Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki ZdrowotnejPobieranie 17.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.48 Kb.Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy

tel.077 4391950, fax 077 4396422

e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zoz.glucholazy.pl


Głuchołazy, dn.
Głuchołazy, dn. 09-06-2010
Wszyscy Oferenci
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/01/05/2010 Nazwa zadania: Dostawa materiałów budowlanych


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Pakiet nr 1:

Grodno S. A., ul. Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt

Uzasadnienie wybory: Najkorzystniejsza oferta -100 pkt w kryterium ceny, oferta zgodna z zawartością SIWZ.
Pozostali Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

Lp oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

1

ZPchr OSTEL Michał Ostafiński, ul. Boya Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

76,32

2

ROAD Adam Dutkiewicz, ul. Kopernika 11, 58-200 Dzierżoniów


98,89

4

Przedsiębiorstwo el12,Sp. zo.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole


75,60

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy:Przedsiębiorstwo el12,Sp. zo.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole

Uzasadnienie: oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. W pozycjach 64-67 nie wpisano ceny jednostkowej netto, w konsekwencji nie można stwierdzić czy wartość netto i brutto została wyliczona prawidłowo. Podstawa prawna odrzucenia – art. 89 ust 1 pkr 6

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Komisja przetargowa na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych na pakiety 2, 3 – postępowanie przetargowe unieważnia, z powodu braku ofert na w/w pakiety.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności :

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. odrzucenia oferty odwołującego.

____________________________________Kierownik Zamawiającego

NIP 753-19-74-939 Nr KRS 000000 8517 Bank Zachodni o. Głuchołazy Regon 000317665 28 1090 2167 0000 0005 6201 0448 / /

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna