S-v. 862. 21. 2011. Eb protokół


Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej –100502/00004Pobieranie 204.8 Kb.
Strona5/5
Data29.04.2016
Rozmiar204.8 Kb.
1   2   3   4   5

3. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej –100502/00004

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 16.06.1993r.;

 • decyzja z dnia 06.07.2010r. orzekająca o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej
  z dniem 06.07.2010r. i odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fikcja doręczenia z dniem 12.08.2010r. ( adresat nieobecny);

 • decyzja z dnia 28.10.2011r. orzekająca o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 05.10.2010r. w wysokości 593, 70 zł brutto. W uzasadnieniu wskazano dodatkowo
  art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fikcja doręczenia z dniem 05.11.2010r. ( adresat nieobecny);

 • decyzja z dnia 03.01.2011r. orzekająca o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 05.01.2011r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Decyzja została doręczona osobiście w lokalu organu zatrudnienia w dniu 10.01.2011r.;

 • pisemne oświadczenie osoby bezrobotnej z dnia 09.02.2011r. o podjęciu pracy od dnia 02.01.2011r.;

 • decyzja z dnia 09.01.2011r. orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 02.01.2011r. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia w dniu 09.02.2011r.;

 • wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie dodatku aktywizacyjnego złożony
  w powiatowym urzędzie pracy w dniu 09.02.2011r.;

 • wezwanie z dnia 07.03.2011r. skierowane do wnioskodawcy o dostarczenie do pup zaświadczenia o przepracowanym okresie oraz umowy o pracę;

 • pismo z dnia 15.03.2011r. skierowane do wnioskodawcy, zawierające prośbę
  o niezwłoczne zgłoszenie się w pup w celu wyjaśnienia daty podjęcia ostatniego zatrudnienia oraz doręczenia umowy o pracę;

 • postanowienie z dnia 31.03.2011r. znak: PRE-5231.21112.TK.2011 o wznowieniu
  z urzędu postępowania w sprawie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych za okres od dnia 0201.2011r. do dnia 04.01.2011r.;

 • decyzja z dnia 14.04.2011r. znak: PRE-5231.21112.TK.2011 orzekająca o uchyleniu decyzji Starosty z dnia 03.01.2011r. dotyczącej utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z dniem 05.01.2011r. Fikcja doręczenia decyzji z dniem 17.05.2011r. (adresat nieobecny);

 • brak zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania z urzędu;

 • decyzja z dnia 07.06.2011r. znak: PRE-5237.21112.TK.2011 orzekająca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od dnia 02.01.2011r. do 04.01.2011r. w wysokości 59,40 zł. Fikcja doręczenia z dniem 02.08.2011r.


4. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej –080202/0002

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 26.02.2009r.;

 • decyzja z dnia 26.02.2009r orzekająca o uznaniu za osobę bezrobotną z dniem 26.02.2009r. oraz o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych z dniem 06.03.2011r. w wysokości 51, 80 zł miesięcznie, tj. 100% zasiłku dla bezrobotnych. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia w dniu 11.03.2009r.;

 • decyzja z dnia 02.03.2010r. orzekająca o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 06.03.2010r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia w dniu 10.03.2010r.;

 • decyzja z dnia 11.06.2010r. orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.06.2010r. z powodu niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy
  i niepowiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Fikcja doręczenia z dniem 30.06.2010r. (adresat nieobecny);

 • wyrok wydany w imieniu RP sygn. akt II K 24/10 z dnia 14 lipca 2010r. o uznaniu osoby bezrobotnej za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, tj. wykonywania pracy w okresie od dnia 06.03.2009r. do 13.07.2009r. i w rezultacie pobrała nienależny zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 2156, 90 zł;

 • postanowienie z dnia 18.03.2011r. znak: PRE-5230.13387.TK.2011 o wznowieniu
  z urzędu postępowania w sprawie posiadania statusu osoby bezrobotnej w okresie od dnia 06.03.2009r.-31.05.2010r. i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w okresie od 06.03.2009r. do 05.03.2010r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż doręczenie miało miejsce w dniu 30.03.2011r.;

 • decyzja z dnia 07.04.2011r. znak: PRE-5231.13387.TK.2011/1 orzekająca o uchyleniu decyzji Starosty z dnia 26.02.2009r. w części dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych od 06.03.2009r.;

 • decyzja z dnia 07.04.2011r. znak:PRE-5231.13387.TK.2011/2 orzekająca o uchyleniu decyzji z dnia 02.03.2010r. dotyczącej utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 06.03.2011r.;

 • decyzja z dnia 07.04.2011r. znak: PRE-5231.13387.TK.2011/3 orzekająca o uchyleniu decyzji Starosty z dnia 11.06.2010r. dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej
  z dniem 01.06.2010r. oraz orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 06.03.2009r.;

 • zawiadomienie z dnia 07.04.2011r. o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie decyzji dotyczącej zwrotu zasiłku dla bezrobotnych na podst. art. 10 KPA;

 • decyzja z dnia 09.05.2011r. znak: PRE-5237.13387.TK.2011 orzekająca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od dnia 06.03.2009r. do dnia 05.03.2010r. w wysokości 6.852, 80 zł w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Fikcja doręczenia z dniem 08.06.2011r. (adresat nieobecny).


Wnioski:

 1. Zadanie z zakresu orzekania o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
  w jednostce kontrolowanej realizowane jest w sposób prawidłowy.


 2. W aktach dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zalegają decyzje wydane w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, w których organ wyłącznie orzekał o uchyleniu decyzji dotychczasowej stwierdzając istnienie podstaw do jej uchylenia w oparciu o art. 145 par.1 KPA, bez jednoczesnego rozstrzygnięcia
  o istocie sprawy, który to obowiązek wynika z art.151 par. 1 pkt 2 K.p.a.;


 3. W aktach dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia brak jest zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu. Obowiązek ten wynika wprost
  z przepisu art. 61 § 4 KPA.


 4. Ze względu na art. 10 KPA, w postanowieniach o wznowieniu postępowania, wskazanym by było poinformowanie strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie określonym przez organ.


Pozostałe wnioski:

 1. W kilku sprawach rozstrzygających o utracie statusu bezrobotnego, organ nie wskazał ani w podstawie prawnej, ani w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, na jaki okres skarżący utracił status bezrobotnego. Należy bowiem wskazać, iż ustawodawca wyraźnie różnicuje okres, na jaki następuje utrata statusu bezrobotnego. W przypadku pierwszego niezgłoszenia się, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 120 dni. Jeśli po upływie tego okresu i po ponownej rejestracji osoba nie stawi się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy po raz kolejny, wówczas traci swój status na 180 dni, a w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa na 270 dni. Zatem jest to element konieczny każdego rozstrzygnięcia decyzji dotyczącej utraty statusu bezrobotnego, a organ odwoławczy nie jest władny, aby rozstrzygnąć tą kwestię w zastępstwie Starosty, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

 2. W aktach osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku znajduje się wystawione przez pracownika pup skierowanie na zajęcia aktywizacyjne w określonym terminie. Jednakże kontrolujący stwierdził brak podpisu osoby kierowanej.
  W takiej sytuacji nie można oprzeć się na domniemaniu i uznać, że strona przyjęła do wiadomości wyznaczony termin zajęć aktywizacyjnych. Natomiast Starosta po bezskutecznym upływie tego terminu niesłusznie wydał decyzję, w której orzekł
  o utracie statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku. Należy bowiem podkreślić, że złożenie przez bezrobotnego podpisu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości wyznaczony termin stawienia się, jest niewątpliwie najbardziej pożądanym dowodem potwierdzającym tę okoliczność.


 3. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż w kilku decyzjach nie ma wskazanej daty doręczenia w lokalu organu administracji publicznej, znajduje się jedynie własnoręczny podpis. Należy mieć na uwadze, że od skuteczności doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe lub materialnoprawne stron, a doręczenie pisma niezgodnie z przepisami K.p.a. narusza zasadę oficjalności doręczeń.

Na tym protokół zakończono.


Kontrolowany obowiązany jest poinformować kontrolujących o wykonaniu wniosków dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub o działaniach podjętych w celu ich wykonania.

Pouczenie
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Dyrektor jednostki kontrolowanej lub upoważniona przez niego osoba może złożyć kontrolującym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.
Kontrolujący dokonali wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.
Potwierdzam otrzymanie niniejszego egzemplarza protokołu dnia 22.03.2012r.

Kontrolowany: Kontrolujący:

Dyrektor 1. Agnieszka Paszkowska

Powiatowego Urzędu Pracy 2. Ewelina Bocho

w Kolbuszowej

inż. Maria WesołowskaKolbuszowa, 22.03.2012r. Rzeszów, 19.03.2012r.

Załączniki:


 1. Kopia informacji dotyczących obsady stanowisk kluczowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej w latach 2009-2012.

 2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy-formularz.

 3. Pisemna odmowa przyjęcia krajowej oferty pracy ze względu na zawarcie w ofercie treści dyskryminujących.

 4. Liczba pracodawców znajdujących się w rejestrze Powiatowego Urzędu pracy
  w Kolbuszowej.

 5. Sprawozdanie MPiPS-01 za okres 01.01.2011-30.11.2011 zawierające informację
  o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.

 6. Kwartalny plan kontaktów z pracodawcami znajdującymi się w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

 7. Kwartalny plan kontaktów z pracodawcami nieznajdującymi się w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

 8. Ankieta dla pracodawców.

 9. Załącznik do karty rejestracyjnej.

 10. Wezwanie do stawiennictwa w Urzędzie Pracy.

 11. Informacja o agencjach zatrudnienia i przydatnych stronach internetowych.

 12. Ankieta potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

 13. Skierowanie do pracy.

 14. Informacja o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracodawcy.

 15. Oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji pracy.

 16. Ilość ofert pracy i miejsc pracy EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej w 2011 r.

 17. Kopia informacji o działaniach doradców zawodowych w Urzędzie w okresie od 03.01.2011 r. do 14.12.2011 r.

 18. Kopia wykazu porad grupowych realizowanych w I kwartale 2012 r.

 19. Kopia załącznika do karty rejestracyjnej POŚREDNICTWO PRACY.

 20. Formularz skierowania do doradcy zawodowego wraz z kopią skierowania na poradę grupową.

 21. Formularz skierowania bezrobotnego/poszukującego pracy na badania lekarskie wraz
  z informacją o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej kierowanej na badania lekarskie lub psychologiczne.

 22. Formularz informacji o prawach i obowiązkach osoby kierowanej na zajęcia poradnictwa zawodowego.

 23. Broszura informacyjna „Poradnictwo zawodowe”.

 24. Formularz wniosku pracodawcy o udzielenie pomocy i wsparcia doradcy zawodowego.

 25. Kopia Indywidualnego planu działania.

 26. Informacja o działalności klubu pracy w okresie od 01.01.2011 r. do 14.12.2011 r.

 27. Wydruk planu zajęć aktywizacyjnych realizowanych w klubie pracy w I kwartale 2012 r.

 28. Formularz skierowania do lidera klubu pracy.

 29. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

 30. Oświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu za granicę i braku gotowości do podjęcia zatrudnienia.
Pobieranie 204.8 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna