Rozwoju kulturyPobieranie 325.62 Kb.
Strona3/6
Data27.04.2016
Rozmiar325.62 Kb.
1   2   3   4   5   6Szanse

Zagrożenia

 • Permanentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego w samorządowych instytucjach kultury

 • Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego

 • Zintegrowanie lubuskich środowisk kulturalnych

 • Poprawa warunków zatrudniania i wynagradzania specjalistycznej kadry


 • Rozwój artystycznej działalności pozaszkolnej i pozalekcyjnej kompensującej szkolną edukację kulturalną

 • Opieka nad twórczymi formami uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży, nad utalentowanymi młodymi artystami

 • Zintegrowana promocja dorobku kulturalnego i społeczno –gospodarczego z ofertą turystyczną Województwa Lubuskiego

 • Promocja społecznego ruchu kulturalnego i amatorskiego ruchu artystycznego

 • Dokumentowanie dorobku kulturalnego i udostępnianie informacji o społecznej aktywności kulturalnej Lubuszan

 • Przyjazne kulturze media; utworzenie samodzielnego lubuskiego ośrodka telewizyjnego oraz pisma o profilu społeczno – kulturalnym

 • Zwiększenie skuteczności jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów życia kulturalnego społeczności lokalnych

 • Zachowanie i wzmacnianie wszystkich lubuskich instytucji kultury jako potencjału cywilizacyjnego regionu lubuskiego wobec obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej

 • Rozwój turystyki kulturalnej i agroturystyki.

 • Łączenie promocji gospodarki i turystyki z promocją kultury

 • Rozwijanie kształcenia kadr kultury przez Uniwersytet Zielonogórski poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej

 • Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych na rozwój kultury w województwie lubuskim

 • Zmiany legislacyjne sprzyjające mecenatowi kulturalnemu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 • Zainicjowanie w oparciu o potencjał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego stałych badań monitorujących stan potrzeb, aspiracji i preferencji kulturalnych Lubuszan

 • Dekapitalizacja infrastruktury szkół artystycznych oraz domów i ośrodków kultury

 • Ograniczanie możliwości zatrudniania i wynagradzania specjalistycznej kadry

 • Niedopracowanie treści, form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w większości amatorskich zespołów artystycznych

 • Brak spójnego lubuskiego programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

 • Przeznaczanie bazy kulturalnej na działalność komercyjną.

 • Brak rynku pracy dla absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i szkół artystycznych

 • Lekceważenie dorobku amatorskiego ruchu artystycznego oraz jego instrumentalizacja

 • Pogłębianie się marginalizacji kultury w działaniach jednostek samorządu terytorialnego

 • Rozbudzane animozje pomiędzy północną i południową częścią województwa

 • Schematyzm działania instytucji prowadzących animacje i edukacje kulturalną

 • Brak wizji nowych inwestycji tworzących sieć instytucji kultury w gminach i powiatach, co zmniejsza dostępność ich mieszkańców do kultury symbolicznej

 • Odwoływanie się do stereotypów i wiedzy obserwacyjnej przez władze samorządowe, działaczy i pracowników kultury, a nie do naukowych sposobów weryfikacji wiedzy

Działalność artystyczna

Mocne strony

Słabe strony

  • Potencjał artystyczny i kreatywność stałych zespołów artystycznych

  • Potencjał artystyczny twórców współpracujących z instytucjami

  • Wsparcie prywatnego mecenatu w formie sponsoringu

  • Wspierająca działalność społecznego ruchu kulturalnego

  • Duża częstotliwość produkcji artystycznych

  • Bogata propozycja repertuarowa

  • Współpraca z gminnymi instytucjami kultury

  • Dobre kontakty ze środowiskiem studenckim i uczniowskim

  • Rozwinięte kontakty w kraju i za granicą

  • Niskie nakłady finansowe na działalność artystyczną

  • Niewystarczająca baza lokalowa i wyposażenie instytucji artystycznych oraz sal widowiskowych w terenie

  • Niski zakres przygotowania społeczeństwa do odbioru sztuki

  • Pauperyzacja ludności rzutująca na poziom cen biletów i udział w propozycjach repertuarowych

  • Stereotypy mentalne funkcjonujące w społeczeństwie i brak zinteralizowanych wzorów uczestnictwa w kulturze

  • Niskie wskaźniki scholaryzacji społeczeństwa

  • Brak lokalnego periodyku o profilu artystycznym
Szanse

Zagrożenia

  • Zacieśnienie współpracy z instytucjami kultury działającymi na terenie województwa lubuskiego

  • Rozwijająca się współpraca ze środowiskami akademickimi i szkolnymi

  • Promocja debiutujących twórców z terenu całego kraju (Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki” im. T. Wrońskiego, Scena Młodych Reżyserów w LT, Gorzowskie Spotkania Teatralne)

  • Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych

  • Dekapitalizacja bazy lokalowej i wyposażenia instytucji artystycznych

  • Brak funduszy na promocję działalności artystycznej

  • Brak spójnego programu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

  • Dalsza „ucieczka” odbiorców kultury od kontaktów ofertą instytucji artystycznych

  • Brak monitorowania stanu kultury regionu

Działalność twórcza

Mocne strony


Słabe strony

 • Zróżnicowanie dziedzinowe środowisk twórczych

 • Społeczna identyfikacja i uznanie dla twórców działających w regionie

 • Wsparcie w środowisku akademickim

 • Obecność mediów lokalnych

 • Zorganizowanie twórców w stowarzyszenia i związki (głównie plastycy i literaci)

 • Mobilizująca i nobilitująca funkcja lokalnych nagród kulturalnych (artystycznych)

 • Niewielka liczebność niektórych środowisk twórczych w regionie

 • Koncentracja środowisk twórczych w obu stolicach regionu

 • Niski stopień zorganizowania (dezintegracja) niektórych środowisk twórczych (np. muzycy, tancerze, choreografowie itp.)

 • Brak klubów (ośrodków) pracy twórczej

 • Brak znaczącego, ponadregionalnego czasopisma kulturalnegoSzanse


Zagrożenia

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej i naukowo – badawczej Uniwersytetu Zielonogórskiego w nowych profilach artystycznych

 • Poszerzenie rynku obrotu sztuką o obszar Unii Europejskiej

 • Stworzenie prawnych uregulowań chroniących prawa autorskie

 • Wprowadzenie do programów szkolnych przedmiotu sztuka

 • Różnicowanie poziomu twórczości artystycznej wywołane uwolnieniem (emancypacją) zawodów twórczych

 • Pojawienie się tendencji do kryptocenzury i sterowania twórczością

 • Pauperyzacja społeczeństwa i spadek zainteresowania rynkiem sztuki

 • Niski poziom potrzeb społecznych w zakresie kultury artystycznej

 • Powstanie luki pokoleniowej w niektórych dziedzinach sztuki

 • Niski status materialny twórców

 • Postępująca dominacja przekazu medialnego

 • Wycofywanie się państwa i samorządów z mecenatu nad twórcami

Społeczny ruch kulturalny

Mocne strony


Słabe strony

 • Zmiany ustrojowe sprzyjające emancypacji inicjatyw społecznych

 • Przygraniczne położenie regionu

 • Walory krajoznawcze i bogactwo dziedzictwa kulturowego

 • Wielokulturowość regionu

 • Ukazywanie się czasopism lokalnych

 • Obecność mniejszości narodowych i grup etnicznych

 • Najtańszy sposób realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach aktywności społecznej członków stowarzyszeń

 • Słaba współpraca z samorządami

 • Zróżnicowane i niezadowalające zainteresowanie niektórych władz

 • Słabe rozpoznanie stanu środowiska kulturowego – jego potencjału i oczekiwań

 • Utrudnienia w rejestracji stowarzyszeń

 • Niewystarczające zainteresowania mediów stowarzyszeniami i ich promocją

 • Znikome - w wielu miejscowościach - uznanie dla regionalistów i ich szlachetnych pasjiSzanse


Zagrożenia

 • Wzrost świadomości odrębności kulturowej mniejszości etnicznych

 • Wzrost zainteresowania społeczności lokalnych problematyką „małych ojczyzn”

 • Obecność liderów w środowiskach społecznych województwa lubuskiego

 • Zapotrzebowanie na wymianę dorobku i doświadczeń między różnymi formami społecznego ruchu kulturalnego w obszarze przygranicznym

 • Strategiczne programy Unii Europejskiej nakierowane na wspieranie inicjatyw lokalnych i programów regionalnych

 • Doświadczenia lubuskich działaczy społeczno – kulturalnych

 • Tendencje do formalizacji i instytucjonalizacji społecznego ruchu kulturalnego, co rodzi mechanizmy biurokratyczne

 • Zbyt płytka i akcyjna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu

 • Niski stopień internalizacji wartości związanych z kulturą regionalną i lokalną, co grozi przerwaniem pokoleniowej wymiany w szeregach działaczy społecznych

 • Postępująca globalizacja w sferze kultury symbolicznej osłabiająca budowanie tożsamości i odrębności kulturowej młodego pokolenia

 • Postępująca pauperyzacja społeczeństwa


CELE GŁÓWNE I OPERACYJNE


Lp.

Cele główne

Cele operacyjne

1.

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu

Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu

2.

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności

 1. Badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu – ustalenie tematyki i zakresu prac badawczych i dokumentacyjnych oraz wdrożenie do realizacji

 2. Zintegrowanie działań w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki i gospodarki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu w kształtowaniu osobowości i świadomości narodowej oraz w kształtowaniu atrakcyjności regionu

 3. Optymalizacja dostępu wszystkich środowisk i grup społecznych do dóbr kultury

3.

Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych jako głównych ośrodków informacji oraz kulturalnej i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych

 1. Uzupełnienie zbiorów, zapewnienie zakupu książek na poziomie normatywu i poprawa warunków korzystania ze zbiorów i usług bibliotek publicznych

 2. Zwiększenie dostępności do zbiorów i zasobów informacyjnych bibliotek publicznych

 3. Włączenie bibliotek publicznych w proces budowania regionalnej infrastruktury informacyjnej województwa lubuskiego

 4. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych bibliotekarzy

4.

Aktywne uczestnictwo społeczeństwa w życiu kulturalnym

Racjonalne gospodarowanie potencjałem merytorycznym i technicznym samorządowych instytucji kultury i szkół artystycznych

5.

Znoszenie barier kompetencyjnych i organizacyjnych w odbiorze i dostępie Lubuszan do wartości kultury symbolicznej

Integracja społeczności lubuskiej w oparciu o tradycje i różnorodność kulturową

6.

Zapewnienie społeczeństwu możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciach artystycznych

 1. Utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnej działalności artystycznej

 2. Wspieranie i promocja amatorskiego ruchu artystycznego

7.

Mecenat nad regionalną działalnością twórczą

 1. Tworzenie optymalnych warunków do pracy twórczej

 2. Wspieranie publikacji i prezentacji twórczości regionalnej

 3. Promowanie regionu przez sztukę

8.

Integracja społeczności województwa i zachowanie tożsamości narodowej

Aktywizacja społecznego ruchu kulturalnego

9.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich otwartych na integrację europejską i wielokulturowość

 2. Edukacja kulturalna i patriotyczna dzieci i młodzieży


1.
Cel główny

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu

Cel operacyjny
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu

Opis celu
Stworzenie warunków udostępniania dóbr kultury poprzez rozwój nowoczesnego muzealnictwa i archiwistyki, renowację zabytków architektury i ofertę programową, zapewniającą dynamiczny rozwój lubuskiej oferty kulturalnej i turystycznej, wzbogacającej wartości tkwiące w połączeniu tych dwóch dziedzin

Przedsięwzięcia

 • Renowacja i konserwacja zabytków architektury oraz zbiorów muzealnych i archiwalnych

 • Inwestycje w kapitał trwały publicznych instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego

 • Tworzenie magazynów i pracowni muzealnych

 • Wspieranie regionalnych i lokalnych inicjatyw w zakresie rewaloryzacji obiektów zabytkowych

 • Wspieranie i promowanie zespołów folklorystycznych, grup śpiewaczych, twórców ludowych, realizacja imprez folklorystycznych, z poszanowaniem odrębności kulturowych i różnorodności tradycji

 • Realizacja programów rozwijających u dzieci i młodzieży świadomość kulturową, poszanowanie dla polskiego - w tym regionalnego - dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur innych narodów

 • Sukcesywne wdrażanie poprzez działalność szkół ogólnokształcących i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych metod przekazywania wiedzy o dziedzictwie kulturowym najbliższego środowiska i jego wartości w kulturze narodowej.

Efekty

 • Unowocześnienie instytucji publicznych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego

 • Powstanie programu wojewódzkiego wykorzystującego regionalne zasoby zabytkowe, kulturę regionalną oraz aktywność społeczną

 • Wzmocnienie integracji województwa poprzez pobudzanie kreatywnych postaw Lubuszan

 • Zwiększenie ruchu turystycznego, wzmocnienie bazy ekonomicznej poprzez oferty kulturalno - turystyczne

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, szkoły, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych, zespoły artystyczne, lokalne media

Źródła finansowania

Budżety samorządów, fundacje, sponsorzy, środki pozyskane z usług kulturalnych i turystycznych, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, budżet państwa, budżety instytucji kultury

Zadania / projekty

 • Utworzenie Lubuskiego Centrum Kultur Regionalnych

 • Rewitalizacja zabytkowych zespołów urbanistycznych oraz założeń parkowych

 • Renowacja, remonty i rozbudowa obiektów muzealnych

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
2013 -> Harmonogram sesji zimowej w roku akademickim 2015/16. Kierunek Ekonomia. Studia stacjonarne. Rok I

Pobieranie 325.62 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna