Rybnik, dnia 31 lipiec 2013. Urząd miasta rybnikaPobieranie 82.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar82.13 Kb.

Rybnik, dnia 31 lipiec 2013.
URZĄD MIASTA RYBNIKA

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI

44-200 RYBNIK, ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2

tel. 32 43 92 253 faks 32 42 24 124

inwestycje@um.rybnik.pl


ISO 9001:2008

IMI.271.39.2013
(2013/060541)


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nazwa zadania:
Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV
w Rybniku dz. Chwałowice ul.1 Maja 91a z podziałem na zadania:

zad. 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy

zad. 2: Budowa ogrodzenia z elementów prefabrykowanych
zad. 3: Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych sali gimnastycznej z robotami
towarzyszącymi

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:A. Ogólna specyfikacja techniczna
B. Szczegółowe specyfikacje techniczne:

Dział:
45000000-7 Roboty budowlane

Rozdział:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub


ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa i kategoria robót:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45320000-6 Roboty izolacyjne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchniA. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:
Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku
dz. Chwałowice ul.1 Maja 91a z podziałem na zadania:
zad. 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy
zad. 2: Budowa ogrodzenia z elementów prefabrykowanych
zad. 3: Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych sali gimnastycznej z robotami
towarzyszącymi.

Ogólny zakres robót obejmuje :dla zadania 1)

- rozbiórka i utylizacja nawierzchni asfaltowej,


- korytowanie,
- wykonanie drenażu francuskiego ,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego ze skał twardych, nie lasujących się; podbudowa


z kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm, warstwa wyrównująca frakcji 1-5 mm,
- wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy z naniesieniem linii boisk,
- plantowanie terenu poza boiskiem wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem bez

nawożenia

- dostawa i montaż osprzętu sportowego
- podwyższenie fragmentu istniejącego piłkochwytu
- wykonanie oświetlenia boiska

- uporządkowanie terenu.dla zadania 2)
- rozebranie ogrodzenia tymczasowego z siatki
- budowa ogrodzenia wys. 2m z prefabrykowanych elementów żelbetowych pełnych
- uporządkowanie terenu wokół ogrodzenia

dla zadania 3)
- roboty ziemne związane z wykopami i zasypką

- roboty tynkarskie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej
- wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej

- wykonanie opasek i nawierzchni z kostki brukowej


1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiający: Miasto Rybnik
- Wykonawca: (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)

1.1.3 Finansowanie inwestycji:
- budżet Miasta Rybnika

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 i określonych szczegółowo w przedmiarach.1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .


1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo
w przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarami robót

i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren robót wraz


z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu.


1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania utylizować wszystkie

materiały pochodzące z rozbiórek.


1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.


1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne


i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. Materiały
2.1 Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:


- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.


2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świade-ctwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika


4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.


6. Kontrola jakości robót.
6.1 Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.


6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.


W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.
6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:

- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy: nie dotyczy

2. Pozostałe dokumenty budowy:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- umowa cywilno prawna

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada Wykonawca.
7. Odbiór robót
7.1 Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.7.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających .

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.
7.4 Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.


7.5 Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół


Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące


dokumenty:

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych


- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów

- atesty i świadectwa badań materiałów


- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
8. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.


9. Przepisy związane
9.1 Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie ustawa z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu


i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Część I
Kod CPV: 45212200 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
5311000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych1. Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów


- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą placówki
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki
- porządkowanie terenu prowadzenia robót oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie i po zakończeniu prac
- uzgodnienie z Zarządcą obiektu sposobu rozliczania za zużytą energię elektryczną i wodę oraz poniesienie kosztów zużytej energii i wody na potrzeby wykonanych robót
2. Warunki bezpieczeństwa pracy Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
3. Sprzęt

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.4. Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów5. Wymagania szczegółowe

5.1 Odwodnienie

Drenaż „francuski”

Dla odprowadzenia wód opadowych z boiska zaprojektowano rowy odwadniające o szerokości 40 cm i głębokości 100 cm wykonane wzdłuż krawędzi bocznych (w odległości ok. 3,0 m od krawędzi do wewnątrz boiska) oraz w osi podłużnej boiska. Wody opadowe z boisk będą odprowadzone poprzez właściwe wyprofilowanie spadków podłoża. Rowy należy wyłożyć geowłókniną i zasypać żwirem na grubość 40 cm, a resztę rowu zasypać kruszywem naturalnym, łamanym frakcji 31-63 mm. Wody naturalnie zostaną wchłonięte i rozsączone do gruntu.

5.2 Geowłóknina

Dane techniczne geowłókniny:

Siła przy przebiciu [kN], (metoda CBR): 1,9

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 10,0

Wydłużenie względne [%]: 55,0

Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu [m/s]: 0,12

Masa powierzchniowa [g/m2]: ok. 190

Szerokość rulonu [m]: ok. 5 Geowłóknina powinna być wbudowywana w konstrukcje ziemne zgodnie z obowiązującymi zasadami, na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 do 70 cm,

przedłużenie pasa – 100 cm. Przy użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw, stabilizacji podłoża oraz filtracji, materiał należy przytwierdzić do podłoża poprzez szpilkowanie.
5.3 Podbudowa

a. warstwa odsączająca z piasku; gr. 10 cm

b. warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm gr. 15 cm

c. warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm, gr. 8 cm

d. warstwa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 1-5 mm, gr. 6 cm

Elementy podbudowy wymienione w punktach b-d należy wykonać z kruszywa ze skał

o dużej wytrzymałości typu granit, bazalt lub porfir.
5.4 Nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Trawa wykonana z włókien polietylenowych w kolorze zielonym; w nawierzchnię należy wkomponować linie boiskowe z włókna j.w. w kolorze białym, żółtym i czerwonym o szerokości

5 cm (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka).

Wymagane parametry nawierzchni ze sztucznej trawy:

- włókna z polietylenu, mata przepuszczalna - dtex: 6600 – 8800


- grubość: 60-120 mikronów

- wysokość włókien ponad matą: 20-25 mm

- ilość pęczków: 25000 – 35000 szt. / m2
- ilość włókien: 50000 – 7000 szt. / m2

- kolory: boisko czerwone, wybieg zielony, linie białe

- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm
5.5 Piłkochwyt z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych o rozstawie max. 2,5 z rur stalowych okrągłych fi 80mm lub prostokątnych 100x60mm wysokości 3,0 m, osadzonych w fundamentach betonowych o średnicy Ø 0,30 m i głębokości 1,0 m; siatka polipropylenowa gr. 4,0 mm bezwęzłowa o oczkach 10x10 mocowana do konstrukcji za pomocą linek stalowych fi 3,2mm konstrukcja piłkochwytu zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana na kolor zielony.
5.6 Podwyższenie piłkochwytu o 2,5 m do sumarycznej wysokości 4,5 m .Słupki przedłużenia wykonać z rur stalowych zamontowanych do istniejących słupków z rur fi 100 o rozstawie 2,90 m zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor istniejących piłkochwytów .Siatka polipropylenowa gr,4,0mm bezwęzłowa o oczkach 10x10cm. Siatkę należy zamocować za pomocą linek stalowych min. fi 3,2 naciąganych pomiędzy słupkami piłkochwytu.

5.7 Zabudowanie przerwy w istniejącym piłkochwycie - wykonanie przęsła w ramce z profilu zamkniętego wypełnionego pionowo prętami stalowymi gładkimi fi 12 o rozstawie 12cm usztywnionych w środku wysokości płaskownikiem 30/6 przęsło dospawać do istniejących słupków. przęsło pomalować w kolorze istniejącego ogrodzenia po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym. ze słupkami z kształtowników stalowych


5.8 Wyposażenie boiska:

5.8.1 Bramki


Dostawa i montaż bramek aluminiowych o wymiarach 3,0 x 2,0 m; bramki demontowalne, osadzane w tulejach; w komplecie siatki; wymagany atest.

5.8.2Kosze do koszykówki


Dostawa i montaż, konstrukcja stalowa; mocowanie do systemowych fundamentów.

5.8.3 Zestaw do siatkówki


Słupki aluminiowe montowane w systemowych fundamentach z tulejami; słupki demontowalne. W komplecie siatka.
5.9 Wymagania odnośnie pozostałych robót oraz robót elektrycznych związanych z oświetleniem
boiska : zgodnie z dokumentacją techniczną ,załączonymi przedmiarami, obowiązującymi
przepisami oraz sztuką budowlaną.

Część II
Kod CPV: 45342000 Wznoszenie ogrodzeń
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia betonowego1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót związanych z montażem ogrodzenia betonowego. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.1.3 Roboty poprzedzające i związane
- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych


materiałów
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów z uwagi
na prowadzenie robót w czynnych obiektach
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren
prowadzenia robót przez osoby trzecie.

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki1.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2.0 Materiały

2.1. Stosowane materiały - ogrodzenie betonowe

Ogrodzenie betonowe o wysokości 2m: wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu


klasy B-25 zagęszczonego na stole wibracyjnym, zbrojonych prętami żebrowanymi (wszystkie elementy zbrojeń są zgrzewane) z piasku płukanego jednakowej granulacji.

Dla ogrodzenia o wysokości 200 cm należy przyjąć długość słupków wynoszącą 270 cm.

Wymiary płyty: 200x50x5 .Płyty prefabrykowane pełne.
3.0. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.


3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.


4.0. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4


4.2. Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Ogrodzenia panelowe winny być przechowywane w opakowaniu producenta.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych
i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek , transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.
5.0. Wykonanie robót
5.1.Montaż ogrodzenia betonowego

5.1.1Ustawiamy betonujemy słupki ogrodzeniowe na głębokość minimum 70 cm od

powierzchni gruntu. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozstawienie słupków zgodnie z

systemem.

5.1.2 Po zakończeniu montażu słupków przystępujemy do zabudowania płytami w ilości 4 szt. na przęsło (przy płytach szer.0,5m)

5.1.3 Po zakończeniu montażu elementów betonowych, spoiny wypełniamy klejem lub

zaprawą cementową, bądź dla uzyskania lepszych właściwości dylatacyjnych i uniknięcia

pęknięć pozostawiamy wolną przestrzeń.


6.0. Kontrola jakości robót


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6


6.2. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy:

-deklaracji zgodności na wyrób budowlany

-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje

6.2 Sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji

technicznej.


7. Odbiór robót
7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.


7.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.


7.1.2. Odbiór techniczny robót.
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami technicznymi. Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć przy odbiorze następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.


8. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót.

Zalecenia producenta
Część III
Kod CPV: 45320000 – 6 Roboty izolacyjne
45233200 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni


45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania pionowej, zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych sali gimnastycznej LO nr IV

w Rybniku – Chwałowicach ul. 1 Maja 91a
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót izolacyjnych oraz zabezpieczających zewnętrzne

ściany fundamentowe

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- rozbiórka opasek betonowych i nawierzchni z płytek chodnikowych

- roboty ziemne - wykopy do poziomu ław fundamentowych

- prace przygotowawcze - czyszczenie ścian fundamentowych
- odbicie luźnych fragmentów tynku

- wykonanie tynku kat. I na ścianie fundamentowej pod poziomem terenu

- wykonanie tynku kat. III na ścianie zewnętrznej nad poziomem terenu

- izolacja pionowa izoplastem

- ułożenie warstwy ochronnej z folii kubełkowej z listwą wykończeniową
- malowanie ścian farbą emulsyjną

- zasypanie wykopu

- wykonanie nowych opasek oraz nawierzchni z płytek betonowych i kostki brukowej
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną - punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Odkopanie fundamentów.

- Wykopy należy wykonać ręcznie na odkład.

- Odkrycie ścian fundamentowych należy wykonać na pełną wysokość.

- Po wykonaniu wykopu wzdłuż ścian piwnic do poziomu ław fundamentowych, należy je dokładnie oczyścić mechanicznie, celem usunięcia wszystkich zabrudzeń i słabo przylegających cząstek, aż do uzyskania nośnego podłoża. W wypadku istniejących starych powłok bitumicznych należy je dokładnie wyczyścić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wszystkie zauważone spoiny i ubytki w tynku należy uzupełnić dokładnie zaprawą cementową.

- Uszczelnić styk ściany z ławą fundamentową. Na całej długości styku muru z fundamentem wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu 5cm z zaprawy cementowej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej - punkt 2.2.2. Zaprawa cementowa

2.3. Izoplast bądź inne materiały izolacyjne

2.4 Folia kubełkowa np. Fonduline
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej w pkt 3.


3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym .Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej - punkt 4.


4.2. Transport materiałów

Materiały wymagane do wykonania robót izolacyjnych należy transportować środkami transportu

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Folia kubełkowa oraz polistyren

powinny być transportowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robót5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej – punkt 5


5.2.Wykonywanie izolacji

Ścianę pokrywamy dwa razy roztworem asfaltowym izoplastu należy zachować zasadę krzyżowania pociągnięć pędzla. Należy pamiętać o zaokrągleniu wszystkich krawędzi na tynku pod izolację. Między ścianą a ławą fundamentową wykonać wyoblenie z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Po wykonaniu izolacji i jej wyschnięciu ułożyć folię kubełkową z wykończeniem listwą wykończeniową .


6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej - punkt 6.


6.2.Kontrola jakości

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz zarządzającym realizacją umowy.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu.


7. Obmiar robót7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej - punkt 6. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.


7.2. Jednostki obmiarów

Jednostkami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych są:

- 1m2 powierzchni izolacji

- 1m3 wykopu

- 1m2 ułożenia nawierzchni brukowej
8. Odbiory robót8.1. Ogólne zasady odbiorów

Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej - punkt 6.

Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
8.2. Odbiory robót izolacyjnych

Podstawę odbioru robót izolacyjnych i ziemnych powinny stanowić następujące dokumenty :

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów;

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikowych, jeżeli odbiory te nie były

odnotowane w dzienniku budowy;

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę;

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie były wykonane przed odbiorem budynku.

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbywać przed wykonaniem izolacji z folii kubełkowej

(IMI II )
DDM: 2013/060541 Wz_Ryb /

Przyg.: IMI II/872©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna