S-v. 862. 21. 2011. Eb protokół


Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 241002/0004Pobieranie 204.8 Kb.
Strona3/5
Data29.04.2016
Rozmiar204.8 Kb.
1   2   3   4   5

1. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 241002/0004

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 28.04.2011r.- jest to 5 rejestracja;

 • decyzja z dnia 28.04.2011r. rozstrzygająca o przyznaniu prawnego statusu bezrobotnego z tym samym dniem. W uzasadnieniu decyzji znajduje się informacja, że osoba posiada okres zatrudnienia przebyty w EU/EOG, dlatego organem właściwym w zakresie zasiłku dla bezrobotnych jest Marszałek Województwa.
  W związku z tym faktem wskazano, że dokumenty należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Decyzja została doręczona w lokalu organu administracji w dniu 29.04.2011r. Błędne oznaczenie organu administracji publicznej;

 • decyzja Marszałka Województwa wydana w dniu 22.09.2011r. orzekająca
  o przyznaniu osobie bezrobotnej prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 24.08.2011 w wysokości 761,40 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy, a w kolejnych okresach pobierania prawa do zasiłku w wysokości 597, 90 zł brutto. Marszałek wskazał, że w przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w pup, jednak w okresie posiadania statusu, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa, tj. od dnia 24.08.2011r.;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej o podjęciu pracy od dnia 20.10.2011r.;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia umowy o pracę tymczasową z dnia 20.10.2011r. zawarta w dniu 20.10.2011r. na czas określony od dnia 20.10.2011r. do dnia 02.11.2011r. ( z akt wynika, że zatrudnienie jest u innego pracodawcy niż przed rejestracją)

 • decyzja z dnia 25.10.2011r. rozstrzygająca o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 20.10.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia;

 • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy złożony w PUP
  w dniu 25.10.2010r. Wniosek zawiera takie pozycje jak: Imię i nazwisko osoby bezrobotnej, adres zamieszkania, datę urodzenia. Oświadczenie wnioskodawcy, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (patrz zał. nr 29);

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę osoby bezrobotnej potwierdzające jego zatrudnienie w tej firmie;

 • decyzja z dnia 10.11.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 25.10.2011r. w wysokości 380,70 zł brutto miesięcznie.
  W podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ze zwrotnego potwierdzenia wynika, że decyzja została doręczona w dniu 18.11.2011r.

 • kolejna umowa o pracę tymczasową zawarta na okres czasu od dnia 03.11.2011r. do dnia 16.11.2011r.

 • kolejna umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia 17.11.2011r. do dnia 16.12.2011r.

Analiza: osobie bezrobotnej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych od dnia 24.08.2011r. (przyznany na okres 6 miesięcy tj. do dnia 24.02.2012 r.). Z dniem 20.10.2011r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Zasiłek był pobierany przez okres od 24.08.2011r. do 20.10.2011r., gdyby nie nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej zasiłek byłby pobierany jeszcze w okresie do 23.02.2012r. tj. przez okres 127 dni (127/2=64). Wniosek o dodatek aktywizacyjny został złożony w dniu 25.10.2011r.,
i od tego dnia został przyznany ww. dodatek, licząc od daty 25.10.2011 r. okres 64 dni, zatem od 25.10.2011r. do 27.12.2011r.
2. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 160806/0007

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 20.10.2010r.- jest to 2 rejestracja;

 • decyzja z dnia 20.10.2011r. rozstrzygająca o przyznaniu statusu bezrobotnego z tym samym dniem i o odmowie przyznania prawa do zasiłku. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że z przedstawionych dokumentów wynika, iż w okresie 6 miesięcy przed rejestracją umowa u pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 18.11.2010r.;

 • decyzja z dnia 17.11.2010r. rozstrzygająca o utracie statusu osoby bezrobotnej
  z dniem 09.11.2010r. na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż decyzja została doręczona w dniu 19.11.2010r.;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej złożone na piśmie w dniu 20.12.2010r. o wyrażeniu zgody na uchylenie decyzji z dnia 17.11.2010r. ;

 • decyzja z dnia 20.12.2010r. wydana na podstawie art. 155 KPA orzekająca
  o uchyleniu decyzji z dnia 17.11.2011r. znak: PRE-5230/160806/0007/2010 dot. utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 09.11.2010r. ze względu na słuszny interes strony. Decyzja została doręczona w dniu 14.01.2011r.;

 • decyzja z dnia 31.01.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 19.01.2011r. w wysokości 593,70 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy oraz 466,20 zł tj. 80% w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.
  W podstawie prawnej wskazano art. 71. ust.1 pkt 1, art. 73 ust. 4, art. 75 ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 2 art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 KPA. Odbiór decyzji został potwierdzony własnoręcznym podpisem bezrobotnego, ale nie wskazano na datę zapoznania się z decyzją;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej o podjęciu pracy od dnia 01.02.2011r.;

 • decyzja z dnia 02.02.2011r. rozstrzygająca o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 01.02.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia;

 • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy złożony w PUP
  w dniu 31.01.2011r. Wniosek zawiera takie pozycje jak: Imię i nazwisko osoby bezrobotnej, adres zamieszkania, datę urodzenia. Oświadczenie wnioskodawcy (jak w załączniku nr 29);

 • wezwanie z dnia 28.02.2011r. na podstawie art. 64 par 2 KPA do doręczenia zaświadczenia z zakładu pracy o przepracowanym okresie (miesięcznie) oraz umowy o pracę;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia umowy o pracę tymczasową z dnia 31.01.2011r. zawarta na okres próbny od dnia 01.02.2011r. do dnia 30.04.2011r.
  (z akt wynika, że zatrudnienie jest u innego pracodawcy niż przed rejestracją);

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę osoby bezrobotnej potwierdzające jego zatrudnienie w tej firmie;

 • decyzja z dnia 11.03.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 01.02.2011r. w wysokości 371,10 zł brutto miesięcznie.
  W podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz par. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
  (Dz. U. Nr 136, poz. 1118). Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 18.03.2011r.;

 • decyzja z dnia 13.04.2011r. rozstrzygająca o utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 12.03.2011r.. W uzasadnieniu wskazano, że dodatek aktywizacyjny należy się za połowę okresu przysługiwania prawa do zasiłku dla bezrobotnych przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Połowa okres przysługiwania zasiłku nastąpiło z dniem 11.03.2011r, a zatem z dniem następnym należało orzec o utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego.

Analiza: osobie bezrobotnej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych od dnia 19.01.2011r. (przyznany po karencji na okres kolejnych 3 miesięcy). Z dniem 01.02.011r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Zasiłek był pobierany przez okres od 19.01.2011r. do 01.02.2011r., gdyby nie nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej zasiłek byłby pobierany jeszcze w okresie do 19.04.2011r. tj. przez okres 78 dni (78/2=39). Wniosek o dodatek aktywizacyjny został złożony w dniu 31.01.2011r.,
a dodatek aktywizacyjny został przyznany od dnia podjęcia zatrudnienia, tj. od dnia 01.02.2011r., licząc od tej daty 39 dni, dodatek przysługuje do 11.03.2011r.
3. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – S16990

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 05.01.2011r.- jest to 3 rejestracja;

 • decyzja z dnia 05.01.2011r. orzekająca o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej z tym samym dniem oraz o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 13.01.2011r. w wysokości 742,10 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy, a w okresie kolejnych miesięcy, w wysokości 582 zł brutto. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 20.01.2011r.;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej o podjęciu pracy od dnia 09.04.2011r.;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia umowy o pracę tymczasową z dnia 07.04.2011r. zawarta na okres próbny od dnia 09.04.2011r. do dnia 05.07.2011r.
  ( z akt wynika, że zatrudnienie jest u innego pracodawcy niż przed rejestracją);

 • decyzja z dnia 18.04.2011r. rozstrzygająca o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 09.04.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia;

 • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy złożony w PUP
  w dniu 18.04.2011r. Wniosek zawiera takie pozycje jak: Imię i nazwisko osoby bezrobotnej, adres zamieszkania, datę urodzenia. Oświadczenie wnioskodawcy (jak w załączniku nr 29);

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę osoby bezrobotnej potwierdzające jego zatrudnienie w tej firmie za jeden miesiąc;

 • decyzja z dnia 10.05.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 18.04.2011r. w wysokości 371, 10 zł brutto miesięcznie.
  W podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ze zwrotnego potwierdzenia wynika, że decyzja została doręczona w dniu 17.05.2011r.

 • zaświadczenie wydane przez pracodawcę w dniu 01.06.2011r. poświadczające zatrudnienie osoby pobierającej dodatek aktywizacyjny;

 • comiesięczne zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie w danej firmie wydane w celu przedłożenia w PUP w Kolbuszowej;

 • decyzja z dnia 15.07.2011r rozstrzygająca o utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 05.06.2011r. w związku z upływem ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 18.07.2011r.

Analiza: osobie bezrobotnej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych od dnia 13.01.2011r. (przyznany na okres 6 miesięcy tj. do dnia 13.07.2011r.). Z dniem 09.04.2011r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Zasiłek był pobierany przez okres od 13.01.2011r. do dnia 09.04.2011r., gdyby nie nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej zasiłek byłby pobierany jeszcze w okresie do 12.07.2011r. tj. przez okres 95 dni (95/2=48). Wniosek o dodatek aktywizacyjny został złożony w dniu 18.04.2011r.,
i od tego dnia został przyznany ww. dodatek, licząc od tej daty okres 48 dni, zatem od 18.04.2011r. do 04.06.2011r.
4. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 030999/0086

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 12.09.2011r.- jest to 3 rejestracja;

 • decyzja z dnia 12.09.2011r. rozstrzygająca o przyznaniu statusu bezrobotnego z tym samym dniem i o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 20.09.2011r. w wysokości 761, 40 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, a w okresie kolejnych miesięcy w wysokości 597, 90 zł brutto, tj. 100% zasiłku. Decyzja została doręczona w lokalu administracji publicznej w dniu 11.10.2011r.;

 • decyzja z dnia 19.10.2011r. rozstrzygająca o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 12.10.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia;

 • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy złożony w PUP
  w dniu 19.10.2011r. Wniosek zawiera takie pozycje jak: Imię i nazwisko osoby bezrobotnej, adres zamieszkania, datę urodzenia. Oświadczenie wnioskodawcy (jak w załączniku nr 29);

 • kserokopia umowy o pracę zawartej w dniu 12.10.2011r. na okres próbny od dnia 12.10.2011r. do dnia 08.01.2012r., potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę;

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę osoby bezrobotnej potwierdzające jego zatrudnienie w tej firmie;

 • decyzja z dnia 10.11.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 19.10.2011r. w wysokości 380, 70 zł brutto miesięcznie.
  W podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz par. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
  Ze zwrotnego potwierdzenia wynika, że decyzja została doręczona w dniu18.11.2011r.

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przepracowaniu miesiąca listopada
  w jego firmie, wydane w celu przedłożenia w PUP w Kolbuszowej.

Analiza: osobie bezrobotnej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych od dnia 20.09.2011r. (przyznany na okres 6 miesięcy tj. do dnia 20.03.2012r.). Z dniem 12.10.2011r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Zasiłek był pobierany przez okres od 20.09.2011r. do dnia 12.10.2011r., gdyby nie nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej zasiłek byłby pobierany jeszcze w okresie do 19.09.2012r. tj. przez okres 160 dni (160/2=80). Wniosek o dodatek aktywizacyjny został złożony w dniu 19.10.2011r., i od tego dnia został przyznany ww. dodatek, licząc od tej daty okres 80 dni, dodatek aktywizacyjny został przyznany zatem od dnia 19.10.2011r. do dnia 06.01.2012r.
5. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 260711.00002

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 26.07.2011r.- jest to 1 rejestracja;

 • decyzja z dnia 26.07.2011r. rozstrzygająca o przyznaniu statusu bezrobotnego z tym samym dniem oraz o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 03.08.2011r. w wysokości 913,70 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, a w okresie kolejnych miesięcy w wysokości 717,70 zł brutto, tj. 120% zasiłku. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia
  w dniu 11.08.2011r.;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej o podjęciu zatrudnienia od dnia 17.11.2011r.;

 • decyzja z dnia 21.11.2011r. rozstrzygająca o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 17.11.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia;

 • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy złożony w PUP
  w dniu 21.11.2011r. Wniosek zawiera takie pozycje jak: Imię i nazwisko osoby bezrobotnej, adres zamieszkania, datę urodzenia. Oświadczenie wnioskodawcy (patrz zał. nr 29);

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia umowy o pracę zawartej w dniu 17.11.2011r. na okres próbny w okresie od dnia 17.11.2011r. do dnia 16.02.2012r.;

 • zaświadczenie pracodawcy o przepracowaniu w jego firmie miesiąca listopada;

 • decyzja z dnia 08.12.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 21.11.2011r. w wysokości 380, 70 zł brutto miesięcznie.
  W podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz par. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona
  w dniu 13.12.2011r.

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przepracowaniu miesiąca listopada
  w jego firmie, wydane w celu przedłożenia w PUP w Kolbuszowej;

Analiza: osobie bezrobotnej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych od dnia 03.08.2011r. (przyznany na okres 6 miesięcy tj. do dnia 03.02.2012r.). Z dniem 17.11.2011r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Zasiłek był pobierany przez okres od 03.08.2011r. do dnia 17.11.2011r., gdyby nie nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej zasiłek byłby pobierany jeszcze w okresie do 02.02.2010r. tj. przez okres 78 dni (78/2=39). Wniosek o dodatek aktywizacyjny został złożony w dniu 21.11.2011r., i od tego dnia został przyznany ww. dodatek, licząc od tej daty okres 39 dni, zatem od dnia 21.11.2011r. do dnia 29.12.2011r.
6. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 040110/0003

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 11.01.2011r.- jest to 4 rejestracja;

 • decyzja z dnia 20.01.2011r. rozstrzygająca o uznaniu za osobę bezrobotna z dniem 11.01.2011r. oraz o przyznaniu prawa do zasiłku na podstawie art. 73. ust. 5 ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dniem 11.01.2011r. w wysokości 699, 30 zł brutto, tj. 120%. (jeszcze przez 253 dni) W uzasadnieniu wyczerpująco wyjaśniono treść powyższego artykułu. Decyzja została doręczona w dniu 09.02.2011r.;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej o podjęciu zatrudnienia od dnia 01.02.2011r.;

 • umowa o pracę zawarta w dniu 01.02.2011r. na czas określony od dnia 01.02.2011r. do dnia 30.04.2011r. złożona w PUP w Kolbuszowej w dniu 07.02.2011r.;

 • informacja wysłana z urzędu pracy w dniu 08.02.2011r. do osoby bezrobotnej dotycząca możliwości złożenia wniosku o dodatek aktywizacyjny. Ponadto zwrócono się z prośbą o niezwłoczne zgłoszenie się w urzędzie pracy celem złożenia wniosku
  o przyznanie dodatku aktywizacyjnego oraz doręczenie zaświadczenia z zakładu pracy
  o okresie i wymiarze czasu pracy za każdy miesiąc oddzielnie;

 • decyzja z dnia 08.02.2011r. rozstrzygająca o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 01.02.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej z dnia 09.02.2011r. o podjęciu zatrudnienia od dnia 01.02.2011r.;

 • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy złożony w PUP
  w dniu 09.02.2011r. Wniosek zawiera takie pozycje jak: Imię i nazwisko osoby bezrobotnej, adres zamieszkania, datę urodzenia. Oświadczenie wnioskodawcy (jak w zał. nr 29);

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w jego firmie i przepracowaniu miesiąca;

 • decyzja z dnia 11.03.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 09.02.2011. w wysokości 371,10 zł brutto miesięcznie.
  W podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz par. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego; Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 18.03.2011r.;

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przepracowaniu miesiąca marca
  w jego firmie, wydane w celu przedłożenia w PUP w Kolbuszowej;

 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o przepracowaniu miesiąca kwietnia
  w jego firmie, wydane w celu przedłożenia w PUP w Kolbuszowej;

 • pismo z PUP w Kolbuszowej z dnia 10.06.2011r. znak: PRE-5235.AR.7120.2011 skierowane do osoby bezrobotnej następującej treści: w związku z uzależnieniem wypłaty dodatku aktywizacyjnego za każdy kolejny miesiąc od uprzedniego przedłożenia zaświadczenia z zakładu pracy o okresie przepracowanym w danym miesiącu proszę o niezwłoczne doręczenie odpowiedniego dokumentu do PUP. Do doręczenia dokumentu zobowiązała się Pan/Pani we wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Brak tego dokumentu spowoduje wstrzymanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego;

 • zaświadczenie pracodawcy przedłożone w dniu 16.06.2011r. potwierdzające zatrudnienie osoby bezrobotnej i przepracowanie miesiąca maja;

 • pismo z PUP w Kolbuszowej z dnia 14.07.2011r. skierowane do osoby bezrobotnej następującej treści: w związku z uzależnieniem wypłaty dodatku aktywizacyjnego za każdy kolejny miesiąc od uprzedniego przedłożenia zaświadczenia z zakładu pracy
  o okresie przepracowanym w danym miesiącu proszę o niezwłoczne doręczenie odpowiedniego dokumentu do PUP. Do doręczenia dokumentu zobowiązała się Pan/Pani we wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Brak tego dokumentu spowoduje wstrzymanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego;

 • zaświadczenie pracodawcy przedłożone w dniu 22.07.2011r. potwierdzające dalsze zatrudnienie i przepracowanie miesiąca czerwca;

 • decyzja z dnia 08.08.2011r. orzekająca o utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego od dnia 05.06.2011r. z powodu upływu ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 10.08.2011r.

Analiza: osobie bezrobotnej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych od dnia 11.01.2011r. (przyznany na okres uzupełniający przez 253 dni.). Z dniem 01.02.2011r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Zasiłek był pobierany przez okres od 11.01.2011r. do dnia 01.02.2011r., gdyby nie nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej zasiłek byłby pobierany jeszcze w okresie do 21.09.2011r. tj. przez okres 232 dni (232/2=116). Wniosek o dodatek aktywizacyjny został złożony w dniu 09.02.2011r., i od tego dnia został przyznany ww. dodatek, licząc od tej daty okres 116 dni, zatem od dnia 09.02.2011. do dnia 04.06.2011r.
Wnioski:

 1. Zadanie z zakresu przyznawania prawa do dodatku aktywizacyjnego realizowane jest w jednostce kontrolowanej w sposób prawidłowy.

 2. W kilku z wydanych przez Starostę decyzji stwierdzono niewłaściwe oznaczenie organu. Art. 107 § 1 K.p.a. stanowi, iż jednym z elementów decyzji jest oznaczenie organu administracji publicznej. Oznaczenie organu ma doniosłe znaczenie dla oceny, czy decyzję wydał właściwy organ administracji publicznej. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje na oznaczenie organu administracji wydającego decyzję, a nie jego urzędu. Urząd, będąc aparatem pomocniczym organu administracji, nie posiada kompetencji władczych, dlatego w lewym górnym rogu decyzji administracyjnej powinno widnieć oznaczenie organu, jakim jest Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, nie zaś PUP
  w Kolbuszowej, który nie jest organem administracji państwowej.


 3. W jednej ze spraw znajduje się pouczenie w decyzji, zobowiązujące bezrobotnego do osobistego dostarczenia dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Należy wskazać, iż zgodnie z par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
  i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. 09.136.1118) zasiłek dla bezrobotnych
  i stypendium są przyznawane przez Starostę na podstawie danych bezrobotnego zawartych w rejestrze bezrobotnych.
  Dlatego też, w sytuacji gdy okaże się, iż
  w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnego właściwy jest Marszałek Województwa, to obowiązkiem Starosty, wynikającym wprost
  z przepisu art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest niezwłoczne przekazanie dokumentów bezrobotnego do organu właściwego.Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Pobieranie 204.8 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna