Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie 87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6, nr tel. 054 288 04 14, fax. 054 288 04 14Pobieranie 0.56 Mb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
  1   2   3


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6, nr tel. 054 288 04 14, fax. 054 288 04 14

NIP 466-01-62-774 REGON: 91085871

email: przetarg@spzozlipno.pl

www.spzozlipno.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655)

o wartości nie przekraczającej 206 000 euro na:


DOSTAWĘ LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH I PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCHLipno, dn. 8 maja 2008r.

Część I - Informacja ogólna.

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych,

 2. przedłożą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz),

 3. spełniają warunki określone w niniejszej siwz.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia.

 2. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków psychotropowych i preparatów krwiopochodnych.

Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.


Część II - Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty dołączone do oferty:

  • wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni jednocześnie rolę formularza cenowego),

 • wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 3,

 • dołączony do oferty Załącznik nr 4 i nr 5,

 • oświadczenia i dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, wyszczególnione w Części III i załączone do oferty,

 1. Postać oferty:

 • treść oferty musi odpowiadać treści siwz,

 • oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze,

 • wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy,

 • cena ofertowa powinna być podana w PLN,

 • wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych,

 • każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę,

 • Wykonawca składa wraz z ofertą wymagane oświadczenia i dokumenty -wymienione w części III,

 • Wykonawca wypełnia formularz oferty wg wzoru - Załącznik nr 3,

 • wymagany jest wypełniony Załącznik nr 1,

 • brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu nie załączonych do oferty lub nie dostarczonych na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26, ust. 3 ustawy Pzp spowoduje wykluczenie Wykonawcy,

 • brak wypełnionych załączników, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty,

 • Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych,

 • w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: „dokumenty tajne”,

 • zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert:

 • oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach,

 • koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno - pok. nr 229 (sekretariat) oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Leki psychotropowe i preparaty krwiopochodne - przetarg.
Część III - Warunki wymagane od Wykonawcy tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty.

  1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 pkt 1-4 oraz z art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4.

  2. Wymagane dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę i załączone do oferty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Dokumenty określone w Części III niniejszej siwz mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy - osoba/y wskazane w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych, jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a, b, d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt c składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawo zamówień publicznych.

  2. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.

  3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 4, oraz w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

  4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności:

 1. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym, lub oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednią jakość oraz aktualne pozwolenia dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie kraju, a także udostępni na każde żądanie Zamawiającego ww. zaświadczenie, dot.:

- pakiet 1: leki muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 13.03.2004r. nr 53 poz. 533 z późn. zm.), oraz wymagania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. Nr 179 poz. 1485),

- pakiet 2: leki muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 13.03.2004r. nr 53 poz. 533 z późn. zm.).  1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

 1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki określone w Części III siwz,

 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 3. wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym, jako pełnomocnik.

 4. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”, „nie spełnia”.


Część IV - Termin wykonania zamówienia.

Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Czas dostawy w terminie 7 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienie może być złożone telefonicznie, faxem, pisemnie. Termin płatności - 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą.


Część V - Kryteria oceny ofert.

Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się:

Ranga:

- cena - 100 %


Część VI - Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia.

Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.


Część VII - Opis sposobu obliczania oferty.

  1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową wg Załącznika nr 1 i wypełnić Załącznik nr 3.

  2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej.

  3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów.

Cena ofertowa:
cena minimalna (najniższa z cen)

oferta oceniana = 100 x ----------------------------------------------------- x ranga

cena oferty ocenianej
Część VIII - Termin i miejsce składania ofert.


  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno - pok. nr 229 (sekretariat).

  2. Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 20 maja 2008r. do godz. 10:30 włącznie.

  3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

  4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


Część IX - Wadium.

Brak.
Część X - Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej.

  3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać również w formie pisemnej.

  5. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:

- P. Damian Szuszkiewicz - tel. /0-54/ 288 04 14.
Część XI - Termin związania z ofertą.

 1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do podpisania umowy nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 3.


Część XII - Miejsce, termin i tryb otwierania ofert.

 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20 maja 2008r. o godz. 11:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno, pokój nr 234.

 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych.

 4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych.


Część XIII - Pouczenie o środkach odwoławczych.

Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1, 2 prawo zamówień publicznych.


Część XIV - Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy.

  1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podanych w części V.

  2. Ogłoszenie wyników przetargu niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Część XV - Zawarcie umowy.

Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.


Część XVI - Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane, jako poufne i niedostępne osobom trzecim.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – projekt umowy,

Załącznik nr 3 – formularz oferty,

Załącznik nr 4 – oświadczenie,

Załącznik nr 5 – oświadczenie.

Lipno, dn. 8 maja 2008r. ........................................................


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna