Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie


Wymagania dotyczące wadiumPobieranie 5.86 Mb.
Strona2/32
Data07.05.2016
Rozmiar5.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

4. Wymagania dotyczące wadium


4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

Kwota wadium wynosi: Wadium: Zadanie I – 12000zł, Zadanie II – 2100zł, Zadanie III – 1800zł, Zadanie IV – 2700zł, Zadanie V – 690zł, Zadanie VI – 3200zł, Zadanie VII – 3700zł, Zadanie VIII – 1000zł, Zadanie IX – 390zł.

4.2. Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą.

4.3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  1. gwarancjach bankowych

  2. gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział w Hrubieszowie 36 1240 2829 1111 0000 4027 0225 z dopiskiem „Wadium: Leki apteka ogólnodostępna”

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokumenty obejmujące oświadczenia gwarantów lub poręczycieli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11. Zamawiający pokwituje wnoszącemu złożenie wadium w innej formie niż pieniądz.

4.5. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w pkt 7.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

4.6. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

4.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą,

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

4.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2) który został wykluczony z postępowania,

3) którego oferta została odrzucona.

4.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ( nie dotyczy)

3) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Sposób przygotowania oferty


5.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze maszynie lub pismem odręcznym.

5.4. Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

5.5. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz trwale złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

5.6. Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5.7. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do niniejszej specyfikacji.


    1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11
oraz opisane:
„Oferta na leki – Apteka Ogólnodostępna”
Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2007r., godz. 11.30”.

5.9. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że zawarte w jego ofercie informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej: “Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”.

5.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.

5.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. W przypadku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna