S-v. 862. 21. 2011. Eb protokółPobieranie 204.8 Kb.
Strona1/5
Data29.04.2016
Rozmiar204.8 Kb.
  1   2   3   4   5

S-V.862.21.2011.EB

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15 i 16 grudnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 59 A.


Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pani Maria Wesołowska.Kontrolujący:
Agnieszka Paszkowska –starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.12.2011r. znak: S.V.0030.22.2011.NK,
Natalia Krawczyk – inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.12.2012r. znak: S.V.0030.20.2011.NK,
Ewelina Bocho – inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.12.2011r. znak: S.V.0030.21.2011.NK.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Prawidłowość realizacji w 2011r. oraz do dnia kontroli zadań wynikających
z przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących problematyki zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, w szczególności przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.
  w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193),

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.
  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
  i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118).

Zakres tematyczny kontroli dotyczył:

- realizacji standardu pośrednictwa pracy w powiatowym urzędzie pracy,

- realizacji standardu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej


w powiatowym urzędzie pracy,

- realizacji standardu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w powiatowym urzędzie pracy,

- przyznawania bezrobotnym prawa do zasiłku,

- przyznawania bezrobotnym prawa do dodatku aktywizacyjnego,

- orzekania o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

Zgodnie z przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej pisemną informacją o ustaleniach odnośnie obsady stanowisk kluczowych w jednostce kontrolowanej, w roku 2011, po wejściu w życie w dniu 29.12.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów


i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193), minimalna liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu prac na wspomnianych stanowiskach powinna, stosownie do § 85 i § 86 rozporządzenia, wynosić:

 • 4 pośredników pracy,

 • 2 doradców zawodowych,

 • 1 specjalista ds. rozwoju zawodowego,

 • 1 lider klubu pracy.

Kontrola wykazała, iż stan zatrudnienia na stanowiskach kluczowych w Urzędzie Pracy przedstawiał się od początku 2011 r. następująco:

 • 6 pośredników pracy,

 • 2 doradców zawodowych,

 • 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego,

 • 1 lider klubu pracy.

Z okazanego przez Dyrektora jednostki kontrolowanej zestawienia odnośnie minimalnej liczby pracowników, którzy powinni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach kluczowych w roku 2012 wynika, iż wymagany przepisami prawa minimalny stan zatrudnienia wspomnianych pracowników nie uległ zmianie w porównaniu
z rokiem 2011.

Kopia wskazanej wyżej pisemnej informacji dotyczącej roku 2011, jak również kopie informacji na lata 2009-2010, stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Usługi rynku pracy świadczone są przez pracowników Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń funkcjonującego w ramach wyodrębnionego organizacyjnie w Urzędzie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Usługa pośrednictwa pracy
Stosownie do przedstawionej przez Dyrektora jednostki kontrolowanej pisemnej informacji, (załącznik nr 1 do protokołu), w roku 2011 w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kolbuszowej powinno być zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy minimum czterech pośredników pracy. Kontrola wykazała, iż usługa pośrednictwa pracy była w roku 2011 (do dnia zakończenia kontroli) realizowana przez sześciu pośredników pracy. Stan zatrudnienia odpowiadał zatem wymogom przepisów rozporządzenia w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

Pośrednicy pracy zajmują dwa pomieszczenia. W każdym z pomieszczeń pracuje po trzech pośredników pracy. Jedno z pomieszczeń zajmowane jest przez pośredników pracy nastawionych na przyjmowanie pracodawców i ofert pracy natomiast drugie na obsługę osób bezrobotnych. Obydwa pomieszczenia zorganizowane są w warunkach tzw. otwartego planu, każde stanowisko pracy ma wydzieloną strefę, gdzie znajduje się tylko osoba obsługiwana oraz pracownik pośrednictwa pracy. Usługi urzędu pracy wymagające kontaktów indywidualnych świadczy się w warunkach zapewniających poufność rozmów. Z wyjaśnień Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń wynika, iż pośrednicy pracy dysponują trzecim pokojem w przypadku, gdy zachodzi ryzyko, że rozmowa prowadzona przez pracownika i klienta może być słyszana przez postronnego odbiorcę.

Stanowiska pośredników pracy wyposażone są zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193).
Kontrolujący przeanalizował akta osobowe pośredników pracy pod kątem ustalenia zakresu obowiązków i posiadania odpowiednich kwalifikacji. I tak:


 1. pośrednik pracy I stopnia -osoba zatrudniona w wymiarze pełnego etatu otrzymała licencję zawodową pośrednika praca I stopnia w dniu 12.01.2010 i tego samego dnia odpowiednim pismem ustalono nowe warunki pracy i płacy. Ponadto wykazano,
  iż pośrednik pracy posiada upoważnienie nr PRO.120.14/2011 z dnia 02.05.2011r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej do podpisywania w jego imieniu:

-skierowań do pracy, na staż, do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,

-skierowań do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego celem zastosowania innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom bezrobotnym


i poszukującym pracy,

-wezwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy celem zgłoszenia w wyznaczonym terminie w Urzędzie. Do zdań (z dnia 02.01.2011r.) tej osoby należą działania


z zakresu postępowania przy realizacji krajowej oferty pracy, postępowania przy podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną oraz postępowanie przy przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy. Dodatkowo ustalono, iż pośrednik pracy pełni zastępstwo za innego pośrednika pracy.

 1. pośrednik pracy I stopnia – osoba zatrudniona w wymiarze pełnego etatu, posiadająca licencję zawodową pośrednika pracy z dnia 18.12.2008r. (pismo zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 18.12.2008r.). Pośrednik pracy posiada upoważnienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej z dnia 02.05.2011r. nr PRO.120.13/11 do podpisywania w jego imieniu:

-skierowań do pracy, na staż, do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,

-skierowań do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego celem zastosowania innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom bezrobotnym


i poszukującym pracy,

-wezwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy celem zgłoszenia w wyznaczonym terminie w Urzędzie.

Zakres obowiązków z dnia 03.01.2011r. znak: PRO-120-8/2011 zawiera zadania mające na celu wdrażanie prawie wszystkich postępowań wynikających ze standardu pośrednictwa pracy w powiatowym urzędzie pracy za wyjątkiem postępowania przy przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy. Pośrednik pracy pełni zastępstwo za innego pośrednika pracy.


 1. pośrednik pracy I stopnia posiadający licencję zawodową z dnia 24.06.2009r., pismo ustalające warunki pracy i płacy na stanowisku pośrednika pracy I stopnia w pełnym wymiarze czasu pracy z dnia 30.06.2009r. Ten pośrednik pracy posiada upoważnienie Dyrektora z dnia 03.01.2011r. znak: PRO.120.19/11 do dostępu do informacji zawartych w rejestrze pracodawców krajowych lub kartach pracodawców. W aktach tej osoby znajduje się upoważnienie Dyrektora PUP w Kolbuszowej z dnia 25.07.2008r. znak: PO-113-18/08 do wzywania osób bezrobotnych celem przedstawienia im oferty pracy lub przedstawienia możliwości innej pomocy
  w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

- wydawania osobom bezrobotnym skierowań do pracy, na staż, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, na prace społecznie użyteczne,

-wydawanie skierowań na wstępne badania lekarza medycyny pracy osobom bezrobotnym podejmującym staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kosztów badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

W dokumentacji brak jest, na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego PUP w Kolbuszowej, upoważnienia do wykonywania powyższych czynności. Pośrednik pracy pełni zastępstwo za Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń. Do zadań tego pośrednika należy aktualizacja na bieżąco internetowej bazy ofert pracy oraz ofert pracy EURES.


 1. pośrednik pracy I stopnia posiadający licencję zawodową z dnia 01.06.2011r.
  Pismo z dnia 13.06.2011r. ustalające zatrudnienie na stanowisku pośrednika pracy
  I stopnia od dnia 01.06.2011r. w wymiarze pełnego etatu. Akta pośrednika pracy zawierają upoważnienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej z dnia 01.06.2011r. znak: PRO.120.15/11 do podpisywania:

-skierowań do pracy, na staż, do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,

-skierowań do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego celem zastosowania innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom bezrobotnym


i poszukującym pracy,

-wezwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy celem zgłoszenia w wyznaczonym terminie w Urzędzie.

Zakres obowiązków z dnia 01.06.2011r. znak: PRO-120-7/2011r. zawiera wdrażanie postępowań z zakresu standardu pośrednictwa pracy w powiatowym urzędzie pracy, za wyjątkiem postępowania przy przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy oraz postępowanie przy podejmowaniu lub utrzymaniu kontaktu z pracodawcą krajowym. Z ww. zakresu obowiązków wynika, iż pośrednik pracy w przypadku nieobecności innego pośrednika pracy pełni za niego zastępstwo.


 1. pośrednik pracy I stopnia posiadający licencję zawodową z dnia 01.06.2011r. Pismem
  z dnia 13.06.2011r. dokonano ustalenia warunków pracy na stanowisku pośrednika pracy I stopnia w wymiarze pełnego etatu. Osoba posiada upoważnienie Dyrektora PUP w Kolbuszowej z dnia 01.06.2011r. znak: PRO.120.22/11 do dostępu do informacji zawartych w rejestrze pracodawców krajowych lub kartach pracodawców.

Ponadto w aktach sprawy znajduje się upoważnienie z dnia 01.06.2011r. znak PRO-120-16/11 do podpisywania:

-skierowań do pracy, na staż, do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,

-skierowań do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego celem zastosowania innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy,

-wezwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy celem zgłoszenia w wyznaczonym terminie w tut. Urzędzie.

W zakresie obowiązków tego pośrednika pracy znajduje się wdrażanie wszystkich postępowań z zakresu standardu pośrednictwa pracy w powiatowym urzędzie pracy. Dodatkowo osoba ta jest odpowiedzialna za sporządzanie (do dnia 10 każdego miesiąca będącego pierwszym w danym kwartale) planu podejmowania
i utrzymywania kontaktów z pracodawcami krajowymi z obszaru swojego działania lub z obszaru spoza działania urzędu, którzy nawiążą z nim współpracę oraz terminową jego realizację. Ponadto nadzór nad ofertami pracy, które obejmują aktywne formy pomocy zarejestrowanym w urzędzie osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy. Ten pośrednik pracy pełni zastępstwo za innego pośrednika pracy w przypadku jego nieobecności.


 1. pośrednik pracy I stopnia posiadający licencję zawodową z dnia 01.06.2011r. Pismem
  z dnia 27.06.2011r. znak: PO-1150-77/11 ustalono zatrudnienie na stanowisku pracy pośrednika pracy I stopnia w pełnym wymiarze czasu pracy. Pośrednik pracy jest upoważniony pismem z dnia 01.06.2011r. znak: PRO.120.23/11 przez Dyrektora PUP w Kolbuszowej do dostępu do informacji zawartych w rejestrze pracodawców krajowych lub kartach pracodawców. Pismem z dnia 01.06.2011 znak: PRO-120-11/2011 ustalono zakres obowiązków tego pośrednika pracy. Do jego zadań należy wdrażanie standardu pośrednictwa pracy w powiatowym urzędzie pracy.

Dodatkowo osoba ta jest odpowiedzialna za sporządzanie (do dnia 10 każdego miesiąca będącego pierwszym w danym kwartale) planu podejmowania
i utrzymywania kontaktów z pracodawcami krajowymi z obszaru swojego działania lub z obszaru spoza działania urzędu, którzy nawiążą z nim współpracę, terminową realizację ww. planu oraz bieżąca aktualizacje rejestru pracodawców krajowych oraz kart pracodawców krajowych. Upoważnienie Dyrektora PUP w Kolbuszowej z dnia 01.06.2011r. znak PRO-120-17/11 zawiera delegację do podpisywania:

-skierowań do pracy, na staż, do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,

-skierowań do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego celem zastosowania innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy,

-wezwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy celem zgłoszenia w wyznaczonym terminie w Urzędzie.

Pośrednik pracy pełni zastępstwo za innego pośrednika pracy.
Kontrola stanowiskowa wykazała, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowisku pośrednika pracy wykonują zadania z zakresu pośrednictwa pracy. Czas przeznaczony na wykonywanie zadań jest zgodny z zakresami obowiązków znajdujących się w aktach osobowych.

Pracodawcy mogą zgłaszać oferty pracy pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną.


Jak wynika z wyjaśnień pracownika PUP w Kolbuszowej najczęściej oferty pracy zgłaszane są osobiście i pisemnie. Dla pracodawców chcących zgłosić krajową ofertę pracy przygotowany jest specjalny formularz (załącznik nr 2 do protokołu). Przygotowany formularz zawiera wszystkie dane wymagane przez § 6 ust. 3 rozporządzenia w spawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń w okresie kontrolowanym zdarzył się przypadek odmowy przyjęcia krajowej oferty pracy ze względu na istnienie
w ofercie zapisów dyskryminujących. Odmowa przyjęcia krajowej oferty pracy została sporządzona pisemnie i przekazana pracodawcy (załącznik nr 3 do protokołu).

W PUP w Kolbuszowej znajdują się telebimy, na których wyświetlane są aktualne oferty pracy. Ponadto na stanowiskach przyjmowania osób bezrobotnych znajdują się opracowane, zbiorcze informacje na temat ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy. Również za pośrednictwem internetowej bazy ofert pracy osoby zainteresowane mogą się zapoznać z ofertami pracy zgłoszonymi przez pracodawców.

Ustalono, iż w rejestrze pracodawców na dzień kontroli znajduje się 1674 aktywnych pracodawców oraz 54 wyłączonych z powodu zakończenia działalności (załącznik nr 4 do protokołu). Z wyjaśnień pracownika pośrednictwa pracy wynika, iż informacje na temat nowych pracodawców czerpane są z informacji gminnych, GUS-u, Internetu oraz przekazywane są przez stanowisko ds. dotacji.

Jak wynika ze sprawozdania o rynku pracy MPiPS – 01 za okres od 01.01.2011 do 30.11.2011r. (załącznik nr 5 do protokołu) wolnych miejsc zatrudnienia i innych prac zarobkowych zgłoszono 756, w tym subsydiowanych ofert pracy 102, z sektora publicznego 81, prac sezonowych 619.

W trakcie kontroli ustalono, iż raz na kwartał sporządza się dokument stanowiący plan kontaktów z pracodawcami znajdującymi się w rejestrze PUP w Kolbuszowej (załącznik nr 6 do protokołu)oraz plan kontaktów z pracodawcami nieznajdującymi się w rejestrze PUP
w Kolbuszowej (załącznik nr 7 do protokołu). Plan ten przechowywany jest w wersji papierowej i po każdej wizycie odnotowywana jest informacja na temat rezultatu spotkania
z pracodawcą. W przypadku, gdy w zaplanowanym terminie do spotkania nie doszło wpisuje się ww. dokumencie przyczynę takiego stanu rzeczy.

Po nawiązaniu kontaktu z pracodawcą w przypadku, kiedy wyrazi zgodę na współpracę zakłada się karty pracodawców, które zawierają wszystkie elementy wskazane


w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

Wyszukano losowo (po numerze) kilku pracodawców, z którymi zaplanowane było nawiązanie kontaktu w celu sprawdzenia czy zgodnie z planem wizyt pośrednicy nawiązali kontakt z tymi pracodawcami; poniżej przedstawiono wyniki tej analizy. • Pracodawca o numerze 458, automatycznie nadano numer FK 0001067,
  z pracodawcą ustalono kontakty raz na 6 miesięcy, w Karcie pracodawcy odnotowano informację o odbyciu się wizyty w terminie i o jej rezultatach.

 • Pracodawca o numerze 428, automatycznie nadano numer FK 0001125, ustalono, iż kontakty mają odbywać się telefonicznie. Dodatkowo zamieszczono notatkę, iż pracodawca wyraził zamiar zatrudnienia stażysty,
  a także zanotowano, iż pracodawca został poinformowany o zmianie przepisów.

 • Pracodawca o numerze 388, automatycznie nadano numer FK 0026. Ustalono z pracodawcą, iż kontakty będą miały miejsce nie częściej niż raz na rok. Odnotowano, iż przyjęto ofertę pracy, poinformowano o usługach urzędu pracy oraz poproszono o wypełnienie Ankiety dla pracodawców (załącznik nr 8 do protokołu).

 • Pracodawca o numerze 673, automatycznie nadano numer FK 0000629, ustalono kontakty raz na pół roku i odnotowano informację o odbyciu wizyty oraz poinformowano o usługach urzędu pracy. Od pracodawcy uzyskano wiadomość, iż nie będzie zatrudniał nowych osób.

Kontrola powyższych Kart pracodawców wykazała, iż w systemie elektronicznym oraz
w ww. papierowej dokumentacji odnotowywane są terminy wizyt u pracodawców oraz ustalenia poczynione w trakcie wizyty. Generalnie wizyty odbywają się w zaplanowanych terminach.
Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy urząd pracy ma obowiązek wyznaczenia bezrobotnemu terminu stawiennictwa u pośrednika pracy w okresie nieprzekraczającym:

 1. 7 dni od dnia rejestracji, w przypadku osób z prawem do zasiłku,

 2. 30 dni w przypadku osób bez prawa do zasiłku.

Kontrolujący losowo wybrał następujące akta celem sprawdzenia czy powyższy obowiązek wyznaczenia terminu stawiennictwa w okresie 7 dni od dnia rejestracji w przypadku osób
z prawem do zasiłku jest realizowany:


  • Z decyzji z dnia 01.08.2011r. znak: PRE-5231.150304/0006.2011 wynika,
   iż osoba zarejestrowała się w dniu 01.08.2011r. Termin stawiennictwa do pośrednika pracy wyznaczono na dzień 02.08.2011r., osoba w tym terminie zgłosiła się i została poinformowana o ofertach pracy będących w dyspozycji urzędu pracy. Nr teczki 23298

  • Z decyzji z dnia 04.01.2011r. znak: PRE-5231.040111/00001/2011 wynika,
   iż osoba zarejestrowała się w dniu 04.01.2011r. Termin stawiennictwa
   do pośrednika pracy wyznaczono jej na dzień 04.01.2011r., osoba w tym terminie zgłosiła się i została poinformowana o ofertach pracy będących
   w dyspozycji urzędu pracy. Nr teczki 29939

  • Z decyzji z dnia 05.10.2011r. znak: PRE-5231.051207/0004.2011 wynika,
   iż osoba zarejestrowała się w dniu 05.10.2011r. Do pośrednika pracy wyznaczono jej termin na dzień 05.10.2011r. osoba w tym terminie zgłosiła się i została poinformowana o ofertach pracy będących w dyspozycji urzędu pracy. Nr teczki 26852

Akta osób, które zarejestrowały się bez prawa do zasiłku:
  • Z decyzji z dnia 29.11.2011r. znak: PRE-5230.45 30738/2011 wynika iż osoba zarejestrowała się w dniu 29.11.2011r. Termin do zgłoszenia się u pośrednika pracy wyznaczono jej na dzień 15.12.2011r., osoba w tym terminie zgłosiła się i została poinformowana o ofertach pracy będących w dyspozycji urzędu pracy oraz poinformowała pośrednika pracy (co odnotował) o umiejętności obsługi wózków widłowych. Nr teczki 30738,

  • z decyzji z dnia 07.11.2011r. znak: PRE-5230.071111.00003.2011 wynika,
   iż osoba zarejestrowała się w dniu 07.11.2011r. Termin do zgłoszenia się
   u pośrednika pracy wyznaczono jej na dzień 29.11.2011r., osoba stawiła się
   i zgłosiła brak gotowości do 10 dni w związku z czym wyznaczono jej kolejny termin stawiennictwa na dzień 08.12.2011r. Dodatkowo z dokumentacji wynika, iż pośrednik pracy poinformował o usługach urzędu pracy. Nr teczki 30678,

  • z decyzji z dnia 05.10.2011r. znak: PRE-5230.051011.00009.2011 wynika,
   iż osoba zarejestrowała się w dniu 05.10.2011r. Termin do zgłoszenia się
   u pośrednika pracy wyznaczono jej na dzień 13.10.2011r., osoba w tym terminie zgłosiła się i została poinformowana o usługach rynku pracy (staż, szkolenie) Nr teczki 30568,

  • z decyzji z dnia 18.10.2011r. znak: PRE-5230.181011.00007.2011 wynika,
   iż osoba zarejestrowała się w dniu 18.10.2011r. Termin do zgłoszenia się
   u pośrednika pracy wyznaczono jej na dzień 14.11.2011r., osoba w tym terminie zgłosiła się i została poinformowana o istniejącej w bazie ofert pracy ofercie na stanowisko fryzjer) Nr teczki 30612.

Kontrola wykazała, iż zarówno osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku jak z prawem
do zasiłku termin stawiennictwa wyznaczany był z zachowaniem okresów wskazanych
w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

Z wyjaśnień pracownika pośrednictwa pracy wynika, iż co najmniej raz na 120 dni dokonywana jest analiza sytuacji osoby bezrobotnej, jednakże nie jest to w żaden sposób odnotowywane w aktach tej osoby. Wyznaczony termin stawiennictwa wpisuje się


w Załączniku do karty rejestracyjnej (załącznik nr 9 do protokołu), gdzie osoba bezrobotna potwierdza zaznajomienie się z tym terminem. Ponadto w trackie kontroli ustalono,
iż w przypadku konieczności wezwania osoby bezrobotnej do stawienia się w PUP
w Kolbuszowej wysyłane są wezwania za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wezwanie zawiera (załącznik nr 10 do protokołu) pouczenie, w którego treści znajduje się zapis o stosowaniu art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Podkreślenia wymaga jednak, iż do wezwań z prawa materialnego nie należy stosować przepisów proceduralnych o doręczeniu. Z wyjaśnień Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa i Szkoleń wynika, iż pomimo istnienia takiego pouczenia w formularzu wezwania, przepis ten nie jest stosowany w przypadku, gdy wezwanie nie dotyczy prawa proceduralnego.

W przypadku niezgłoszenia się osoby bezrobotnej w PUP w Kolbuszowej albo odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawi pośrednik pracy przekazuje do Referatu Ewidencji i Świadczeń Załącznik do karty rejestracyjnej


z adnotacją o niestawiennictwie celem sporządzenia projektu decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej.

Pośrednicy pracy analizują dostępne oferty pracy, a także kwartalny „Plan zajęć aktywizacyjnych realizowanych w Klubie Pracy”(znajdującym się na stanowiskach pracy pośredników pracy). Dodatkowo osobom bezrobotnym udziela się informacji o instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu, taka informacja dostępna jest dla osób zainteresowanych


w formie papierowej (załącznik nr 11 do protokołu). Zgodnie z zapisem znajdującym się
w Części I- pkt 7.1. rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy pośrednicy pracy dokonują analizy oczekiwań osoby bezrobotnej m.in. poprzez Ankietę potrzeb szkoleniowych osób uprawionych do szkoleń (załącznik nr 12 do protokołu).

Celem realizacji postępowania przy podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu


z osobą bezrobotną pośrednik pracy zapoznaje się z szczegółowymi informacjami znajdującymi się w przekazanej mu karcie rejestracyjnej. Podczas wizyty osoby bezrobotnej pośrednik pracy analizuje oferty pracy pod kątem sprawdzenia czy urząd dysponuj ofertą pracy odpowiednią dla tej osoby zarejestrowanej. W przypadku, gdy pośrednik pracy nie dysponuje ofertą pracy spełniającą wymogi odpowiedniej pracy informuje bezrobotnego
o innych formach pomocy.

W przypadku, kiedy pośrednik pracy dysponuje odpowiednią pracą wdraża postępowanie przy przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy. Przygotowywane i wydawane jest skierowanie do pracy (załącznik nr 13 do protokołu) oraz Informacja o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracodawcy (załącznik nr 14 do protokołu).

Część A skierowania do pracy wypełnia urząd pracy; zwrócenia uwagi wymaga fakt iż brak jest rubryki na wpisanie numeru PESEL osoby kierowanej, taki wymóg wprowadza
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna