S-v. 862. 21. 2011. Eb protokółPobieranie 204.8 Kb.
Strona2/5
Data29.04.2016
Rozmiar204.8 Kb.
1   2   3   4   5
§ 20 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Część B wypełnia pracodawca i wskazuje w niej datę zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej lub przyczyny odmowy zatrudnienia danej osoby. W części C osoba bezrobotna potwierdza odbiór skierowania i znajduje się w niej również pozycja dotycząca terminu stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub przyczynach niepodjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W przypadku odbioru przez taką osobę skierowania do pracy wdrożone zostaje postępowanie przy przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy. W skierowaniu do pracy zamieszczona jest również informacja o konsekwencjach niestawienia się w terminie wyznaczonym do rozliczenia się ze skierowania oraz odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy.
Z wyjaśnień pośrednika pracy wynika, iż mimo powyższego pouczenia zazwyczaj, nawet
w przypadku nierozliczenia się ze skierowania do pracy, następuje utrata statusu bezrobotnego z tytułu odmowy przyjęcia propozycji pracy. Takie postępowanie nie znajduje uzasadnienia w przepisach rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, z których jasno wynika (§ 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, iż powiatowy urząd pracy zobowiązany jest do podjęcia działań w celu wyjaśnienia, czy osoba zarejestrowana stawiła się u pracodawcy krajowego oraz czy przyjęto ją do pracy albo o ewentualnych przyczynach jej nieprzyjęcia do pracy albo odmowy podjęcia pracy przez tę osobę. Wydanie skierowania do pracy ma służyć dwóm celom: doprowadzeniu do kontaktu pracodawcy z osobą spełniającą wymogi pracodawcy z tym pracodawcą oraz pozyskaniu przez urząd pracy informacji zwrotnej od pracodawcy na temat efektów tego kontaktu. Obowiązek wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości spoczywa na powiatowym urzędzie pracy. Powyższe ma znaczenie dla statusu kandydata skierowanego na zgłoszone miejsce pracy.

W przypadku, gdy oferta pracy zostaje zrealizowana pośrednicy pracy odnotowują ten fakt w karcie rejestracyjnej osoby bezrobotnej (zarówno w formie papierowej jak


i elektronicznej), a także w karcie pracodawcy oraz wycofują ją ze wszystkich miejsc,
w których została zamieszczona. W przypadku odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bezrobotny składa oświadczenie (załącznik nr 15 do protokołu), w którym stwierdza, iż jest świadomy konsekwencji odmowy oraz wskazuje przyczyny odmowy.

W przypadku braku ofert pracy spełniających warunki odpowiedniej pracy wdraża się postępowanie przy przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku odpowiedniej pracy. Osobie zarejestrowanej udziela się informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy i o innych krajowych ofertach pracy będących w dyspozycji urzędu pracy. Pośrednicy pracy proponują również inne usługi rynku pracy. Takie osoby zgodnie z treścią pkt 7.5. Części I rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy informuje się o możliwości samodzielnego poszukiwania pracy, w tym przez agencje zatrudnienia i internetową bazę ofert pracy. Osoba bezrobotna może uzyskać od pośredników pracy informacje dotyczące instytucji wspomagających bądź pośredniczących w procesie znalezienia pracy (opracowane również w formie pisemnej).

W 2011r. pracodawcy byli zainteresowani organizacją giełd pracy w dwóch przypadkach: do oferty pracy nr Ofpr/11/0061 oraz do oferty pracy nr Ofpr/11/0378. Kontrolujący przeanalizował dokumentacje obydwu giełd pracy. Ustalono, iż giełdy pracy miały miejsce w budynku PUP w Kolbuszowej, dokumentacja zawiera informacje wymagane przez treść § 21 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy tj. daty zorganizowania powyższych giełd pracy, miejsce, dane osób odpowiedzialnych za jej realizację, nazwę pracodawcy, informacje o krajowej ofercie pracy. W pierwszym przypadku sporządzono listę 47 osób, które zobowiązane były do stawiennictwa na giełdę pracy. Osoby bezrobotne potwierdzały obecność na giełdzie pracy własnoręcznym podpisem. Jedna osoba nie zgłosiła się i została z tego tytułu pozbawiona statusu osoby bezrobotnej
z dniem odbycia się giełdy pracy, ponieważ nie powiadomiła w terminie 7 dni o przyczynie niestawiennictwa. Firma, dla której organizowano giełdę pracy pisemnie poinformowała
o zatrudnieniu 7 osób. Wszystkie osoby były na giełdzie pracy. Na drugą giełdę pracy według listy obecności miało się zgłosić 33 osoby, swoją obecność potwierdziło własnoręcznym podpisem 32 osoby, jedna osoba przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy w tym dniu. Z wyjaśnień osoby odpowiedzialnej za realizację tej giełdy pracy wynika, iż pracodawca został pouczony (kilkakrotnie) o obowiązku przesłania listy osób, które zatrudnił po giełdzie pracy, jednakże do dnia kontroli takiej informacji do PUP
w Kolbuszowej nie przesłał.

W PUP w Kolbuszowej nie były organizowane targi pracy ze względu na małą ilość ofert pracy w 2011 roku.Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy powiatowy urząd pracy współpracuje z właściwym terytorialnie wojewódzkim urzędem pracy przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
W PUP w Kolbuszowej realizacją powyższego zadania zajmuje się jeden pośrednik pracy
I stopnia. Jak wynika z informacji PUP w Kolbuszowej w 2011r. liczba ofert w ramach sieci Eures wyniosła 176, w tym 1866 miejsc pracy (załącznik nr 16 do protokołu). W celu realizacji zapisu § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy osobom bezrobotnym umożliwia się samodzielne zapoznanie
z ofertami pracy od pracodawców z państw EOG poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu budynku.
Wnioski:

 1. PUP w Kolbuszowej spełnia wymóg zatrudnienia, co najmniej minimalnej liczby pośredników pracy (wynikającej ze wzoru wskazanego w § 85 rozporządzenia
  w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy).


 2. Zgodnie z treści art. 9 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwienia w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu to Starosta powinien upoważnić poszczególnych pośredników pracy do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących skierowań na staż, do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy ze względu na wskazanie w przepisach, iż to Starosta jest w tych kwestiach właściwy (art. 53, art. 53a, art. art. 73a ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


 3. W zakresie obowiązków pośredników pracy znajduje się upoważnienie Dyrektora PUP w Kolbuszowej do podpisywania w jego imieniu skierowań do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego ora specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, przy czym należy zauważyć, iż przepisy rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy przewidują stosowanie formalnego skierowania jedynie w przypadku kierowania osoby do centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy.

 4. Stanowiska pracy pośredników pracy zostały wyposażone zgodnie z § 35 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

 5. Pomieszczenia, w których świadczona jest usługa pośrednictwa pracy spełniają wymagania określone w § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

 6. W jednostce kontrolowanej stosuje się wszystkie postępowania przewidziane dla usługi pośrednictwa pracy. Nie są natomiast stosowane niektóre z działań określonych w Części I (pkt 1.10, pkt 1.11, pkt 2.14) ze względu na brak zainteresowania ze strony pracodawców takimi działaniami.

 7. Nieprawidłowym jest brak wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez treść
  § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.


 8. Karty pracodawców są uzupełniane na bieżąco. Zamieszcza się w nich informację
  o odbytej i planowanej wizycie u danego pracodawcy oraz o ustaleniach poczynionych z pracodawcą w trakcie wizyty lub rozmowy telefonicznej.


 9. Rozporządzenie w sprawie standardów nie zawiera żadnych wytycznych odnośnie dokumentowanie analizy, o której mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, jednakże zasadnym byłoby wprowadzenie sposobu trybu dokonywania ww. analizy oraz jej dokumentowania.

 10. We wzorze wezwania do stawienia się w PUP w Kolbuszowej należy usunąć zapis
  o stosowaniu art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, kiedy wzywa się osoby do stawiennictwa w PUP w celach określonych w ustawie, ponieważ przepisy zawarte w rozdziale 8 Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do wyznaczania terminów stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.


 11. Skierowanie do pracy wymaga uzupełnienia o rubrykę przeznaczoną na wpisanie numeru PESEL osoby kierowanej.

 12. Przekazywanie pośrednikom pracy zaświadczeń lekarskich w celu zliczenia całkowitego okresu niezdolności do pracy osób bezrobotnych jest niecelowe, ponieważ to pracownik Referatu Ewidencji i Świadczeń przygotowuje projekt decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej i wydaje się słusznym by przygotowując taki projekt decyzji przeanalizował zaświadczenia lekarskie i ustalił całkowity okres niezdolności do pracy.Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
Stosownie do przedstawionej przez Dyrektora jednostki kontrolowanej pisemnej informacji, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, w roku 2011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej powinno być zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy minimum dwóch doradców zawodowych. Kontrola wykazała, iż usługa poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej była w roku 2011 (do dnia zakończenia kontroli) realizowana przez dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach: doradcy zawodowego I stopnia i doradcy zawodowego II stopnia. Stan zatrudnienia odpowiadał zatem wymogom przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

Pracownik zatrudniony na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia posiada nadaną dnia 31.05.2010r. przez Wojewodę Podkarpackiego licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia. Pracownikowi został ustalony zakres czynności obejmujący zadania ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem i wynikające z przepisów obowiązującego od dnia 29.12.2010 r. rozporządzenia w sprawie standardów (…). Pracownik uczestniczył w szkoleniach z zakresu wykonywanych zadań, co potwierdzają m.in. zaświadczenia: 1) o ukończeniu w 2008r. szkolenia „Metoda hiszpańska-rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”, 2) o ukończeniu w 2009 r. szkolenia „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – narzędzie pracy doradcy zawodowego” /dokument upoważnia pracownika do stosowania KZZ w zakresie poradnictwa zawodowego/, 3) o ukończeniu w 2009 r. kursu „Indywidualny Plan Działania dla osób z doświadczeniem zawodowym” /dokument uprawnia do stosowania narzędzia „Indywidualny Plan Działania dla osób z doświadczeniem zawodowym”/.

Pracownik zatrudniony na stanowisku doradcy zawodowego II stopnia posiada nadaną dnia 23.04.2008 r. przez Wojewodę Podkarpackiego licencję zawodową doradcy zawodowego II stopnia. Pracownikowi został ustalony zakres czynności obejmujący zadania ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem i wynikające z przepisów obowiązującego od dnia 29.12.2010 r. rozporządzenia w sprawie standardów (…). Pracownik uczestniczył
w szkoleniach z zakresu wykonywanych zadań, co potwierdzają m.in. zaświadczenia:
1) o udziale w 2004 r. w kursie dla doradców zawodowych „Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych upoważniającym do stosowania KUP, 2) o uczestnictwie w 2006r.
w szkoleniu „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – nowoczesne narzędzie doradcy zawodowego” upoważniającym do stosowania KZZ, 3) o ukończeniu w 2006 r. kursu dla doradców zawodowych w zakresie stosowania Testu do samobadania „Miasteczko Zainteresowań Zawodowych” oraz „Repertorium Kompetencji Zawodowych”.

Wskazani pracownicy legitymują się wykształceniem wyższym o kierunkach innych niż psychologia.

Doradcy zawodowi wykonują powierzone im czynności w zlokalizowanych na piętrze budynku, w którym mieści się siedziba jednostki kontrolowanej, samodzielnych pokojach, co zapewnia poufność prowadzonych z klientami rozmów. Pokoje łączy ze sobą przejście. Takie rozwiązanie umożliwia doradcom lepszą współpracę, a zamontowane drzwi pozwalają zamknąć jeden z pokoi i tym samym zagwarantować świadczenie usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w warunkach poufności rozmów. Pokoje doradców, co prawda zlokalizowane są na piętrze budynku jednostki niewyposażonego w windę, jednakże z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnień Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń wynika, iż na parterze znajduje się dodatkowy pokój, w którym można udzielać porad i informacji indywidualnych, gdyby osoba, z uwagi na swoją niepełnosprawność, nie była w stanie przemieścić się do pokojów doradców na piętrze. Stanowiska pracy doradców zawodowych wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia usługi, w tym w System Informacyjny SYRIUSZ Std, jak również w niezbędne środki łączności (telefon, zapewniony jest także dostęp do faksu w Urzędzie).

Zgodnie z przedstawioną kontrolującemu pisemną informacją o działaniach doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej w okresie od 03.01.2011 r. do 14.12.2011 r., opatrzoną podpisem Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń, w roku 2011 (do dnia rozpoczęcia kontroli) doradcy udzielili


775 osobom indywidualnych porad zawodowych, a 9 osobom indywidualnych informacji zawodowych. W podanym okresie udzielono także 19 grupowych porad zawodowych
w dniach:

 • 09.02.2011 r. - temat: „Planowanie dalszej drogi zawodowej i wytyczanie celów
  (8 osób),

 • 16.02.2011 r. - temat: „Autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (10 osób),

 • 23.02.2011 r. – temat: „Ja na współczesnym rynku pracy” (13 osób),

 • 10.03.2011 r. – temat: „Planowanie dalszej drogi zawodowej i wytyczanie celów (11 osób),

 • 16.03.2011 r. - temat: „Autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (10 osób),

 • 23.03.2011 r. – temat: „Ja na współczesnym rynku pracy” (11 osób),

 • 07.04.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (8 osób),

 • 12.04.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (6 osób),

 • 19.04.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (13 osób),

 • 27.04.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (8 osób),

 • 05.05.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (9 osób),

 • 01.06.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (6 osób),

 • 27.06.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (6 osób),

 • 05.07.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (5 osób),

 • 13.07.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (7 osób),

 • 22.09.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (12 osób),

 • 05.10.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (13 osób),

 • 08.11.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (8 osób),

 • 07.12.2011 r. – temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy” (10 osób).

We wskazanym wyżej okresie udzielono również 3 grupowych informacji zawodowych w następujących terminach:

  • 29.03.2011 r. – temat: „Prawa i obowiązki bezrobotnych, usługi rynku pracy”
   (13 osób),

  • 05.04.2011 r. – temat: „Prawa i obowiązki bezrobotnych, usługi rynku pracy”
   (12 osób),

  • 29.11.2011 r. – temat: „Prawa i obowiązki bezrobotnych, usługi rynku pracy”
   (14 osób).

W dniu 29.03.2011 r. w grupowej informacji zawodowej uczestniczyła jedna osoba niezarejestrowana w Urzędzie Pracy. Pozostałe osoby korzystające z usług doradców zawodowych były zarejestrowane w Urzędzie.

Wspomniana pisemna informacja Kierownika Referatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Doradcy zawodowi udzielają indywidualnych porad zawodowych, z wyodrębnieniem rozmów wstępnych, o których mowa w § 36 ust. 5 rozporządzenia w sprawie standardów (…). Udzielenie porad indywidualnych, wraz z wymaganymi przepisem § 44 rozporządzenia informacjami, dokumentowane jest w SI SYRIUSZ Std, przy czym okoliczność przeprowadzenia rozmowy wstępnej odnotowywana jest w Systemie w zakładce „Rozmowa wstępna”. Realizacja usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w tym zakresie znajduje odzwierciedlenie także w kartach rejestracyjnych osób zarejestrowanych
w jednostce kontrolowanej. Forma papierowa stosowana jest wyłącznie w przypadku dokumentów wymagających potwierdzenia własnoręcznym podpisem przez osobę korzystającą z usługi. Porady indywidualne udzielane są zgodnie z określonym przez standard usługi postępowaniem w tym zakresie. Indywidualne informacje zawodowe także udzielane są i dokumentowane z zachowaniem wymogów standardu usługi.

Jednostka kontrolowana prowadzi bank programów wykorzystywanych przez doradców zawodowych do prowadzenia porad grupowych i spotkań informacyjnych. Bank zawiera programy następujących grupowych porad zawodowych: „Trening umiejętności społecznych”, „Bilans kompetencji i umiejętności drogą do kariery zawodowej”, „Warsztat samopoznania”, „Planowanie dalszej drogi zawodowej, wytyczne celów”, „Autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Ja na współczesnym rynku pracy”, jak również program grupowej informacji zawodowej „Prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi rynku pracy”.

W Urzędzie opracowano wykaz porad grupowych zaplanowanych do realizacji
w I kwartale 2012 r., który przedstawiono kontrolującemu. Wykaz był zamieszczony
na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej jednostki. Wykaz zawiera informacje wymagane przez standard usługi. Na dzień 18.01.2012 r. zaplanowano poradę grupową na temat: „Bilans kompetencji i umiejętności - drogą do kariery zawodowej”, na dzień 28.02.2012 r. – poradę grupową na temat: „Trening umiejętności społecznych”, na dzień 14.03.2012 r. – poradę grupową na temat: „Planowanie dalszej drogi zawodowej, wytyczanie celów”, a na dzień 27.03.2012 r. – poradę grupową na temat: „Autoprezentacja
i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”.

Kopia wykazu stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Kontrolującemu przedstawiono segregator o następującym oznaczeniu: „PRO.6101.2011 Grupowe porady zawodowe B5”. Wynika z niego, iż w roku 2011 (według stanu na dzień 15.12.2011 r.) udzielono 19 porad grupowych. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą porady grupowej udzielonej dnia 07.12.2011 r., temat: „Warsztat samopoznania, rynek pracy”. W poradzie wzięło udział 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Dokumentacja obejmuje listę obecności uczestników porady (10 osób). Lista obecności zawiera elementy określone przez standard. Pod listą obecności zamieszczona jest analiza przebiegu i wyników porady (na podstawie obserwacji własnych oraz ocen dokonanych przez uczestników z wykorzystaniem ankiety ewaluacyjnej) sporządzona przez doradcę zawodowego II stopnia, który prowadził poradę. Dokumentacja obejmuje także ankiety ewaluacyjne, które są anonimowe. Formularz ankiety zawiera wymagane standardem elementy. Dokumentacja obejmuje także pisemne informacje
o prawach i obowiązkach osoby kierowanej na zajęcia poradnictwa zawodowego, na których uczestnicy porady złożyli podpisy wraz z datą, potwierdzając zapoznanie się z informacją.

Kontroli poddano także dokumentację dotyczącą porady grupowej przeprowadzonej dnia 08.11.2011 r. (8 uczestników – osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie). Jest lista obecności uczestników zawierająca wymagane elementy. Pod listą znajduje się analiza przebiegu i wyników porady sporządzona przez doradcę zawodowego I stopnia, który udzielił porady. Są ankiety ewaluacyjne oraz pisemne skierowania do doradcy zawodowego (skierowania podpisane przez pośredników pracy z upoważnienia Dyrektora Urzędu; na skierowaniu wskazano, iż osoba kierowana ma się zgłosić dnia 08.11.2011 r. na godz. 09.00 celem uczestnictwa w poradzie grupowej; osoba, do której należy się zgłosić to doradca zawodowy).

W Urzędzie funkcjonuje formularz „Załącznik do karty rejestracyjnej POŚREDNICTWO PRACY” wypełniany przez pracowników na stanowiskach kluczowych, którzy realizują wobec klienta usługi rynku pracy. Kontroli poddano wspomniane załączniki trzech osób bezrobotnych, które uczestniczyły w poradzie grupowej w dniu 08.11.2011r. (opisanej wyżej). Z załącznika wynika, iż adnotacji dokonują nie tylko pośrednicy pracy,
ale także przykładowo doradcy zawodowi, z tym że jest jedna rubryka w formularzu przewidziana na podpis „pośrednika pracy”. Aktualnie stosowany jest zmodyfikowany formularz załącznika zawierający rubrykę „podpis pracownika PUP”. W załącznikach do karty rejestracyjnej wspomnianych bezrobotnych odnotowano (pośrednik pracy), iż dnia 19.09.2011 r. skierowano te osoby do doradcy zawodowego i wyznaczono termin wizyty na 08.11.2011 r. Doradca zawodowy I stopnia dokonał adnotacji, iż dnia 08.11.2011 r. osoba bezrobotna uczestniczyła w grupowej poradzie zawodowej „Warsztat samopoznania, rynek pracy”.

Kopia załącznika do karty rejestracyjnej POŚREDNICTWO PRACY dotyczącego jednej z osób uczestniczących w poradzie grupowej w dniu 08.11.2011 r. (nr ewidencyjny osoby bezrobotnej: 10802) stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Z kolei formularz skierowania do doradcy zawodowego i kopia skierowania do doradcy zawodowego jednego


z uczestników porady grupowej z dnia 08.11.2011 r. (nr ewidencyjny osoby bezrobotnej: 10802) stanowią załącznik nr 20 do protokołu.

Jednostka kontrolowana dysponuje salą umożliwiającą prowadzenie warsztatów


w ramach porad grupowych oraz sprzętem wymaganym przepisami rozporządzenia w sprawie standardów (…). Dla potrzeb realizowanej usługi doradcy zawodowi korzystają ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu (w tym z laptopa), z telewizora, odtwarzacza DVD, magnetowidu, kamery, aparatu fotograficznego, rzutnika, drukarki, kserokopiarki, skanera. Jest to zatem sprzęt umożliwiający nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku, pozwalający na dokonywanie prezentacji multimedialnych, edycję dokumentów tekstowych, graficznych
i multimedialnych wraz z dostępem do Internetu, a także umożliwiający dokonywanie wydruków, kopiowanie i skanowanie materiałów drukowanych, do czego zobowiązuje § 53 rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń zawartymi w pisemnej informacji stanowiącej załącznik nr 17 do protokołu, do dyspozycji klientów są dwa infokioski znajdujące się w holu Urzędu oraz dwa monitory wyświetlające informacje o usługach Urzędu. W trakcie kontroli Kierownik Referatu wyjaśnił, iż ze względu na prowadzone w Urzędzie prace remontowe wspomniane urządzenia zostały tymczasowo usunięte z miejsc przeznaczenia.

Świadcząc usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej doradcy zawodowi korzystają ze wspomnianego wyżej banku programów oraz z narzędzi i metod,


w zakresie których zostali przeszkoleni i posiadają wymagane uprawnienia. W pokojach doradców umieszczone są szafy umożliwiające zabezpieczenie narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym oraz dokumentacji w formie papierowej zawierającej dane klientów przed dostępem osób nieuprawnionych.

Doradcy dysponują filmami poruszającymi tematykę mowy ciała, radzenia sobie


w sytuacjach stresowych, aktywizacji zawodowej itp., przewodnikami po zawodach w formie papierowej. Posiadają opracowanie wskazujące adresy stron internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub
w poszukiwaniu pracy, Informator ZUS „Nianie w ubezpieczeniach społecznych” Warszawa wrzesień 2011 r., opracowanie dotyczące czasu pracy pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2012 r., opracowanie w zakresie zawodów i specjalności, w tym zadań, czynności zawodowych i wymagań psychologicznych oraz szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach, opracowanie odnośnie sposobów i metod rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, opracowanie dotyczące warunków podejmowania działalności gospodarczej, w tym przepisów prawnych, procedur postępowania i wzorów dokumentów, opracowanie w zakresie warunków świadczenia pracy, wykaz stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu pracy, opracowanie: metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES, wzory dokumentów aplikacyjnych, przykładowe odpowiedzi na pytania zadawane w rozmowie kwalifikacyjnej.

Grupowe porady zawodowe i grupowe informacje zawodowe udzielane są zgodnie


z wymogami standardu usługi.

Kontrolującemu przedstawiono opracowany przez Urząd formularz skierowania bezrobotnego/poszukującego pracy na badania lekarskie oraz pisemną informację o prawach


i obowiązkach osoby bezrobotnej kierowanej na badania lekarskie lub psychologiczne stanowiące załącznik nr 21 do protokołu. W Urzędzie obowiązuje także opracowany przez jednostkę formularz skierowania na badania psychologiczne odpowiadający w zasadzie co do formy i treści wskazanemu wyżej formularzowi skierowania na badania lekarskie.

W trakcie kontroli okazano także pisemną informację o prawach i obowiązkach osoby kierowanej na zajęcia poradnictwa zawodowego stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu.

Pracodawcy nie korzystali z usług doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej ani w zakresie pomocy w doborze kandydatów do pracy, ani co do pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym pracowników. Pracodawcy są informowani
o wspomnianych formach pomocy. Urząd opracował broszurę informacyjną zatytułowaną „Poradnictwo zawodowe” (stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu), która doręczana jest przez pośredników pracy w czasie wizyt u pracodawców. Informacja o formach pomocy jest także zawarta na stronie internetowej Urzędu.

Kontrolującemu przedłożono opracowany przez Urząd formularz wniosku pracodawcy o udzielenie pomocy i wsparcia doradcy zawodowego stanowiący załącznik nr24 do protokołu.


Wnioski:

 1. Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej jest realizowana
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zgodnie ze standardem określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, gdyż:


  1. liczba zatrudnionych w roku 2011 w jednostce kontrolowanej doradców zawodowych realizujących usługę odpowiada minimalnej liczbie doradców ustalonej na rok 2011 na podstawie § 86 rozporządzenia;

  2. doradcy zawodowi kierowani są przez Urząd na szkolenia z zakresu powierzonych im zadań, w tym wzięli udział w szkoleniach dających im uprawnienia do stosowania określonych narzędzi i metod poradnictwa zawodowego;

  3. stanowiska pracy doradców zawodowych wyposażone są w środki łączności, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia usługi;

  4. jednostka kontrolowana dysponuje salą oraz wyposażeniem umożliwiającymi organizację warsztatów w ramach grupowych porad zawodowych i grupowych informacji zawodowych, jak również sprzętem pozwalając na zabezpieczenie narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym oraz dokumentacji w formie papierowej zawierającej dane klientów przed dostępem osób nieuprawnionych;

  5. w okresie objętym kontrolą udzielane były zarówno indywidualne porady zawodowe i indywidualne informacje zawodowe, jak i grupowe porady zawodowe oraz grupowe informacje zawodowe. Porad i informacji udzielano zgodnie z procedurami określonymi przepisami rozporządzenia. Podstawową formą dokumentowania świadczonej usługi była forma elektroniczna, co odpowiada założeniom standardu. Pracodawcy nie wnioskowali o pomoc doradców zawodowych ani w zakresie pomocy w doborze kandydatów do pracy, ani co do pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym pracowników, aczkolwiek są informowani o możliwości skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

  6. doradcy zawodowi dysponują bankiem programów grupowych porad zawodowych i spotkań informacyjnych oraz przygotowują wykaz porad grupowych na kolejny kwartał, który jest ogłaszany w terminie i w sposób określony standardem usługi.

 1. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w Urzędzie stosowany jest formularz w formie papierowej skierowania do doradcy zawodowego. Pracownicy innych stanowisk kluczowych mogą zatem wypełnić taki formularz i skierować, przykładowo bezrobotnego, do doradcy zawodowego. Zauważyć należy jednak, iż analiza przepisów rozporządzenia w sprawie standardów (…) prowadzi do wniosku, że intencją prawodawcy było: po pierwsze – uczynienie formy elektronicznej podstawową formą, jaką pracownicy świadczący usługi rynku pracy powinni posługiwać się przy realizacji i dokumentowaniu udzielanej pomocy, a po drugie – stosowanie formalnego skierowania jedynie w przypadku kierowania osoby do centrum informacji
  i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy w celu udziału
  w poradzie indywidualnej, poradzie grupowej, informacji indywidualnej albo informacji grupowej (§ 40 rozporządzenia). Wskazanym jest zatem zaniechanie tej praktyki jako nieodpowiadającej założeniom standardu i zastąpienie jej czynnością wyznaczania terminu wizyty u doradcy zawodowego. Podkreślenia wymaga także, iż niewłaściwą jest również stwierdzona praktyka kierowania bezrobotnych przez pośrednika pracy na poradę grupową. To zadaniem doradcy zawodowego, a nie pośrednika pracy, jest ustalenie celowości uczestnictwa bezrobotnego w poradzie grupowej, co następuje w trakcie zawodowej porady indywidualnej poprzedzającej poradę grupową (§ 36 ust. 7 rozporządzenia). Zaakcentować należy także, iż porada indywidualna ma służyć ustaleniu zasadności uczestnictwa bezrobotnego w poradzie grupowej. Trudno zatem przyjąć, a na pewno nie w każdym przypadku, że porada indywidualna przeprowadzona przykładowo 2 lata wcześniej, osiągnie cel wynikający z założeń standardu. W poddanym kontroli przypadku, w związku z poradą grupową z dnia 08.11.2011 r., stwierdzono (załącznik do karty rejestracyjnej POŚREDNICTWO PRACY, nr ewidencyjny osoby bezrobotnej to 10802), że rozmowa wstępna została przeprowadzona jeszcze dnia 22.06.2009 r. w związku z poprzednią rejestracją osoby w Urzędzie. W dniu 30.05.2011 r. sporządzono indywidualny plan działania (kopia IPD stanowi załącznik nr 25 do protokołu), będący – jak sama nazwa wskazuje –tylko planem działań, które będą podejmowane względem i przez samego bezrobotnego. IPD nie jest poradą zawodową. Poza tym IPD zostało sporządzone przez pośrednika pracy, co wynika z adnotacji dokonanej we wspomnianym wyżej załączniku do karty rejestracyjnej. Wskazanym byłoby zatem dokonanie przez doradcę zawodowego oceny zasadności udziału osoby w poradzie grupowej, co następuje w poradzie indywidualnej poprzedzającej poradę grupową, z zachowaniem terminu udzielenia takiej porady, który pozwoliłby na ustalenie, czy aktualna jest potrzeba udziału osoby w poradzie grupowej.


 2. W formularzu informacji o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej kierowanej
  na badania lekarskie lub psychologiczne należałoby dodać, iż utrata statusu bezrobotnego na okres 270 dni następuje w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym.Usługa pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
Stosownie do przedstawionej przez Dyrektora jednostki kontrolowanej pisemnej informacji, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, w roku 2011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy minimum jeden lider klubu pracy. Kontrola wykazała, iż usługa pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy była w roku 2011 (do dnia zakończenia kontroli) realizowana przez jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku lidera klubu pracy, a od dnia 01.06.2011 r. na stanowisku starszego lidera klubu pracy. Stan zatrudnienia odpowiadał zatem wymogom przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

Pracownikowi został ustalony zakres czynności obejmujący zadania ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem i wynikające z przepisów obowiązującego od dnia 29.12.2010r. rozporządzenia w sprawie standardów (…). Pracownik uczestniczył w szkoleniach z zakresu wykonywanych zadań, co potwierdzają okazane zaświadczenia.

Stanowisko pracy lidera klubu pracy wyposażone jest w sprzęt komputerowy
z dostępem do Internetu oraz z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia usługi, w tym w System Informacyjny SYRIUSZ Std, jak również w niezbędne środki łączności (telefon, zapewniony jest także dostęp do faksu w Urzędzie). Stanowisko pracy lidera mieści się w sali klubu pracy na piętrze Urzędu. Powierzchnia oraz wyposażenie wspomnianej sali pozwalają na prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i zajęć aktywizacyjnych, aczkolwiek, w ocenie kontrolującego, nie w grupach liczących maksymalnie 16 osób.
Z drugiej jednak strony standard usługi nie obliguje, aby każda grupa liczyła 16 osób. Poza tym jednostka kontrolowana dysponuje drugą salą, w której prowadzone są warsztaty
w ramach porad grupowych i spotkania informacyjne, a która także może być wykorzystana dla celów usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Urząd dysponuje sprzętem,
o którym była mowa przy okazji omówienia wyników kontroli usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Wskazany sprzęt odpowiada wymogom rozporządzenia w sprawie standardów (…).

Zgodnie z przedstawioną w trakcie kontroli pisemną informacją dotyczącą działalności klubu pracy w okresie od 01.01.2011 r. do 14.12.2011 r., a opatrzoną podpisem Kierownika Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń, w roku 2011 w jednostce kontrolowanej nie organizowano 3-tygodniowych szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy z powodu ograniczonych środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych. W podanym wyżej okresie zorganizowano 71 edycji zajęć aktywizacyjnych, na które skierowano 719 osób, z czego uczestniczyło 587 osób. Zajęcia aktywizacyjne obejmowały następującą tematykę:
 1. zajęcia jednodniowe:

  • „Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych” – 13 edycji (109 uczestników),

  • „Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne” – 12 edycji (97 uczestników),

  • „Rynek pracy. Metody poszukiwania pracy” – 8 edycji (74 uczestników),

  • „Twarzą w twarz z pracodawcą” – 20 edycji (163 uczestników),

 1. zajęcia dwudniowe:

  • „Aktywny na rynku pracy” – 11 edycji (93 uczestników),

  • „Proces rekrutacyjny w poszukiwaniu pracy” – 7 edycji (51 uczestników).

Kopia informacji stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą zajęć aktywizacyjnych przeprowadzonych w klubie pracy dnia 06.12.2011 r. - temat: „Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne”. Jest lista obecności uczestników zajęć (10 osób wykazanych, 8 złożyło podpisy uczestnictwa). Brak na liście obecności uczestników zajęć imienia i nazwiska lidera klubu pracy. Dokumentacja obejmuje skierowania na zajęcia aktywizacyjne w klubie dnia 06.12.2011 r. wystawione z upoważnienia Dyrektora przez pośredników pracy, jak również zaświadczenia o ukończeniu zajęć aktywizacyjnych wystawione dnia 06.12.2011r.


i podpisane przez Dyrektora Urzędu i starszego lidera klubu pracy (zaświadczenia dla 8 osób). Dokumentacja zawiera także analizę przebiegu zajęć aktywizacyjnych oraz ankiety oceny zajęć aktywizacyjnych.

Kontroli poddano także dokumentację dotyczącą zajęć aktywizacyjnych zorganizowanych w dniu 08.12.2011r. - temat „Twarzą w twarz z pracodawcą” (10 uczestników). Jest lista obecności – uwaga jw. Dokumentacja obejmuje także zaświadczenia, ankiety oceny zajęć, analizę przebiegu zajęć aktywizacyjnych.

Przeprowadzenie zajęć aktywizacyjnych, wraz z wymaganymi przepisem § 64 rozporządzenia informacjami, dokumentowane jest w SI SYRIUSZ Std. Realizacja w tym zakresie usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy znajduje odzwierciedlenie także w kartach rejestracyjnych osób zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej. Forma papierowa stosowana jest wyłącznie w przypadku dokumentów wymagających potwierdzenia własnoręcznym podpisem przez osobę korzystającą z usługi.

Jednostka kontrolowana prowadzi bank programów wykorzystywanych przez starszego lidera klubu pracy do prowadzenia zajęć aktywizacyjnych. Bank zawiera programy następujących zajęć: „Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne”, „Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych”, „Twarzą w twarz z pracodawcą”, „Aktywny na rynku pracy”, „Proces rekrutacyjny w poszukiwaniu pracy”, „Rynek pracy, metody poszukiwania pracy”.W Urzędzie opracowano wykaz zajęć aktywizacyjnych realizowanych w klubie pracy w I kwartale 2012r., który przedstawiono kontrolującemu. Wykaz zawiera informacje wymagane przez standard usługi. Zaplanowano następujące tematy zajęć:

 • „Umiejętności interpersonalne, asertywność i rynek pracy” (terminy: 24.01.2012r., 07.02.2012 r., 23.02.2012 r., 02.03.2012 r.),

 • „Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne” (terminy: 04.01.2012r., 19.01.2012 r., 03.02.2012 r., 09.02.2012 r., 27.02.2012 r., 06.03.2012r., 20.03.2012 r.),

 • „Twarzą w twarz z pracodawcą” (terminy: 10.01.2012 r., 26.01.2012r., 01.02.2012 r., 21.02.2012 r., 08.03.2012 r., 22.03.2012 r.),

 • „ABC poszukiwania pracy” (terminy: 16-17.01.2012 r., 13-14.02.2012r.,
  12-13.03.2012 r., 28-29.03.2012 r.),

 • „Poznanie siebie i aktywne poszukiwanie pracy” (terminy: 12.01.2012r., 30.01.2012 r., 16.02.2012 r., 29.02.2012 r., 15.03.2012 r., 26.03.2012 r.).

Wydruk wykazu zajęć aktywizacyjnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Wnioski:

 1. Usługa pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy jest realizowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zgodnie ze standardem określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, gdyż:

  1. liczba zatrudnionych w roku 2011 w jednostce kontrolowanej pracowników realizujących usługę (jeden starszy lider klubu pracy) odpowiada minimalnej liczbie liderów klubu pracy ustalonej na rok 2011 na podstawie § 86 rozporządzenia;

  2. starszy lider klubu pracy jest kierowany przez Urząd na szkolenia z zakresu powierzonych mu zadań;

  3. stanowisko pracy starszego lidera klubu pracy wyposażone jest w środki łączności, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz
   z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia usługi;


  4. jednostka kontrolowana dysponuje salami, w tym salą klubu pracy, oraz wyposażeniem umożliwiającymi organizację szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i zajęć aktywizacyjnych, jak również zasobami informacji udostępnianymi osobom zarejestrowanym i osobom niezarejestrowanym
   w Urzędzie;


  5. starszy lider klubu pracy opracował bank programów zajęć aktywizacyjnych wykorzystywanych na bieżąco przy realizacji zajęć;

  6. jednostka kontrolowana sporządza wykazy zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych do realizacji w kolejnym kwartale;

  7. w roku 2011 Urząd świadczył usługę pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy wyłącznie w zakresie zajęć aktywizacyjnych, szkolenia w klubie pracy nie były realizowane ze względu na ograniczone środki finansowe. Zajęcia aktywizacyjne były organizowane, prowadzone i dokumentowane zgodnie z wymogami standardu (forma elektroniczna jest podstawową formą dokumentowania podejmowanych czynności).

 1. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w Urzędzie stosowany jest formularz w formie papierowej skierowania do lidera klubu pracy (załącznik nr 28 do protokołu). Pracownicy innych stanowisk kluczowych mogą zatem wypełnić taki formularz
  i skierować, przykładowo bezrobotnego, do lidera klubu pracy. Należy pamiętać, iż stosowanie formy papierowej skierowania jest możliwe jedynie w przypadku kierowania na zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez lidera klubu pracy. Dopuszczalnym jest kierowanie na wspomniane zajęcia przez pośrednika pracy, jednakże skierowanie musi odpowiadać wymogom standardu usługi pomocy
  w aktywnym poszukiwaniu pracy. Okazany formularz skierowania do lidera klubu pracy nie zawiera rubryk pozwalających na zamieszczenie wymaganych standardem: PESEL-u i miejsca zamieszkania kierowanej osoby. Z kolei zawarta w skierowaniu informacja o prawach i obowiązkach kierowanej na zajęcia osoby nie jest wyczerpująca, gdyż nie informuje o skutkach prawnych przerwania udziału
  w zajęciach aktywizacyjnych lub ich niepodjęcia po otrzymaniu skierowania. Od dnia 28.03.2012 r. skierowanie na zajęcia aktywizacyjne organizowane w powiatowym urzędzie pracy nie będzie już wymagane przez przepisy rozporządzenia w sprawie standardów (…).


 2. Zauważyć należy, iż analiza przepisów rozporządzenia w sprawie standardów (…) prowadzi do wniosku, że intencją prawodawcy było: po pierwsze – uczynienie formy elektronicznej podstawową formą, jaką pracownicy świadczący usługi rynku pracy powinni posługiwać się przy realizacji i dokumentowaniu udzielanej pomocy, a po drugie – stosowanie formalnego skierowania jedynie na zajęcia aktywizacyjne
  (§ 62 rozporządzenia).


 3. Kontrola wykazała, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu nie był zamieszczony wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych do przeprowadzenia w I kwartale 2012 r. Wskazanym byłoby zapewnienie takiej tablicy przy sali klubu pracy, aby tam zamieszczać, zgodnie z wymogami standardu, wykazy zajęć na kolejne kwartały. Drugą obowiązkową formą ogłoszenia wykazu jest strona internetowa powiatowego urzędu pracy. W miarę możliwości finansowych należałoby realizować także drugą formę usługi, tj. szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.Przyznawanie prawa do dodatku aktywizacyjnego

Pobieranie 204.8 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna