Ruszył drugi konkurs o Polsko Amerykańską Nagrodę Naukową Fundacja na rzecz Nauki Polskiej I The American Association for the Advancement of Science (aaas)Pobieranie 12.02 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.02 Kb.
Warszawa, 05.10.2015

Informacja prasowa
Ruszył drugi konkurs o Polsko - Amerykańską Nagrodę Naukową

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe, uruchomiły drugi konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2015 r.

Celem Nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami


z Polski i Stanów Zjednoczonych
. Nagrodę może otrzymać para naukowców – jeden pracujący
w Polsce, a drugi w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu opartego na nominacjach. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego, posiadający co najmniej stopień doktora, oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą badania naukowe w sposób ciągły, włączając przedsiębiorstwa. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru laureatów dokonuje Jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego


i amerykańskiego środowiska naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioski. Wysokość Nagrody wynosi równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów. Szczegóły nt. sposobu składania nominacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji (www.fnp.org.pl)

Pierwszy konkurs, do którego złożono aż 55 nominacji, został rozstrzygnięty w lutym 2015 r. Laureatami zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się
w kwietniu br. w siedzibie AAAS w Waszyngtonie.

Pierwszy konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową wzbudził bardzo duże zainteresowanie zarówno w polskim, jak i amerykańskim środowisku naukowym. Cieszy nas to, że środowisko pozytywnie zareagowało na naszą propozycję, składając aż 55 nominacji na bardzo wysokim poziomie, które zaowocowały wyborem tak znakomitych laureatów. Mamy nadzieję, że Nagroda na stałe wejdzie do katalogu prestiżowych wyróżnień naukowych – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Polsko – Amerykańska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2013 r. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS). Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Wyniki drugiego konkursu zostaną ogłoszone w 2016 r. Zgodnie z zasadą rotacyjności, uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w Polsce.


***

The American Association for the Advancement of Science (AAAS) to największe towarzystwo naukowe na świecie, wydawca czasopism: Science (www.sciencemag.org), Science Translational Medicine (www.sciencetranslationalmedicine.org), Science Signaling (www.sciencesignaling.org), a także wydawnictwa open-access Science Advances (www.scienceadvances.org). AAAS powstało w 1848 r. – skupia ponad 250 stowarzyszeń i akademii naukowych, służy rzeszy 10 milionów ludzi. Czasopismo Science ma największy płatny nakład wśród recenzowanych czasopism naukowych na świecie. AAAS jest otwartą dla wszystkich organizacją non-profit, realizującą misję „rozwijać naukę i służyć społeczeństwu” poprzez politykę naukową, programy międzynarodowe, edukację, zaangażowanie w sprawy publiczne i inne. AAAS prowadzi prestiżową stronę internetową EurekAlert! www.eurekalert.org, z najnowszymi wiadomościami ze świata nauki. Więcej o AAAS na stronie www.aaas.org

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). FUNDACJA coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych. www.fnp.org.pl

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, tel. 022 845 95 41; 698 931 944, dominika.wojtysiak@fnp.org.pl


Pobieranie 12.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna