Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w HrubieszowiePobieranie 5.86 Mb.
Strona1/32
Data07.05.2016
Rozmiar5.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11, Tel. 084 6963251
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 12/39, na:

Dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej podzielonych na 9 zadań.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonegoZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego11

Zatwierdzam

SPIS TREŚCI

1. Ogólne określenie przedmiotu zamówienia 4

2. Warunki udziału w postępowaniu 4

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 4

4. Wymagania dotyczące wadium 6

5. Sposób przygotowania oferty 7

6. Opis sposobu obliczenia ceny 8

7. Miejsce i termin składania ofert 8

8. Otwarcie ofert 9

9. Ocena ofert 9

10. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 10

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy 11

12. Termin związania ofertą 11

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 11

Zadanie I – Tabletki 13

Lp 13


Nazwa handlowa 13

Podatek VAT 13Zadanie II – Antybiotyki 33

Lp 33


Nazwa handlowa 33

Zadanie III – Cukrzyca + hormony 38

Lp 38


Podatek VAT 38

Zadanie IV – Środki psychotropowe 42

Lp 42


Nazwa handlowa 42

Podatek VAT 42Zadanie V – Materiały opatrunkowe, zioła 44

Lp 44


Nazwa handlowa 44

Podatek VAT 44Zadanie VI – Środki przeciwbólowe, witaminy 50

Lp 50


Zadanie VII – Syropy, krople, aerozole 62

Lp 62


Zadanie VIII – Maści 72

Lp 72


Podatek VAT 72

Zadanie IX – Narkotyki 78

Lp 78


Podatek VAT 78

15. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 79

Załącznik nr 1 – formularz oferty 81

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych 83

Załącznik nr 3 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 83


1. Ogólne określenie przedmiotu zamówienia


1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (9 zadań) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych,

1.3. Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,

1.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia: 24400000-8

1.5. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje:


 • Składania ofert wariantowych,

 • Zawarcia umowy ramowej,

 • Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

 • Zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej,

 • Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

 • Zamówień uzupełniających,

 • Porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,


 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu


3.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dokumentów złożonych w ofercie przez Wykonawcę, określonych w pkt 3.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

3.3. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 Prawa zamówień publicznych). O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 2. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie art. 24.1.ust.4-8 i art. 24ust.1 pkt.9 wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

 3. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

 4. Zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi i odurzającymi (dotyczy zadania IV, IX),

 5. W przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą leku – zezwolenie na wytwarzanie środków farmaceutycznych,

 6. Dowód wpłaty wadium.

9) Oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty lecznicze posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (przy czym dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu powinny być okazane zamawiającemu na każde jego żądanie),

10) Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za rok poprzedni.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna