Rozwoju kulturyPobieranie 325.62 Kb.
Strona5/6
Data27.04.2016
Rozmiar325.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.3.

Cel główny

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności

Cel operacyjny

Optymalizacja dostępu wszystkich środowisk i grup społecznych do dóbr kultury


Opis celu

Zapewnienie zgromadzenia w zbiorach instytucji kultury dóbr ruchomych i nieruchomych, dawnych i współczesnych mających wartość historyczną, naukową lub artystyczną, ich prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia oraz stworzenie optymalnych warunków dostępu do zbiorów

Przedsięwzięcia

 • Uzupełnianie zbiorów muzealnych zgodnie z profilami ich działalności

 • Tworzenie kolekcji zabytków techniki

 • Zabezpieczenie techniczne zbiorów dóbr kultury

 • Zapewnienie bieżącej konserwacji zbiorów

 • Modernizacja obiektów kultury umożliwiająca swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym

 • Doposażenie instytucji kuItury w nowoczesny sprzęt i urządzenia

 • Digitalizacja zbiorów i ich udostępnienie w sieciach teleinformatycznych

Efekty

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu i zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr kultury wszystkim mieszkańcom regionu

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne posiadające zbiory dóbr kultury

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, fundusze strukturalne, budżety jednostek organizacyjnych kultury

Zadania / projekty

Utworzenie regionalnej galerii sztuki współczesnej

3.1.

Cel główny I

Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych jako ośrodków informacji oraz kulturalnej i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych

Cel operacyjny

Uzupełnienie zbiorów, zapewnienie zakupu książek na poziomie normatywu i poprawa warunków korzystania ze zbiorów i usług bibliotek publicznych

Opis celu

Zwiększenie nakładów na zakup książek. Nadanie gromadzeniu i udostępnianiu książek absolutnego priorytetu wśród zadań bibliotek publicznych. Stworzenie wszystkim użytkownikom odpowiednich warunków do korzystania ze zbiorów

i usług bibliotek publicznych poprzez rozbudowę, adaptację lub modernizację infrastruktury, z uwzględnieniem optymalnych dla osób niepełnosprawnych rozwiązań architektonicznych, budowy sieci komputerowej oraz zabezpieczenia dóbr kultury przed zniszczeniem, pożarem i kradzieżąPrzedsięwzięcia

 • Zwiększenie nakładów na zakup książek

 • Uzupełnienie luk w zbiorach bibliotecznych

 • Zapewnienie zakupu nowości wydawniczych, co najmniej na poziomie normy krajowej

 • Modernizacja i rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107

 • Zmiana elewacji wysokiej części obiektu WiMBP w Zielonej Górze

 • Zabezpieczenie obiektów bibliotek przed pożarami i włamaniami

 • Wdrożenie elektronicznego systemu ochrony zbiorów przed kradzieżą i udostępnianie na zasadzie wolnego dostępu do półek

 • Stworzenie optymalnych warunków przechowywania zbiorów specjalnych wg standardów europejskich

 • Wyposażenie bibliotek w niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sprzęt komputerowy i multimedialny

 • Rozbudowa specjalistycznych czytelni, sekcji i punktów informacji, m. in. Czytelni Ogólnej WiMBP w Zielonej Górze

 • Wdrożenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie ze zbiorów i usług bibliotek

 • Wyposażenie oddziałów obsługujących czytelników specjalnej troski w nowoczesny sprzęt dostosowany do ich potrzeb i możliwości percepcyjnych

Efekty

 • Zgromadzenie optymalnych zasobów księgozbiorów w bibliotekach publicznych

 • Poprawa infrastruktury służącej działaniom kulturalnym oraz wspomagającej rozwój regionu w zakresie nauki, edukacji i gospodarki

 • Zabezpieczenie cennych dóbr kultury przed zniszczeniem i kradzieżą

 • Podniesienie standardu usług bibliotecznych

 • Wzrost liczby użytkowników zadowolonych z warunków do korzystania ze zbiorów i usług bibliotek publicznych

 • Wyrównanie szans mieszkańcom regionu, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i mieszkańcom małych miejscowości, w zakresie dostępu do szeroko rozumianej kultury

Podmioty uczest.

Jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki publiczne

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, środki fundacji, budżety bibliotek, sponsorzy

Zadania / projekty

 • Realizacja projektu modernizacji i rozbudowy zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.

 • Opracowanie i realizacja programu prac remontowych i modernizacyjnych w WiMBP w Zielonej Górze

 • Przeprowadzenie prac przystosowujących obiekty biblioteczne do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, ułatwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie ze zbiorów i usług bibliotek

 • Wymiana zdekapitalizowanego sprzętu komputerowego we wszystkich bibliotekach

 • Zamontowanie w bibliotekach urządzeń zabezpieczających przed pożarami i włamaniami

3.2.

Cel główny

Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych jako głównych ośrodków informacji oraz kulturalnej i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych

Cel operacyjny

Zwiększenie dostępności do zbiorów i zasobów informacyjnych bibliotek publicznych

Opis celu

Stworzenie infrastruktury technicznej, umożliwiającej globalne udostępnianie oraz upowszechnianie zasobów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowej spuścizny regionalnej Zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie udostępniania oraz upowszechniania zbiorów

Przedsięwzięcia

 • Zapewnienie bibliotekom odpowiedniej klasy sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnego do modernizacji istniejących i wprowadzania nowych form usług informacyjnych

 • Kompleksowe przyłączenie bibliotek do Internetu i rozwój usług online

 • Zapewnienie powszechnego dostępu do zbiorów w formie dokumentów elektronicznych

 • Rozszerzenie zakresu prac badawczych i wydawniczych dotyczących tematyki regionalnej i upowszechnianie wyników badań w oparciu o nowoczesne technologie

Efekty

 • Zinwentaryzowanie i zdigitalizowanie najcenniejszych zbiorów

 • Dysponowanie nowoczesnymi technologiami, umożliwiającymi globalną promocję regionalnej spuścizny kulturowej

 • Ułatwienie powszechnego dostępu do zbiorów i zasobów informacji, przekładające się na wzrost liczby osób korzystających z bibliotek

 • Promocja regionu w kraju i zagranicą

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki publiczne

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, środki fundacji, budżety bibliotek, sponsorzy

Zadania / projekty

 • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wszystkich bibliotek

 • Przyłączenie bibliotek do sieci Internet

 • Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów

 • Digitalizacja najcenniejszych zasobów

 • Opracowywanie i publikowanie w formie elektronicznej „Bibliografii Ziemi Lubuskiej”

 • Realizacja projektu „Pogranicze Wielu Kultur” – utworzenie Euroregionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego w WiMBP w Gorzowie Wlkp.

 • Realizacja projektu „Nadodrzańskie Dziedzictwo” – nowoczesna aranżacja Muzeum Książki Środkowego Nadodrza w WiMBP w Zielonej Górze, z zastosowaniem technik multimedialnych

3.3.

Cel główny

Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych jako głównych ośrodków informacji oraz kulturalnej i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych

Cel operacyjny

Włączenie bibliotek publicznych w proces budowania regionalnej infrastruktury informacyjnej województwa lubuskiego

Opis celu

Modernizacja sieci bibliotek publicznych. Dostosowanie infrastruktury technicznej bibliotek publicznych do potrzeb „społeczeństwa informacyjnego”. Zbudowanie ponadlokalnej sieci informacyjnej, opartej o potencjał osobowy i zasoby wszystkich bibliotek publicznych województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu platformy internetowej oraz zintegrowanego systemu bibliotecznego

Przedsięwzięcia

 • Utworzenie bibliotek powiatowych lub formalne powierzenie ich zadań istniejącym bibliotekom

 • Usamodzielnienie bibliotek gminnych, usytuowanych w strukturach organizacyjnych innych jednostek

 • Stworzenie podstaw organizacyjno – programowych i finansowych programu kompleksowej komputeryzacji bibliotek publicznych

 • Współorganizowanie wraz z samorządami lokalnymi infrastruktury informatycznej w bibliotekach terenowych, pomoc w pozyskaniu środków na to przedsięwzięcie i doradztwo merytoryczne

Efekty

 • Dysponowanie bazą danych o regionie lubuskim dla potrzeb nauki, edukacji, kultury, gospodarki i turystyki

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa lubuskiego poprzez stworzenie sieci szybkiego dostępu do informacji o regionie

 • Rozwój „społeczeństwa informacyjnego”

 • Poprawa sieci i infrastruktury technicznej bibliotek

 • Wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako ważnych ośrodków informacji

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki publiczne

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, środki fundacji, budżety bibliotek, sponsorzy

Zadania / projekty

 • Stworzenie pełnej sieci samodzielnych bibliotek publicznych, gwarantujących sprawną dystrybucję zasobów informacyjnych

 • Przygotowanie projektu: „Elektroniczna Baza Zasobów Informacyjnych Regionu Lubuskiego” – stworzenie ponadlokalnej sieci informacyjnej bibliotek publicznych

3.4.

Cel główny

Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych jako głównych ośrodków informacji oraz kulturalnej i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych

Cel operacyjny

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych bibliotekarzy

Opis celu

Powiązanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy z uwarunkowaniami integracji z Unią Europejską i programem budowy „społeczeństwa informacyjnego” e-Polska

Przedsięwzięcia

 • Wdrożenie efektywnych form kształcenia w zakresie technologii informacyjnych i języków obcych

 • Ukierunkowanie doskonalenia pracowników w określonych specjalnościach w celu wykształcenia się grupy tzw. bibliotekarzy dziedzinowych

 • Wspieranie dokształcania bibliotekarzy za granicą w formie stypendiów i wymiany międzynarodowej, zwłaszcza polsko – niemieckiej

 • Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami lubuskimi a pracownikami innych bibliotek w Polsce i za granicą poprzez organizowanie regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji

Efekty

 • Rozbudzenie aspiracji zawodowych bibliotekarzy

 • Wyższe kwalifikacje bibliotekarzy

 • Mobilność zawodowa pracowników bibliotek

 • Podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza

 • Wzrost liczby osób zadowolonych z jakości obsługi w bibliotekach publicznych woj. lubuskiego

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki publiczne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, środki fundacji, budżety bibliotek

Zadania / projekty

 • Opracowanie i wdrożenie programu ustawicznego doskonalenia zawodowego bibliotekarzy lubuskich, zgodnego z wizją rozwoju bibliotek w regionie

4.
Cel główny

Aktywne uczestnictwo społeczeństwa w życiu kulturalnym

Cel operacyjny
Racjonalne gospodarowanie potencjałem merytorycznym i technicznym samorządowych instytucji kultury i szkół artystycznych

Opis celu
Systematyczne wzbogacanie możliwości merytorycznych, technicznych i organizacyjnych instytucji kultury i szkół artystycznych oraz ich oferty programowej w kierunku zaspakajania potrzeb i aspiracji kulturalnych środowiska

Przedsięwzięcia

 • Dostosowanie celów i zadań statutowych samorządowych instytucji kultury do zmieniających się potrzeb

 • Wykorzystanie wszystkich istniejących możliwości poprawy warunków lokalowych i wyposażenia technicznego oraz specjalistycznej kadry instytucji kultury i szkół artystycznych

 • Integracja działalności instytucji kultury i szkół artystycznych ze szkolnictwem ogólnokształcącym i zawodowym, społecznym ruchem kulturalnym, i grupami nieformalnymi

 • Zbudowanie spójnego i przejrzystego systemu internetowej informacji kulturalnej oraz turystycznej dla potrzeb promocyjnych oraz sponsoringu i mecenatu kultury

 • Wspieranie instytucji kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu mecenatu, sponsorów strategicznych i środków finansowych z Unii Europejskiej

 • Wspieranie twórczych inicjatyw kulturalnych, opieka nad utalentowanymi dziećmi i młodzieżą, nad opiekunami artystycznymi, pedagogami kultury, poprzez stworzenie systemu stypendialnego, nagród oraz celowych dotacji dla zespołów artystycznych, konkursów, przeglądów, festiwali i warsztatów artystycznych

Efekty

 • Racjonalne i ekonomiczne gospodarowanie potencjałem instytucji kultury i szkół artystycznych

 • Wzmocnienie współpracy rodziny, szkoły i instytucji kultury w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii patologii społecznych

 • Rozwój spójnych kulturotwórczych działań w skali województwa

 • Dostosowanie usług kulturalnych do zapotrzebowania środowisk, poprawa i wyrównywanie szans w dostępności tych usług

 • Integracja lubuskich środowisk kulturalnych

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, ośrodki metodyczne oświaty i szkoły, organizacje pozarządowe, zespoły artystyczne, lokalne media

Źródła finansowania

Budżety samorządów, fundacje, sponsorzy, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, budżet państwa, budżety instytucji kultury

Zadania / projekty

 • Utworzenie ogólnokształcącej szkoły muzycznej

 • Modernizacja poligrafii Regionalnego Centrum Animacji Kultury

 • Modernizacja elektronicznego banku informacji kulturalnej

5.
Cel główny

Znoszenie barier kompetencyjnych i organizacyjnych w odbiorze i dostępie Lubuszan do wartości kultury symbolicznej

Cel operacyjny
Integracja społeczności lubuskiej w oparciu o tradycje i różnorodność kulturową

Opis celu
Wykorzystanie odrębności kulturowej starszego pokolenia Lubuszan w ocenie kulturowych zmian pokoleniowych, celem budowania świadomości wspólnoty lubuskiej dla przyszłości naszego regionu. Wykorzystywanie tożsamości kulturowej regionu do tworzenia systemu i programu edukacji kulturalnej młodego pokolenia Lubuszan.

Przedsięwzięcia

 • Stymulacja działań zbliżających do siebie środowiska lokalne, grupy pokoleniowe

 • Wspieranie merytoryczne organizatorów festynów rodzinnych, turniejów osiedlowych, turniejów miejscowości, rekreacyjno-sportowych, rajdów turystycznych

 • Zachęcanie lokalnych mediów do promocji sukcesów kulturalnych własnego środowiska

 • Inspirowanie centralnych mediów do promowania osiągnięć kulturalnych i turystycznych województwa lubuskiego

 • Propagowanie rozwoju lokalnych sieci sekcji zainteresowań, klubów środowiskowych, zespołów artystycznych różnych grup wiekowych jako miejsca integracji społecznej.

 • Prowadzenie permanentnych badań socjologicznych lokalnej i regionalnej integracji oraz więzi społecznych i zakresu ich zależności od działań kulturalnych

 • Wspieranie procesu integracji środowisk kulturotwórczych w województwie lubuskim

 • Poszukiwanie mecenatu najcenniejszych zjawisk regionalnej działalności w sferze kultury

Efekty

 • Budowanie więzi społecznych

 • Wzmocnienie patriotyzmu regionalnego

 • Poszanowanie wartości dziedzictwa kulturowego wspólnoty lubuskiej

 • Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, utożsamianym z wartościową lubuską odrębnością i jakością

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe, zespoły i szkoły artystyczne, lokalne media

Źródła finansowania

Budżety samorządów, fundacje, sponsorzy, fundusze strukturalne U. E., dotacje Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Zadania / projekty

Usprawnienie systemu koordynacji kontaktów jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury ze środowiskami zainteresowanymi działalnością kulturalną

6.1.

Cel główny

Zapewnienie społeczeństwu możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciach artystycznych

Cel operacyjny

Utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnej działalności artystycznej

Opis celu

Wnikliwe opracowanie repertuaru preferującego najwartościowszą twórczość klasyczną i współczesną, z uwzględnieniem zapotrzebowania środowiska. Współpraca z mediami w celu zapewnienia informacji o przedsięwzięciach artystycznych

Przedsięwzięcia

 • Tworzenie warunków merytorycznych (artystycznych), materialnych i organizacyjnych, gwarantujących wysoki poziom przedsięwzięć artystycznych

 • Tworzenie systemu profesjonalnej informacji oraz promocji wydarzeń artystycznych

 • Wspieranie utalentowanych debiutantów

 • Koordynowanie repertuarów instytucji artystycznych i występów poza siedzibami

 • Promocja przedsięwzięć artystycznych w środowiskach akademickich, szkolnych oraz ścisła współpraca z tymi środowiskami

Efekty

 • Wzmocnienie integracji województwa lubuskiego poprzez kreatywne postawy Lubuszan

 • Współdziałanie instytucji artystycznych ze środowiskami akademickimi i szkolnymi w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

 • Integracja lubuskich środowisk kulturotwórczych

 • Wymiana kulturalna z instytucjami artystycznymi w Polsce i za granicą

 • Rozwój działalności na terenie pogranicza polsko-niemieckiego

 • Racjonalne wykorzystanie potencjału instytucji artystycznych

Podmioty uczestniczące

Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., jednostki samorządu terytorialnego, instytucje upowszechniania kultury, uczelnie wyższe, szkoły, domy dziecka, przedszkola, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, media

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe z budżetu państwa, budżety instytucji artystycznych, środki finansowe stowarzyszeń społeczno - kulturalnych, sponsorzy, fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Zadania / projekty

  • Międzynarodowe Spotkania Muzyczne Wschód – Zachód

  • Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki”

  • Dni Muzyki Wokalnej

  • Międzynarodowy Festiwal Organowy im. G. P. Telemanna

  • Winobraniowe Spotkania Teatralne

  • Powinobraniowe Spotkania Teatralne

  • Gorzowskie Spotkania Teatralne

  • Scena Letnia Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

6.2.

Cel główny

Zapewnienie społeczeństwu możliwości uczestnictwa w przedsięwzię­ciach artystycznych

Cel operacyjny

Wspieranie i promocja amatorskiego ruchu artystycznego

Opis celu

Stwarzanie warunków funkcjonowania zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w instytucjach kultury i innych jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych, udzielanie im pomocy instrukcyjno – metodycznej i organizacyjnej, organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych z udziałem zespołów amatorskich

Przedsięwzięcia

 • System zajęć warsztatowych dla instruktorów amatorskich zespołów artystycznych we wszystkich dziedzinach działalności artystycznej

 • Przeglądy i warsztaty amatorskiego ruchu artystycznego w ramach programowej działalności samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów

 • Prezentacje amatorskich działań artystycznych w ramach lokalnych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych

 • Udział amatorskich zespołów artystycznych w przedsięwzięciach promujących region w kraju i za granicą

 • Dokumentowanie działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego

 • Wydawanie folderów amatorskich zespołów artystycznych, zamieszczanie informacje o ich działalności w mediach, regionalnych periodykach i programach przedsięwzięć

Efekty

 • Czynny udział w kulturze – przede wszystkim dzieci i młodzieży

 • Edukacja artystyczna

 • Przeciwdziałanie patologiom

 • Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego

 • Promocja regionu

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, ośrodki metodyczne oświaty i szkoły, organizacje pozarządowe, inne jednostki organizacyjne zainteresowane działalnością kulturalną i zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetu państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskie, budżety instytucji kultury, środki organizacji pozarządowych i fundacji, sponsorzy

Zadania / projekty

Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży „PRO ARTE”

7.1.
Cel główny

Mecenat nad regionalną działalnością twórczą

Cel operacyjny
Tworzenie optymalnych warunków rozwoju działalności twórczej

Opis celu
Wspieranie przedsięwzięć twórczych, włączenie związków twórczych i twórców nie zrzeszonych w realizację przedsięwzięć artystycznych, upowszechnieniowych i promocyjnych realizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, promowanie twórczości regionalnej, nagradzanie i wyróżnianie twórców

Przedsięwzięcia

 • Stworzenie bazy danych o środowiskach twórczych i warunkach do działalności twórczej w regionie

 • Zapewnienie udziału przedstawicieli środowisk twórczych w zespołach opiniujących kwestie istotne dla środowiska i władz lokalnych

 • Włączanie twórców w przedsięwzięcia programowe instytucji kultury

 • Wspieranie młodych twórców wypowiadających się w formie tzw. nowych mediów, twórców niezależnego kina, eksperymentalnych działań plastycznych typu performans i in.

 • Współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi

 • Udostępnianie twórcom informacji o formach pomocy z środków pozabudżetowych

 • Stworzenie systemu nagród za osiągnięcia twórcze i stypendiów na realizację określonych projektów twórczych

 • Upamiętnianie zmarłych twórców poprzez np.: nadawanie ich imienia ulicom, placom itp., tworzenie kącików lub izb pamięci w instytucjach kultury, podkreślanie rocznic

 • Dokumentowanie regionalnej działalności twórczej, upowszechnianie dorobku miejscowych twórców, ochrona pamięci o twórcach zasłużonych dla regionu

Efekty

 • Rozwój twórczości regionalnej

 • Wzbogacanie zbiorów regionalnych

 • Stała współpraca ze środowiskami twórczymi

 • Pełna informacja środowiskowa o regionalnych dokonaniach twórczych

 • Poprawa warunków życiowych twórców

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa w województwie, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżety instytucji kultury, środki pomocowe Unii Europejskiej, sponsorzy

Zadania / projekty

Ustanowienie wojewódzkich stypendiów twórczych i określenie zasad ich przyznawania

7.2.
Cel główny

Mecenat nad regionalną działalnością twórczą

Cel operacyjny
Wspieranie publikacji i prezentacji twórczości regionalnej

Opis celu
Dofinansowywanie prac twórczych, organizowanie przedsięwzięć popularyzujących i promujących twórczość regionalną, udzielanie twórcom pomocy organizacyjnej i technicznej przy realizowaniu podejmowanych przez nich przedsięwzięć

Przedsięwzięcia

 • Organizacja Lubuskich Konfrontacji Artystycznych, z udziałem artystów z Brandenburgii. Konfrontacja północy z południem albo wspólna prezentacja w lecie w jednej z miejscowości wypoczynkowych

 • Tworzenie galerii sztuki współczesnej w instytucjach publicznych

 • Wspieranie prywatnych galerii sztuki, ogródków i piwnic artystycznych, miejsc sprzedaży książek i dzieł lokalnych twórców

 • Wspieranie wydawania książek miejscowych autorów, organizacji plenerów plastycznych i fotograficznych, warsztatów muzycznych itp.

 • Wydawanie regionalnego miesięcznika kulturalnego, w którym prezentowany będzie dorobek miejscowych twórców ze wszystkich dziedzin sztuki oraz opinie i dyskusje

 • Zapewnienie środków finansowych na przynajmniej po dwa debiuty książkowe poetów i pisarzy

 • Zakupy dzieł sztuki z prawem pierwodruku lub dysponowania nimi w imieniu autora

Efekty

 • Wsparcie miejscowych twórców

 • Wzbogacenie dziedzictwa kulturowego regionu

 • Integracja społeczności lokalnych ze środowiskami twórczymi

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, sponsorzy

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżety instytucji kultury, środki pomocowe Unii Europejskiej, sponsorzy

Zadania / projekty

 • Tworzenie regionalnych kolekcji sztuki współczesnej

 • Wydawanie regionalnego miesięcznika kulturalnego

7.3.
Cel główny

Mecenat nad regionalną działalnością twórczą

Cel operacyjny
Promowanie regionu przez sztukę

Opis celu
Wykorzystanie sztuki tworzonej w regionie we wszystkich przedsięwzięciach promujących region w kraju i za granicą

Przedsięwzięcia

 • Wykorzystanie dzieł lubuskich twórców w przedsięwzięciach promujących województwo w kraju i za granicą

 • Włączanie propozycji o charakterze artystycznym do systemu promocji turystycznej Ziemi Lubuskiej

 • Wzbogacanie imprez o zasięgu krajowym (np. Lubuskie Lato Filmowe, Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich – „Romane Dyvesa”, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Z. Morawskiego, Winobranie) poprzez zapewnienie udziału lubuskich twórców i ich dzieł

 • Organizacja imprez z udziałem twórców w miejscowościach wypoczynkowych

 • Prezentacja twórców i ich dorobku na stronach internetowych województwa, powiatów, miast i gmin; pomoc przy tworzeniu własnych stron internetowych twórców

 • Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku twórców

Efekty

 • Rozwój działalności twórczej

 • Wzbogacenie zbiorów sztuki regionu

 • Promocja regionu w kraju i za granicą

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, sponsorzy

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżety instytucji kultury, środki pomocowe Unii Europejskiej, sponsorzy

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
2013 -> Harmonogram sesji zimowej w roku akademickim 2015/16. Kierunek Ekonomia. Studia stacjonarne. Rok I

Pobieranie 325.62 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna