Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 2Pobieranie 93.53 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar93.53 Kb.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 3 Maja 2,

87 – 500 RYPIN

Regon: 910858394 KRS:0000009038 NIP: 892-12-96-985

tel. (054)280-54-53

(054)280-54-54

(054)280-54-55

faks:(054)280-59-22

strona internetowa: http :/www.spzozrypin.pl

poczta elektroniczna: ewa.przetargi@op.pl

Numer sprawy ; PN 15 /2013SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na postępowanie przetargowe;

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienieurządzeń rehabilitacyjnych

oraz sprzętu AGD z podziałem na 5 zadań

dla SP ZOZ Rypin
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r,

(Dz. U. z 2010 r, Nr 113 ,poz. 759 z póź. zm. )

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. Osi priorytetowej 3, rozwój infrastruktury społecznej działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Projekt pn. Nowa Jakość Usług – Oddział Rehabilitacji w SP ZOZ w Rypinie. Dofinansowanie wynosi 64%ROZDZIAŁ I . INFORMACJE OGÓLNE


 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń rehabilitacyjnych oraz sprzętu AGD z podziałem na 5 zadań dla SP ZOZ Rypin , z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz w jej załącznikach . SIWZ oraz jej załączniki stanowią integralną całość .

 2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny

 3. Niniejszą SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.spzozrypin.pl lub odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ Rypin, przy ulicy 3 Maja 2 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku – pokój Nr 27 – Ewa Kwiatkowska lub drogą pocztową.


ROZDZIAŁ II . POSTANOWIENIA OGÓLNE .


 1. W niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych ( jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodnie z niniejszymi objaśnieniami z wyjątkiem przypadków , kiedy kontekst wymaga inaczej .

 2. Zamawiający - oznacza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, ul. 3 Maja 2 , tel/. (054) 280 – 54 – 53 do 55 faks: (054) 280 – 59 – 22, znak postępowania: PN - 15/2013 Uwaga:

w korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania należy się posługiwać wyłącznie tym znakiem.

 1. Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

 2. Oferta – oznacza pisemną ofertę wraz z zestawem wszystkich

załączników , oświadczeń , wzorów dokumentów żądanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ , wypełnionych ściśle z ich wymaganiami i na warunkach tam określonych, wraz z wycenioną propozycją Oferenta wykonania Przedmiotu Zamówienia ,w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki , wzory , formularze i inne dokumenty stanowiące jego integralną część.
 1. Dzień - oznacza dzień kalendarzowy .

 2. Pisemnie - oznacza wszelkie pismo ręczne , maszynowe lub przy użyciu sprzętu komputerowego z własnoręcznym podpisem Oferenta i jego pieczęcią firmową .

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:


 • Biuletyn zamówień Publicznych www.portal.uzp.qov.pl w dniu . 12.2013r pod numerem :; - 2013

 • Strona internetowa Zamawiającego: www.spzozrypin.pl w dniu .12.2013r

 • Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dniu .12.2013r

12.Umowa – oznacza wzór umowy określony w załączniku Nr ….,

W dalszym ciągu niniejszej SIWZ słowa „Oferta” oraz jej

pochodne (oferować ,oferowanie, itp.) traktowane są jako

synonimy .

11. Reprezentacja Szpitalalek. med. Marek Bruzdowicz – Dyrektor

ROZDZIAŁ III . TRYB POSTĘPOWANIA .


 1. Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (19)

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 7. Zamawiający nie przewiduje ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

10.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych ani wariantowych
ROZDZIAŁ IV - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rehabilitacyjnych oraz sprzętu AGD z podziałem na 5 zadań

dla SP ZOZ Rypin


Zadanie częściowe nr

Opis:

1

Temat: zakup i dostawa urządzenia do ćwiczeń samo-wspomaganych i z oporem – sztuk 2

Wspólny Słownik Zamówień: 33.15.84.00-6

Opis: zgodnie z załącznikiem nr 1


2

Temat: zakup i dostawa Wyposażenie UGUL

Wspólny Słownik Zamówień: 33.15.84.00 - 6

Opis: zgodnie z załącznikiem nr 2


3

Temat: zakup i dostawa pionizatora i podnośnika pacjenta

Wspólny Słownik Zamówień: 33.15.50.00-1

Opis: zgodnie z załącznikiem nr 3


4

Temat: zakup i dostawa lodówek – sztuk 2

Wspólny Słownik Zamówień: 39.71.11.30-9

Opis: zgodnie z załącznikiem nr 4

5

12


Temat: zakup i dostawa zmywarki – sztuk 1

Wspólny Słownik Zamówień: 39.71.31.00 - 4

Opis: zgodnie z załącznikiem nr 5

 1. Zamawiający w celu weryfikacji, żąda kolorowych katalogów, ulotek , informacji producenta ( tylko w wersji polskiej ) lub fotografii zawierających dane szczegółowe zaproponowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom ustalonym przez Zamawiającego.

 2. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013, wolnego od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i żeby nie był przedmiotem praw osób trzecich, gotowego do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych . Brak widocznego oznaczenia daty produkcji na przedmiocie zamówienia będzie traktowane jako próba dostarczenia sprzętu starszego, niezgodnego z niniejszą SIWZ .


 3. Zamawiający wymaga zapewnienia w ramach złożonej oferty szkolenia personelu w zakresie obsługi, podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego oferowanego sprzętu i podstawowej konserwacji technicznej w ciągu 5 dni od daty przekazania działającego sprzętu protokołem zdawczo – odbiorczym, który przygotowuje Wykonawca

 4. Zamawiający wymaga też gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące dla całego urządzenia, liczone od daty przejęcia sprzętu protokołem zdawczo – odbiorczym zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta – warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577 – 581 K.C.)Wszystkie materiały eksploatacyjne i niezbędne do wymiany w trakcie obowiązywania gwarancji jak również wszystkie przeglądy gwarancyjno – serwisowe pozostają w zakresie Wykonawcy, bez obciążania Zamawiającego (okres gwarancji – bez-kosztowy dla Zamawiającego)

 5. Wykonawca musi zaoferować całość elementów wchodzących w skład danego sprzętu (urządzenia) tz. parametry graniczne zgodnie z załącznikami parametrów technicznych

 6. Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010r, Nr 107 poz. 679 z póż. zm. ) odpowiedni Certyfikat CE (Deklaracja Zgodności) oraz dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium . (wymóg dotyczy wyrobów medycznych)

 7. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w załącznikach parametrów technicznych do SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub innych materiałów określających parametry przedmiotu zamówienia

 8. Wykonawca zapewni dostępność serwisu i części zamiennych na okres min. 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego .ROZDZIAŁ V - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 21 dni od daty podpisania umowy .

 2. Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć towar bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jego rozładunku, montażu i uruchomienia .


ROZDZIAŁ VI – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW


 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia
  1. dysponowania odpowiednio potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .


ROZDZIAŁ VII – INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKOAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty;
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku Nr 8 do niniejszej SIWZ
  1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku Nr 9 do niniejszej SIWZ

  2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku Nr 10 do niniejszej SIWZ
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli dotyczy.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 3 i 4
  1. Oferowany przedmiot zamówienia w całości musi być dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych - Dz. U. nr 107, poz. 679 i przepisami wykonawczymi do tej ustawy .Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w załącznikach parametrów technicznych do SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub innych materiałów określających parametry przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument, potwierdzający spełnienie ww warunku tj. Deklaracja zgodności CE, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych (jeśli dotyczy)
  1. Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum dla zadania ;
 • Nr 1 - 1500,00 zł

 • Nr 2 – 2000,00 zł

 • Nr 3 – 9000,00 zł

 • Nr 4 – 3000,00 zł

 • Nr 5 – 7000,00 złOcena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale nr VII Niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki dany Wykonawca spełnia . Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

UWAGA :

Jeżeli Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w niniejszym rozdziale ppkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania w zakresie terminów wydania tych dokumentów stosuje się odpowiednio.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu .


 1. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów o których mowa w rozdziale VII ;
 1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ .

 2. Formularze rodzajowo – cenowe, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 5 .

 3. Podpisany i zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 11

 4. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ w formie załączników w kolejności wskazanej w tym Formularzu


ROZDZIAŁ VIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę

 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ

 3. Załączniki do oferty należy złożyć w kolejności wg Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ

 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

 7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii .

 8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) lub spółek cywilnych, każdy z Wykonawców składa odpowiednio oddzielny dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 4 rozdziału VII. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument. Ponadto każdy z Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) składa oddzielnie oświadczenie o spełnieniu w swoim zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podpisanie oświadczeń, o których mowa w pkt 1ppkt 1,2 w rozdziale VII w sposób nie budzący wątpliwości, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Każdy z członków konsorcjum składa oddzielnie oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ . Wykonawcy występujący wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie .

 9. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty

 10. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów .
 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załącznikach muszą być parafowane lub podpisane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

 2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł , ze nie mogą one być udostępniane .

 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności tzn. zastrzegł składając ofertę iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania .

 4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie uczestników postępowania

 5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem” tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty .

 6. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

 7. Udostępnienie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej do Zamawiającego .

 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i

złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Prawo zamówień

publicznych.


ROZDZIAŁ IX – WADIUM
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty .
ROZDZIAŁ XI – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w pokoju Nr 12(sekretariat szpitala) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku do godziny 10.00

 2. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej ;


Oferta w postępowaniu; PN - 15 /2013

pn. „ Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie

urządzeń rehabilitacyjnych

oraz sprzętu AGD z podziałem na 5 zadań

dla SP ZOZ Rypin „
Nie otwierać przed dniem 31 grudnia 2013r przed godziną 10.15


 1. Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w punkcie 2 oraz wskazać oznaczenie wykonawcy składającego ofertę .

 2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 grudnia 2013 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 27 – Zamówienia Publiczne.

 4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia . W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert . Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informację z sesji otwarcia .


ROZDZIAŁ XII – WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ONFORMACJE O SOPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW


 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną : ewa.przetargi@op.pl lub drogą pocztową .

 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia .

 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ewa Kwiatkowska – Specjalista ds zamówień publicznych .

 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieszcza je stronie internetowej .


ROZDZIAŁ XIII – MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY


 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert .

 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętych kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ ZMIANA”

 3. Koperty, oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty .

 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożone powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian z napisem na kopercie „ WYCOFANE”

 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferty wycofane nie będą otwierane .


ROZDZIAŁ XIV – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową brutto wszystkie jej składniki tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia , także koszty dostawy, załadunku, rozładunku oraz koszty związane z ewentualnym ryzykiem wynikającym z okoliczności, których nie można było można przewidzieć w chwili zawierania umowy . Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich zarówno cyfrowo jak i słownie .
ROZDZIAŁ XV – OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT


 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium – ceny ofertowej przy jej wadze 100%. Ocena dokonywana będzie przez Zamawiającego przy założeniu, że oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą .

 2. Porównywanie cen ofertowych złożonych ofert będzie dokonywana wg poniższego wzoru ;

P – łączna ocena oferty


Najniższa oferowana cena

P = ------------------------------- x 100 pkt x 100%Cena badanej oferty


 1. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych

 2. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach .

 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert . Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego .

 4. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy – Prawo zamówień publicznych. O poprawieniu omyłek zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona .ROZDZIAŁ XVI – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy firm, które złożyły oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację .

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń .

 2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert, chyba, ze zachodzą przesłanki , o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawo zamówień publicznych .ROZDZIAŁ XVII – ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII – POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 11
ROZDZIAŁ IX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych

 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

 4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a więc w niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności;

 1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

 2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzieleniu zamówienia

 3. Odrzucenia oferty odwołującego

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawione zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .

 2. Odwołanie wnosi się do prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 .

 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia .

 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie;

 1. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej szpitala

10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 1. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 2. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296 z póź. zm. ) o sądzie polubownym (arbitrażowym) jeżeli Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej .


Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 1. Załączniki rodzajowo – cenowe

 2. Załączniki rodzajowo – cenowe

 3. Załączniki rodzajowo – cenowe

 4. Załączniki rodzajowo – cenowe

 5. Załączniki rodzajowo – cenowe

 6. Warunki gwarancji i serwisu

 7. Formularz ofertowy

 8. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

10.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ( załącznik Nr 4 do SIWZ)

11.Projekt umowy


Rypin – grudzień – 2013 rok
SIWZ opracowała:
Ewa Kwiatkowska

Specjalista ds. administracyjnychi zamówień publicznych
Zatwierdził:
: pub
pub -> Kendrick Lamar
pub -> Lista Przebojów Radia Pik
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna