Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w HrubieszowiePobieranie 5.86 Mb.
Strona32/32
Data07.05.2016
Rozmiar5.86 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Zadanie IX – Narkotyki
Lp


Nazwa handlowa

Ilość

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

Podatek VAT


Wartość brutto (zł)

Stawka %

Wartość podatku (zł)

1

Bunondol tabl.podj. 0,4mg 30tabl.(blist.)

5
2

Codeinum phosphoricum (Rec.) subst. x 1g

30
3

Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,01g 20tabl.(

10
4

Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,03g 20tabl.(

10
5

Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,06g 20tabl.(

10
6

Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,1g 20tabl.(b

10
7

Durogesic plast.przezsk. 0,025mg/h x 5szt

10
8

Durogesic plast.przezsk. 0,05mg/h x 5szt.

20
9

Durogesic plast.przezsk. 0,075mg/h x 5szt.

5
10

Durogesic plast.przezsk. 0,1mg/h x 5szt.

5
11

FentaHexal 100 syst.transderm. 0,1mg/h 5sz

5
12

FentaHexal 25 syst.transderm. 0,025mg/h 5s

10
13

FentaHexal 50 syst.transderm. 0,05mg/h 5sz

10
14

FentaHexal 75 syst.transderm. 0,075mg/h 5s

5
15

Fentanyl TTS syst.transderm. 0,025mg/h 5sz

10
16

Morphinum hydrochloricum (Rec.) subst. 5g

2
17

Morphinum Sulfas LZRpw rozt.doinj. 0,01g/1 x 10amp

10
18

Morphinum Sulfas LZRpw rozt.doinj. 0,02g/1 x 10amp

60
19

MST Continus tabl.powl.ozmod.uwal. 0,01g 60tabl

5
20

MST Continus tabl.powl.ozmod.uwal. 0,03g 60tabl

5
21

MST Continus tabl.powl.ozmod.uwal. 0,06g 60tabl

5
RAZEM


15. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Załącznik Nr 1 – formularz oferty;

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych;

Załącznik Nr 3 – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego;


Załącznik nr 1 – formularz oferty


_______________________ dnia ___________ 2007 r.

Firma (nazwa) Wykonawcy:

_________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy

_________________________________________________________

Oferta

Na dostawę leków do apteki ogólnodostępnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje:


  1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Oferujemy wartość całkowitą netto :

Zadanie I - .......................................zł; Zadanie II - ...........................................zł; Zadanie III –

.........................................zł; Zadanie IV - .......................................zł; Zadanie V - ...................

.................................zł; Zadanie VI - ........................................zł; Zadanie VII - .......................

..........................zł; Zadanie VIII - ....................................zł; Zadanie IX - .................................

...................zł;Oferujemy wartość całkowitą brutto:

Zadanie I - .......................................zł; Zadanie II - ...........................................zł; Zadanie III –

.........................................zł; Zadanie IV - .......................................zł; Zadanie V - ...................

.................................zł; Zadanie VI - ........................................zł; Zadanie VII - .......................

..........................zł; Zadanie VIII - ....................................zł; Zadanie IX - .................................

...................zł;

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oświadczamy, że spełnimy wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Zamówienie wykonamy całkowicie samodzielnie*/ przy udziale niżej wymienionych podwykonawców*: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________


Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy**

* niepotrzebne skreślić

** jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych


_______________________ dnia ___________ 2007 r.

Firma (nazwa) Wykonawcy:

_________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy

_________________________________________________________

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________


Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy**

** jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

Załącznik nr 3 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego


Umowa
zawarta w dniu .............. 2007r. w Hrubieszowie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 11 zwanym w treści umowy Kupującym w imieniu i na rzecz którego działają:
1.mgrTadeusz Garaj- Dyrektor

2 mgr Anna Pietrzyk - Główny Księgowy


a ........................... z siedzibą w ....................... przy ................... Nr KRS ...............zwaną w treści umowy Sprzedającym w imieniu i na rzecz której działają :

  1. ..........................................................

  2. ..........................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.


§1

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania leków w asortymencie podanym w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy a Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia ceny. Łączna wartości umowy brutto ........................................ zł.


§2

1. Termin realizacji określa się na 12 m-cy licząc od daty zawarcia umowy

2. Kupujący będzie określał terminy dostaw na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych leków na trzy dni przed terminem dostawy.

3.Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie nie później niż 3 dni robocze od

daty otrzymania zamówienia do siedziby Kupującego ponosząc koszty i ryzyko transportu.

4.Asortyment i ilość dostarczonych leków musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego

zamówieniu.

5.Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe bądź jakościowe dotyczące dostawy

na swój koszt w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia reklamacji.
§3


  1. Za dostawę Kupujący zapłaci według cen jednostkowych wyszczególnionych w §1.

  2. Kupujący dopuszcza możliwość wzrostu cen wyszczególnionych w załączniku Nr1 do umowy, tylko w przypadku zmiany ceny urzędowej leku lub zmiany stawki podatku Vat.

  3. Niniejsze zmiany nastąpić mogą dopiero z dniem wprowadzenia aneksu do umowy, do którego winno być dołączone pismo informujące o zmianach ceny lub stawki podatku Vat.


§4

  1. Zapłatę za wykonaną cześć dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury Vat z konta Kupującego.

2. Jako zapłatę przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.


§5

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przelewać na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Kupującego.


§6

  1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:

A/ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

B/ w przypadku niewykonania zamówienia w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej dostawy.

C/ strona odstępująca od umowy bez winy drugiej strony lub winna odstąpienia od umowy przez drugą Stronę – zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny łącznej brutto określonej w §1 umowy

2.Niezależnie od w/w kar Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.


§7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust.1


§8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.


§9

  1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych


§10

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do .................................... .


§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Sprzedający Kupujący


- –
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna