Rozwój teorii literatury od starożytności po wspóŁczesnośĆ Wykaz zagadnień I literatury przedmiotu do egzaminu podręcznikiPobieranie 39.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar39.58 Kb.


ROZWÓJ TEORII LITERATURY OD STAROŻYTNOŚCI PO WSPÓŁCZESNOŚĆ

Wykaz zagadnień i literatury przedmiotu do egzaminu

PODRĘCZNIKI

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006, Znak.

Mitosek Zofia: Teorie badań literackich. Przegląd historyczny. Wyd. 5 zm. Warszawa 2004, PWN.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995, PWN (jest to skrócona i zm. wersja książki Zarys dziejów poetyki (Od starożytności do końca XVII w.). Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe).

Skwarczyńska Stefania: Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX w.. Warszawa 1984, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tatarkiewicz Władysław: Historia estetyki. T. 1-3. Wrocław 1960-1967, Ossolineum (i wyd. nast.).SŁOWNIKI

Słownik literatury polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wyd. 2 poszerz. i popr. Wrocław 1996, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. Alina Brodzka [i in.]. Wrocław 1993, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wrocław 1991, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. Pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław 1998, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik terminów literackich. Pod red. Janusza Sławińskiego. Wyd. 3 poszerz. i popr. Wrocław 1998, Ossolineum (i wyd. nast.).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: KSIĄŻKI

Compagnon Antoine: Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek. Przeł. Tomasz Stróżyński. Gdańsk 2010, Słowo/Obraz Terytoria.

Culler Jonathan: Teoria literatury. Przeł. Maria Bassaj. Warszawa 1998, Prószyński i S-ka (i wyd. nast.).

Curtius Ernst Robert: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. Andrzej Borowski. Kraków 1997, Universitas (i wyd. nast.)

Eco Umberto: Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. Mikołaj Olszewski, Magdalena Zabłocka. Kraków 1994, Znak (i wyd. nast.).

Hawkes Terence: Strukturalizm i semiotyka. Przeł. Ignacy Sieradzki. Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków 2006, Universitas.

Literatura. Teoria. Metodologia. Pod red. Danuty Ulickiej. Wyd. 3 zm. i uzup. Warszawa 2006, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura i jej interpretacje. Pod red. Lajosa Nyírö. Posł. Stefana Żółkiewskiego. Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Markiewicz Henryk: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Markiewicz Henryk: Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju. Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Markiewicz Henryk: Prace wybrane. Pod red. Stanisława Balbusa. T. 5: Z teorii literatury i badań literackich. Kraków 1997, Universitas.

Michałowska Teresa: Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław 2007, Uniwersytet Wrocławski.

Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Pod red. Ryszarda Nycza. Wrocław 1992, Wiedza o Kulturze.

Skubaczewska-Pniewska Anna: O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego. Toruń 2006, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. Warszawa 2002, Instytut Badań Literackich, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”.

Stabryła Stanisław: Antyczna teoria literatury. Wrocław 1982, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.Tieghem Philippe van: Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu. Przeł. Maria Wodzyńska, Ewa Maszewska. Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: ANTOLOGIE

Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. Wojciech Karpiński. Warszawa 1974, Czytelnik.

Dekonstrukcja w badaniach literackich. Pod red. Ryszarda Nycza. Gdańsk 2000, Słowo/Obraz Terytoria.

Nowa Krytyka. Antologia. Wybór Henryk Krzeczkowski. Wstęp i oprac. Zdzisław Łapiński. Warszawa 1983, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybrał i oprac. Tadeusz Namowicz. Wrocław 2000, Ossolineum.

Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1982, Ossolineum.

Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów. Red. Maria Renata Mayenowa. Teksty przeł. i koment. opatrzył. Wojciech Górny. Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rosyjska szkoła stylistyki. Wybór i oprac. Maria Renata Mayenowa, Zygmunt Saloni. Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. Stanisław Stabryła. Wrocław 1983, Ossolineum.

Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. Pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Michała Głowińskiego, Henryka Markiewicza. Seria 1-2. Wrocław 1977-1988, Ossolineum.

Szkoła Genewska w krytyce. Antologia. Wybór Henryk Chudak [i in.]. Przedm. Maciej Żurowski. Warszawa 1998, PWN.

Sztuka interpretacji. Wybór i oprac. Henryka Markiewicza. T. 1-2. Wrocław 1971-1973, Ossolineum.

Świadomość literacka w Polsce. Antologia. [T. 1]: Oświeceni o literaturze [cz. 1: Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800; cz. 2: Wypowiedzi pisarzy polskich 1801-1830]. Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. Warszawa 1993-1995, PWN.

Świadomość literacka w Polsce. Antologia. [T. 2]: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze, renesans, barok. Wstęp, wybór i oprac. Maria Cytowska i Teresa Michałowska. Warszawa 1999, PWN.

Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 1-2. Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie.

Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 1-2. Kraków 1965-1986, Wydawnictwo Literackie.

Teoria literatury i metodologia badań literackich. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Danuta Ulicka. Wyd. 2 zm. Warszawa 2001, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak.

Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. Przeł., wstępem i objaśn. opatrzył Tadeusz Sinko. Wyd. 2 zm. Wrocław 1951, Ossolineum (i wyd. nast.).

Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Hubert Orłowski. Warszawa 1986, Czytelnik.

Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 1-4. Kraków 1976-1996, Wydawnictwo Literackie.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Starożytność (Grecja i Rzym)

Arystoteles: Poetyka. Przeł. i oprac. Henryk Podbielski. Warszawa 1984, Ossolineum (i wyd. nast.).

Horacy: List do Pizonów. W: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. Przeł., wstępem i objaśn. opatrzył Tadeusz Sinko. Wyd. 2 zm. Wrocław 1951, Ossolineum, s. 65-89 (i wyd. nast.); Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. Stanisław Stabryła. Wrocław 1983, Ossolineum, s. 36-64.

Średniowiecze

Różni autorzy. W: Świadomość literacka w Polsce. Antologia. [T. 2]: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze, renesans, barok. Wstęp, wybór i oprac. Maria Cytowska i Teresa Michałowska. Warszawa 1999, PWN, s. 79-179.Renesans

Scaliger Julius Caesar: Siedem ksiąg poetyki [fragmenty]. Przeł. Michał Szewielow. W: Świadomość literacka w Polsce. Antologia. [T. 2]: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze, renesans, barok. Wstęp, wybór i oprac. Maria Cytowska i Teresa Michałowska. Warszawa 1999, PWN, s. 360-370; inne fragmenty pt. Poetyka. Przeł. Jerzy Mańkowski. W: Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1982, Ossolineum, s. 260-313.Barok i klasycyzm

Różni autorzy (fragmenty tekstów z rozdz.: Rok 1600, Wiek siedemnasty, Rok 1700). W: Tatarkiewicz Władysław: Historia estetyki. T. 3. Wrocław 1967, Ossolineum (i wyd. nast.).

Boileau-Despréaux Nicolas: L’Art poétique. Sztuka poetycka. Przekł. i oprac. Maria Grzędzielska. Lublin 1989, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Romantyzm

Hegel Georg Wilhelm Friedrich: Wykłady o estetyce. Przekł. Janusz Grabowski i Adam Landman. T. 1. Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 26-45 (rozdz. Naukowe sposoby rozpatrywania piękna i sztuki; fragm. rozdz. Pojęcie piękna artystycznego); pt. Wstęp do estetyki. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 1, cz. 1. Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, s. 299-312.

Schlegel August Wilhelm: O sztuce i literaturze dramatycznej. Przekł. Teresy Dmochowskiej. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 1, cz. 1. Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, s. 126-137.

Pozytywizm

Lanson Gustaw: Metoda w historji literatury. Przeł. Stanisław Turowski ze współudz. Anieli Wierzbickiej. „Sfinks” 1912, z. 8/9, s. 259-296; Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 1, cz. 2. Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, s. 428-456.

Taine Hipolit Adolf: Wstęp. W: tenże: Historya literatury angielskiej. Przekł. Elizy Orzeszkowej. Cz. 1. Warszawa 1900, S. Lewental, s. 5-30; pt. Historia literatury angielskiej. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 1, cz. 2. Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, s. 28-58.

Przełom antypozytywistyczny

Dilthey Wilhelm: Przeżycie i poezja. Przekł. Olgi Dobijanki. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, s. 92-102.


Psychoanaliza

Freud Zygmunt: Pisarz a fantazjowanie. Przekł. Marii Leśniewskiej. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, s. 508-517; inny przekład w: Pospiszyl Kazimierz: Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wybór tekstów tł. Barbara Kocowska [i in.]. Wrocław 1991, Ossolineum, s. 249-256.

Jung Carl Gustav: Psychologia i twórczość. Przekł. Krystyny Krzemień-Ojak. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, s. 552-569; inny przekład, pt. Psychologia i literatura, w: tenże: Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Wybrał, przeł. i wstępem poprzedził Jerzy Prokopiuk. Warszawa 1976, Czytelnik, s. 379-403; Rosińska Zofia: Jung. Warszawa 1982, Wiedza Powszechna, s. 183-200.Krytyka archetypowa i mitograficzna

Bodkin Maud: Wzorce archetypowe w poezji tragicznej. Przekł. Przemysława Mroczkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2, s. 571-594; Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, s. 571-594; Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. Pod red. Michała Głowińskiego i Henryka Markiewicza. [Seria 1]. Wrocław 1977, Ossolineum, s. 269-287.

Frye Northrop: Archetypy literatury. Przeł. Apolonia Bejska. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 2. Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie, s. 303-321.

Krytyka tematyczna

Bachelard Gaston: Wyobraźnia i materia. Przekł. Wandy Błońskiej. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 1. Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, s. 598-616.

Poulet Georges: Metamorfozy koła. Przeł. Donata Eska. W: tenże: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór Jana Błońskiego i Michała Głowińskiego. Przedm. Jana Błońskiego. Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 331-354.

Fenomenologia

Ingarden Roman: Z teorii dzieła literackiego. W: Problemy teorii literatury. Wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz. Seria 1. Wyd. 2 poszerz. Wrocław 1987, Ossolineum, s. 7-54; Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 43-72.Hermeneutyka

Gadamer Hans-Georg: Poezja i interpretacja. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4, s. 301-307.

Ricoeur Paul: „Symbol daje do myślenia”. Przeł. Stanisław Cichowicz. W: tenże: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, oprac. i posł. Stanisława Cichowicza. Przeł. Ewa Bieńkowska [i in.]. Warszawa 1975, Pax, s. 7-24 (i wyd. nast.).

Estetyka recepcji

Iser Wolfgang: Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 259-280; inne przekłady: pt. Apelacyjna struktura tekstów. Przeł. Włodzimierz Bialik, w: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Wyb., oprac. i wstępem opatrzył Hubert Orłowski. Warszawa 1986, Czytelnik, s. 204-224; Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 73-93; pt. Apelatywna struktura tekstów. Przeł. Maria Kłańska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 4, cz. 1. Kraków 1992, Wydawnictwo Literackie, s. 100-127.

Jauss Hans Robert: Estetyka recepcji i komunikacja literacka. Przeł. Barbara Przybyłowska. W: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivanićkovej. Warszawa 1997, Instytut Kultury, s. 164-175; Teoria literatury i metodologia badań literackich. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Danuta Ulicka. Wyd. 2 zm. Warszawa 2001, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 252-267.

Formalizm rosyjski

Szkłowski Wiktor: Sztuka jako chwyt. Przekł. Ryszarda Łużnego. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 3. Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie, s. 10-28; Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 95-111.Formalizm amerykański (New Criticism)

Brookes Cleanth: Herezja parafrazy. Przekł. Jacek Gutorow. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 155-170.Strukturalizm

Barthes Roland: Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Przeł. Wanda Błońska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 327-359; Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. Pod red. Michała Głowińskiego i Henryka Markiewicza. [Seria 1]. Wrocław 1977, Ossolineum, s. 155-184; Teorie literatury. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 254-286.

Jakobson Roman: Poetyka w świetle językoznawstwa. Przeł. Krystyna Pomorska. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 2. Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie, fragm. na s. 23-36; tenże: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. i wstęp Maria Renata Mayenowa. Warszawa 1989, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 2, fragm. na s. 77-91; Teoria literatury i metodologia badań literackich. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Danuta Ulicka. Wyd. 2 zm. Warszawa 2001, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, fragm. na s. 11-24; Teorie literatury. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, fragm. na s. 243-253.

Mukařovský Jan: Strukturalizm w estetyce i w nauce o literaturze. Przeł. Krystyna Moćko. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 3. Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie, s. 226-245.Semiotyka

Łotman Jurij: Problem znaczenia w tekście artystycznym. W: tenże: Struktura tekstu artystycznego. Przeł. Anna Tanalska. Warszawa 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 50-73; Teoria literatury i metodologia badań literackich. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Danuta Ulicka. Wyd. 2 zm. Warszawa 2001, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 155-176; Teorie literatury. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 285-303.Intertekstualizm

Pfister Manfred: Koncepcje intertekstualności. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4, s. 183-208.Dekonstrukcja i dekonstrukcjonizm

Hillis Miller John: Krytyk jako żywiciel i pasożyt. Przeł. Grażyna Borkowska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 285-295; inny przekład, pt. Krytyk jako gospodarz/żywiciel. Przeł. Wojciech Kalaga, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, Wydawnictwo Literackie, s. 233-246.Marksizm

Cejtlin Aleksandr Grigoriewicz: Literaturoznawstwo. Przekł. Wandy Lipiec. W: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefanii Skwarczyńskiej. T. 2, cz. 4. Kraków 1986, Wydawnictwo Literackie, s. 154-172.Michaił Bachtin

Bachtin Michaił M.: Słowo w poezji i słowo w powieści. W: tenże: Problemy literatury i estetyki. Przeł. Wincenty Grajewski. Warszawa 1982, Czytelnik, s. 101-131; przedr. obszernych fragmentów: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 171-184.Krytyka feministyczna

Showalter Elaine: Krytyka feministyczna na bezdrożach. Przeł. Izabela Kalinowska-Blackwood. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/6, s. 115-146; Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. 4, cz. 2. Wyd. 2 zm. i popr. Kraków 1996, Wydawnictwo Literackie, s. 429-468.Krytyka genderowa i krytyka queerowa

Ritz German: Literatura w labiryncie pożądania. Homoseksualność a literatura polska. Przeł. Andrzej Kopacki. W: tenże: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002, Wiedza Powszechna, s. 52-63; Lektury inności. Antologia. Pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Roberta Pruszczyńskiego. Warszawa 2007, Elipsa, s. 193-200.Krytyka postkolonialna

Spivak Gayatri Charkavorty: Krytyka postkolonialnego rozumu. Przekł. Janusz Margański. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak, s. 650-673.Krytyka etyczna

Carroll Noël: Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. Przeł. Jan Zięba. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 81-115.


Pobieranie 39.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna