western blot 23

3.4 Model doświadczalny ostrego odczynu zapalnego in vivo – założenia 23

3.4.1 Zwierzęta doświadczalne 24

3.4.2 Wytwarzanie komór powietrznych, indukcja zapalenia, pozyskiwanie wysięku zapalnego i napływających komórek 24

3.4.3 Test chemiluminescencji 25

3.4.4 Oznaczanie aktywności mieloperoksydazy w homogenatach komórkowych 25

3.5 Analiza statystyczna wyników 25

4. Wyniki 26

4.1 Określenie trwałości chloraminy (TauCl) i bromaminy tauryny (TauBr) 26

4.2 Cytotoksyczność TauCl i TauBr 33

4.3 Transport TauCl przez błonę komórkową 37

4.4 Ocena wpływu badanych związków na aktywność sekrecyjną makrofagów in vitro 39

4.6 Ocena wpływu badanych związków na przebieg ostrego odczynu zapalnego in vivo 46

5. Dyskusja 50

6. Podsumowanie 58

7. Wnioski 59

8. Streszczenie 60

9. Abstract 63

10. Bibliografia 64
Wykaz stosowanych skrótów


BSA – albumina bydlęca (bovine serum albumin)

COX – cyklooksygenaza

DPBS – pozbawiona jonów wapnia i magnezu, zbuforowana fosforanami sól

fizjologicznaEPO – peroksydaza eozynofilów

FCS – płodowa surowica cielęca (fetal calf serum)

GES – guanidynoetanosulfonian; inhibitor białka TauT

H3-Tau – tauryna znakowana trytem

H3-TauCl – chloramina tauryny znakowana trytem

HBSS – (Hank’s buffered saline solution)

HO-1 – oksygenaza hemowa-1

HRP – peroksydaza chrzanowa

HUVEC – ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (human umbilical vein

endothelial cells)IFN – interferon

IL-6, -10, -12 – interleukina 6, 10, 12

LPSlipopolisacharyd

MPO – mieloperoksydaza

MTT – bromek 3-(4,5-dimetylo-tiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazolu

NADP+ – fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego; forma utleniona

NADPH – fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego; forma zredukowana

NDD – N-(1-naftylo)-etylenodiamina

NOtlenek azotu

NOS – syntaza tlenku azotu

PGE2 – prostaglandyna E2

ROS – reaktywne formy tlenu (reactive oxygen species)

Tau – tauryna

TauBr – bromamina tauryny

TauBr2 – dibromamina tauryny

TauCl – chloramina tauryny

TauCl2 – dichloramina tauryny

TauTbiałko transportujące taurynę

TNF – czynnik martwicy nowotworów (tumor necrosis factor)

1. Wstęp
1.1 Rola tauryny w organizmie człowieka


Tauryna jest β aminokwasem sulfonowym występującym powszechnie w komórkach i płynie tkankowym zarówno u człowieka, jak i u innych ssaków. Jakkolwiek nie jest ona wbudowywana do łańcuchów polipeptydowych, pełni istotną rolę regulacyjną. Jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i siatkówki oka, funkcjonowania układu rozrodczego oraz immunologicznego [Schuller-Levis i Park, 2003].

Szlaki powstawania i rozkładu tauryny w organizmie człowieka zostały dość dokładnie scharakteryzowane [Wright i wsp., 1986]. Naturalnym substratem w procesie biosyntezy tauryny jest L-cysteina, aminokwas występujący w organizmie zarówno w stanie wolnym, jak i będący składnikiem łańcuchów polipeptydowych. Jest ona utleniana do kwasu L-cysteinowego, a następnie dekarboksylowana do tauryny (ryc. 1). Enzym katalizujący tę ostatnią reakcję – dekarboksylaza kwasu L-cysteinowego – stanowi kluczowy element szlaku metabolicznego, warunkujący zdolność endogennej produkcji tauryny. Alternatywna droga syntezy tauryny polega na dekarboksylacji L cysteiny do cysteaminy, a następnie utlenieniu jej do hypotauryny i tauryny (ryc. 1).

Poszczególne gatunki ssaków różnią się poziomem dekarboksylazy kwasu L cysteinowego, a co za tym idzie – zdolnością do endogennej syntezy tauryny. U kotów aktywność tego enzymu jest bardzo niska, stąd poziom tauryny jest u nich całkowicie zależny od dostępności tego aminokwasu w diecie. W przeciwieństwie do nich szczury są w stanie syntetyzować niemal całą niezbędną ilość tauryny de novo. Dane obserwacyjne, jak również badania przeprowadzone na zwierzętach należących do rzędu naczelnych, sugerują, że u człowieka zdolność do endogennej syntezy tauryny jest ograniczona [Wright i wsp., 1986; Sturman, 1993].

Metionina


COO-

|

+H3N–CH

|

CH2SH: Content
Content -> Punktacja uczniów kl. 1-3
Content -> Dane osobowe
Content -> Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska nowa specjalność magisterska w języku angielskim
Content -> SzczegóŁowy opis tematu zamówienia
Content -> Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu Wroclaw Nicolaus Copernicus Airport Rozkład lotów lato 2012 Flight schedule summer 2012
Content -> Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
Content -> 14 nowych wariantów rolek do zaginania taśm transportowych od igus
Content -> SzczegóŁowy opis zamówienia
Content -> Abc posługi pasterskiej dla kapłana opiekuna/pasterza Wspólnoty ze Szkoły Nowej Ewangelizacji (sne)
Content -> SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr bzp/PN/160/2014


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna