Rozwoju kulturyPobieranie 325.62 Kb.
Strona6/6
Data27.04.2016
Rozmiar325.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

8.

Cel główny


Integracja społeczności województwa i zachowanie tożsamości narodowej

Cel operacyjny

Aktywizacja społecznego ruchu kulturalnego

Opis celu

Aktywizacja społeczności lokalnych i ich zainteresowań tradycją regionu oraz potrzebami i możliwościami środowisk, wspieranie lokalnych inicjatyw społeczno – kulturalnych, zapewnienie pomocy merytorycznej i finansowej stowarzyszeniom społeczno – kulturalnym, włączenie społecznego ruchu kulturalnego do współpracy z samorządami

Przedsięwzięcia

 • Szersza współpraca z samorządami, wyrażającą się również we wspieraniu finansowym kulturotwórczych inicjatyw towarzystw regionalnych

 • Badanie i dokumentowanie społecznego ruchu kulturalnego regionu

 • Wspomaganie wydawnictw regionalnych i czasopism lokalnych

 • Stworzenie możliwości prezentowania dorobku stowarzyszeń społeczno – kulturalnych w regionalnych mediach

 • Umożliwienie korzystania z pomieszczeń instytucji kultury na siedziby stowarzyszeń oraz imprezy przez nich organizowane

 • Pozyskiwanie dla społecznego ruchu kulturalnego podmiotów gospodarczych, jednostek i organizacji działających w społecznościach lokalnych

 • Opracowanie - we współpracy z samorządami – banku informacji o możliwościach i trybie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację statutowych inicjatyw

 • Inicjowanie i wspieranie działań służących renowacji zabytków

Efekty

  • Aktywizacja społeczności lokalnych

  • Wzrost czynnego uczestnictwa w kulturze

  • Integracja organizacji pozarządowych

  • Efektywne wykorzystanie potencjału kulturalnego

Podmioty uczestniczące

Organizacje pozarządowe województwa lubuskiego, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, media lokalne, sponsorzy

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, środki organizacji pozarządowych, fundacje, fundusze Unii Europejskiej, sponsorzy

Zadania / projekty

Zorganizowanie spotkania (kongresu/sejmiku) społecznego ruchu kulturalnego województwa lubuskiego

9.1.

Cel główny

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego


Cel operacyjny

Kształtowanie postaw obywatelskich

Opis celu

Stwarzanie równych warunków tworzenia i upowszechniania kultury wszystkich narodowości i grup etnicznych, wzajemnego poszanowania odrębności kulturowych oraz promowania przedsięwzięć integrujących zróżnicowane społeczności lokalne

Przedsięwzięcia

 • Kontynuowanie dotychczasowych i organizowanie nowych przedsięwzięć służących integrowaniu mieszkańców (festyny, „dni” miejscowości, konferencje, wieczornice, konkursy itp.)

 • Wspieranie programów promowania lokalnych miejscowości, jako „kulturowego wyróżnika” własnych tradycji z przeszłości i współczesności

 • Popieranie integracji europejskiej z poszanowaniem każdej odrębności wraz z pozyskiwaniem partnerów z zagranicy i możliwością realizacji wspólnych projektów ze środków i programów Unii Europejskiej

 • Kreowanie sylwetek zasłużonych Lubuszan i popularyzowanie ważnych postaci tego regionu (z przeszłości i współczesności)

 • Organizowanie festiwali, konkursów, wystaw, sesji naukowych, koncertów i spotkań, służących poznaniu i popularyzacji dorobku kulturowego wszystkich narodowości i grup etnicznych

 • Dokumentowanie i publikowanie przejawów życia kulturalnego społeczności lokalnych w ich pełnej złożoności

 • Współdziałanie z Euroregionalnym Centrum Badania Dziedzictwa Kulturowego

Efekty

  • Aktywizacja społeczności lokalnych

  • Wzrost czynnego uczestnictwa w kulturze

  • Integracja organizacji pozarządowych

  • Efektywne wykorzystanie potencjału kulturalnego

Podmioty uczestniczące

Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, media lokalne, sponsorzy

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, fundusze Unii Europejskiej, środki organizacji pozarządowych, sponsorzy

Zadania / projekty

Stworzenie systemu monitorowania realizacji celów strategii rozwoju kultury

9.2.

Cel główny

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Cel operacyjny

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży


Opis celu

Współpraca organizacji pozarządowych z placówkami oświatowo – wychowawczymi i instytucjami kultury w realizacji programu „ Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie” oraz innych przedsięwzięciach związanych z edukacją kulturalną i wychowaniem obywatelskim dzieci i młodzieży

Przedsięwzięcia

 • Rozszerzanie współpracy organizacji pozarządowych z władzami oświatowymi, szkołami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz instytucjami kultury

 • Popularyzowanie przez towarzystwa regionalne kursów podyplomowych z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego

 • Podjęcie starań o uruchomienie kształcenia w zakresie nauki o regionie

 • Współpraca organizacji pozarządowych z bibliotekami, muzeami, domami kultury oraz instytucjami kształcenia nauczycieli w upowszechnianiu wiedzy o regionie

 • Współpraca organizacji pozarządowych z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w przygotowaniu nauczycieli do opracowań i realizacji autorskich i lokalnych programów „ścieżek edukacyjnych”

 • Współpraca z bibliotekami i muzeami w zakresie organizacji wystaw, lekcji regionalnych, imprez, rocznic kultywujących tradycje lokalne, spotkań autorskich, sesji naukowych oraz ze stowarzyszeniami turystycznymi i krajoznawczymi w realizacji programów kulturalnego rozwoju poszczególnych miejscowości

Efekty

 • Wzbogacenie programu edukacyjnego

 • Kształtowanie tożsamości regionalnej i postaw obywatelskich

 • Rozbudzenie zainteresowania regionem

 • Utrwalanie dziedzictwa kulturowego

 • Wzrost uczestnictwa w kulturze

Podmioty uczestniczące

Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, media lokalne.

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, fundusze Unii Europejskiej, środki organizacji pozarządowych, sponsorzy

Zadania / projekty

Wspieranie współpracy organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań na rzecz kultury regionu

Projekt „Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” opracowany został przez Zespół Redakcyjny, powołany uchwałą nr 42/449/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego do opracowania strategii rozwoju działalności kulturalnej Województwa Lubuskiego, w składzie: 1. dr Bogusław Andrzejczak – przewodniczący

 2. dr Gabriela Balcerzak

 3. Leszek Bończuk

 4. dr Ryszard Botwina

 5. dr Andrzej Buck

 6. Roman Bukartyk

 7. prof. dr hab. Maria Fic

 8. Zdzisław Garczarek

 9. Czesław Grabowski

  1. Ewa Hornik

  2. prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

  3. Wojciech Jachimowicz

  4. Edward Jaworski

  5. dr Krystyna Kamińska

  6. Lech Krychowski

  7. Roman Krzywotulsk

  8. Irena Lew

  9. Anna Makowska – Cieleń

  10. Krystyna Milej – Pierożek

  11. dr Jan Muszyński

  12. Gerard Nowak

  13. Joanna Patorska

  14. Wiesław Pietruszak

  15. Tomasz Pilarski

  16. Stanisław Piniuta

  17. Anna Polus

  18. Lidia Przybyłowicz

  19. Robert Rudiak

  20. dr Dariusz Rymar

  21. Stanisław Rzeźniczak

  22. Jan Szachowicz

  23. dr Andrzej Toczewski

  24. Jan Tomaszewicz

  25. Zenon Turowski

  26. Maria Wasik

W opracowaniu projektu Strategii współdziałał dr Tadeusz Dzwonkowski: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
2013 -> Harmonogram sesji zimowej w roku akademickim 2015/16. Kierunek Ekonomia. Studia stacjonarne. Rok I

Pobieranie 325.62 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna