Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie


Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowyPobieranie 5.86 Mb.
Strona4/32
Data07.05.2016
Rozmiar5.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy


    1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa z sprawie zamówienia publicznego podpisana przez Zamawiającego zostanie wysłana do Wykonawcy po upływie siedmiu dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

11.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Termin związania ofertą


12.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt.12.1, o dalsze 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

12.3. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą o czym Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


13.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

13.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

13.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

13.4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

13.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania.13.7. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Skargę do sądu wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

14. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I – Tabletki
Lp

Nazwa handlowa


Ilość

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

Podatek VAT


Wartość brutto (zł)Stawka %

Wartość podatku (zł)

1

Abutol Long 400 tabl.dojelit. 0,4 mg x 30

20
2

ACC 100 gran. 0,1g x 20 sasz.

5
3

ACC 200 gran. 0,2g x 20 sasz.

20
4

ACC 200 HOT gran. 0,2g x 20 sasz

10
5

ACC 200 kaps. 0,2g x 20

10
6

ACC 200 tabl.mus. 0,2g x 20

20
7

ACC 600 HOT gran.dop.roztw. 0,6g/3g 10sasz

10
8

ACC 600 tabl.mus. 0,6g 20tabl.

10
9

ACC 600 tabl.mus. 0,6g x 10

20
10

Accupro 10 tabl.powl. 0,01g x 30

20
11

Accupro 20 tabl.powl. 0,02g x 30

70
12

Accupro 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.

20
13

Accupro 5 tabl.powl. 5mg x 30

10
14

Acenocumarol tabl. 4mg x 60

70
15

Aclotin tabl.powl. 0,25g 60tabl.(3x20szt.)

50
16

Aclotin tabl.powl. 0,25g x 20

20
17

Acodin tabl. 0,015g x 30

20
18

Actonel tabl.powl. 0,035g 4tabl.

3
19

Acurenal tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.

70
20

Acurenal tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.

40
21

Acurenal tabl.powl. 5 mg 30 tabl.

45
22

Adavin draż. 0,01g x 30

2
23

Adavin draż. 0,01g x 50

2
24

Agapurin retard tabl. 0,4 g x 20

40
25

Agapurin retard tabl.oprzedł.uwaln. 0,6g 20 tabl

45
26

Agen 10 tabl. 0,01 g 30 tabl.

20
27

Agen 5 tabl. 5 mg 30 tabl.

20
28

Aglan 15 mg *30 tabl

30
29

Aglan 15 mg.*10 tabl.

10
30

Agufem tabl.powl. 4 mg 30 tabl.

10
31

Akineton tabl. 2mg x 50

20
32

Aldan tabl. 0,01g 30tabl.(3blist.x10szt.)

15
33

Aldan tabl. 5mg 30tabl.(3blist.x10szt.)

20
34

Alendronat -Ratiopharm tabl. 70mg. *4

10
35

Aleric tabl. 0,01g x 30

10
36

Alfadiol kaps. 0,25mcg x 100

5
37

Allertec tabl.powl. 0,01g x 20

250
38

Allertec tabl.powl. 0,01g x 7

30
39

Allupol tabl. 0,1g x 50

25
40

Amantix tabl.powl. 0,1g 100tabl.

10
41

Amertil tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.

50
42

Amertil tabl.powl. 0,01g x 20

100
43

Amitriptylinum draż. 0,01g x 60

50
44

Amitriptylinum draż. 0,025g x 60

300
45

Amizepin tabl. 0,2g x 50

250
46

Amlopin tabl. 0,01g x 30

80
47

Amlopin tabl. 5mg x 30

60
48

Amloratio 10 tabl. 0,01g 30tabl.

40
49

Amloratio 5 tabl. 5mg 30tabl.

20
50

Amlozek tabl. 0,01g x 30

200
51

Amlozek tabl. 5mg x 30

250
52

Anafranil SR tabl.powl.op.uwal 75mg x 20

150
53

Anafranil tabl.powl. 0,025g x 30

3
54

Anapran tabl.powl. 0,275g x 20

10
55

Anapran tabl.powl. 0,55g x 20

30
56

Andepin kaps. 0,02g 30kaps.(blist.)

300
57

Anticol tabl. 0,5g 30tabl.

10
58

Apo-Amlo 5 tabl. 5 mg 30 tabl.

10
59

Apo-Clodin tabl.powl. 0,25g 30tabl.

40
60

Apo-Diclo tabl.powl. 0,05g x 30

10
61

Apo-Doxan 2 tabl. 2mg 30tabl.

10
62

Apo-Doxan 4 tabl. 4mg 30tabl.

50
63

Apo-Flutam tabl.powl. 0,25 g 90 tabl.

4


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna