Rybnik, dnia 29 stycznia 2014 r. Urząd miasta rybnikaPobieranie 68.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar68.49 Kb.

Rybnik, dnia 29 stycznia 2014 r.
URZĄD MIASTA RYBNIKA

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI

44-200 RYBNIK, ul. Zamkowa 5

tel. 32 43 92 185 faks 32 42 24 124

inwestycje@um.rybnik.pl


ISO 9001:2008

IMI.271.11.2014
(2014/009098)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nazwa zadania: Remont ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni placu na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku dz. Chwałowice ul.1 Maja 91a

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:A. Ogólna specyfikacja techniczna
B. Szczegółowe specyfikacje techniczne:

Dział:
45000000-7 Roboty budowlane

Rozdział:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychKlasa i kategoria robót:
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń

45233200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchniA. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:
Roboty ogólnobudowlane obejmujące remont ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni placu
w Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku dz. Chwałowice ul.1 Maja 91a
Ogólny zakres robót obejmuje :
dla remontu ogrodzenia

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych prefabrykowanych


- wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych o wysokości 2 m włącznie z cokołem

prefabrykowanym.

- wykonanie wejścia od strony parku w postaci chodnika z kostki brukowej
- uporządkowanie terenu wokół ogrodzenia

dla utwardzenie nawierzchni placu
- roboty ziemne - korytowanie
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni placu z płyt ażurowych
- wykonanie chodnika z kostki brukowej
- wykonanie obrzeży betonowych
- wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej
- wykonanie balustrad stalowych

- wykonanie płotku z paneli zgrzewanych o wysokości 1,5 m bez cokołu betonowego

- plantowanie terenu poza boiskiem wraz z wykonaniem trawników siewem

- uporządkowanie terenu.


1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiający: Miasto Rybnik
- Wykonawca: (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)

1.1.3 Finansowanie inwestycji:
- budżet Miasta Rybnika

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 i określonych szczegółowo w przedmiarach.1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy


zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .
1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo
w przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.


1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarami robót

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót wraz


z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu.


1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:


- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania utylizować wszystkie

materiały pochodzące z rozbiórek.
1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa


i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt


i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne


i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. Materiały
2.1 Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:


- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.


2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świade-ctwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika


4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba


i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.


6. Kontrola jakości robót.
6.1 Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.


6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.


W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.
6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:

- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy: nie dotyczy

2. Pozostałe dokumenty budowy:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- umowa cywilno prawna

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada Wykonawca.
7. Odbiór robót
7.1 Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.7.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.7.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających .

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.
7.4 Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego


w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.
7.5 Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów

- atesty i świadectwa badań materiałów


- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
8. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.


9. Przepisy związane
9.1 Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie ustawa z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu


i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny


pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Część I
Kod CPV: 45342000 Wznoszenie ogrodzeń
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia z paneli systemowych1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót związanych z montażem ogrodzenia z paneli systemowych . Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.1.3 Roboty poprzedzające i związane
- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych


materiałów
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów z uwagi
na prowadzenie robót w czynnych obiektach
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren
prowadzenia robót przez osoby trzecie.

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.0 Materiały
2.1 Stosowane materiały
2.1.1. Ogrodzenie terenu szkoły
Ogrodzenie z paneli systemowych
Ogrodzenie składające się z paneli wykonanych w technologii zgrzewania prętów poziomych
i pionowych . wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych o wysokości 2 m włącznie z cokołem

prefabrykowanym. Panele z prętów stalowych Ø min.5mm, ocynkowanych i powlekanych na


kolor zielony ; zalecany wymiar oczka szer. 50mm wys. 200mm ze wzmocnieniem poziomym w formie podwójnego pręta bądź profilu zimnogiętego (np.ceowego); szerokość panelu L - 2500 mm; panel prosty bez przetłoczeń wys. ok. 1,80m mocowany do każdego ze słupków stalowych obejmami na śruby zrywne uniemożliwiajace dokonanie łatwego demontażu. na słupkach stalowych w gruncie z deską cokołową prefabrykowaną. Cokół prefabrykowany w rozwiązaniu systemowym.

2.1.2 Ogrodzenie przy piłkochwycie boiska wielofunkcyjnego.

Ogrodzenie należy wykonać z paneli systemowych opisanych jak wyżej lecz wysokości 1.5m bez cokołu systemowego


3.0. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.


3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych


i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4


4.2. Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Ogrodzenia panelowe winny być przechowywane w opakowaniu producenta.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych
i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
5.1.Montaż ogrodzenia panelowego

Prace wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń z

zachowaniem wymaganych wymiarów i wyznaczonej trasy ogrodzenia .
6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6


6.2. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel Inwestora winien zażądać od Wykonawcy:

-deklaracji zgodności na wyrób budowlany

-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje

-sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.
7. Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.


7.1.1. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.


7.1.2. Odbiór techniczny robót.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami technicznymi. Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć przy odbiorze następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
8. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót.

Zalecenia producentaCZĘŚĆ II
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni placu z płyt ażurowych oraz chodników i schodów terenowych z kostki brukowej, w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogólnej specyfikacji technicznej.


1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót związanych z wykonaniem nawierzchni placu z płyt ażurowych oraz chodników z kostki brukowej jak również schodów terenowych z kostki brukowej Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.1.3 Roboty poprzedzające i związane
- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych


materiałów
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów z uwagi
na prowadzenie robót w czynnych obiektach
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren
prowadzenia robót przez osoby trzecie.

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2.0 Materiały

2.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych

Nawierzchnię wykonać z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm gr. 10 cm.

Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01.
2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnię chodników wykonać z kostki brukowej betonowej gr.6 cm


2.3 Krawężniki, obrzeża i koryta ściekowe
Do wykonania obrzeży zastosowano następujące materiały:
- krawężniki betonowe 15x30 cm szare

- obrzeża betonowe 30x8

- koryta ściekowe płytkie szer. ok.30 cm

3.0. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.


3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych


i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4


4.2. Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Płyty betonowe ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek


i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych


i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
5.1. Nawierzchnia z płyt ażurowych

Do budowy nawierzchni stosuje się płyty betonowe ażurowe 60x40 cm gr. 10 cm. Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych stanowi podbudowa tłuczniowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku gr.3 cm .Otwory płyt ażurowych należy wypełnić humusem.


5.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

Kostkę brukową betonową gr.6 cm należy ułożyć na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od założonej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. .Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem płukanym i zamieść nawierzchnię.


5.3 Krawężniki ; obrzeża betonowe;

Krawężniki należy układać na ławach betonowych na podsypce piaskowej grubości 5cm.


Ława pod krawężnik z betonu B10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opór 0,25x0,15m

Światło krawężnika (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 12cm. Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii. Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3.


5.4 Schody terenowe

Schody terenowe o szerokości biegu 2,0 m należy wykonać z kostki brukowej gr.6 cm (podnóżki) oraz obrzeży betonowych (przednóżki) Obramowanie schodów należy wykonać także z obrzeży betonowych 30x8x100.


Wymagana szerokość stopnia min.35 cm i wysokość max 15 cm. Po obu stronach schodów należy zamontować balustradę schodową z rur ocynkowanych malowanych na kolor zielony.
6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6


6.2. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel Inwestora winien zażądać od Wykonawcy:

-deklaracji zgodności na wyrób budowlany

-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje

-sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.
7. Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.


7.1.1. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.


7.1.2. Odbiór techniczny robót.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami technicznymi. Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć przy odbiorze następujące dokumenty:

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.


IMI II


DDM: 2014/009098 Wz_Ryb /

Przyg.: IMI II/872©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna