Rynek pracy Bytomia. Szanse I zagrożenia u progu XXI wiekuPobieranie 114.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar114.18 Kb.


Projekt pt. ”Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku” jest realizowany w ramach poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.”Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku”
Raport z badania pilotażowego bezrobotnych mieszkańców Bytomia


Badanie pilotażowe zrealizowane przez firmę Otawa Group.

www.otawagroup.pl

biuro@otawagroup.pl

Tel. 032 253 67 14


Spis treści

1. Wprowadzenie 3

2. Liczba wywiadów i dobór respondenta w badaniu pilotażowym 3

3. Omówienie uwag respondentów do pytań w kwestionariuszu. 3

3a. Czas trwania wywiadu 3

3b. Wywiad zasadniczy 3

3c. Materiały wspomagające 4

4. Informacje dodatkowe 4

5. Załączniki 4

1. Wprowadzenie

Tematem opracowania jest raport z badań pilotażowych oraz wnioski z niego wypływające, a także sformułowanie propozycji zmiany w zastosowanym kwestionariuszu badawczym. Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w dniu 14 czerwca 2010.

Głównym celem pilotażu była przede wszystkim analiza poprawności zastosowanego narzędzia, stopnia zrozumienia przez respondentów zadawanych pytań, zasadności zaproponowanych kafeterii a także określenie czasu trwania wywiadu. W mniejszym stopniu zwracano uwagę na sposób doboru respondenta, ten bowiem stosowany jest z powodzeniem w od wielu lat i jako taki, nie wymaga testowania.

2. Liczba wywiadów i dobór respondenta w badaniu pilotażowym


Badanie pilotażowe przeprowadzono z 5 respondentami dobranymi losowo wśród bezrobotnych mieszkańców Bytomia. Dobór zakładał realizację wywiadów w takich proporcjach aby na pytania odpowiadali respondenci z różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych, tak aby upewnić się, że zastosowane narzędzie będzie zrozumiałe dla każdej z nich. Do wywiadów zrekrutowano więc osoby bezrobotne o różnym wykształceniu i w różnych przedziałach wiekowych.

3. Omówienie uwag respondentów do pytań w kwestionariuszu.
3a. Czas trwania wywiadu

Uwagą zgłaszaną przez jednym na pięciu respondentów była długość kwestionariusza. Czas realizowanych wywiadów wahał się od 20 do 40 minut. To zdaniem respondentów nie jest czas jakiego nie mogliby poświęcić na odpowiadanie na pytania ankietera. Jest to z pewnością element znacznie mniej uciążliwy niż w przypadku badania realizowanych w miejscu pracy ankietowanych (badania B2B), gdzie czas jaki może poświęcić respondent jest znacznie bardziej ograniczony.3b. Wywiad zasadniczy

Zdecydowana większość pytań zawartych w kwestionariuszu badawczym nie sprawiało respondentom ani tym bardziej ankieterom problemów. Były jasne i zwięzłe a zastosowane kafeterie wyczerpujące, bądź umożliwiające zanotowanie, nie zawartych w nich odpowiedzi w wierszu „inne (jakie?)”. Poniżej przedstawiono uwagi dot. pytań „problemowych” zapisane przez ankieterów realizujących wywiady pilotażowe.
Pytanie A2. Dwóch respondentów miało problem z określeniem dziedziny wykształcenia jakie uzyskali. Szczególnie dotyczyło to prostych zawodów typu murarz, stolarz, mechanik samochodowy.
Pytanie A3b. Zaleca się aby ankieterzy pilnowali dokładnego wpisywania czasu pozostawania bez pracy ponieważ respondenci mają w zwyczaju zaokrąglać podawane liczby.
Pytanie A5. Ankietowani mają problem aby samodzielnie zakwalifikować wykonywanego zawodu do jednej z dziewięciu grup. Konieczne jest przeszkolenie ankieterów w tym względzie.
Pytanie A10. Ankietowany zasugerował dodanie do kafeterii odpowiedzi „aktualnie uczestniczy”
Pytanie A14. Usunąć informację o przejściu do pytania A16. Pytanie A16 zostało usunięte.
Metryczka – brak uwag. Problemem może być ( u 1 respondenta w badaniu pilotażowym) uzyskanie danych na temat dochodów gospodarstwa domowego oraz sposobów gospodarowania pieniędzmi.
Tabela kontrolna: usunąć z tabeli Informacje kontrolne wiersz o nazwie firmy w której został zrealizowany wywiad.

Pozostałe pytania zawarte w kwestionariuszu nie sprawiały problemów ani przeprowadzającym wywiad ankieterom ani respondentom.


3c. Materiały wspomagające


Niezbędne jest przygotowanie materiałów pomocniczych dla ankietera do pytania A5 pozwalającego zakwalifikować zawód wykonywany przez respondenta do jednej z grup zawodowych.
Należy przygotować kartę dla respondent do pytania M2 w propozycjami przedziałów dochodowych.

4. Informacje dodatkowe

Analiza wyników badania pilotażowego odbyła się dnia 16 czerwca 2010 w godz. 9.30 - 13.00. Efektem spotkania są wprowadzone modyfikacje oraz wersja ostateczna kwestionariusza.5. Załączniki


Kwestionariusz użyty w badaniu pilotażowym.

Kwestionariusz


Mieszkańcy Bytomia/bezrobotni


|__|__|-|__|__|__|

PilotażBytom – czerwiec 2010Kwestionariusz rekrutacyjny

S1. Płeć respondenta

[ANKIETER: Zaznaczyć bez pytania.]1. Kobieta

2. MężczyznaS2. Proszę powiedzieć, w którym roku się P. urodził(a)?

|___|___|___|___|

S3. ANKIETER: ZAKODOWAĆ WIEK RESPONDENTA

ANKIETER: ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.

01. Poniżej 18 ð zakończyć wywiad

02. 18-24

03. 25-34

04. 35-44

05. 45-54

06. 55-65

07. powyżej 65 ð zakończyć wywiad

09. Odmowað zakończyć wywiad
S4. Czy obecnie ma P. stałą lub dorywczą pracę, jest P. bezrobotny(a), czy też znajduje się P. w innej sytuacji?
ANKIETER: ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI.

 1. mam stałą pracę ð zakończyć wywiad

 2. pracuję dorywczoð zakończyć wywiad

 3. jestem bezrobotny(a)

 4. nie pracuję / zajmuję się domem

 5. uczę się / studiujęð zakończyć wywiad

 6. jestem emerytem / rencistąð zakończyć wywiad

 7. inna sytuacjað zakończyć wywiad

8. Odmowa odpowiedzið zakończyć wywiad

S5. Czy zalicza się Pan(i) do którejś z wymienionych grup osób bezrobotnych?


 1. Bezrobotnych do 25 roku życia,

 2. Bezrobotnych długotrwale,

 3. Bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

 4. Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

 5. Bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,

 6. Bezrobotnych niepełnosprawnych

 7. Do żadnej

 8. Nie wiem/trudno powiedzieć


A1. Jakie ma P. wykształcenie?
ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ

 1. Niepełne podstawowe, podstawowe

 2. Zasadnicze zawodowe

 3. Niepełne średnie, średnie zawodowe lub ogólnokształcące,

 4. Pomaturalne, niepełne wyższe, licencjackie, wyższe

5. nie wiem / trudno powiedzieć

ANKIETER : ZADAĆ TYLKO OSOBOM Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM
A2. W jakiej dziedzinie uzyskał(a) P. wykształcenie?


ANKIETER: ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI RESPONDENTA

 1. nauczycielskie, pedagogika

 2. języki obce

 3. humanistyczny, artystyczny

 4. nauki społeczne, ekonomia

 5. prawo i administracja

 6. biznesowe (np. zarządzanie, marketing, rachunkowość)

 7. nauki biologiczne (w tym o środowisku)

 8. nauki fizyczne (fizyka, chemia, nauki o Ziemi)

 9. nauki ścisłe, matematyka, statystyka,

 10. informatyka

 11. inżynieria, procesy produkcyjne, budownictwo

 12. rolnictwo, weterynaria

 13. zdrowie, opieka społeczna

 14. handel

 15. inne usługi (jakie?)……………………………………………………………………

 16. wojskowy/policyjny

 17. programy ogólne

 18. inne (jakie?)………………………………………………………………………………

A3. Od jak dawna Pan(i) nie pracuje?

 1. Przez miesiąc lub krócej

 2. Przez 2 – 3 miesiące

 3. 4 – 5 miesięcy

 4. od 6 m-cy do 1 roku

 5. 2 – 3 lata

 6. 4 – 5 lat

 7. 6 – 10 lat

 8. powyżej 10 lat

 9. nie pamiętam/trudno powiedzieć


A3a. Czy aktualnie poszukuje P. pracy?

 1. Tak

 2. Nie – przejść do A4

A3b. Od jak dawna szuka Pan(i) pracy o ile w ogóle Pan(i) szuka?

ANKIETER: Zapisać odpowiedź trzycyfrowo w przeliczeniu na miesiące

|___|___|___| miesięcy

999. wcale nie szukam – ANKIETER: PRZEJŚĆ DO A4


A3c. Dlaczego nie szuka Pan(i) pracy?

ANKIETER: nie odczytywać odpowiedzi, zaznaczyć podane lub wpisać inne i przejść do BLOKU C

 1. Mam wystarczająco dużo pieniędzy – nie muszę pracować

 2. Wolę być na zasiłku

 3. Małżonek (małżonka), partner(ka) pracuje

 4. Mieszkam z rodzicami, którzy mnie utrzymują

 5. Zajmuję się dziećmi, innym członkiem rodziny

 6. Inne, jakie?..........................................................................

98. Nie wiem, trudno powiedzieć

99. Odmowa odpowiedzi
A3d. W jakim zawodzie poszukuje P. pracy?

 1. ……………………………………………………………………………………

996. wszystko jedno byle znaleźć pracę

A3e. Jakie kroki podjął(ęła) Pan(i) w celu znalezienia pracy (w ostatnich 4 tygodniach)? Chodzi tylko o to, co robił(a) Pan (i) w ostatnim miesiącu!

ANKIETER: nie odczytywać odpowiedzi, zaznaczyć podane lub wpisać inne

 1. Chodziłem(am) do urzędu pracy

 2. Poszukiwałem(am) przez prywatne biuro pośrednictwa pracy

 3. Zgłosiłem się na ogłoszenie umieszczone w prasie, Internecie, w innym miejscu

 4. Dałe(a)m ogłoszenie do prasy, Internetu, w inne miejsce

 5. Zgłosiłem się do swojego dawnego pracodawcy

 6. Zgłosiłem się do pracodawców, u których nie pracowałem przedtem

 7. Poszukiwałem(am) przez krewnych lub osobistych znajomych

 8. Poszukiwałem(am) przez kontakty zawodowe (znajomych z pracy)

 9. Sam sobie próbuję zorganizować miejsce pracy np. poszukuję lokalu, załatwiam pożyczkę, przygotowuję zakup lub wynajem sprzętu

 10. Przygotowuję się do przejęcia od rodziny firmy/ gospodarstwa rolnego

 11. Dokształcam się

 12. Inne, jakie?...............................................................................

A4. Czy kiedykolwiek pracował(a) P. przez rok lub dłużej?

1. Tak

2. Nie ---> przejść do pyt. A7A5. Jaką pracę wykonywał(a) ostatnio? Jak się nazywał P. zawód i stanowisko?

ANKIETER: ZAPISAĆ ODPOWIEDŹ I W OPARCIU O NIĄ ZAKWALIFIKOWAĆ RESPONDENTA DO JEDNEJ Z 9 GRUP – PYTANIA A5A

A5. Zawód ………………………………………………………………………………………………

A5a.

01. Dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi

02. Specjaliści z wyższym wykształceniem,/ wolne zawody

03. Technicy i wyspecjalizowani technicy adm.-biurowi

04. Pracownicy umysłowi

05. Właściciele prywatnych firm

06. Pracownicy handlu i usług

07. Robotnicy wykwalifikowani

08. Robotnicy niewykwalifikowani

09. Rolnicy indywidualni

98. odmowa odpowiedzi

A5a. Dlaczego przestał(a) Pan(i) pracować? Proszę podać jedną główną przyczynę.

ANKIETER: zaznaczyć tylko 1 odpowiedź

 1. Musiałe(a)m się opiekować chorym członkiem rodziny

 2. Straciłe(a)m pracę wskutek bankructwa pracodawcy, likwidacji stanowiska pracy, zwolnień grupowych

 3. Zostałe(a)m zwolniony z innych przyczyn (jakich?)

………………………………………………………………………………………………

 1. Odszedłe(a)m, bo za mało zarabiałe(a)m

 2. Odszedłe(a)m z powodu złych warunków w pracy (innych niż finansowe)

 3. Zakończyłe(a)m pracę na czas określony/ dorywczą

 4. Ze względów rodzinnych, osobistych

 5. Zaszłam w ciążę

 6. Wracam do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym

 7. Z powodu choroby, niepełnosprawności

 8. Podjąłem/podjęłam naukę (szkolenie)

 9. Inne, jakie?..........................................................................

A6. Czy w tej pracy był P.:

1. pracownikiem najemnym

2. właścicielem / współwłaścicielem tego zakładu / firmy3. inna odpowiedź (jaka? ...............................................……………

A7. W jakim zawodzie chciał(a)by P. pracować?
 1. ……………………………………………………………………………………………

 2. W tym, w którym pracuję aktualnie

 3. Nie wiem/trudno powiedzieć

A8. Proszę podać kwalifikacje/ umiejętności, które Pan(i) posiada:

Ankieter: Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję


 1. Bardzo dobre świadectwo/dyplom prestiżowej szkoły

 2. Umiejętność obsługi komputera (co najmniej umiejętność pracy
  z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym)

 3. Umiejętność wykorzystania Internetu (wyszukiwanie informacji), poczty elektronicznej

 4. Znajomość jednego języka obcego

 5. Znajomość co najmniej dwóch języków obcych

 6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 7. Prawo jazdy kat B

 8. Dodatkowe kwalifikacje potwierdzone dokumentami np. certyfikaty językowe, kursy pedagogiczne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, koparek i innych urządzeń itp.

 9. Umiejętności praktyczne z zakresu wykonywanego zawodu, wiedza fachowa na wysokim poziomie

 10. Inne (jakie?) …......................................................................................

A9. Jakie Pana(i) zdaniem są najskuteczniejsze sposoby na poszukiwanie pracy?
ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI


 1. ogłoszenia w UP

 2. poszukiwanie przez prywatne biuro pośrednictwa pracy

 3. przeglądanie ogłoszeń umieszczonych w prasie

 4. przeglądanie ogłoszeń w Internecie

 5. dawanie ogłoszeń do prasy

 6. dawanie ogłoszeń do Internetu, w inne miejsce

 7. zgłaszanie się do swojego dawnego pracodawcy

 8. chodzenie osobiście po różnych firmach

 9. poszukiwanie telefoniczne (dzwonienie do różnych firm)

 10. poszukiwanie przez krewnych lub osobistych znajomych

 11. poszukiwanie przez kontakty zawodowe (znajomych z pracy)

 12. zakładanie własnej firmy

 13. poprzez wolontariat

 14. w inny sposób (jaki?)………………………………………………………………………………

99. nie wiem/nie szukam pracy

A10. Czy w ciągu ostatnich 2 lat uczestniczył(a) P. w szkoleniach, kursach zawodowych lub innych podnoszących kwalifikacje?

 1. Tak

 2. Nie – przejść do A13


A11. W jakich szkoleniach czy kursach P. uczestniczył(a)?

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………3. ……………………………………………………………………………………


A12. Kto był organizatorem tego szkolenia/kursu
/tych szkoleń/kursów?
ANKIETER: MOŻLIWYCH WIELE ODPOWIEDZI

 1. Firma w której pracowałem

 2. Powiatowy Urząd Pracy

 3. Urząd Miasta

 4. Firma szkoleniowa

 5. Inna instytucja (jaka?) ………………………………………………………………

 6. Nie wiem

A13. Czy zamierza Pan(i) w najbliższej przyszłości brać udział w jakichś kursach, szkoleniach, bądź w kształceniu dla dorosłych pozwalającym na podniesienie poziomu wykształcenia?

 1. Tak

 2. Nie – ANKIETER: przejść do A16

A14. W jakiej formie, lub formach kształcenia dla dorosłych chciał(a)by Pan(i) wziąć udział?

ANKIETER: zaznaczyć wszystkie wskazane

 1. Uzupełnianie formalnego wykształcenia w szkole podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych

 2. Uzupełnianie formalnego wykształcenia w zasadniczej szkole zawodowej

 3. Uzupełnianie formalnego wykształcenia w szkole średniej

 4. Szkoła policealna, pomaturalna

 5. Kursy zawodowe, dające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, do którego wykonywania wymagane jest ukończenie kursu (np. obsługa wózków widłowych, spawanie, prawo jazdy kat. C lub D)

 6. Kursy zawodowe, w których można zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w określonym zawodzie, ale ich ukończenie nie jest niezbędne do wykonywania danego zawodu (np. kurs przedstawiciela handlowego, księgowego, kurs obsługi komputera)

 7. Kursy i szkolenia miękkie, rozwijające umiejętności interpersonalne, osobowość

 8. Kursy i szkolenia rozwijające zainteresowania, hobby

 9. Kursy językowe, nauka języków obcych

 10. Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie), ale po przerwie od ukończenia szkoły średniej

 11. Studia podyplomowe

 12. Inne, jakie?.........................................................................................


A15. W szkoleniach o jakiej tematyce chciał(a)by P. wziąć udział?

 1. Zakładanie i prowadzenia działalności gospodarczej,

 2. Tworzenie biznes planów,

 3. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 4. Pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej,

 5. Przepisy kadrowo - płacowe,

 6. Finanse firmy,

 7. Prawo bilansowe,

 8. Sposoby rozliczania podatkowego,

 9. Prawo podatkowe,

 10. Prawo cywilne,

 11. Prawo gospodarcze,

 12. Prawo pracy,

 13. Zarządzanie BHP, ocen ryzyka,

 14. System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000,

 15. Plany marketingowe, marketing firmy, produktu, usługi

 16. Inne (jakie?) …………………………………………………………………

 17. Inne (jakie?) …………………………………………………………………

 1. Żadnym

 2. Nie wiem

 3. Nie chcę brać udziału w żadnych szkoleniach

A16. Jak ocenia P. swoje umiejętności obsługi komputera?

 1. Bardzo dobre

 2. Dobre

 3. Przeciętne

 4. Słabe

 5. Bardzo słabe

 6. Nie wiem/trudno powiedzieć

A17. Jak często jeżeli w ogóle korzysta P. z Internetu?

 1. Codziennie lub prawie codziennie

 2. Kilka razy w tygodniu

 3. Raz w tygodniu

 4. 2-3 razy w miesiącu

 5. Raz w miesiącu

 6. Raz na 2-3 miesiące

 7. Rzadziej niż raz na 3 miesiące

 8. Nie korzystam

 9. Nie wiem/trudno powiedzieć

A18. Czy P. zdaniem na lokalnym rynku pracy Bytomia występuje problem dyskryminacji kobiet?

 1. Tak

 2. Nie

 3. Nie wiem/trudno powiedzieć
METRYCZKA

Ponieważ zależy nam na zbadaniu, jakie osoby mieszkają w tej okolicy chciał(a)bym zadać P. kilka pytań dotyczących Pana(i) i Pana(i) gospodarstwa domowego. Pytania te są dla nas bardzo ważne i służą jedynie do statystycznego opracowania wyników.

M1. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

1. Kawaler / panna

2. Mieszkający(ąca) z partnerem(ką)

3. Żonaty / zamężna

4. Rozwiedziony(a) / w separacji

5. Wdowiec / wdowaM2. Czy mógł(a)by P. powiedzieć, w jakich granicach mieszczą się przeciętne miesięczne dochody i zarobki netto (na rękę) wszystkich członków P. gospodarstwa domowego razem?
ANKIETER ZAZNACZYĆ PRZEDZIAŁ

01. do 200 zł

02. 201 - 400 zł

03. 401 - 600 zł

04. 601 - 800 zł

05. 801 - 1.000 zł

06. 1.001 - 1.200 zł

07. 1.201 - 1.400 zł

08. 1.401 - 1.600 zł

09. 1.601 - 1.800 zł

10. 1.801 - 2.000 zł

11. 2.001 - 2.500 zł

12. 2.501 - 3.000 zł

13. 3.001 – 4.000 zł

14. 4.001 - 5.000 zł

15. 5.001 – 7.000 zł

16. 7.001 – 10.000 zł

17. powyżej 10.000 zł


  1. nie wiem / trudno powiedzieć

  2. odmowa odpowiedzi

M3. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w P. gospodarstwie domowym?

 1. Żyjemy bardzo biednie – nie starcza mi (nam)nawet na podstawowe potrzeby

 2. Żyjemy skromnie - musimy na co dzień gospodarować bardzo oszczędnie

 3. Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy

 4. Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania

 5. Żyjemy bardzo dobrze - (mogę) możemy pozwolić sobie na pewien luksus

M4. Z ilu osób łącznie z P. składa się P. gospodarstwo domowe?

|__|__|
INFORMACJE KONTROLNE

DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU

DD – MM

GODZINA PRZEPROWADZENIA WYWIADU

GG-MM

CZAS TRWANIA WYWIADU W MINUTACH


|__|__| - |__|__||__|__| - |__|__||__|__|__|
MIASTO
PIECZĄTKA FIRMY, W KTÓREJ REALIZOWANO WYWIADIMIĘ I NAZWISKO ANKIETERA


NUMER ANKIETERAPODPIS ANKIETERA

Oświadczam, że zrealizowałem wywiad samodzielnie i zgodnie z instrukcjami zawartymi w kwestionariuszu i przekazanymi na szkoleniu do badania.

PODPIS KOORDYNATORA

Przyjmuję wywiad bez zastrzeżeń
Pobieranie 114.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna