Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście”Pobieranie 19.85 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.85 Kb.
sygnatura postępowania PN/05/2012 Opole, 12.06.2012r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU


ul. WARYŃSKIEGO 30


45-047 OPOLE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu” Przedmiot zamówienia podzielono poniższe zadania, na które dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zadanie nr 1: Antystreptolizyna– 800 testów CPV 33696500-0

Zadanie nr 2: Barwnik Giemsy- 2 000 ml CPV 33696500-0

Zadanie nr 3: Helicobacter pylori- 200 testów CPV 33696500-0

Zadanie nr 4: RPR – Karbon- 1 200 testów CPV 33696500-0

Zadanie nr 5: Czynnik reumatoidalny- 1 000 testów CPV 33696500-0

Zadanie nr 6: Odczyn Waaler– Rose- 500 testów CPV 33696500-0

Zadanie nr 7: Odczynniki różne-  5 000 ml CPV 33696500-0

Zadanie nr 8: Odczynniki do analizatora biochemicznego ACCENT 200-  48 160 ml CPV 33696500-0

Zadanie nr 9: Multikalibratory do analizatora biochemicznego ACCENT 200-  160 ml CPV 33696500-0

Zadanie nr 10: Materiały zużywalne do analizatora biochemicznego ACCENT 200- 60 szt.CPV 33141000-0

Zadanie nr 11: Materiały zużywalne do analizatora biochemicznego ACCENT 200-  145 000 szt.
CPV 33141000-0

Zadanie nr 12: Naczynka do koagulologii- 6 000 szt. CPV 33141000-0

Zadanie nr 13: Alkohol etylowy 70%- 20 l CPV 33631600-8

Zadanie nr 14: Szkiełka mikroskopowe-  28 000 szt. CPV 33793000-5

Zadanie nr 15: Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu- 4 800 szt. CPV 33793000-5

Zadanie nr 16: Pipety automatyczne i statyw-  6 szt. CPV 38437100-8, CPV 38437120-4

Zadanie nr 17: Probówki i statywy do OB-  8 507 szt. CPV 33192500-7, CPV 38437120-4

Zadanie nr 18: Probówki do hematologii-  17 000 szt. CPV 33192500-7,

Zadanie nr 19: Probówki-  46 800 szt. CPV 33192500-7,

Zadanie nr 20: Sterylne paski fluoresceinowe- 2 200szt. CPV 33124131-2

Zadanie nr 21: Pojemniki do przechowywania drobnego sprzętu-  10 szt. CPV 33141000-0

Zadanie nr 22: Worki na odpady medyczne 120 l- 12 000szt. 33141000-0

Zadanie nr 23: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu- 40 dawek CPV 33651600-4

Zadanie nr 24: Szczepionka przeciw zakażeniom meningokokowym typu C- 30 dawek CPV 33651600-4

Zadanie nr 25: Szczepionka przeciw zakażeniom rota wirusowym - 100 dawek CPV 33651600-4

Zadanie nr 26: Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B-40 dawek CPV 33651600-4


Termin składania ofert - 21.06.2012r. do godz. 1300

Miejsce składania ofert – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu,
ul. Waryńskiego 30, sekretariat pokój nr 17

Otwarcie ofert nastąpi dnia – 21.06.2012r. o godz. 1330

Miejsce otwarcia ofert – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu,
ul. Waryńskiego 30, pokój nr 16

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zbieżną
z przedmiotem zamówienia oraz:

Spełniają wymogi z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych dotyczące:  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

2. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. Ustawy Pzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z art. 24 Ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

6. Charakterystyka produktu (dot. odczynników, szczepionek profilaktycznych).

7. Dokumenty dotyczące wpisu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert:

- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub;

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Do oferty na odczynniki należy dołączyć:


  1. aplikacje w języku polskim,

  2. metodyki w języku polskim.

9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami w zależności od oferowanych wyrobów:

- certyfikat CE,

- deklaracja zgodności,

- zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i przepisy wykonawcze do tej ustawy),

- wpis do rejestru środków farmaceutycznych, zgodnie z obowiązującym art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne – tj. (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271), ważne przez okres trwania umowy,

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Europejską


lub Komisję Europejską (art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 06.09.2001r.).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Formularzem ofertowym znajduje się do pobrania na stronach internetowych: www.bip.um.opole.pl oraz www.srodmiescie.opole.pl- zakładki przetargi.
SIWZ można także odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 lub pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy. Wnioski o przesłanie, przekazanie SIWZ prosimy przesyłać na numer faxu (0-77) 44-120-72 lub drogą elektroniczną na adres logistyka@srodmiescie.opole.pl
Kryterium oceny ofert: - cena ofertowa – 100 %

Termin związania ofertą - 30 dni

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna