Rzeczpospolita polska inspekcja weterynaryjna świadectwo zdrowia dla wywożonego do Serbii miodu I produktów pszczelichPobieranie 58.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar58.22 Kb.


RZECZPOSPOLITA POLSKA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla wywożonego do Serbii miodu i produktów pszczelich

УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

за увоз у Србију меда, матичног млеча, производа од меда, прополиса и цветног праха

HEALTH CERTIFICATE

for import to Serbia of hony, beebread, hony products
Uwaga dla importera: To świadectwo służy tylko celom weterynaryjnym i musi towarzyszyć każdej przesyłce do chwili jej dotarcia do granicznego posterunku kontroli.

Примедба за увозника: Ово уверење служи само у ветеринарске сврхе и мора да прати пошиљку до граничне инспекције.Note for importer This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

1. Wysyłający (nazwa i adres):

Пошиљалац (пуно име и адреса):

Consignor (name and address in full):

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla wywożonego do Serbii miodu i produktów pszczelichУВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

за увоз у Србију меда, матичног млеча, производа од меда, прополиса и цветног прахаHEALTH CERTIFICATE

for import to Serbia of hony, beebread, hony products
Nr / Бр. / No ___________________________________
ORYGINAŁ / ОРИГИНАЛ / ORIGINAL

2. Odbiorca (nazwa i adres):

Прималац (пуно име и адреса):

Consignee (name and address in full):

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________3. Pochodzenie miodu / Порекло меда / Origin of the honey:


3.1 Państwo:

Земља: ______________________________________________Country:
3.2 Kod państwa:

Код територије: ______________________________________Code of territory:

5. Przeznaczenie miodu / Одредиште меда / Destination of the honey:


5.2. Nazwa i adres przeznaczenia:

Назив и адреса одредишта:Name and address of destination:

______________________________________________________

______________________________________________________

4. Właściwa władza / Надлежни орган / Competent Authority:


4.1 Ministerstwo:

Министарство: _______________________________________Ministry:
4.2 Departament certyfikujący:

Одсек за сертификацију: _______________________________

Certifying department:

  1. Miejsce załadunku w celu eksportu / Место утовара за извоз / Place of loading for exportation

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
7. Środki transportu i identyfikacja przesyłki (2) / Превозно средство и идентификација пошиљке (2) / Means of transport and consignment identification (2)


7.1 Samochód, wagon kolejowy, statek lub samolot (3)

Камион, железнички вагон, брод или авион (3)

Lorry, rail wagon, ship or aircraft (3)

______________________________________________________


7.2 Numer plomby (jeśli dotyczy):

Број печата (ако је применљиво): _____________________

Number of seal (if applicable)
7.3 Numer (y) rejestracyjny (e), nazwa statku lub numer lotu:

Регистрациони број(еви), име брода или број лета:

Registration number(s), ship name or flight number

______________________________________________________
    1. Rodzaj opakowań:

Природа паковања: _________________________________

Nature of packaging    1. Ilość opakowań:

Број паковања: _____________________________________

Number of packages
    1. Masa netto:

Нето маса: _________________________________________

Net weight
    1. Numer partii produkcyjnej / serii:

Референтни број производне партије/серије:

Lot/batch production reference number:

______________________________________________________

8. Identyfikacja miodu / Идентификација меда / Identification of the honey:


8.1 Opis miodu:

Опис меда: __________________________________________________________________________________________________

Description of the hony:
8.2 Adres i numer weterynaryjny zakładu produkcyjnego:

Адреса и ветеринарски контролни број објекта производње: ________________________________________________________Address and veterinary control number of the establishment of the production:_____________________________________________

9. Poświadczenie zdrowotności / Здравствена потврда / Health attestation:


Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii niniejszym poświadczam, że:

Ја, доле потписани овлашћени ветеринар овиме потврђујем да:I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:
1. Miód został pozyskany z pasiek, w których pszczoły nie wykazują żadnych objawów klinicznych chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania, które mogłyby być przenoszone przez przesyłkę, ani nie są podejrzane o te choroby;

Мед потиче из кошница са пчелама, које нису испољавале симптоме обољења, која су обавезна за пријављивање, а која би се овом врстом пошиљке могла пренети;The honey have been obtained from beehives with bees which shows no clinical signs or suspicions of compulsory notifiable diseases, which can be transmitted by this consignment;
2. Miód i jego produkty był przetwarzany, pakowany i składowany pod nadzorem sanitarno-weterynaryjnym w sposób, który zapobiega jego zanieczyszczeniu przez substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Мед и производи од меда у току процеса манипулације, паковања и складиштења су били под ветеринарско-санитарним надзором и да је при томе онемогућено загађивање производа материјама штетним по здравље људи;The honey and products thereof have been manipulated, packaged and storaged under the veterinary-sanitary supervision in the way to prevent contamination by substances harmful to human health;
3. Przesyłka nie przekracza poziomu radioaktywności ustanowionego w obowiązującym prawie Serbii i Czarnogóry;

Да пошишка не показује ниво радиоконтаминације већи од дозвољеног у Србији и Црној Гори;The consignmet does not contain radioactivity in excess of the limits laid down in current regulation of Serbia and Montenegro;
4. Pochodzi z obszaru, który nie jest objęty żadnymi restrykcjami związanymi z:

Потиче из области, која није предмет забране, везано за:Come from an area which is not subject to any restrictions associated with:
(а) Zgnilcem amerykańskim (Paenibacillus larvae larvae);

Амерички кугу (Paenibacillus larvae larvae);American foul brood (Paenibacillus larvae larvae);
(b) Akariozą (Acarapis woodi (Rennie)

Акарозу (Acarapis woodi (Rennie);Acariosis (Acarapis woodi (Rennie);
(c ) Małym chrząszczem ulowym (Aethina tumida) i

Aethina tumida; и

Small hive beetle (Aethina tumida); and
(d) Roztoczem Tropilaelaps mites (Tropilaelaps spp)

гриње (Tropilaelaps spp);Tropilaelaps mites (Tropilaelaps spp);
i gdzie choroby wspomniane powyżej są urzędowo rejestrowane.

и где се горе наведене болести званично пријављују.and where the diseases mentioned above are officially notifiable.
Pieczęć urzędowa i podpis / Званични печат и потпис / Official stamp and signatureSporządzono w dnia

Састављено у ___________________________________________ , дана __________________________________________________Done at

________________________________________________(podpis właściwego urzędnika)

(потпис надлежног службеника)(signature of competent official)

_________________________________________________(nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacja i tytuł)

(име, великим словима, квалификација и звање)(name in capital letters, qualifications and title)

Pobieranie 58.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna