Rzeczowy zakres pracPobieranie 23.57 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.57 Kb.Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych
nr sprawy: ZP.3431-45/GN/2010

RZECZOWY ZAKRES PRAC
W A R U N K I T E C H N I C Z N E
Modernizacja ewidencji gruntów polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Poddębice
w obrębach: Adamów, Golice, Łężki, Panaszew, Tarnowa, Tumusin, powiat poddębicki, woj. łódzkie”


Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, listopad 2010 r.


RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie prac geodezyjnych - modernizacji ewidencji gruntów polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Poddębice w obrębach: Adamów, Golice, Łężki, Panaszew, Tarnowa, Tumusin, powiat poddębicki, woj. łódzkie.I . DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE


 1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie usługi związanej z modernizacją ewidencji gruntów polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Poddębice w obrębach: Adamów, Golice, Łężki, Panaszew, Tarnowa, Tumusin, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

Przybliżona ilość działek ewidencyjnych: 2220

Przybliżona ilość budynków: 1700

Przybliżona ilość jednostek rejestrowych: 1005

Przybliżona powierzchnia ogólna 6 obrębów: 2544 ha.

Obszar opracowania określa załącznik graficzny stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt modernizacji ewidencji gruntów polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Poddębice w obrębach: Adamów, Golice, Łężki, Panaszew, Tarnowa, Tumusin, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

 1. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
  w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r.
  w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny
  i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikacji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
 1. Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:
 1. instrukcje techniczne GUGiK:

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2 Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.


 1. Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

G-5 Ewidencja gruntów i budynków
II . MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

 1. Bank danych dotyczących osnów;

 2. Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „1965”;

 3. Mapa numeryczna i analogowa;

 4. Rastrowe mapy sytuacyjno-wysokościowe;

 5. Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

 6. Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic (podziały, wznowienia, rozgraniczenia);

 7. Operat klasyfikacji gruntów z uwzględnieniem operatów aktualizacji;

 8. Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC


 1. Założenie dziennika prac geodezyjnych.
 1. Pisemna analiza materiałów znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (zwanego dalej Ośrodkiem).
 1. Kontrola terenowa i pomiar budynków, których obrysy nie zostały pomierzone na osnowę lub kształt na mapie w porównaniu z terenem budzi wątpliwości.
 1. Przegląd istniejących i uzupełnienie kart budynków. Sporządzenie kart budynków dla obiektów, które kart nie posiadają.
 1. Założenie u zleceniodawcy bazy obiektów w programie EWMAPA (wersja aktualnie obsługiwana przez SP Poddębice).
 1. Wprowadzenie danych z kart do rejestru budynków.
 1. Połączenie danych opisowych i kartograficznych dotyczących budynków w obiektowej bazie budynków.
 1. Dla terenów zabudowanych należy wykonać wydruki barwne map w skali 1:2000 w układzie jednostkowym zawierające numery i granice działek, obrysy, funkcje, ilość kondygnacji, numery adresowe budynków, obrys obszaru zabudowanego.

Mapa musi posiadać klauzulę, że numeracja adresowa budynków została uzgodniona
w odpowiednim Urzędzie Gminy / Miasta.


 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach.


IV. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Pomiar budynków.

Pomiar budynków wykonać w oparciu o odszukaną osnowę.

 1. Obliczenia.
Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”V. MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA


Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

 1. operat skompletowany zostanie w zasobach

 2. płyta CD-ROOM z następującymi informacjami:

 • bazą ewidencji budynków

 • bazą obiektów budynków

 • wykazem pomierzonych punktów

 • wykazem rozbieżności

 • rejestr budynków w formacie zgodnym z EWOPIS Windows połączony działającym interfejsem z danymi obiektowymi.
Pobieranie 23.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna