Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie


Opis sposobu obliczenia cenyPobieranie 5.86 Mb.
Strona3/32
Data07.05.2016
Rozmiar5.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

6. Opis sposobu obliczenia ceny


6.1. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca z związku z realizacją zamówienia.

  1. Wykonawca obowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

  1. Dopuszcza się możliwość wzrostu cen tylko w przypadku zmiany ceny urzędowej leku lub zmiany stawki podatku Vat.

6.4. Ceny należy podać w walucie polskiej z dokładnością do 1 grosza.

6.5. Cenę należy podać w kwocie brutto (czyli wraz z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT)

6.6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

7. Miejsce i termin składania ofert


7.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11.

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2007r. o godz. 11.00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego.

7.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


8. Otwarcie ofert


8.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 20 lipca 2007r., o godz. 11.30, w Sali Konferencyjnej w Budynku Szpitala w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 11 (parter obok Sekretariatu), 22-500 Hrubieszów.

8.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.3. Otwarcie ofert jest jawne.

8.4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje określone w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Powyższe informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


9. Ocena ofert


9.1. W trakcie oceny ofert Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu Wykonawców Zamawiający poinformuje na piśmie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

  1. Oferty złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych zostaną poddane ocenie ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

9.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych odrzuca się ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

9.5. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) cena – waga: 100%;

9.6. Zamawiający dokona oceny ofert w sposób następujący:

Kryterium: Cena:

cena oferty najtańszej


__________________ x 100 pkt = liczba pkt oferty ocenianej
cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach niniejszego kryterium podlegać będzie cena całkowita brutto zadania zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

9.7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie podając nazwę (firmę) Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą oraz zaoferowaną przez niego cenę.

9.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.


10. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

  2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zamówienia można otrzymać pisemnie lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 • w sprawach formalnych:

 1. Beata Krzyżewska – Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel/fax.084 696 32 51

- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia:

 1. Bożena Pyc – Kierownik Apteki Ogólnodostępnej tel. 084 696 21 12

  1. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna